Friday, October 30, 2020

God of Abrahamic religions YHVH / YAHVEH , is stolen from god of Hindu Vedas , BRAHMAN , the field - Capt Ajit Vadakayil

 YHWH / YAHWEH

THESE VEDIC SRUTIS ( HYMNS ) WERE DOWNLOADED 400 CENTURIES AGO AND WERE PENNED DOWN 70 CENTURIES AGO..   

JUDAISM FORMED IN 950 BC, CHRISTIANITY IN 325 AD..

POWER OF SANSKRIT SRUTIS IS IN THE SOUND,  NOT THE WORDS..

HERE IS A QUINTESSENTIAL VEDIC CHANT ,  PUT ON YOUR HEAD PHONES AND FEEL THE POWER RESONATING YOUR DNA. OM YAHVA'YA NAMAH!

OM YAHVAM! OM!

 

pra vaH yahvam purUNAm vishAm devayatInAm |

svarvate satyashuSmAya pUrvIH vaishvAnarAya nRtamAya yahvIH || 1.59.4 ||

agnim vishvAH abhi pRkshaH sacante samudram na sravataH sapta yahvIH |

svAdhyaH divaH A sapta yahvIH rAyaH duraH vi RtajñAH ajAnan |

avardhayan subhagam sapta yahvIH shvetam jajñAnam aruSam mahitvA |

vavrAja sIm anadatIH adabdhAH divaH yahvIH avasAnAH anagnAH |

guhA carantam sakhibhiH shivebhiH divaH yahvIbhiH na guhA babhUva || 3.1..9 ||

ut usriyAH janitA yaH jajAna apAm garbhaH nRtamaH yahvaH agniH || 3.1.12 ||

tisraH yahvasya samidhaH parijmanaH agneH apunan ushijaH amRtyavaH |

vishpatim yahvam atithim naraH sadA yantAram dhInAm ushijam ca vAghatAm |

pAti priyam ripaH agram padam veH pAti yahvaH caraNam sUryasya |

ut u stutaH samidhA yahvaH adyaut varSman divaH adhi nAbhA pRthivyAH |

agne yahvasya tava bhAgadheyam na pra minanti vidatheSu dhIrAH || 3.28.4 ||

pAkAya gRtsaH amRtaH vicetAH vaishvAnaraH nRtamaH yahvaH agniH || 4.5.2 ||

bRhat dadhAtha dhRSatA gabhIram yahvam pRSTham prayasA saptadhAtu || 4.5..6 ||

tRSu yat annA tRSuNA vavaksha tRSum dUtam kRNute yahvaH agniH |

tam sUryam haritaH sapta yahvIH spasham vishvasya jagataH vahanti || 4.13.3 ||

sindhoH iva prAdhvane shUghanAsaH vAtapramiyaH patayanti yahvAH |

abodhi agniH samidhA janAnAm prati dhenum iva AyatIm uSAsamyahvAH |

tam it yahvam na rodasI pari shravaH babhUvatuH || 5.16.4 ||

sa nirudhya nahuSaH yahvaH agniH vishaH cakre balihRtaH sahobhiH || 7.6.5 ||

ayam u sya sumahAn avedi hotA mandraH manuSaH yahvaH agniH |

vRSA vRSNe duduhe dahasA divaH payAMsi yahvaH aditeH adAbhyaH |

tasya jyeSTham mahimAnam vahantIH hiraNyavarNAH pari yanti yahvIH || 2.35.9 ||

ApaH naptre ghRtam annam vahantIH svayam atkaiH pari dIyanti yahvIH || 2..35.14 ||

A adatta vajram abhi yat ahim han apaH yahvIH asRjat sartavai u || 5.29.2 ||

adhArayaH rodasI devaputre pratne mAtarA yahvI Rtasya || 6.17.7 ||

tat it rudrasya cetati yahvam pratneSu dhAmasu |

tam Imahe puruSTutam yahvam pratnAbhiH UtibhiH |

sa yahvyaH avanIH goSu arvA A juhoti pradhanyAsu sasriH |

abhi brahmIH anUSata yahvIH Rtasya mAtaraH |

abhi priyANi pavate canohitaH nAmAni yahvaH adhi yeSu vardhate |

dasha svadhAbhiH adhi sAno avye mRjanti tvA nadyaH sapta yahvIH || 9.92.4 ||

upa vaH eSe vandyebhiH shUSaiH pra yahvI divaH citayadbhiH arkaiH |

aktum na yahvam uSasaH purohitam tanUnapAtam aruSasya niMsate || 10.92.2 ||

mahi dyAvApRthivI bhUtam urvI nArI yahvI na rodasI sadam naH |

sam yat hananta manyubhiH janAsaH shUrAH yahvISu oSadhISu vikshu |

yAni sthAnAni ashvinA dadhAthe divaH yahvISu oSadhISu vikshu |

yahvI Rtasya mAtarA sIdatAm barhiH A sumat || 1.142.7 ||

supratIke vayovRdhA yahvI Rtasya mAtarA |

tvam devAnAm asi yahva hotA saH enAn yakshi iSitaH yajIyAn || 10.110.3 ||

 

OM YAHVAM! OM!


THE SANSKRIT MEANING OF YAHVA , GOD IN VEDAS, IS  A WORD FOR MAHAT ( BRAHMAN ),OR COSMIC INTELLIGENCE

IN THE FIRST COUNCIL OF NICEA IN 325 AD, JEWESS HELENA SITTING ON THE POPEs CHAIR ASKED THE KERALA SAGE WHAT SHOULD BE THE FIRST CONVERSATION BETWEEN MOSES SHE COOKED UP , AND GOD AT THE BURNING BUSH.

THE KERALA SAGE TOLD HER TO MERGE “AHAM BRAHMASMI” AND “ TAT TWAM ASI”  AND THESE WERE THE KODUNGALLUR UNIVERSITY FINAL CONVOCATION CONVERSATION BETWEEN GREEK SCHOLARS AND THEIR MENTOR GURU.  

ALL ANCIENT GREEKS SCHOLARS EXCEPT ARISTOTLE STUDIED AT KODUNGALLUR UNIVERSITY OWNED BY THE CALICUT KING.. 1. https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/us-allows-jerusalem-born-citizens-to-put-israel-on-passports/articleshow/78936451.cms

  JEWS ARE LOYAL ONLY TO JEWS..

  JUDAISM WAS CREATED IN 950 BC.. THE FIRST HERO KING SOLOMON HAD A KERALA HINDU NAMBOODIRI MOTHER BATH SHEBA AND A KERALA HINDU THIYYA WIFE, QUEEN OF SHEBA..

  RIGHT TO LEFT HEBREW WAS CREATED BY SEMITE LEFT HANDED YOUNGER BROTHERs OF ARYAN KERALA NAMBOODIRIS..

  CHRISTIANITY WAS COOKED UP BY JEWESS HELENA IN 325 AD..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/12/helena-mother-of-roman-emperor.html

  HELENA SHIFTED THE ROMAN EMPIRE CAPITAL FROM ROME TO ISTANBUL TO CONVERT THE KERALA HINDU THIYYA ROMAN EMPEROR AND SENATOR BLOODLINE FROM HINDU TO JEWISH..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/09/istanbul-deep-seat-of-jewish-deep-state.html

  JERUSALEM WAS OWNED BY THE CALICUT KING ( MY HOMETOWN )..

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/10/egyptian-kings-from-mitanni-or-kerala.html

  IN 13 YEARS INDIA WILL BE THIS PLANETs NO 1 SUPERPOWER..

  BOTH JERUSALEM AND ISTANBUL WERE OWNED BY THE CALICUT KING.. IT IS STILL OWNED BY THE CALICUT KING...

  WE WILL DECIDE WHEN TO TAKE IT BACK..

  THE ORIGINAL JEWS WERE YOUNGER BROTHERS OF KERALA NAMBOODIRIS.. THE EXODUS WAS FROM CALICUT TO JERUSALEM..

  THE ARK OF THE COVENANT WAS A WOODEN BOX CONTAINING THE BLACK SHIVA LINGAM STONE.

  THE ISRAELI JEWS MUST PONDER WHY JEW BAR KOKHBA CAME RUNNING TO CALICUT , HALF WAY AROUND THE PLANET, WHEN PERSECUTED BY THE HINDU THIYYA ROMAN EMPEROR-- NOT SOME OTHER NEARBY PLACE.

  THE ORIGINAL JEWS OF PALESTINE ( EXTERMINATED ) NEVER HAD RAZOR THIN UPPER LIPS... THEY WERE NOT FAIR SKINNED OR PALE EYED..

  TODAY WHITE JEWS/ MUSLIMS/ CHRISTIANS ARE FIGHTING OVER JERUSALEM..

  2950 YEARS AGO, THERE WERE ONLY HINDU TEMPLES IN JERUSALEM..

  capt ajit vadakayil
  ..


STUPID ISKCON ( HARE KRISHNA MOVEMENT ) DO NOT KNOW THAT IN BHAGAWAD GITA, MORTAL AVATAR KRISHNA IS THE MOUTHPIECE OF BRAHMAN, NOT VISHNU.


सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्त: स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च |
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् || 15||  Bhagawad Gita 15.15,  4000 BC

sarvasya chāhaṁ hṛidi sanniviṣhṭo
mattaḥ smṛitir jñānam apohanaṁ cha
vedaiśh cha sarvair aham eva vedyo
vedānta-kṛid veda-vid eva chāham

sarvasya—of all living beings; cha—and; aham—I; hṛidi—in the hearts; sanniviṣhṭaḥ—seated; mattaḥ—from Me; smṛitiḥ—memory; jñānam—knowledge; apohanam—forgetfulness; cha—as well as; vedaiḥ—by the Vedas; cha—and; sarvaiḥ—all; aham—I; eva—alone; vedyaḥ—to be known; vedānta-kṛit—the author of the Vedānt; veda-vit—the knower of the meaning of the Vedas; eva—alone; cha—and; aham—I

Translation-


BG 15.15:  I am seated in the hearts of all living beings, and from Me come memory, knowledge, as well as forgetfulness. I alone am to be known by all the Vedas, am the author of the Vedānt, and the knower of the meaning of the Vedas.


BRAHMAN THE MORPHOGENETIC FIELD OF CONSCIOUSNESS , ( WHICH CANNOT BE PICKED UP BY THE FIVE HUMAN SENSES ) IS THE ADVAITA BASE TEMPLATE OF SANATANA DHARMA

 

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2014/07/nasadiya-sukta-rig-veda-5000-bc.html


MORTAL KRISHNA SAYS THIS —

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च |
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च || 27||

brahmaṇo hi pratiṣhṭhāham amṛitasyāvyayasya cha
śhāśhvatasya cha dharmasya sukhasyaikāntikasya cha

Translation
BG 14.27: I am the basis of the formless Brahman, the immortal and imperishable, of eternal dharma, and of unending divine bliss.

SOMETIMES KRISHNA IS A MOUTHPIECE FOR SECOND TEMPLATE DVAITA VEDANTA, THE TRINITY GOD VISHNU..

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् |
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् || 11||

avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣhīṁ tanum āśhritam
paraṁ bhāvam ajānanto mama bhūta-maheśhvaram

Translation
BG 9.11: When I descend in My personal form deluded persons are unable to recognize Me. They do not know the divinity of My personality, as the Supreme Lord of all beings


IN MOST OF BHAGAWAD GITA KRISHNA IS A MOUTHPIECE FOR THE THIRD TEMPLATE SANKYYA VEDANTA

अर्जुन उवाच |
प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च |
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव || 1||* 1

arjuna uvācha
prakṛitiṁ puruṣhaṁ chaiva kṣhetraṁ kṣhetra-jñam eva cha
etad veditum ichchhāmi jñānaṁ jñeyaṁ cha keśhava

Translation
BG 13.1: Arjun said, “O Keshav, I wish to understand what are prakṛiti and puruṣh, and what are kṣhetra and kṣhetrajña? I also wish to know what is true knowledge, and what is the goal of this knowledge?


God’s name in the Bible is YHWH.

 

Psalms 124:8--Our help is in the name of the LORD [YHWH], Who made heaven and earth.

 

Addressing Christians and Jews, the Quran declares, “Our god and your god are one” (29:46).

 

Say (to them): "We believe in what has been sent down to us and what was sent down to you, and your God and our God is one and the same. We are Muslims wholly submitted to Him."

YahWEH appears in the Quran as هُوَ .    

It is made up of two Arabic letters, the first letter  can be pronounced as He or Ho (it is the 5th letter in the Arabic alphabet) and the second letter can be pronounced as Waw or Wa (it is the 6th letter in the Arabic alphabet).


Quran 44:8

 

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

 

La ilaha illa huwa yahyeh wayumeetu rabbukum warabbu abaikumu alawwaleena 

There is no deity except Him; He gives life and causes death. [He is] your Lord and the Lord of your first forefathers.


Yahweh appears in the Quran asهُوَ   HoWa.   It is made up of two Arabic letters, the first one can be pronounced as Ha or Ho (it is the 5th letter in the Arabic alphabet) and the second letter can be pronounced as Waw or Wa (it is the 6th letter in the Arabic alphabet).

As a word, it is pronounced as HoWa.

 Most Muslims perceive it as a word that means He. This interpretation is fine, but  it is possible to additionally perceive it as  two letters that refer to God. Thus, this word هُوَ  (HoWa) in the Quran is the equivalent of  Yahweh 

 


 

The word هُوَ (HoWa) in the Quran is the equivalent of Yahweh 

The numerical value of the word هُوَ  HoWa is: 5 + 6 = 11. 

The numerical value of the word  الله  (Allah ) is: 1+30+30+5 = 66     (66 is equal to 11 x 6, so 66 a multiple of 11).  Verse 163 , is equal to the numerical value of the Arabic word الإسلام (Islam ) is: 1 + 30 + 1 + 60 + 30 + 1 40 = 163 . 

Sixty-six is the number derived from ‘Allah’ through cryptic numerology (giving certain letters certain numerical values). This value may be referred to in Islamic architecture when a dome or an arch is encircled in sixty-six floral rosettes.163.  And your God is One God. There is no God but He, the Most Compassionate, the Ever-Merciful. (Quran 2:163)

The declaration of the oneness of God in the above verse of the Quran, 2:163, is comparable to the following verse from the Old Testament (Torah) of the Bible:

" Hear, O Israel: Yahweh is our God; Yahweh is one." (Deuteronomy 6:4)ALLAH THE GOD IN QURAN IS BRAHMAN  ALL AND AH ARE SAHASRARA CHAKRA BEEJ MANTRAS


 http://ajitvadakayil.blogspot.com/2014/03/beej-mantra-anuswaram-nasal-sound.html


IN THE TORAH (JEWISH BIBLE), ONE OF THE NAMES OF GOD, IS YHWH (YAHOWAH), COMMONLY PRONOUNCED AS YAHWEH,

 

IN INDIA WE HINDUS NAME OF DAUGHTERS AS YAHVI DEVI

WHERE HEAVEN AND EARTH MEET THAT PLACE CALLED YAHVI


AGAIN-JUDAISM, CHRISTIANITY, AND ISLAM ARE CALLED ABRAHAMIC RELIGIONS BECAUSE THEY ALL ACCEPT THE TRADITION OF THE GOD (KNOWN AS YAHWEH IN HEBREW AND ALLAH IN ARABIC) THAT REVEALED HIMSELF TO ABRAHAM. 

THE THEOLOGICAL TRADITIONS OF ALL ABRAHAMIC RELIGIONS ARE THUS TO SOME EXTENT INFLUENCED BY THE DEPICTION OF THE GOD OF ISRAEL IN THE HEBREW BIBLE, AND BY THE STORY OF ABRAHAM, ACCLAIMED AS THE FATHER OF MONOTHEISM IN THE HISTORY OF JUDAISM. 

JUDAISM, THE OLDEST ABRAHAMIC RELIGION, IS BASED ON A STRICT MONOTHEISM, FINDING ITS ORIGINS IN THE SOLE VENERATION OF YAHWEH, THE ANCIENT PREDECESSOR TO THE ABRAHAMIC GOD. THIS IS REFERRED TO IN THE TORAH: "HEAR ISRAEL, THE LORD IS OUR GOD, THE LORD IS ONE".. I

SLAM TEACHES THAT GOD IS THE SAME GOD WORSHIPPED BY THE MEMBERS OF OTHER ABRAHAMIC RELIGIONS SUCH AS CHRISTIANITY AND JUDAISM (29:46)
IN EXODUS, KERALA HINDU NAMBOODIRI PRIEST JETHRO TAKES THE INITIATIVE IN OFFERING SACRIFICES TO YHVH (EXODUS 18:12) BECAUSE HE WAS MORE FAMILIAR WITH THE GOD OF MOSES THAN HIS DAUGHTER ZIPPORAH’S  HUSBAND MOSES HIMSELF.

JEWISH COMMENTATORS THROUGHOUT THE AGES HAVE DESCRIBED INDIA ( OPHIR ) AS A LAND OF POTENCY AND PARADISE.

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2017/05/land-of-punt-ophir-and-sheba-is-north.html

 

THE LEGENDS OF THE JEWS (1925, VOL. 5, P. 196) DELINEATES STORIES OF SAGES WHO WENT TO INDIA TO OBTAIN "PLANTS OF PARADISE," AND NARRATES HOW SOLOMON (VOL. 4, P. 149) SECURED WATER AND HERBS WITH SPECIAL HEALING POWERS FROM OPHIR INDIA.

THE ORIGINAL KORAN WAS COMPILED AND WRITTEN IN THE CHERAMAN PERUMAL MOSQUE IN KODUNGALLUR, KERALA, INDIA. 

THIS BOOK , THE MOST EXPENSIVE BOOK ON PLANET EARTH NOW LIES IN A FOXHOLE UNDER THE HOT DESERT SANDS OF TIMBUCKTOO MALI..  

MUSLIMS HAVE NO IDEA HOW MUCH THE ORIGINAL KORAN HAS BEEN CORRUPTED BY JEWS.

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2013/01/mansa-musa-king-of-mali-and-sri.html

 

JEWESS QUEEN HELENA , MOTHER OF ROMAN EMPEROR CONSTANTINE THE GREAT, IS THE GREATEST COOK ON THE PLANET AS SHE COOKED UP JESUS CHRIST AND MOSES …THE HUB OF ABRAHAMIC RELIGIONS..

HINDU THIYYA KING OF EGYPT FROM THE LAND OF PUNT/ MITTANI  , AKHENATEN ( AMENHOTEP IV ) AND MOSES IS THE SAME MAN

QUEEN NEFERTITI AND THE DAUGHTER OF KERALA NAMBOODIRI SAGE JETHRO -ZIPPORAH,  IS THE SAME WOMAN

THE EXODUS STORY OF MOSES LEADING SLAVE JEWS OUT OF EGYPT IS COCK AND BULL, COOKED UP BY THE JEWESS MOTHER HELENA OF ROMAN EMPEROR CONSTANTINE THE GREAT AT THE FIRST COUNCIL OF NICEA IN 325 AD

KING AKHENATEN AND QUEEN NEFERTITI REVERTED BACK TO THE ORIGINAL HINDU ADVAITA GOD , THE FIELD OF BRAHMAN ( ATEN ), WHICH CANNOT BE PICKED UP BY THE 5 SENSES.. THUS ELIMINATING THE CLOUT OF THE PRIESTS

KING AKHENATEN AND QUEEN NEFERTITI WERE POISONED TO DEATH AND THEIR NINE YEAR OLD SON TUTANKHAMUN WAS MADE KING TO BE A PUPPET OF THE PRIESTS SO THAT EGYPT CAN REVERT BACK TO THEIR MULTI GOD SYSTEM

BOY KING TUTANKHAMUN WAS FORCED TO RESTORE POWERS TO THE PRIESTS , REVERT BACK TO ORIGINAL CAPITAL THEBES AND ABANDON THE CAPITAL OF HIS PARENTS THE CITY OF AKHETATEN , WHERE NO IDOLS WERE ALLOWED..AND ELIMINATE HIS FATHER KING AKHENATENS NAME FROM THE LIST OF KINGS..

JEWESS QUEEN HELENA , MOTHER OF ROMAN EMPEROR CONSTANTINE THE GREAT FOUND A BLIND SECTOR OF 17 YEARS IN THE LIST OF EGYPTIAN KINGS ( IN REALITY RULED BY KING AKHENATEN ) AND FILLED THAT SPOT WITH A COOKED UP MOSES .. WITH AN ULTERIOR MOTIVE MOST FOUL..

MORE THAN 256 STATUES OF AMENHOTEP III WAS FOUND IN EGYPT. YET HIS SONS KING AKHENATEN ( AMENHOTEP IV ) STATUES WERE MISSING AND HIS NAME DID NOT EXIST IN THE LIST OF KINGS..

MOSES WHO NEVER EXISTED IS MENTIONED 136 TIMES IN THE KORAN WHILE HERO MOHAMMAD GETS A MENTION ONLY FOUR TIMES. (3:144, 33:40, 47:2, 48:29).. BRAAAAYYYYYYYYYY..

SURAH 61.6 IN KORAN IS POISON INJECTED BY JEWS , WHERE JESUS WHO NEVER EXISTED AND MODELED AFTER KERALA SAGE APOLLONIUS OF TYANA IN 325 AD , SPEAKS OF A MESSENGER TO COME AFTER HIM BY THE NAME OF AHMAD – TRICONSONANTAL ROOT HMD IN ARABIC AND HEBREW ..

CRAFTY JEWESS HELENA ( THE MOTHER OF ROMAN EMPEROR CONSTANTINE THE GREAT ) CONVERTED KING AKHENATEN INTO MOSES AND KERALA SAGE APOLLONIUS OF TYANA TO JESUS CHRIST FOR HER FANTASTIC COOKED UP BIBLE IN 325 AD ..

THE JEWS HAVE ESTABLISHED THAT THE PHRASE ABRAHAMIC RELIGION MEANS THAT ALL RELIGIONS COME FROM ONE SPIRITUAL SOURCE, WITH JUDAISM AND JEW MOSES BEING ITS TORCH BEARER PATRIARCH AND JEW JESUS CHRIST BEING ITS MAIN STAY..

THE NAME OF JESUS APPEARS 187 TIMES IN THE KORAN, WHILE THE NAME OF HERO MOHAMMAD APPEARS ONLY 4 TIMES.. ALL THIS WHEN JESUS NEVER EXISTED.. BRAAAAAYYYYYYYYY

4.3 BILLION PEOPLE ON PLANET EARTH WHO ADHERE TO ABRAHAMIC RELIGIONS ARE LIVING A FOUL KOSHER LIE – BASED ON HEROES WHO NEVER EXISTED ( ABRAHAM / MOSES / JESUS ) COOKED UP FOR COMMON SPIRITUAL SOURCE BY A UNSUNG JEWESS NAMED HELENA

JEWESS EMPRESS HELENA GAVE THE BLUE PRINT FOR TORAH AND TANAKH IN 325 AD ..WITH TORAH HAVING THE MAGIC ABILITY TO PREDICT THE FUTURE –BRAAAYYYYYYYY..

MOHAMMAD IS DECLARED BY ABRAHAMIC RELIGIONS AS THE DESCENDANT ON ABRAHAMS SON ISHMAEL , WHILE IN REALITY HE WAS THE SON OF THE YOUNGER BROTHER ( SPICE CUSTOMS COLLECTOR ) OF THE KERALA NAMBOORIRI PRIEST OF MECCA OASIS SHIVA TEMPLE..

JESUS (WHO NEVER EXISTED AND LIFTED FROM KERALA SAGE APOLLONIUS OF TYANA ) IS CONSIDERED AS DESCENDANT OF ABRAHAM .. ABRAHAM IS FATTHER OF ISRAELITES.. AND THE ANCESTOR OF MOHAMMAD ( IBRAHIM )..

ABRAHAM AND SARA OF ABRAHAMIC RELIGIONS JUDIASM/ CHRISTIANITY/ ISLAM IS NOTHING BUT BRAHMA AND SARASWATI OF THIS PLANETS OLDEST RELIGION HINDUSIM…

ABRAHAM AND SARA IS LIFTED FROM COSMIC ALLEGORIES BRAHMA AND SARASWATI , AND HENCE THEY ARE NOT HISTORICAL FIGURES , YET 100 YEAR OLD ABRAHAM IS RECORDED IN TORAH AS THE ANCESTOR OF ISRAELIS THROUGH SON ISAAC BORN TO 90 YEAR OLD SARA THROUGH A PROMISE MADE IN GENESIS. 17.16..

AMEN OF CHRISTIANITY AND SHALOM OF JUDAISM IS LIFTED FROM HINDU KING MANTRA OM.. SYMBOL OM WHEN SHOWN INTO THE MIRROR AND READ FROM RIGHT TO LEFT BECOMES NUMBER 786 WHICH IS PRINTED ON THE COVER OF EVERY KORAN AS BISMILLAH..

FROM 325 AD TO THE 6TH CENTURY JEWS WROTE THE TALMUD , ALONG WITH TANAKH , GRABBING PRIME ABRAHAMIC POWER, THE FOUNDATIONS OF WHICH WERE LAID BY EMPRESS HELENA , MOTHER OF ROMAN EMPEROR CONSTANTINE THE GREAT…

EMPRESS HELENA ARRANGED THAT JUDAISM IS A RELIGION OF THE DESCENDANTS OF JACOB , A GRANDSON OF ABRAHAM, WITH JUDE , A SIX POINTED STAR AS ITS SYMBOL.. THE SYMBOL IS AN ANCIENT HINDU SYMBOL OF PURUSHA ( CONSCIOUSNESS ) AND PRAKRITI ( ENERGY ) MERGE WHICH CAUSED THE CREATION OF THE COSMOS ( SANKHYA VEDANTA ) .

CRYPTO JEW BAHAULLAH AN AGENT OF JEW ROTHSCHILD CREATED THE BAHAI FAITH IN 1863 AD AND INCLUDED IT AMONG ABRAHAMIC RELIGIONS.. TODAY THERE ARE 9 MILLION BAHAIS.. WITH BAHAULLAH CLAIMING FAKE DESCENT FROM ABRAHAM THROUGH KETURAH AND SARAH.

CRYPTO JEW MIRZA GHULAM AHMAD AN AGENT OF JEW ROTHSCHILD WHO DIED IN 1908 AD, CREATED THE AHMADIYYA FAITH AND INCLUDED IT AMONG THE ABRAHAMIC RELIGIONS .. MIRZA BABY CLAIMED TO BE KALKI AVATAR AS WELL AS MAHDI..TODAY THERE ARE 5 MILLION AHMADIYYAS..

ARCHANGEL GABRIEL OF ABRAHAMIC RELIGIONS JUDAISM, CHRISTIANITY AND ISLAM ( WHO REVEALS GODS WILL TO MAN ) IS LIFTED FROM COSMIC ALLEGORY GARUDA OF HINDUSIM, THE VAHANA OF VISHNU , THE MESSENGER BETWEEN GOD AND MAN, THE FIGURE ON KRISHNAS FLAG DURING MAHABHARATA WAR.. 

CRYPTO JEW JOSEPH SMITH AN AGENT OF JEW ROTHSCHILD CREATED THE MORMON FAITH IN 1829 AD AND INCLUDED IT AMONG ABRAHAMIC RELIGIONS.  PEDOPHILE JOSEPH SMITH RECEIVED HIS REVELATIONS ON GOLDEN PLATES FROM WINGED ANGEL GABRIEL .. TODAY THERE ARE 17 MILLION MORMONS ..

JOSEPH SMITH THE FOUNDER OF ROTHSCHILDS MORMON ABRAHAMIC RELIGION ( LDS ) A CRIMINAL AND A KNOWN PEDOPHILE WHO HAD MORE THAN 40 WIVES

WE ARE FILLED WITH A SENSE OF WONDER WHY HOLY SOULS LIKE ANGEL GABRIEL , JOHN THE BAPTIST AND MOSES WERE SPONSORING CRIMINAL ABRAHAMIC LDS MORMON AMERICAN JEW PEDOPHILES TWO CENTURIES AGO ? BRAAAYYYYYYYYY ..

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2011/07/mormons-bankrolled-by-rothschild-capt.html

33 VEDIC DEITIES ( ANALOGY OF 33 SPINAL VERTEBREA FOR KUNDALINI RISE ) IS THE REASON WHY JACOBS LADDER ON WHICH ANGEL GABRIEL CAME DOWN TO MEET MOHAMMAD , MOSES, PEDOPHILE MORMON FOUNDER JOSEPH SMITH ETC HAS 33 STEPS..

33 VEDIC DEITIES IS THE REASON WHY THE ISLAMIC ROSARY CALLED MISBAHAH , TO KEEP TRACK OF COUNTING OF TASBIH HAS 33 BEADS.. TO PERFORM DHIKR ( TASBEEH/ TAHMEED/ TAKBEER )..

33 VEDIC DEITIES IS THE REASON WHY IN PRECISE TORAH ELOHIM IS WRITTEN 33 TIMES..COOKED UP ( BY JEWESS HELENA ) DIED AT THE AGE OF 33.. FREEMASONS HAVE 33 DEGREES,, AND BLAH BLAH..


http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/04/330-millions-god-of-hindus-sorry-think.html

 

IN JUDAISM ARCHANGEL GABRIEL THE GUARDIAN ANGEL OF ISRAEL, COOKED UP BY JEWESS HELENA, , TOLD NOAH TO GATHER THE ANIMALS BEFORE THE GREAT FLOOD, PREVENTED ABRAHAM FROM SLAYING ISAAC, AND WAS THE VOICE OF THE BURNING BUSH ..

IN ISLAM GABRIEL REVEALED THE FIRST FIVE AYATS OF THE 96TH CHAPTER OF KORAN (AL ALAQ) TO MOHAMMAD IN A MOUNTAIN CAVE AT HIRA OUTSIDE MECCA IN 610 AD.. GABRIEL ACCOMPANIED MUHAMAD IN HIS ASCENSION TO THE HEAVENS ( MIRAJ )

DURING MIRAJ ANGEL GABRIEL GAVE MOHAMMAD A CONDUCTED TOUR OF THE SEVEN ASTRAL LAYERS WHERE MOHAMMAD WAS ABLE TO SPEAK TO ABRAHAM/ MOSES/ JOHN THE BAPTIST / JESUS . . CONSIDERING THAT ABRAHAM/ JEW MOSES AND JEW JESUS WAS COOKED UP BY EMPRESS HELENA IN 325 AD , ALL WE CAN DO IS BRAAAAYYYYYYYY… 

IN THE KORAN MOSES IS MENTIONED 136 TIMES, JESUS 187 TIMES, ABRAHAM 69 TIMES, ADAM 25 TIMES, GABRIEL 3 TIMES – ALL THESE 5 CHARACTERS WERE COOKED UP BY JEWESS HELENA , THE MOTHER OF ROMAN EMPEROR CONSTANTINE HE GREAT IN 325 AD AT THE FIRST COUNCIL OF NICEA .. BRAAAAAAYYYYYYY

 

THE ORIGINAL KORAN , THE MOST EXPENSIVE BOOK ON THE PLANET , WHICH NOW LIES IN A FOXHOLE UNDER THE DESERT SAND OF TIMBUCKTOO, IS THE ONLY HOLY BOOK WHICH THE KOSHER DEEP STATE HAS BEEN UNABLE TO CORRUPT.. THIS ORIGINAL KORAN EDITED AT CHERAMAN PERUMAL MOSQUE KODUNGALLUR AFTER THE DEATH OF MOHAMMAD BY HINDU SAGES AND DISCIPLE OF MOHAMMAD CONVERT MALIK DINAR , DOES NOT CONTAIN THE COOKED UP HEROES OF JEWESS HELENA LIKE ABRAHAM, JESUS, MOSES, GABRIEL , ADAM ETC

ONE OF NOAHS OWN SONS DIED IN THE GREAT FLOOD.  AS PER THE KORAN , THIS SON WAS A DISBELIEVER  HE REFUSED TO COME ON THE ARK AND INSTEAD CLIMBED A TALL MOUNTAIN WHERE HE DROWNED.  TOBA TOAHBAAHH. NOBODY KNOWS THAT A CRAFTY BITCH JEWESS HELENA COOKED UP ALL THIS IN 325 AD,.. ALONG WITH BIBLE/ JESUS/ MOSES/ ABRAHAM/ ADAM/ GABRIEL ETC..

PRAYING 5 TIMES A DAY IN ISLAM MADE SENSE AS SPECIFIC PROCEDURES WERE TO BE FOLLOWED FOR HUMAN HYGIENE PRIOR TO PRAYER.. DURING MIRAJ/ ISRA MOSES ADVISED MOHAMMAD TO ASK GOD ( JEW MOSES IS JEWESS HELENAS CREATION ) TO REDUCE PRAYERS FROM 50 TIMES A DAY TO 5 .. BRAAAYYYYYY..

– IN NUMBERS CHAPTER 31 GOD GIVES INSTRUCTION TO MOSES “ NOW KILL EVERY MALE AMONG LITTLE ONES , AND KILL EVERY WOMAN THAT HATH KNOWN MAN BY LYING WITH HIM. BUT ALL WOMEN CHILDREN THAT HAVE NOT KNOWN A MAN BY LYING WITH HIM , KEEP ALIVE FOR YOURSELF” WAH RAAJAH WAAH !

THE STORY OF MOSES FLOATING DOWN THE RIVER IN A BASKET SET ADRIFT BY HIS MOTHER, IS LIFTED FROM THE HINDU STORY OF BABY KRISHNA FLOATING DOWN THE YAMUNA IS A BASKET TO ESCAPE FROM KAMSA..

THE  FATHER OF BOY KING TUTANKHAMUN , KING AKHENATEN WAS THE REAL MOSES ..   AKHENATENS DAGGER WAS FOUND IN THE TOMB OF TUTANKHAMUN ( IN REALITY TOMB OF MOTHER QUEEN NEFERTITI ) , MADE OF HEAVY SHIVA LINGAM METAL , WITH IRIDIUM INHERENT..

THE REAL EXODUS OF LEFT HANDED SEMITES ( SYMBOL SIX POINT STAR ) WAS FROM KERALA/ PUNT TO PALESTINE TO EXCAPE PERSECUTION FROM ARYANS ( SYMBOL SWASTIKA ) , THEIR OWN ELDER BROTHERS -- WHERE ONLY HINDUISM EXISTED .. THE EXODUS WAS FROM CALICUT VIA THE RED SEA BY SHIP ..

–– THE LOST SHEEP OF THE HOUSE OF ISREAL ARE THE ANAL SEX RECEIVING LEFT HANDED SEMITE YOUNGER BROTHERS OF THE ARYAN KERALA NAMBOODIRIS , WHO COULD NOT MARRY AND WHO WERE ISOLATED IN MINICOY ISLAND AFTER COMPULSORY CIRCUMCISION

IT IS A LIE THAT ARK OF THE COVENANT CONTAINED TWO ROCK TABLETS OF MOSES ( WHO NEVER EXISTED ) , THE ROD OF AARON ( WHO NEVER EXISTED ) AND BULLSHIT POT OF MANNA .. THIS BOX CONTAINED A HEAVY SHIVA LINGAM

ARK OF THE COVENANT WAS STRONGLY BUILT WITH 4 LONG HANDLES , AS THE SHIVA LINGAM INSIDE WAS VERY LARGE AND HEAVY.. THE COPPER POT INSIDE HAD A SMALL HOLE AT THE BOTTOM, AS A SHIVA LINGAM NEEDS CONTINUOUS WATER DRIP AND THE WATER CHANNEL FLOW OUT IS THEERTHAM , TASTED BY PILGRIMS..

JEWS AND CHRISTIANS HAVE SPENT MILLIONS OF DOLLARS SEARCHING FOR THE LOST ARK OF THE COVENANT.. IT WAS SENT BACK TO CALICUT ( SHEBA ) BY HINDU KING SOLOMON VIA HIS HINDU SON MENELIK ( BIOLOGICAL PARENTS SOLOMON / QUEEN OF SHEBA ) WHEN HE VISITED JERUSALEM AT THE AGE OF 19.

IF YOU WANT TO SEE WHAT A SHIVA LINGAM DRIP POT IS COME TO INDIA AND SEE A SHIVA TEMPLE .. OR YOU CAN VISIT KAABA IN MECCA AND LOOK UP AT THE CEILING WHERE ORIGINAL COPPER DRIP POTS OF THE ANCIENT SHIVA TEMPLE , STILL HANG.. THERE WAS NO HAJJ PILGRIMAGE FOR 23 YEARS WHEN THE SHIVA LINGAM STONE OF KAABA WAS STOLEN.. AFTER THAT THE ORIGINAL HEAVY AS STEEL BLACK METEORITE STONE WAS REPLACED BY SMALL BLACK PUMICE STONES ( FLOATS ON WATER ) CEMENTED TOGETHER AND THIS DID NOT REQUIRE A WATER DRIP....


 

JEWS DROOL WHEN THEY SAY-- CHRISTIANITY HAS RECEIVED FROM JUDAISM ITS BASIC UNDERSTANDING OF GOD, HIS COVENANT RELATIONSHIP WITH HIS PEOPLE, AND ASSEMBLING TOGETHER FOR WORSHIP. THERE IS A DIVINE PLAN FOR HISTORY AND IT IS MOVING TOWARD A WONDERFUL GOAL WHEN YAHWEH WILL BE THE KING NOT ONLY OF THE JEWS BUT OF ALL THE EARTH.

 

IN EARLY HEBREW ONLY CONSONANTS WERE WRITTEN DOWN. THERE WERE NO LETTERS TO FULFIL THE ROLE OF VOWELS

BAAL'S ( SHIVA –KABAALI ) NAME OCCURS FREQUENTLY IN THE OLD TESTAMENT. THE GOD LISTS OF THE UGARITS ALSO CONTAIN 33 NAMES.

YAHWEH IS THE UNIQUE NAME GIVEN TO THE GOD WHO REVEALED HIMSELF IN THE OLD TESTAMENT. THE WORD IS CALLED THE “TETRAGRAMMATON” -- THE NAME FORMED BY FOUR CHARACTERS. THEY ARE THE FOUR HEBREW LETTERS: YODH, HE, WAW, HE. SOMETIMES THIS NAME IS ABBREVIATED “YAH.” THE COMMON EXHORTATION “HALLELUJAH” CONTAINS THE NAME IN SHORT VERSION (JAH) AND MEANS “GIVE PRAISE TO GOD.” THIS FORM HAS A RELATION TO THE VERB “TO BE” IN HEBREW. WHEN GOD GAVE HIS NAME TO MOSES IT IS RECORDED THAT HE SAID, “I AM WHO I AM.”

WHEN CHALLENGED ON HIS IDENTITY, YAHWEH TELLS MOSES THAT HE IS THE GOD OF THE PATRIARCHS – ABRAHAM, ISAAC, AND JACOB – AND THAT HE IS YAHWEH.

PATRIARCH JACOB IS MENTIONED IN SACRED BOOKS KORAN/ HADITHS/ TALMUD/ TORAH / HEBREW BIBLE /NEW TESTAMENT / BOOK OF MORMONS ETC..

EMPRESS HELENA ARRANGED THAT JUDAISM IS A RELIGION OF THE DESCENDANTS OF JACOB , A GRANDSON OF ABRAHAM, WITH JUDE , A SIX POINTED STAR AS ITS SYMBOL.. THE SYMBOL IS AN ANCIENT HINDU SYMBOL OF PURUSHA ( CONSCIOUSNESS ) AND PRAKRITI ( ENERGY ) MERGE WHICH CAUSED THE CREATION OF THE COSMOS ( SANKHYA VEDANTA ) . 

IT IS WRITTEN IN GENESIS 13:4,  “ABRAHAM CALLED THERE ON THE NAME OF YHWH” AND GENESIS 15:1,  “AND THE WORD OF YHWH CAME UNTO ABRAHAM IN A VISION”. 

KINGS, 6:1, “SOLOMON BEGAN TO BUILD YAHWEH`S TEMPLE 480 YEARS AFTER ISRAEL LEFT EGYPT”. IN  MOSES POSTULATED A COMMON ORIGIN OF ALL LANGUAGES, 

GENESIS, CHAPTER 11.: “THE WHOLE WORLD HAD ONE LANGUAGE AND THE SAME WORDS.”

THE ARK OF THE COVENANT OF WOOD COVERED WITH  GOLD, A SUPERB ELECTRICAL CONDUCTOR TOO, MAKING OF IT SOME  KIND OF ELECTRIC ACCUMULATOR, WHICH REPORTEDLY CAUSED DEATH TO  ANYONE WHO TOUCHED IT (CF. II SAMUEL, 6:3-7.: “DAVID AND HIS  MEN PUT THE ARK ON A NEW CART...UZZAH AND AHIO WERE GUIDING  IT...BUT THE OXEN STUMBLED. UZZAH REACHED OUT FOR THE ARK AND  GRABBED IT...SO GOD STRUCK HIM AND KILLED HIM THERE“).

EGYPTIAN GOD PTAH ( THE TERM  IS RECONSTRUCTED AS PITAH, BEING UNDOUBTEDLY RELATED TO THE  SANSKRIT “PITAH” VIZ. FATHER, SINCE THE EGYPTIAN PTAH WAS  CONSIDERED THE FATHER OF BOTH GODS AND MEN  AMERICAN MATHEMATICIAN ABRAHAM SEIDENBERG IN HIS ORIGINS  OF MATHEMATICS, 1978, SHOWED THAT THE ELEMENTS OF ANCIENT  GEOMETRY FOUND IN EGYPT AND BABYLONIA STEM FROM A RITUAL SYSTEM OF THE KIND FOUND IN THE VEDIC ŚULBA-SŪTRAS, E.G. THE  ALGORITHM FOR BUILDING THE PYRAMID SHAPED FUNERAL ALTAR  

THE VEDIC PRESENCE VIA THE MITANNI IN EGYPT AND RITUAL, SUCH AS CIRCUMAMBULATION AROUND A ROCK, THE USE OF A ROSARY OF 108 BEADS, (OR THE IDEA OF 33 GODS IN PRE-ABRAHAMIC TRADITIONS). 

IRANIAN SCHOLAR AL-BĪRŪNĪ (973-1048), SPEAKING OF CHARIOTS OF WAR IN HIS BOOK TARIKH AL-HIND, MENTIONS THE GREEK CLAIM THAT THEY WERE THE FIRST TO USE THEM AND INSISTS THEY ARE WRONG BECAUSE THE CHARIOTS WERE ALREADY INVENTED BY APHRODISIOS THE HINDU, WHEN HE RULED OVER EGYPT, A

THE JEWISH SCHOLAR FLAVIUS JOSEPHUS (37 – 100 AD) QUOTES FROM CLEARCHUS’S FRAGMENT IN HIS CONTRA APIONEM [AGAINST APION], WHICH HAS ARISTOTLE SAY: “JEWS ARE DERIVED FROM THE INDIAN PHILOSOPHERS; THEY ARE NAMED BY THE INDIANS CALAMI, AND BY THE SYRIANS JUDAEI, AND TOOK THEIR NAME FROM THE COUNTRY THEY INHABIT, WHICH IS CALLED JUDEA.” (BOOK I:22.)

THE VEDIC PRESENCE VIA THE MITANNI IN EGYPT OCCURS SEVERAL CENTURIES BEFORE THE EXODUS OF THE JEWS. THIS PRESENCE IS SURE TO HAVE LEFT ITS MARK IN VARIOUS CUSTOMS, TRADITIONS, AND BELIEFS. SIGMUND FREUD IN HIS ESSAY, MOSES AND MONOTHEISM (1937) PROPOSES THAT MOSES WAS AN EGYPTIAN LINKED TO THE COURT OF AKHENATEN.   IN DEFENCE OF THIS PROPOSAL HE ARGUED THAT THE HEBREW WORD FOR “LORD,” “ADONAI,” BECOMES “ATEN” WHEN THE LETTERS ARE WRITTEN IN EGYPTIAN.


 1. SOMEBODY CALLED ME UP AND CRIED..

  CAPTAIN..

  YOU HAVE WRITTEN THAT THE FAKE PALI SPEAKING PIG EATING BUDDHA COOKED UP BY JEW ROTHSCHILD , DID NOT BELIEVE IN SOUL..

  IF SO WHAT TYPE OF RELIGION IS THAT..

  LISTEN..

  NOT A SINGLE RELIGION ON THIS PLANET DEALS WITH THE SOUL.. I HAVE READ EVERY SINGLE HOLY BOOK ON THIS PLANET..

  WHEN YOU LOOK INTO THE MIRROR WHAT YOU SEE IS NOT YOU ( SOUL ) BUT THE RENTED HOME OF THE SOUL( YOU ) FOR THIS LIFE.

  SANATANA DHARMA ( HINDUISM ) IS THE ONLY "RELIGION" WHICH DEALS WITH THE SOUL.. SANATANA DHARMA IS ABOUT SPIRITUALITY..

  SPIRITUALITY IS FOR THE INDIVIDUAL.. READ THIS LINE A MILLION TIMES..

  DOGMA RELIGION IS FOR THE MASSES..

  HINDUS KNOW THAT THE SOUL WITHIN IS HIMSELF... SOUL IS PART OF GOD ( BRAHMAN THE FIELD ) ALBEIT AT A LOWER FREQUENCY..

  THIS IS WHY WE DO NAMASTE EVEN TO AN ENEMY WHOM WE ARE ABOUT TO KILL..

  WE KNOW THAT MAN HAS A SOUL WITHIN WHICH IS GOD.. HIS SOUL AND YOUR SOUL EMANANTED FROM THE SAME FIELD ( BRAHMAN / GOD),.. THE FREQUENCIES MANY BE DIFFERENT DEPENDING OF THE KARMIC BAGGAGE..

  THE LESSER THE KARMIC BAGGAGE THE HIGHER THE SOUL FREQUENCY..

  WHEN YOUR REDUCE YOUR KARMIC BBAGE TO ZERO YOUR SOULD FREQUENCY BECOMES HIGHEST , THE SAME AS THE MOTHER FIELD, AND YOU MERGE , YOU BECOME GOD..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/07/the-term-guru-mentioned-in-vedas-and.html

  JEW ROTHSCHILD TRIED HIS BEST TO MAKE SANATANA DHARMA A "RELIGION".. HE FAILED.

  THIS IS WHY WE HINDUS DO NOT HAVE A SINGLE HOLY BOOK AND SINGLE MESSIAH..

  WHAT WAS MY MISSION STATEMENT BEFORE I PENNED MY FIRST BLOG 12 YEARS AGO?..

  “ THIS BLOGSITE WILL TRANSFORM YOUR MIND . YOU YOURSELF, ARE THE TEACHER, THE PUPIL, THE MESSIAH, THE SEEKER, THE TRAVELLER AND THE DESTINATION . AWAKEN YOUR INNER VOICE . YOUR OWN CONSCIENCE IS THE BEST INTERPRETER . DO NOT ENTER THIS BLOG SITE IF YOU CANNOT HANDLE THE TRUTH . SHRADDHA , STRENGTH AND HONOR - ALWAYS ! “.

  I HAVE EXPLAINED SHRADDHA IN MY TRUTH EXHUMING POLL BELOW..

  https://captajitvadakayil.in/2021/01/17/vadakayils-truth-exhuming-poll-no14a/

  HINDUISM ALLOWS ONLY SHRADDHA NEVER BHAKTI.. SHRADDHA IS FAITH EMANATING FROM OWN CONSCIENCE OR SOUL VOICE.. SANATANA DHARMA IS THE ONLY RELIGION WHICH IS NOT MAN MADE , WHICH HAS NO SINGLE HOLY BOOK / SINGLE MESSIAH.. GERMAN JEW ROTHSCHILD ( WHO RULED INDIA ) CREATED MORE THAN 1000 FAKE MUTTS TO KICK THE HINDU FROM SHRADDHA TO BHAKTI BY INJECTING POISON INTO OUR HOLY SCRIPTURES BY MAKING HIM SELF LOATHING.. SHRADDHA IS DERIVED FROM THE HUMAN SOUL WHICH IS PART OF BRAHMAN THE FIELD ALBEIT AT A LOWER FREQUENCY. .SHRADDHA OF HINDUISM - IS BASED ON OWN EXPERIENCE . DOGMA OF RELIGION IS BASED ON SOME CHARLATAN MESSIAH’S EXPERIENCE.. SHRADDHA, LIKE LOVE MUST ARISE IN ITS OWN WAY.. IT MUST BE DISCOVERED, IT CANNOT BE COMMANDED.


  https://captajitvadakayil.in/2021/01/17/vadakayils-truth-exhuming-poll-no14b/

  ONLY SANATANA DHARMA ADVOCATES SHRADDHA .. THE FOUL AND CUNNING SUBSTITUTION OF SHRADDHA WITH BHAKTI, IN THE WARP AND WEFT OF HINDUISM BY GERMAN JEW ROTHSCHILD ( WHO RULED INDIA ) USING 1000 FAKE MUTTS AND FAKE BHAKTI MOVEMENT HEROES HE COOKED UP, REDUCED THE GREAT SPIRITUALITY OF SANATANA DHARMA TO THE ABSURD KEECHAD LEVEL OF SINGLE HOLY BOOK/ SINGLE MESSIAH RELIGIONS.. BHAGAWAD GITA PROPAGATES ONLY SHRADDHA - NEVER BHAKTI.. IN SANATANA DHARMA YOU ARE NOT AT ANY GODS MERCY.. NOBODY WILL JUDGE YOU AT THE HOUR OF JUDGMENT OR BLOCK YOU AT THE PEARLY GATES.. YOUR KARMIC BAGGAGE IS YOUR OWN BABY.. THE BEAUTY OF SANATANA DHARMA IS THAT IT NEVER REQUIRES US TO BELIEVE ANYTHING ON HEARSAY ALONE.. SANATANA DHARMA DEMANDS THAT A HINDU MUST RECONSIDER ALL GIVEN KNOWLEDGE USING HIS OWN BODY AND MIND AS A LABORATORY TO TEST HIS BELIEFS TO VERIFY IF THEY STAND UP IN THE FACE OF DIRECT EXPERIENCE..


  CONTINUED TO 2-


  1. CONTINUED FROM 1-

   https://captajitvadakayil.in/2021/01/17/vadakayils-truth-exhuming-poll-no14c/

   SHRADDHA IS FAITH ROOTED IN AWARENESS AND SPIRITUALITY AND UNSHAKABLE BELIEF IN DHARMA.. SINGLE HOLY BOOK/ SINGLE MESSIAH RELIGION IS CONFINING AS IT IS BASED ON IDEOLOGY.. SANATANA DHARMA IS BASED ON THE INNER VOICE OF OWN SOUL...SHRADDHA IS NOT SOMETHING THAT WE CAN COMMAND, IT HAS TO HAPPEN.. YOU CANNOT COMMAND LOVE, IT MUST HAPPEN. WHEN YOU ADOPT A DOGMA BASED SINGLE MESSIAH/ SINGLE HOLY BOOK RELIGION, WHICH THREATENS TO KILL YOU IF YOU ATTEMPT TO FLEE , YOU CEASE TO GROW.. RELIGION SEPARATES AND DIVIDES PEOPLE , SPIRITUALITY BRINGS PEOPLE CLOSER IN HARMONY AS IT INCLUDES THE HUMAN SPIRIT.. SHRADDHA IMPLIES SELF–RELIANCE, AN INDEPENDENT SENSE OF RIGHT AND WRONG, RELIANCE ON CONSCIENCE AND THE COURAGE OF ONE’S OWN CONVICTION..


   https://captajitvadakayil.in/2021/01/17/vadakayils-truth-exhuming-poll-no14d/

   SHRADDHA GIVES HOPE WHEN ALL SEEMS LOST.. SHRADDHA IS SEEING WITH LIGHT FROM YOUR SOUL TO GUIDE YOUR THROUGH DARKNESS.. IN SHRADDHA, YOU ARE OBSESSED WITH NO GOD. YOU ARE NOT AFRAID OF GOD . YOU ARE JUDGED BY YOUR OWN KARMA NOT BY GOD’S MERCY.. IN SANATANA DHARMA BHAKTI ( RELIGIOUS DOGMA BLIND DEVOTION TO GOD ) IS TABOO.. NO SPIRITUAL PROGRESS IS POSSIBLE WITHOUT SHRADDHA. HINDUS ARE ASKED TO APPLY THEIR OWN SOUL POWERED CONSCIENCE .. A HINDU IS AT NOBODY’S MERCY.. HE FORGES THE HINGES OF HIS DESTINY ON HIS OWN TERMS.. CONSCIENCE IS THE SILENT VOICE OF THE SOUL, WHICH IS UNABLE TO BE HEARD BY ANYONE ELSE.. SHRADDHA IS DIVINE MEDICINE, AS IT GIVES HOPE . ONLY SANATANA DHARMA MAKES YOU FREE.

   ##################

   ABOVE IS PROFOUND WISDOM..

   THIS PLANET IS DEVOID OF WISDOM..

   THERE IS ONLY ONE MAN ON THIS PLANET WHO CAN DELIVER WISDOM..

   HE IS “YOURS TRULY”..

   VADAKAYIL GIVES IT FREEE.

   Capt ajit vadakayil
   ..


Description: https://1.bp.blogspot.com/-MARckvSN8bw/XxJtVFr8n9I/AAAAAAABnKM/FlPAi32NGvAs73m_8IlqgJaVrFDHVrOEwCK4BGAYYCw/s35/capt%25252Bajit%25252Bvadakayil.JPG

Capt. Ajit VadakayilJanuary 13, 2021 at 10:17 PM

SOMEBODY CALLED ME UP AND CRIED

CAPTAIN

YOU ARE THE ONLY PERSON ON THE PLANET WITH THE CEREBRAL WHEREWITHAL TO TELL US WHAT IS MAKARA JYOTI..

YOU YOU DONT TELL US NOBODY CAN TILL THE SUN GOES SUPERNOVA..

LISTEN

TOMORROW , 14TH JAN IS A SPECIAL DAY FOR 1.2 BILLION HINDUS ON THIS PLANET..

TOMORROW AT EVENING TWILIGHT, THREE FLASHES ARE SHOWN AT SABARIMALA, THIS PLANET'S NO 1 PILGRIMAGE , HONORING LORD AYYAPPA, VISHNU'S NINTH AVATAR..

MAKARA JYOTHI IS THE STAR SIRIUS ..

SIRIUS STAR IS MENTIONED IN THE VEDAS DOWNLOADED 400 CENTURIES AGO AND PENNED DOWN 70 CENTURIES AGO IN SANSKRIT..

ALL HINDU GODS ARE COSMIC ALLEGORIES, EXCEPT VISHNU AVATARS RAMA/ KRISHNA / AYYAPPPA.

https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/10/vishnu-took-all-avatars-to-avoid-major.html

THE TALLEST HERO OF INDIA, GRANDSIRE BHISHMA , A MAN OF DHARMA, WAS KILLED ON THE 10TH DAY OF MAHABHARATA WAR WHICH TOOK PLACE OVER 18 DAYS..

BHISHMA LAY ON A BED OF ARROWS ON THE BATTLE FIELD OF KURUKSHETRA FOR 58 DAYS AFTER HE WAS PEPPERED WITH ARROWS BY ARJUNA ON KRISHNA'S BIDDING..

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2011/11/mahabharata-and-bhagawat-gita-4000-bc.html

BHISHMA HAS THE POWER OF ICHCHA MRITHYU ( COULD CHOOSE HIS TIME OF DEATH ) BECAUSE OF A BOON GIVEN BY HIS FATHER, FOR WHOM HE MADE THE SUPREME SACRIFICE OF TAKING AN OATH TO END HIS BLOODLINE AND NOT TO MARRY.

117 YEAR OLD BHISHMA ( SUPREMELY FIT THOUGH ) CHOSE THE EXACT MINUTE OF HIS DEATH 6000 YEARS AGO..

HE WOULD SEE MAKARA JYOTHI ( SIRIUS STAR RISING IN THE EAST ) ON EVENING TWILIGHT DAY OF MAKARA SANKRANTI AND THEN SHED HIS IMMORTAL COIL AND GET MOKSHA..

BHISHMA ASKED TO KRISHNA ABOUT HIS MORTAL WOUNDS IN MAHABHARATA SANTI PARVA SECTION LII, 'MY MIND, O SLAYER OF MADHU, IS EXCEEDINGLY AGITATED BY THE PAIN OF ARROW-WOUNDS. MY LIMBS ARE WEAK. MY UNDERSTANDING IS NOT CLEAR. I AM SO AFFLICTED, O GOVINDA, BY THESE SHAFTS RESEMBLING POISON OR FIRE THAT I HAVE NOT POWER TO UTTER ANYTHING. MY STRENGTH IS ABANDONING ME. MY LIFE-BREATHS ARE HASTENING TO LEAVE ME. THE VERY VITALS OF MY BODY ARE BURNING. MY UNDERSTANDING IS CLOUDED. FROM MY WEAKNESS MY UTTERANCE IS BECOMING WEAK. HOW CAN I THEN VENTURE TO SPEAK?'

KRISHNA KEPT HIM ALIVE BY STOPPING HIS INTERNAL BLEEDING OF VITAL ORGANS , FOR 58 LONG DAYS.. HE KNEW BHISHMA WOULD HOLD DAILY DISCOURSES OF DHARMA ON HIS BED OF ARROWS..

SIRIUS LOCATED IN CANIS MAJOR CONSTELLATION IS THE BRIGHTEST STAR IN THE NIGHT SKY
WHY SIRIUS-- WHY SEE A STAR BEFORE HE DIES? ..

SIRIUS IS CALLED MRIGAVYADHA ( PIERCER OF THE STAG ) IN VEDAS..

MRIGAVYADHA IS LORD SHIVA ( RUDRA )..

OUR VEDAS MENTIONOF MRIGA (ORION CONSTELLATION ) AND MRIGAVYADHA (SIRIUS)..

THE GREEKS WHO STUDIED IN KODUNGALLUR UNIVERSITY STOLE THIS CONCEPT AND NAMED ORION CONSTELLATION AFTER A GREEK HUNTER

AS A PREHISTORIC (AURIGNACIAN) MAMMOTH IVORY CARVING FOUND IN A CAVE IN THE ACH VALLEY IN WEST GERMANY IN 1979. ARCHAEOLOGISTS ESTIMATE THAT IT AS MORE THAN 38,000 YEARS OLD

https://ajitvadakayil.blogspot.com/2013/05/vishnu-avatar-narasimha-oldest.html

NATARAJA 'THE COSMIC DANCER' (SHIVA) IS SEEN IN THE CONSTELLATION CALLED ORION

SIRIUS IS VISIBLE ON 14TH JAN 2021 TWILIGHT EVENING FROM TOP OF THE SBARIMALA MOUNTAIN TO AN ALTITUDE OF 6° ABOVE THE EAST DIRECTION -- RIGHT ASCENSION IS 6H45M09S..

RIGHT ASCENSION IS LATITUDE OF A STAR AND SHA ( SIDERIAL HOUR ANGLE IS THE LONGITUDE OF A STAR IN THE SKIES.

RIGHT ASCENSION (ABBREVIATED RA) IS THE ANGULAR DISTANCE OF A PARTICULAR POINT MEASURED EASTWARD ALONG THE CELESTIAL EQUATOR FROM THE SUN AT THE MARCH EQUINOX TO THE (HOUR CIRCLE OF THE) POINT IN QUESTION ABOVE THE EARTH

SIRIUS IS RECORDED IN THE VEDAS DOWNLOADED FROM AKASHA 400 CENTURIES AGO BY KERALA DANAVA SAGES.

DAKSHA PRAJAPATI WAS THE FATHER OF SHIVA’S WIFE SATI.. SHIVA CUT OFF HIS HEAD .


CONTINUED TO 2-

 

1.       

Capt. Ajit VadakayilJanuary 13, 2021 at 10:21 PM

CONTINUED FROM 1--

MRIGAVYADHA ( SIRIUS ) . THIS ALLUDES TO SHIFTING OF THE YEAR WHICH OCCURRED IN 7000 YEARS AGO...

ATHARVAVEDA 13.1.22 RECALLS THE PERIOD WHEN THE SUN ROSE IN ROHINI 7000 YEARS AGO.. THIS PAID PUT THE LIES THAT VEDAS WERE PENNED VERY RECENTLY BY THE WHITE HISTORIAN..

HE DID NOT SEND AN INVITATION TO SHIVA, WHO WAS HIS SON-IN-LAW. DAUGHTER SATI WENT TO THE YAGNA AND WAS TERRIBLY INSULTED FOR MARRYING SHIVA.

SHE WAS NOT ABLE TO TOLERATE THE VICIOUS INSULTS HURLED AT HER BY HER FATHER AND HER SISTERS. SHE COMMITTED SUICIDE BY SELF IMMOLATION WHICH ONLY CHASTE WOMRN COULD DO.. SHE DID NOT JUMP INTO ANY FIRE..

AITREYA BRAHMAN PENNED 7000 YEARS AGO SPEAKS OF PRAJAPATI’S HEAD BEING CUT OFF BY MRIGASIRSA ( ORION’S HEAD ) WAS CUT OFF, THIS IS THE REGION OF THE STARS Λ, Φ1, Φ2 .

ORION IS DAKSHA PRAJAPATI, WHO WAS NURSING A GRUDGE AGAINST RUDRA OR FOR THE SIMPLE REASON THAT HIS DAUGHTER SATI MARRIED SHIVA AGAINST HIS WISHES.

HEARING THE NEWS OF HIS WIFE’S DEATH , LORD SHIVA BECAME MAD WITH RAGE. HE PULLED OUT A LOCK OF HAIR FROM HIS HEAD AND THREW IT DOWN, INVOKING THE SPIRIT OF VEERABHADRA OR BHAIRAVA.

HE ORDERED VEEREBHADRA TO GO WITH HIS FOLLOWERS AND DESTROY EVERYBODY WHO ATTENDED THE YAGNA, INCLUDING PRAJAPATI DAKSHA, SATI’S FATHER . ACCORDINGLY, THEY WENT AND BE-HEADED DAKSHA.

THEN THEY STARTED PUNISHING EACH AND EVERY GOD WHO ATTENDED THE YAGNA. THEY KNOCKED OUT THE TEETH OF PUSHAN, TOOK OUT THE EYES OF BHAGA, AND SEVERED THE TWO TESTICLES OF KRATU.

ALL THE GODS WENT TO SHIVA AND BEGGED FOR HIS MERCY. SHIVA SAID THAT THEY SHOULD ALL SERVE UNDER HIM AS ANIMALS FOR SOME TIME; ONLY THEN WOULD THEY WILL REGAIN THEIR ORIGINAL STATUS.

ALL THE GODS AGREED TO THIS. SHIVA THEN RESTORED THE TEETH, EYES AND TESTICLES OF THE DIFFERENT GODS.

DAKSHA WAS ALSO REVIVED BY PLACING THE HEAD OF A GOAT ON HIS NECK. AFTER HIS TESTICLES WERE RESTORED,

KRATU MARRIED SANNATI (SANTATHI), THE DAUGHTER OF DAKSHA.LISTEN, ALL THESE EVENTS ARE COSMIC ALLEGORIES PERSONALISED..

https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/04/the-original-eternal-fire-spontaneous.html

STUPID IDIOT NAY CUNT KANCHA ILAIH- NAY- SHEPHERD CAN STOP CRYING ON NDTV THAT HINDU GODS ARE VERY VIOLENT.

HINDU GOGS MURDER—BOOOOOOOOO HOOOOOOO..

MAKARA SANKRANTI MARKS THE ANNUAL TRANSIT OF THE SUN FROM DHANU (SAGITTARIUS) TO MAKAR (CAPRICORN)

MAKARA SANKRANTI IS SET BY THE SOLAR CYCLE OF THE HINDU LUNISOLAR CALENDAR, AND IS OBSERVED ON A DAY WHICH ON 14 JANUARY A MONTH THAT IS CALLED PAUSHA IN THE LUNAR CALENDAR AND DHANU IN THE SOLAR CALENDAR IN THE VIKRAMI SYSTEM.

THERE ARE TWO DIFFERENT SYSTEMS TO CALCULATE THE MAKARA SANKRANTI DATE: NIRAYANA (WITHOUT ADJUSTING FOR PRECESSION OF EQUINOXES, TROPICAL) AND SAYANA (WITH ADJUSTMENT, SIDEREAL).

THE JANUARY 14 DATE IS BASED ON THE NIRAYANA SYSTEM, WHILE THE SAYANA SYSTEM TYPICALLY COMPUTES TO ABOUT DECEMBER 23, PER MOST SIDDHANTA TEXTS FOR HINDU CALENDARS.

AS PER THE SOLAR CALENDAR, AFTER ONE YEAR, THE SUN COMES TO THE SAME LOCATION 20 MINUTES LATE EVERY YEAR, WHICH MEANS THE SUN NEEDS 1 DAY EXTRA AFTER EVERY 72 YEARS IN THE SKY.

BECAUSE GREGORIAN CALENDAR DOES NOT ACCOMMODATE THIS DIFFERENCE MAKAR SANKRANTI SOMETIMES SHIFTS FROM 14 JANUARY TO 15 JANUARY..

THE THREE FLASHES AT SABARIMALA ARE MAN MADE.. IT IS A FIRE SHOWN BY PRIESTS SINCE 5900 YEARS , SHOWING THE EXCEPT TIME BHISHMA’S SOUL ROSE TO THE SEVENTH ASTRAL LAYER ( VAIKUNTA ) AFTER MOKSHA

MAKARA IS THE NAME OF A ZODIAC SIGN IN INDIAN LANGUAGES KNOWN AS CAPRICORN IN ENGLISH. "JYOTI" MEANS "LIGHT" IN SANSKRIT.

THUS "MAKARA JYOTI" (ALSO SPELT AS JYOTHI) MEANS "LIGHT OF CAPRICORN". THE SUN APPEARS TO MOVE FROM ONE ZODIAC CONSTELLATION TO ANOTHER EVERY MONTH AND THE DAY ON WHICH SUN CHANGES THE CONSTELLATION IS CALLED SANKRĀNTI ("TRANSIT") IN SANSKRIT. / MALAYALAM

CONTINUED TO 3--

 

2.       

Capt. Ajit VadakayilJanuary 13, 2021 at 10:22 PM

CONTINUED FROM 2--

SABARIMALA HILL IS AT AN ALTITUDE OF 1,170M..

SABARIMALA SHRINE IS SURROUNDED BY 18 HILLS - ALL PART OF THE SAHYADRIS (WESTERN GHATS). THERE ARE 18 STEPS AT THE SANCTORUM , 18 DAYS OF MAHABHARAT WAR, 18 PURANAS..

A GURUSWAMY HAS TO MAKE 18 PILGRIMAGE TRIPS..

AFTER THAT HE IS ALLOWED TO LEAD 108 PILGRIMS.. HE NARRATES THE 18 PURANAS DURING THE TREK REST AT NIGHT

THE TRANSIT OF THE SUN FROM DHANU (SAGITTARIUS) TO MAKARA (CAPRICORN) IN THE MONTH OF PAUSHA, MARKS THE END OF THE WINTER SOLSTICE (DAKSHINAYAN). THUS BEGINS UTTARAYAN OR MAKARA SANKRANTI.

THE TERM ‘SANKRANTI’ MEANS PASSAGE AND MAKARA SANKRANTI PRECISELY DENOTES THE MOVEMENT OF THE SUN INTO MAKARA. IT ALSO MARKS THE BEGINNING OF THE UTTARAYANA OR NORTHWARD MOVEMENT OF THE SUN..

SANKRANTI REFERS TO THE SUN’S TRANSIT INTO A NEW RASI/ZODIAC. THEY MARK THE FIRST DAY OF THAT PARTICULAR SOLAR MONTH.

TOMORROW ON 14TH JAN MY WIFE WILL DO PUJA AT 0814 IST MORNING.. IN THE EVENING WE WILL WITNESS THE THREE FLASHES AT SABARIMALA..

THE DESH DRHI TV HAS NEVER SHOWN THIS PLANET’S NO 1 PILGRIMAGE.. YET THEY SHOW “TRICK OR TREAT “ NONSENSE ( HALLOWEEN ) OF THE WHITE CHRISTIAN OR HIS SEARCH FOR EASTER EGGS.   IMAGINE BOLLYWOOD PESHAWARI KHATRI JEWS AND PASHTUN KHAN JEWS EVEN CELEBRATE ( BASTARDS ) GUY FAWKES DAY.

https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/04/the-dirty-secrets-of-easter-holiday.html

THE WHOLE HOUSE WILL UNDERGO CLEANING... THE PUJA IS DONE TO SEEK THE BLESSINGS OF LORD SURYA ( SUN ) . SO THE IDOL OR IMAGE OF LORD SURYA IS KEPT ON THE ALTAR.

THE SURYA MANTRA “OM HRAM HREEM HROUM SAH SURYAY NAMAH” IS CHANTED WHILE DOING THE PUJA.

https://www.youtube.com/watch?v=t2vFvusC6bI

Hram: beej mantra dedicated to invoke Lord Sun.
Hreem: beej mantra dedicated to Goddess Shakti
Hraum: beej mantra dedicated to Lord Sun.
Saha: It means “with” in the Sanskrit language.
Suryaya Namah: Salutation to Lord Sun.

Read all 137 parts of the post below-
https://ajitvadakayil.blogspot.com/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html

WE HAVE A GLORIOUS CULTURE.. DON’T LET TRAITORS LIKE COMMIE ROMILA THAPAR OR COMMIE PINARAYI VIJAYAN DESTROY IT

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/11/5900-year-old-sabarimala-this-planets.html
https://ajitvadakayil.blogspot.com/2013/06/kottiyoor-temple-oldest-temple-and.html

capt ajit vadakayil
..

 

 CONSTANTINE THE GREAT WAS BAPTIZED ONE HOUR BEFORE HIS DEATH OFFICIALLY, BUT IN REALITY HE WAS BAPTIZED ONE HOUR AFTER HIS DEATH -- ON 22ND MAY 337 AD..

JESUS/ BIBLE / CHRISTIANTY WAS COOKED UP IN 325 AD, BY JEWESS HELENA , WHO SAT ON THE POPE'S CHAIR..


#################################

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2015/10/true-founder-of-christianity-jesus.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real_10.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real_14.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real_16.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real_22.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/12/helena-mother-of-roman-emperor.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/09/istanbul-deep-seat-of-jewish-deep-state.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/04/the-dirty-secrets-of-easter-holiday.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/05/mappila-nabatean-nasrani-nazarene.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/05/nasrani-nazarene-knanaya-from-knai.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/05/nasrani-nazarene-knanaya-from-knai_15.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/03/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/03/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo_22.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/03/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo_28.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/03/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo_30.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/04/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/04/the-dirty-secrets-of-easter-holiday.html

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/04/the-dirty-secret-of-christian.html


################################

CAPT AJIT VADAKAYIL
..

 1. SOMEBODY CALLED ME UP AND CRIED

  CAPTAIN

  YOU HAVE WRITTEN THAT THE MAYFLOWER PILGRIMS TO AMERICA WERE MOSTLY JEWS AND GAVE THE FIRST THANKSGIVING USING THE TERM YAHWEH FOR GO..

  WHICH PSALM DID THEY RECITE?

  LISTEN..

  JESUS IS NOT YAHWEH..

  JESUS , BIBLE AND MOSES WAS COOKED UP BY JEWESS HELENA IN 325 AD AS THE MESSENGER OF GOD..

  JEHOVAH IS THE NAME OF AND THE TRUE ETERNAL GOD PS 83:18

  GOD CANNOT DIE BUT JESUS DID, AT THE HANDS OF MAN. PS 90:3; HAB 1:12

  GOD DOES NOT PRAY TO ANYONE BUT MESSIAH JESUS PRAYED TO GOD OFTEN

  GOD DOES NOT THANK HIMSELF BUT JESUS THANKED GOD GHADI GHADI

  WHAT TYPE OF GOD WILL CRY? JESUS KEPT CRYING AT THE DROP OF A HAT.

  GOD DOES NOT SEEK GUIDANCE FROM ANYONE BUT JESUS SOUGHT AND SEEKS HIS GUIDANCE LIKE A WIMP

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/10/god-of-abrahamic-religions-yhvh-yahveh.html

  I HAVE NOT YET SEEN A CHRISTIAN EVANGELIST WHO KNOW CHRISTIANITY THE WAY IT WAS COOKED UP BY JEWESS HELENA IS 325 AD..THIS INCLUDES POPE AND CARDINALS OF VATICAN..

  JEWESS HELENA COOKED UP JESUS FOR ONLY POLITICAL REASONS..

  SHE WANTED TO CONVERT THE HINDU ROYAL ROMAN ETRUSCAN BLOODLINE AND THE BLOODLINE OF HINDU ROMAN SENATORS ( 800 IN NUMBER ) TO JEWISH..

  TO DO THAT SHE NEEDED TO SHIFT THE CAPITAL OF ROMAN EMPIRE FROM ITALY TO ISTANBUL IN TURKEY, WHICH SHE DID IN 328 AD...

  ALL POPES SINCE 325 AD TILL ISLAM WAS BORN WERE JEWS..

  THE PSALM RECITED BY THE MAYFLOWER PILGRIMS FOR THANK GIVING WAS PSALM 100.

  KING JAMES I WAS KING OF ENGLAND..

  IN 1621, THE PLYMOUTH COLONISTS AND WAMPANOAG NATIVE AMERICANS SHARED AN AUTUMN HARVEST FEAST THAT IS ACKNOWLEDGED TODAY AS THE FIRST THANKSGIVING CELEBRATIONS IN THE COLONIES. NOVEMBER 1621, AFTER THE PILGRIMS’ FIRST CORN HARVEST PROVED SUCCESSFUL, GOVERNOR WILLIAM BRADFORD ORGANIZED A CELEBRATORY FEAST..

  THE AUTHORIZED KING JAMES VERSION (1611) RENDERS YAHVEH ( JEHOVAH ) IN EXODUS 6:3, PSALM 83:18, ISAIAH 12:2, ISAIAH 26:4, AND THREE TIMES IN COMPOUND PLACE NAMES AT GENESIS 22:14, EXODUS 17:15 AND JUDGES 6:24.

  HERE IS PSALM 100.—( IN THOSE DAYS THE ALPHABET J NEVER EXISTED— LETTER Y WAS USED INSTEAD )
  100:1 Make a joyful noise unto YAHVEH, all ye lands.
  100:2 Serve YAHVEH with gladness: Come before his presence with singing.
  100:3 Know ye that YAHVEH, he is God: It is he that hath made us, and we are his; We are his people, and the sheep of his pasture.
  100:4 Enter into his gates with thanksgiving, And into his courts with praise: Give thanks unto him, and bless his name.
  100:5 For YAHVEH is good; his loving kindness endureth for ever, And his faithfulness unto all generations

  THE PILGRIMS WERE THE ENGLISH SETTLERS WHO CAME TO NORTH AMERICA ON THE MAYFLOWER AND ESTABLISHED THE PLYMOUTH COLONY IN WHAT IS TODAY PLYMOUTH, MASSACHUSETTS, NAMED AFTER THE FINAL DEPARTURE PORT OF PLYMOUTH, DEVON. THE MAYFLOWER PASSENGERS SIGHTED LAND ON NOVEMBER 9, 1620 AFTER ENDURING MISERABLE CONDITIONS FOR ABOUT 65 DAYS..

  WILLIAM BREWSTER LED THE PILGRIMS ( MOSTLY JEWS ) IN READING PSALM 100 AS A PRAYER OF THANKSGIVING.

  ENGLISH ROYALTY INCLUDING JAMES 1 WERE PROTESTANT AT THE TIME WHEN MAYFLOWER BERTHED IN AMERICA.. GERMAN JEW ROTHSCHILD CREATED PROTESTANT RELIGION..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2015/03/protestant-christianity-created-by-jews.html

  IN 1534, KING HENRY VIII OF ENGLAND SPLIT FROM THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AND CREATED HIS OWN CHURCH HIERARCHY. THUS, HENRY BECAME THE HEAD OF THE CHURCH AS WELL AS THE HEAD OF THE GOVERNMENT.

  THE PROTESTANT CHURCH REJECTED PAPAL SUPREMACY. TWO ACTS OF PARLIAMENT WERE ISSUED IN 1559. THE ACT OF SUPREMACY DECLARED THAT NO FOREIGN POTENTATE HAD ANY AUTHORITY OVER THE ENGLISH REALM

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2014/12/exhumed-truths-of-spanish-armada-and.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2010/11/mary-mary-quite-contrary-bloody-mary.html

  THE ENGLISH DONT KNOW THAT THEIR ROYALTY HAS GERMAN JEW BLOOD THANKS TO GERMAN JEW ROTHSCHILD..

  capt ajit vadakayil
  ..

NOAH IS THE GREAT GRANDSON OF ABRAHAM AND WIFE SARA..

MANU OF OUR HINDU PURANAS PENNED DWON 7000 YEARS AGO HAD THREE SONS ( CHARM/ SHAR,/ YAPETI )

NOAH OF BIBLE COOKED UP IN 325 AD HAS THREE SONS --- ( HAM / SHEM / JAPHETH )

AS PER OUR PURANAS THIS MANU OF ANTIQUITY IS NOT MANU, THE LAW GIVER.. HE IS THE PROGENITOR OF THE PRESENT MANKIND , SEVENTH MANVANTARA OF THE CURRENT SET OF SAPT RISHIS , WHO FORM OUR GOTRAS..

IN HEBREW NOAH IS PRONOUNCED AS MNUH ( MANU )..

IN OUR PURANAS MANU IS CALLED NYUH , TO DIFFERENTIATE HIM FROM MANU THE LAW GIVER..

CANAAN IS HAM’S SON IN THE BIBLE ..

I AM A CANAAN , THE ANCIENT WORLD CLASS NAVIGATORS FROM CALICUT WHO CIVILIZED THIS PLANET..

90 KILOMETERS NORTH OF MY HOMETOWN CALICUT IS THE CITY OF CANNANORE.( CANAAN + UR ) .. UR MEANS HOMETOWN.

MY MOTHER , WIFE AND TWO SONS WERE BORN IN CANNANORE ( KANNUR )..

MOTHER OF KING SOLOMON, BATHSHEBA WAS A CANAANITE..

CANAANITES WORSHIPED BAAL ( SHIVA ).. MUTHAPPAN IS BAAL.. MUTHAPPAN IS THE GOD OF KERALA THIYYAS, WITH KANNUR AS THE CENTRE ..

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/08/secrets-of-12000-year-old-baalbek.html

LEBANON WAS A SPICE TRADE OUTPOST FOR THE CALICUT KING ( LIKE MECCA OASIS AND PETRA )-- A FREE TRADE AREA AS WELL AS CUSTOMS OUTPOST . .

https://www.youtube.com/watch?v=vsuwnxv1g14

ONLY THE CALICUT KING HAD THE MONEY AND THE WHEREWITHAL TO BUILD BAALBEK TEMPLE 12,000 YEARS AGO..

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2012/10/muthappan-deity-of-north-kerala-capt.html

HINDU ALEXANDER THE GREAT WENT TO WORSHIP AT THE TEMPLE OF BAALBEK. GREEK HISTORIANS CALL THIS PLACE HELIOPOLIS

BIBLICAL PASSAGES (I KINGS, IX: 17-19) MENTION THE NAME OF KING SOLOMON IN CONNECTION WITH A PLACE THAT WAS ANCIENT BAALBEK -- A HINDU TEMPLE IN LEBANON

BIBLICAL REFERENCES TO BAALS ASSOCIATED WITH VARIOUS PLACES INCLUDE: BAAL HAZOR, BAAL HERMON, BAAL HEON, BAAL PEOR, BAAL PERAZIM, BAAL SHALISHA, BAAL TAMAR, BAAL ZEPHON ETC

ACCORDING TO THE HEBREW BIBLE, THERE WERE A CANAANITE TRIBE WHO INHABITED JERUSALEM PRIOR TO ITS CONQUEST BY JOSHUA (11:3 AND 12:10) OR KING DAVID (2 SAMUEL 5:6-10).

KAABA OF MECCA WAS A SHIVA TEMPLE.

http://ajitvadakayil.blogspot.com/2009/07/vedic-practises-in-mecca-ajit-vadakayil.html

Noah was the subject of much elaboration in the literature of later Abrahamic religions, including the Quran (Surahs 71, 7, 1, and 21).

THE HINDU ESSENE DEAD SEA SCROLLS REFER TO NOAH MORE THAN 20 TIMES.. JEWS HAVE HIJACKED THE DEAD SEA SCROLLS—SORRY, JEWS HAVE ZILCH , NOTHING TO DO WITH DEAD SEA SCROLLS WHICH IS A HINDU ( PAGAN ) DOCUMENT..

READ ALL THREE PARTS OF THE POST BELOW-
http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/05/mappila-nabatean-nasrani-nazarene.html

ISAAC NEWTON HAS WRITTEN ( ISRAEL HAS THIS IN THEIR MUSEUM ) THAT NOAH WAS OF HINDU ( PAGAN ) ORIGIN.. THERE IS NOTHING SHOCKING ABOUT IT.. BEFORE JUDAISM WAS BORN 2950 YEARS AGO, THERE WAS ONLY ONE RELIGION ON THIS PLANET—HINDUISM.

SO SO SO-- JEWESS HELENA COOKED UP THE “CURSE OF NOAH” IN 325 AD .. THIS HAD AMAZING RAMIFICATIONS.

THIS FAKE STORY HAS BEEN USED BY THE JEWISH DEEP STATE TO JUSTIFY MASSIVE INJUSTICE TOWARDS BLACK PEOPLE BY WAY OF SLAVERY..
GOD HAS WILLED IT, RIGHT?

WHO ARE WE MORTALS TO REFUTE GOD’S COMMAND?

TODAY, I WILL NAIL THIS FAKE STORY USED TO JUSTIFY SLAVERY MOF DARK SKINNED PEOPLE.

AS PER THE BIBLE COOKED UP IN 325 AD HAM, "SAW THE NAKEDNESS OF HIS FATHER NOAH".

INITIALLY CANAAN WAS THE PROMISED LAND BY GOD FOR THE JEWS ..

THE NAME CANAAN APPEARS THROUGHOUT THE BIBLE..OF HAM'S FOUR SONS, CANAAN FATHERED THE CANAANITES..

According to the Table of Nations in Genesis 10, the Jebusites were descended from Noah’s son Ham, through his son Canaan. They were one of the Amorite tribes who were placed under judgment by God for their wickedness (Genesis 15:16). God described their pagan worship as abominable practices (Deuteronomy 20:18)

CONTINUED TO 2-- 1. CONTINUED FROM 1--

  According to the Book of Genesis, after Noah became drunk and Ham dishonored his father, upon awakening Noah pronounced a curse on Ham's youngest son, Canaan, stating that his offspring would be the "servants of servants".

  NOAH SHAKEN OUT OF HIS DRUNKEN STUPOR SUDDENLY REALIZED THAT HIS GRANDSON WAS HIS OWN WIFEs SON.

  CANAAN HIS GRANDSON SUDDENLY BECAME HIS SON

  Gen 9:24 And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him.

  Gen 9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.

  SO SO SO-- WHAT IS “ NAKEDNESS OF HIS FATHER “

  IT JUST MEANS HE SCREWED HIS OWN MOTHER— INCEST.. AIYOOOO…


  American Standard Version Leviticus 20:11:-And the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's nakedness: both of them shall surely be put to death; their blood shall be upon them.

  Deuteronomy 27:20:-'Cursed is he who lies with his father's wife, because he has uncovered his father's skirt.' And all the people shall say, 'Amen.'

  SO SO SO--THE NEGROES WERE HEATHENS, DESCENDANTS OF HAM, AND CONSIGNED BY DIVINE APPOINTMENT TO PERPETUAL BONDAGE

  THE FIRST IMMIGRANTS TO JAMESTOWN IN 1607 AD , WERE ALL LEFT HANDED HOMOSEXUAL JEWS WITH SMALL POX SCARRED FACES.. THEIR ANCESTORS WERE CANNIBALS..

  THESE JEWS WERE LAZY AND DID NOT WANT TO DO HARD WORK..

  ROTHSCHILD CREATED THE FIRST TYRANNY , TO MAKE THESE HOMOSEXUAL JEWS AT JAMESTOWN WORK HARD..

  VIRGINIA TOBACCO COMPANY OWNED BY GERMAN JEW ROTHSCHILD DID NOT WANT TO SHUT DOWN THEIR LUCRATIVE TOBACCO BUSINESS.

  MAY 24, 1610 - IN JAMESTOWN, SIR THOMAS GATES ISSUES THE FIRST ORDERS TO GOVERN THE SURVIVING INHABITANTS OF VIRGINIA. THE ORDERS WILL BE ADDED TO AND PUBLISHED IN 1612 AS FOR THE COLONY IN VIRGINEA BRITANNIA. LAWES DIVINE, MORALL AND MARTIALL, &C.

  THE ULTIMATE ANSWER TO THE LABOR PROBLEM AT JAMESTOWN AMERICA WAS OMINOUSLY FORESHADOWED IN A LITTLE-NOTICED EVENT THAT ROLFE DESCRIBED TO SANDYS IN 1619 AD: THE ARRIVAL OF A ROTHSCHILD’S DUTCH EAST INDIAN SHIP CARRYING A GROUP OF CAPTIVE AFRICANS, FOR BY THE END OF THE CENTURY, AFRICAN SLAVE LABOR WOULD BECOME THE COLONY'S ECONOMIC AND SOCIAL FOUNDATION

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2012/05/black-african-slave-trade-and-jews-capt.html

  MORTALS ABRAHAM AND SARA ARE LIFTED FROM COSMIC ALLEGORIES BRAHMA AND SARASWATI OF HINDUISM.. SARASWATI IS NOT A MORTAL WOMAN, SHE IS THE MIGHTY PRIMORDIAL LIGHT THE QUASAR, HAVING THE BRILLIANCE OF A TRILLION SUNS..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2017/07/gayatri-mantra-savitr-savitur-saraswati.html

  JERUSALEM WAS A GREAT CENTRE OF LEARNING WITH ANCIENT TEMPLES EVEN BEFORE JUDAISM WAS BORN.. TODAY THE JEWS/ MUSLIMS / CHRISTIANS FIGHT FOR JERUSALEM.. THEY HAVE BLANKED OUT HINDUSIM..

  SANATANA DHARMA DOES NOT HAVE THIS STUPID STORY OF NOAH SAVING ONE MALE AND FEMALE SPECIES IN A LARGE BOAT.. ALLAH COMMANDED NOAH TO SAVE JUST ONE AND FEMALE GENDER . EVERYTHING ELSE DIED.. DNA RAINED ON EARTH BY SHIVA LINGAM ( THE DIVINE PHALLUS )..THIS IS WHAT MUSLIMS KISS AT KAABA , MECCA.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/07/shiva-lingam-meterorite-hit-65-million.html

  IN THE POISON INJECTED KORAN ( BY JEWS ), NOAH COOKED UP BY JEWESS HELENA IN 325 AD IS A PROPHET AND APOSTLE OF GOD. ALLAH FARMED OFF TO NOAH THE DUTY OF PREACHING AND WARNING PEOPLE TO ABANDON IDOLATORY -- NEVER MIND MUSLIMS KISS THE KAABA STONE AND THROW PEBBLES ON THE TRINITY DEVILS AT HAJJ .. THIS IS EXEMPTED FROM IDOLATORY, RIGHT ?

  ONE OF NOAHS OWN SONS DIED IN THE GREAT FLOOD. AS PER THE KORAN , THIS SON WAS A DISBELIEVER HE REFUSED TO COME ON THE ARK AND INSTEAD CLIMBED A TALL MOUNTAIN WHERE HE DROWNED.

  TOBA TOAHBAAHH.

  NOBODY KNOWS THAT A CRAFTY BITCH JEWESS HELENA COOKED UP ALL THIS IN 325 AD,.. ALONG WITH BIBLE/ JESUS/ MOSES/ ABRAHAM/ ADAM/ GABRIEL ETC..

  Capt ajit vadakayil
  ..


 1. SOMEBODY ASKED ME

  CAPTAIN

  IS JAHBULON THE SUPREME GOD OF FREEMASONS.

  LISTEN-

  FREEMASONS KNOW JACK SHIT.

  THE WORD JAHBULON ( FREEMASON GOD ) WAS FIRST USED IN THE 18TH CENTURY IN EARLY FRENCH VERSIONS OF THE ROYAL ARCH DEGREE.

  IT RELATES A MASONIC ALLEGORY IN WHICH JABULON WAS THE NAME OF AN ANCIENT PAGAN PRIEST ( FROM THE LAND OF OPHIR / PUNT ) WHO CONSECRATED THE HINDU TEMPLE AT THE SPOT ASSOCIATED WITH THE TEMPLE OF SOLOMON IN JERUSALEM..

  WITHIN THE RUINS SOLOMON FOUND A GOLD PLATE UPON WHICH THE NAME OF GOD (YHWH) WAS ENGRAVED.

  JAH- representing the name JAHOVAH, the blessed name of the Lord in the Old Testament. The name "Jesus" means "Jehovah is Salvation." (Yehweh is a vedic hindu god)

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/10/god-of-abrahamic-religions-yhvh-yahveh.html

  BUL- representing the name BAAL or BEL, an Old Testament demon god. (1 Kings 16:29-33). (Baal is hindu god shiva )

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/08/secrets-of-12000-year-old-baalbek.html

  ON- represents the name of the Egyptian Sun god, another demon god. (Gen. 41:45, 50).. ( Osiris is asura god. )

  In ancient persia ( ahura ) and Norway( Æsir) are good gods ( asuras )and vanir are bad gods ( devas ) .

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/12/helena-mother-of-roman-emperor.html

  SHUKRACHARYA THE ONE EYED SAGE, THE MENTOR OF KING MAHABALI OF KERALA, IS SANTA CLAUS .

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2013/06/shukracharya-is-ahura-mazda-god-of.html

  POOR FREEMASONS—THEY KNOW NOT IF THEY ARE COMING OR GOING. TEE HEEEEEEE.

  capt ajit vadakayiil
  ..

 1. https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/01/the-vatican-has-the-head-of-nimrod-from-the-tomb-of-gilgamesh-pickled-in-a-jar-are-they-planning-to-resurrect-nimrod-using-cern-to-bite-us-in-the-ss-great-videos-with-anthony-patch-two-heads-a-2518047.html

  KERALA DANAVA KING KALANEMI OF CALICUT BUILT THE TOWER OF BABEL ( SIC -- ACTUALLY MEIDUM PYRAMID EGYPT 12000 YEARS AGO) , WHOM ROTHSCHILD CALLS NIMROD.

  SOME ROTHSCHILD FAMILY MEMBERS HAVE NAMED THEMSELVES NIMROD..

  READ ALL 4 PARTS OF THE POST BELOW-

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/07/secrets-of-bent-pyramid-at-dahsur-egypt_28.html

  ROTHSCHILD CONSIDERS THEMSELVES TO BE DESCENDANTS OF THE MASON OF THE TOWER OF BABEL NIMROD, WHO BUILT IT AGAINST GODS WILL..

  THE OATH OF REBEL NIMROD IS PART OF THE FREEMASON LODGE INITIATION .. IT IS A LATE MYTH FROM THE CRAFTY BRAIN OF JEWESS HELENA IN 325 AD..

  THE TOWER OF BABEL IS LIFTED FROM THE HINDU CONCEPT OF MOUNT MERU , THE CHURNING ROD OF SAMUDRA MANTHAN..

  THE EU HQ BUILDING AT STRASBOURG IS MODELLED AFTER THE TOWER OF BABEL, AS A SIGNATURE OF JEW ROTHSCHILD.. BRRAAYYYYYY .

  NIMROD THE GREAT GRANDSON OF NOAH, WAS THE FIRST MAN TO SEEK ABSOLUTE POWER FOR ITS OWN SAKE.. DOUBLE BRRAAAYYYYY..

  MEIDUM PYRAMID BUILT IN 12 MILLINIUMS AGO IN EGYPT , 500 BC WITH SEVEN ASTRAL LAYERS..

  KERALA DANAVA KING KALANEMI JR ( FROM MY HOMETOWN CALICUT ) BUILT THE MEIDUM PYRAMID AND BENT PYRAMID AT DAHSUR 10500 BC USING THE QUEEN ANGLE OF SRI YANTRA 54 DEGREES 27 MINUTES 44 SECONDS ..

  THE APEX EMANATED HUGE HOLOGRAMS SEEN FOR HUNDREDS OF MILES .. BOTH WERE DESTROYED BY A VIMANA LATER..

  KALANEMIs THIYYA WIFE IS CALLED ISIS .. WHICH MAKES KALANEMI OSIRIS.. THIS IS THE HERO COUPLE OF ANCIENT EGYPT..

  6000 YEARS LATER AFTER BENT/ MEIDUM PYRAMIDS WERE BUILT IMHOTEP ( LORD AYYAPPA ) BUILT GIZA PYRAMIDS WITH THE SRI YANTRA KING ANGLE OF 51 DEGREES 41 MINUTES 38 SECONDS..THE APEX EMANATED A HUGE BLUE PLASMA GLOW SEEN FOR HUNDREDS OF MILES ..

  NOBODY KNEW THAT THE GIZA PYRAMID WAS BUILT WITH EIGHT SIDES, AS PER PRINCIPLES OF VAASTU.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/10/eight-sided-pyramid-of-giza-egypt.html

  ALBERT ANSELM SALOMON NIMROD DE ROTHSCHILD (1922 - 1938) – HOW DO YOU LIKE THAT?.

  THE KOSHER LEGEND CLAIMS THAT NIMROD HAD TWO SONS, MAGOR AND HUNOR.

  IT IS SAID THAT MAGOR WAS THE ANCESTOR OF THE MAGYARS AND HUNOR WAS THE ANCESTOR OF THE HUNS, SO PROVIDING THE COMMON ORIGIN OF THE MAGYARS AND THE HUNS (KHAZARS).

  OVER THE CENTURIES OF WANING POWER AND INFLUENCE, THE KHAZAR PEOPLES BEGAN TO EMIGRATE IN MANY DIRECTIONS. THE KHAZAR ‘JEWS’ WERE CONFINED TO GHETTOS AS A RESULT OF PAPAL DICTAT IN THE MID-16TH CENTURY. ..

  CAPT AJIT VADAKAYIL WAS THE FIRST TO WRITE THAT PYRAMIDS WERE BUILT BY WATER FLOTATION METHOD, THE SAME LOCKGATE MECHANISM USED AT PANAMA CANAL ..

  SOME OF THESE IMMIGRANTS WENT BY THE NAME OF BAUER, NOW KNOWN AS THE ROTHSCHILDS. THE FAMILY QUICKLY TOOK CONTROL OF THE FINANCIAL AND TRADE FOUNDATIONS OF EUROPE.

  THEY ARE SEPHARDIC JEWS AND THEY DO HAVE AN HISTORICAL CONNECTION TO THE MIDDLE EAST, ALTHOUGH, EVEN THEN, THE IDEA OF A ‘CHOSEN RACE’ GOING BACK TO BIBLICAL ISRAEL STILL DOESN’T STAND UP. THE ASHKENAZIM (‘KHAZARS’)

  HOLD THE REINS OF POWER IN ISRAEL AND HAVE DONE SO SINCE THE COUNTRY WAS CREATED IN 1948.

  EVERY ISRAELI PRIME MINISTER HAS BEEN AN ASHKENAZI KHAZAR—NOT A SINGLE ONE IS JUDEAN.

  IN THE CENTURIES AFTER THE DEMISE OF KHAZARIA, THE ASHKENAZI DID NOT SPEAK THE SEMITIC LANGUAGE OF HEBREW, WHICH IS NO SURPRISE AT ALL BECAUSE THEY WERE NOT HEBREWS.

  THEY DEVELOPED THEIR OWN TONGUE CALLED YIDDISH. YIDDISH, THE LANGUAGE OF THE ASHKENAZI, DID NOT COME FROM ISRAEL, BUT FROM GERMANY AND EASTERN EUROPE— -- NEVER MIND WHAT THE SPIN DOCTORS OF ROTHSCHILD HAVE WRITTEN.. TRIPLE BRRAAAYYYYYYYY ..

  LIES WONT WORK!

  A BROWN BLOGGER IS IN TOWN?

  Capt ajit vadakayil
  .. 1. TODAY IS KARVA CHAUTH -- 4TH NOV 2020 -- MOON RISE AT AROUND 2050 IST

  SANATANA DHARMA IS THE ONLY RELIGION WHERE FESTIVALS HAVE DEEP ASTRONOMICAL MEANING..

  WHEN I WROTE THE POST BELOW, THE GRAND DAUGHTER OF COMMIE LEADER SOMNATH CHATTERJEE LAMPOONED ME - ALL LIES - 100 %..

  SHE IS A TRAITOR WHO HATES INDIA AND RUNS DOWN HER OWN WATAN ,FOR A PIECE OF FOREIGN SILVER.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2013/10/karva-chauth-synchronising-fertility.html

  MIND YOU – A CHIT OF A GIRL, MAKING FUN OF A BLOGGER, THIS PLANETs NO 1 WRITER, AND THE OLDEST RELIGION OF THE WORLD ON AN INDIAN MAIN STREAM MEDIA OUTLET..

  https://www.firstpost.com/living/open-letter-to-capt-vadakayil-the-man-who-wont-do-his-wifes-laundry-1192201.html

  MY POST ON KARVA CHAUTH TRENDED ON TWITTER / INTERNET WORLD WIDE..

  TODAY IT IS THE SECOND HIGHEST READ POST AMONG MY 1701 POSTS .. MOSTLY READ BY FOREIGNERS

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/10/amavasya-poornima-ekadashi-fasting.html

  IN INDIA WOMEN FAST ON THE THIRD DAY AFTER NEW/ FULL MOON-- WHEN TIDES WORLDWIDE ARE THE HIGHEST ... SPRING TIDES..

  WHAT IS THE PUNISHMENT FOR YUPPIE SLIME BALLS GIRLS LIKE ROHINI CHATTERJEE WHO LAMPOONED ME..

  CAPT AJIT VADAKAYIL CONDEMNS HER -- TO HAVE VERY PAINFUL MENOPAUSE.. SHE WILL BE ON THE VERGE OF SUICIDE DUE TO SEVERE PAIN AND BLEEDING.. SCALAR WAVES HAVE BEEN SENT LONG AGO..

  ROHINI CHATTERJEE MUST ASK HERSELF.. WHY DID HER COMMIE GRANDFATHER DISCARD THE PHOTOS OF MARX AND LENIN IN HIS HOME..

  TOWARDS THE END OF HIS LIFE HE WAS GAVE INTERVIEWS SITTING IN FRONT OF CHE GUEVARA..

  ALL KNOW WHO KILLED KARL MARX AND COMMUNISM... AND KICKED THIS PLANETs MOST VALUABLE BOOK DAS KAPITAL INTO THE SHIT POST BY PENNING A 9 PART BLOG SERIES.

  THERE IS ONLY ONE THINKER ON THE PLANET TODAY.. HE IS THE NO 1 WRITER ON THE PLANET.. WITH A GOOGLE PROFILE VIEW OF 1.1 BILLION.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/01/communism-failed-because-jew-karl-marx_27.html

  I ASK MY READERS--- BE PROUD OF OUR PRICELESS CULTURE AND ANCIENT TRADITIONS..

  CANT IMAGINE WOMEN LIKE ROHINI CHATTERJEE , IN THE PAYROLL OF THE DEEP STATE COMMIE JEWS IS CELEBRATING HALLOWEEN ( TRICK OR TEAR-- TEE HEEEEEE ) ..

  SHE WILL BE PARTYING TOMORROW ON GUY FAWKES DAY..TEE HEEEE.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Somnath_Chatterjee

  INSTITUTIONS LIKE NCW HAS BEEN CREATED TO RUN DOWN TRADITIONAL INDIAN WOMAN WHO ARE HOMEMAKERS AND RUN HAPPY HARMONIOUS HOMES

  NCW WANTS INDIAN SCHOOL GIRLS TO GO TO SCHOOL WITH NO UNDIES UNDER THE SKIRTS AND A CONDOM IN THE SCHOOL BAG.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/01/dubious-role-of-bilderberg-club-created.html

  IN KERALA WE HAVE A DIFFERENT TYPE OF KARVA CHAUTH

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2014/02/thiruvathira-karva-chauth-of-kerala.html

  THE GLORIOUS ANCIENT KERALA DANAVA CIVILIZATION WAS ( CIVILIZED THIS PLANET ) SUNK BY GERMAN JEW ROTHSHILD TO MAKE THE INDIAN SELF LOATHING.

  READ ALL 3 PARTS

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/10/all-vishnu-avatars-dealt-with-kerala_23.html

  capt ajit vadakayil
  ..


 1. CAPT AJIT VADAKAYIL WANTS THE WHOLE WORLD TO KNOW WHAT A STUPID FELLOW PM MODI IS.

  HOW HE HAS SURROUNDED HIMSELF WITH WORSE THAN SLAVES MINIONS WHO GIVE HIM ENDLESS EGO MASSAGE AND TELLS HIM ONLY WHAT HE LIKES TO HEAR..

  THE SYSTEM HAS BROKEN DOWN IN INDIA BECAUSE OF THIS FELLOW MODI WITH ZERO INTEGRITY.

  ###########

  AAA- CBI NEEDS STATE CM PERMISSION .

  https://theprint.in/india/cbi-will-now-need-approval-from-maharashtra-govt-to-probe-cases-in-state/528631/

  DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT ACT, 1946 WAS MADE BEFORE INDEPENDENCE.. THE TERM “STATE” DENOTES “ KINGDOMS”..

  THESE KINGS WERE ALL AGENTS OF JEW ROTHSCHILD..

  KINGS WERE PUT OUT TO PASTURE WITH PRIVY PURSES AFTER INDEPENDENCE IN AUG 1947 , AND ALL KINGDOMS WERE ABOLISED .. EVEN A MENTAL RETARD KNOWS THIS..

  THIS LAW IS HENCE NULL AND VOID AUTOMATICALLY.

  ##############

  BBB- TO PROSECUTE A TRAITOR YOU NEED STATE CM SIGNATURE ..
  https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-will-delhi-cm-kejriwal-allow-kanhaiya-kumar-prosecution-in-sedition-case/347713

  WHEN IT COMES TO SEDITION, “STATE “ MEANS THE CENTRE… EVEN A MENTALLY RETARDED CHILD KOWS THIS..

  IT HAS NOTHING TO DO WITH STATE CM KEJRIWAL.

  DELHI IS NOT A STATE BUT A UNION TERRITORY..

  THE DELHI CM IS A GLORIFIED MAYOR.. HE IS NOT EVEN IN CHARGE OF THE DELHI POLICE.

  ############

  THE WHOLE WORLD MUST KNOW THIS..

  THIS IS THE SORRY STATE OF INDIA, WHERE THE SYSTEM HAS BROWN DOWN DUE TO WE THE PEOPLE TOLERATING STUPID CUNTS IN POSITIONS OF POWER.

  WE HAD A CHIEF JUSTICE OF INDIA WHO DECLARED ON TV “ SUPREME COURT IS SUPREME “.

  THIS IS WORSE THAT THE SHIPs CHIEF COOK DECLARING “ I AM CHIEF OF THIS SHIP”.

  THIS STUPID CHIEF JUSTICE DIPAK MISRA IF TOLD TO FILL A FORM IN CAPITAL WILL TAKE A FLIGHT TO THE CAPITAL OF INDIA DELHI.

  #########
  WE THE PEOPLE ASK MODI..

  WHY DO YOU HAVE A STUPID LAW MINISTER LIKE KAYASTHA RAVI SHANKAR PRASAD?..

  THIS BLACK FACED FELLOW WAS A PUPIL OF JP WHO WAS A CIA SPOOK AND A NAXAL WHO RAN THE BIHAR BRANCH OF PUCL IN 1976...

  HARDCORE NAXAL GN SAIBABA IS A PUCL TOP SHOT TODAY.

  https://www.dnaindia.com/india/report-pucl-condemns-arrest-of-delhi-university-professor-gn-saibaba-1988551

  capt ajit vadakayil
  ..

 1. Captain,

  Modi government is planning to supply fortified rice under mid day meal scheme throughout the country.

  https://www.financialexpress.com/economy/modi-govt-to-provide-fortified-rice-under-mid-day-meal-programme-food-secretary/2112678/

  In your earlier blog posts I read that excess iron in fortified rice invades the blood brain barrier and reduces brain power and it also affects blood vessels and interferes with natural processes of body.

  Modi also endorsed bio fortification of food crops.

  https://www.cgiar.org/news-events/news/on-world-food-day-india-pm-modi-endorses-biofortification-to-address-malnutrition/

  Traitor modi ignored your suggestion on organic farming and is pushing for fortified crops and foods.Next step for sure would be GM foods.

  Already gujju no 2 pushed fortification of many items during his tenure as PM.Fortified wheat is being supplied in many states.Fortification of edible oil, too,was made compulsory across the country by FSSAI in 2018. Fortification of milk was started in 2017 under which the National Dairy Development Board of India (NDDB) is pushing companies to add vitamin D. 

  Today many milk dairies are supplying fortified milk with a sign of F+ on their milk packets.

  https://www.downtoearth.org.in/news/food/fortified-rice-scheme-to-create-rs-3-000-crore-market-for-just-five-big-firms-66761

  "FORTIFICATION IS A lucrative business and a government backing translates into an assured market worth crores of rupees. Globally, just five multinationals — Germany’s BASF, Switzerland’s Lonza, France’s Adisseo and the Netherlands’ Royal DSM and ADM — manufacture micronutrients and all Indian entities that sell micronutrients import from them.

  These multinationals govern the world market through a cartel"
  1. https://www.business-standard.com/article/current-affairs/govt-to-provide-fortified-rice-under-mid-day-meal-programme-food-secy-120102301418_1.html

   RICE IS OUR STAPLE FOOD. CONVERTING RICE TO GMO REDUCES BODY IMMUNITY..

   THERE WAS A TIME WHEN AYURVEDA USED DIFFERENT ORGANIC RICE KANJEE ( INFUSED WITH A2 COW GHEE ) TO CURE DISEASES.. 95% OF THESE PRICELESS RICE STRAINS HAVE JUST VANISHED ..

   http://ajitvadakayil.blogspot.com/2015/09/gm-ir8-rice-high-amylose-content.html

   NARENDRA DAMODARDAS MODI WAS GIVEN A MOSSAD SPONSORED SIKH TURBAN TO WEAR IN 1976..

   CHILDLESS MODI WOULD BE CATAPULTED TO POWER IN INDIA..

   THE POUND OF FLESH EXTRACTED BY THE JEWISH DEEP STATE WAS..

   1) TO DANCE TO THE TUNE OF THE JEWISH DEEP STATE AND KOSHER EVIL PHARMA.
   2) LEGALISE HOMOSEXUALITY
   3) LEGALISE ADULTERY
   4) LEGALIZE "LIVE IN RELATIONSHIP" --LIKE SLUT RHEA CHAKRABORTY
   5) BAN ALL ORGANIC FOODS AND ORGANIC FARMING- AND HOOK INDIA TO GM FOODS
   6) CONVERT ALL INDIAN GIRLS TO WHORES , LIKE THH WEST WHERE NO WOMAN IS A VIRGIN ON HER WEDDING NIGHT.
   7) BREAK UP PRICELESS INDIAN CULTURE AND TRADITION.
   8) BREAK UP FAMILY VALUES AND HAPPINESS AT HOME
   9) SELL OUT INDIA TO JEWISH BANKING AND JEWISH INSURANCE COMPANIES
   10) REDUCE FERTILITY AND BRAINPOWER OF INDIAN POPULATION .
   11) SUBJECT INDIAN NEW BORN BABIES TO MANDATORY HARMFUL VACCINATIONS.
   12) DECLARE THAT CARBON DI OXIDE IS A BAD GAS AND SLAP TAXES TO BENEFIT JEWS.
   13) SHOWCASE CRIPPLES LIKE DEEPA MALIK AS THE SALT NAY BOUNTY OF INDIA.
   14) USE INDIANS AS GUINEA PIGS FOR VACCINES

   NARENDRA DAMODARDAS MODI LISTEN UP--

   MODI MADE FLU VACCINES MANDATORY FOR NEW BORN BABIES, WHEN IN INDIA WE TREAT FLU LIKE COMMON COLD.

   READ ALL 4 PARTS OF THE POST BELOW-

   http://ajitvadakayil.blogspot.com/2017/05/flue-shots-pneumococcal-vaccines-capt.html

   MODI TRIED TO INDUCE YOUNG SCHOOL GIRLS TO FUCK BOYS IN SCHOOL EVEN BEFORE FIRST MENSES.

   WHEN I WROTE THE POST BELOW, I WAS THREATENED WITH JAIL AND FINES BY GOVT AUTHORITIES.

   http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/03/say-no-to-hpv-vaccination-for-indian.html

   NARENDRA DAMODARDAS MODI, EVERY INCH OF YOUR JEWISH DEEP STATE SPONSORED PROGRESS IS MONITORED BY CAPT AJIT VADAKAYIL.. HE WILL WRITE YOUR LEGACY..

   http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/05/warnings-issued-to-amul-milk-marketing.html

   capt ajit vadakayil
   ..

CHOMP CHOMP--  IT TAKES THE SMALL DOG 90 MINUTES TO FINISH OF ITS BEEF BONELook, where she's going after leaving me--   But all roads lead back to my heart-- It's different if you were not in front of me--   -  -It's raining in my heart today----You're near me,  you're with me--  we have separated still we are one-- I know, you can be upset, but not unfaithful-- Your hand is in my hand— you are with me , My love!


CAPT AJIT VADAKAYIL
..

202 comments:

 1. CAPT AJIT VADAKAYIL WANTS THE WHOLE WORLD TO KNOW WHAT A STUPID FELLOW PM MODI IS.

  HOW HE HAS SURROUNDED HIMSELF WITH WORSE THAN SLAVES MINIONS WHO GIVE HIM ENDLESS EGO MASSAGE AND TELLS HIM ONLY WHAT HE LIKES TO HEAR..

  THE SYSTEM HAS BROKEN DOWN IN INDIA BECAUSE OF THIS FELLOW MODI WITH ZERO INTEGRITY.

  ###########

  AAA- CBI NEEDS STATE CM PERMISSION .

  https://theprint.in/india/cbi-will-now-need-approval-from-maharashtra-govt-to-probe-cases-in-state/528631/

  DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT ACT, 1946 WAS MADE BEFORE INDEPENDENCE.. THE TERM “STATE” DENOTES “ KINGDOMS”..

  THESE KINGS WERE ALL AGENTS OF JEW ROTHSCHILD..

  KINGS WERE PUT OUT TO PASTURE WITH PRIVY PURSES AFTER INDEPENDENCE IN AUG 1947 , AND ALL KINGDOMS WERE ABOLISED .. EVEN A MENTAL RETARD KNOWS THIS..

  THIS LAW IS HENCE NULL AND VOID AUTOMATICALLY.

  ##############

  BBB- TO PROSECUTE A TRAITOR YOU NEED STATE CM SIGNATURE ..

  https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-will-delhi-cm-kejriwal-allow-kanhaiya-kumar-prosecution-in-sedition-case/347713

  WHEN IT COMES TO SEDITION, “STATE “ MEANS THE CENTRE… EVEN A MENTALLY RETARDED CHILD KOWS THIS..

  IT HAS NOTHING TO DO WITH STATE CM KEJRIWAL.

  DELHI IS NOT A STATE BUT A UNION TERRITORY..

  THE DELHI CM IS A GLORIFIED MAYOR.. HE IS NOT EVEN IN CHARGE OF THE DELHI POLICE.

  ############

  THE WHOLE WORLD MUST KNOW THIS..

  THIS IS THE SORRY STATE OF INDIA, WHERE THE SYSTEM HAS BROKEN DOWN DUE TO WE THE PEOPLE TOLERATING STUPID CUNTS IN POSITIONS OF POWER.

  WE HAD A CHIEF JUSTICE OF INDIA WHO DECLARED ON TV “ SUPREME COURT IS SUPREME “.

  THIS IS WORSE THAT THE SHIPs CHIEF COOK DECLARING “ I AM CHIEF OF THIS SHIP”.

  THIS STUPID CHIEF JUSTICE DIPAK MISRA IF TOLD TO FILL A FORM IN CAPITAL WILL TAKE A FLIGHT TO THE CAPITAL OF INDIA DELHI.

  #########

  WE THE PEOPLE ASK MODI..

  WHY DO YOU HAVE A STUPID LAW MINISTER LIKE KAYASTHA RAVI SHANKAR PRASAD ? OH I FORGOT, HE IS CHILD OF GOD....

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/07/we-never-heard-words-kayastha-and.html

  THIS BLACK FACED FELLOW WAS A PUPIL OF JP WHO WAS A CIA SPOOK AND A NAXAL WHO RAN THE BIHAR BRANCH OF PUCL IN 1976...

  HARDCORE NAXAL GN SAIBABA IS A PUCL TOP SHOT TODAY.

  https://www.dnaindia.com/india/report-pucl-condemns-arrest-of-delhi-university-professor-gn-saibaba-1988551

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF-
   DN JHA
   BENJAMIN NETANYAHU , WIFE AND SON
   ISRAEL PARLIAMENT
   ALL 54 OIC NATIONS
   AMBASSADORS TO FROM ALL 54 OIC NATIONS
   DALAI LAMA
   WENDY DONIGER
   SHELDON POLLOCK
   AUDREY TRUSHKE
   ALL PROFESSORS OF PALI DEPTS OF INDIAN AND FOREIGN UNIVERSITIES
   NALANDA UNIVERSITY VC AND ALL PROFESSORS OF BUDDHISM/ PALI
   EDUCATION MINISTER CENTRAL/ STATES
   RULERS OF BUDDHIST NATIONS - SRI LANKA/ CAMBODIA/ THAILAND / MYANMAR/ BHUTAN / LAOS/ MONGOLIA / JAPAN SINGAPORE / SOUTH KOREA/ TAIWAN/ MALAYSIA/ CHINA / VIETNAM
   AMBASSADORS FROM INDIA AND TO INDIA FROM ABOVE BUDDHIST NATIONS
   VC COLUMBIA UNIVERSITY
   VC BERKELEY UNIVERISTY
   VC CAMBRIDGE UNIVERSITY
   VC OXFORD UNIVERSITY
   DEANS OF JNU/ DU/ JU/ TISS/ FTII/ BRENNAN COLLEGE
   ALL ISKCON/ OSHO OFFICES INDIA AND WORLD
   MELANIA TRUMP
   IVANKA TRUMP
   QANON
   ALL MAJOR INDIAN MEDIA
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   UN
   UN CHIEF
   CHRIS WALLACE
   CHRISTIAN KRUG
   FLORIAN GLESS
   ANNA-BEEKE GRETEMEIER
   DON LEMON
   CHRIS CUOMO
   CHRISTIANE AMANPOUR
   BECKY ANDERSON
   WOLF BLITZER
   KATE BOLDUAN
   JULIA CHATTERLEY
   ANDERSON COOPER
   DR SANJAY GUPTA
   HALA GORANI
   VAN JONES
   RICHARD QUEST
   BRAIN STELTER
   FAREED ZAKARIA
   JIM ACOSTA
   SCOTLAND YARD
   INTERPOL
   SIS BRITAIN
   FOREIGN INTELLIGECE SERVICE RUSSIA
   ASIS – AUSTRALIAN SECRET INTELLIGENCE SERVICE
   FEDERAL INTELLIGENCE SERVICE GERMANY
   DGSE FRANCE
   CIA
   FBI
   MOSSAD
   MI-6
   AMBASSADORS TO FROM NATIONS OF ABOVE SECRET AGENCIES
   BJP IT CELL
   ALL MAJOR EU / NATO NATION RULERS AND AMBASSADORS
   ALL US SENATORS/ CONGRESSMEN
   ALL BRITISH MPs HOUSE OF LORDS/ COMMONS
   QUEEN OF ENGLAND
   PRINCE CHARLES
   TRUMP
   PUTIN
   BORIS JOHNSON
   MACRON
   ANGELA MERKEL
   XI
   AUSTRALIAN PM
   AMBASSADORS FROM TO USA/ RUSSIA/ UK/ FRANCE/ GERMANY/ CHINA/ AUSTRALIA
   GLOBAL TIMES EDITOR HU XIJIN
   RT EDITOR
   ENTIRE BBC GANG
   ENTIRE US MEDIA
   MAJOR WORLD MEDIA.
   MARK TULLY
   PMO
   PM MODI
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   AMIT SHAH
   HOME MINISTRY CENTRE/ STATES
   CJI BOBDE
   ATTORNEY GENERAL
   LAW MINISTER PRASAD / MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CHIEF JUSTICES HIGH COURTS
   I&B MINISTER / MINISTRY
   NSA
   AJIT DOVAL
   RAW
   IB
   CBI
   NIA
   ED
   ALL DGPs OF INDIA
   ALL IGs OF INDIA
   ALL 3 ARMED FORCE CHIEF
   CDS
   DEFENCE MINISTER/ MINISTRY
   HEALTH MINISTER MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CMs OF INDIA
   ALL MLAs OF INDIA
   ALL MPs OF INDIA
   ALL COLLECTORS OF MAJOR CITIES
   ALL STATE GOVERNORS
   PRESIDENT OF INDIA
   VP OF INDIA
   SPEAKER LOK SABHA
   SPEAKER RAJYA SABHA
   ALL INDIAN THINK TANKS
   NITI AYOG
   AMITABH KANT
   MOHANDAS PAI
   RAJEEV CHANDRASHEKHAR
   GITA GOPINATH
   E SREEDHARAN
   WILLIAM DALRYMPLE
   KONRAED ELST
   FRANCOIS GAUTIER
   STEPHEN KNAPP
   DAVID FRAWLEY
   GVL NARASIMHA RAO
   SAMBIT PATRA
   ASHOK PANDIT
   ANUPAM KHER
   KANGANA RANAUT
   VIVEK AGNIHOTRI
   MEENAKSHI LEKHI
   SMRITI IRANI
   PRASOON JOSHI
   SWAPAN DASGUPTA
   MADHU KISHWAR
   SUDHIR CHAUDHARY
   GEN GD BAKSHI
   RSN SINGH
   SUDHANSHU TRIVEDI
   TEJASVI SURYA
   ARNAB GOSWAMI
   NAVIKA KUMAR
   ANAND NARASIMHAN
   RAHUL SHIVSHANKAR
   RAJDEEP SARDESAI
   PAAGAIKA GHOSE
   SRINIVASAN JAIN
   SONAL MEHROTRA KAPOOR
   VIKRAM CHANDRA
   NIDHI RAZDAN
   ZAKKA JACOB
   RAHUL ANWAL
   RAVISH KUMAR
   PRANNOY JAMES ROY
   AROON PURIE
   VINEET JAIN
   N RAM
   RAGHAV BAHL
   SEEMA CHISTI
   DILEEP PADGOANKAR
   VIR SANGHVI
   KARAN THAPAR
   PRITISH NANDI
   ASHISH NANDI
   SHEKHAR GUPTA
   SIDHARTH VARADARAJAN
   PAVAN VARMA
   RAMACHANDRA GUHA
   JACK DORSEY
   MARK ZUCKERBERG
   THAMBI SUNDAR PICHAI
   SATYA NADELLA
   CEO OF WIKIPEDIA
   QUORA CEO ANGELO D ADAMS
   QUORA MODERATION TEAM
   KURT OF QUORA
   GAUTAM SHEWAKRAMANI
   SWAMY
   RAJIV MALHOTRA
   P GURUS
   RSS
   AVBP
   VHP
   MOHAN BHAGWAT
   RAM MADHAV
   MOHANLAL
   MAMOOTY
   DULQUER SALMAN
   SURESH GOPI
   NALIN KOHLI.
   RAJ THACKREY
   CHANDAN MITRA
   SADGURU JAGGI VASUDEV
   BABA RAMDEV
   SRI SRI RAVISHANKAR
   CHETAN BHAGAT
   THE QUINT
   THE SCROLL
   THE WIRE
   THE PRINT
   MK VENU
   MADHU TREHAN
   SANJAY HEDGE
   SHOBHAA DE
   ARUNDHATI ROY
   MADHU TREHAN
   JAIRAM RAMESH
   SHASHI THAROOR
   DILIP CHERIAN
   KAPIL SIBAL
   ABHI SEX MAANGTHA SINGVI
   TEHSEEN POONAWAALA
   SHEHZAD POONAWALA
   SANJAY JHA
   SURJEWALA
   AK ANTONY
   ROBIN SHARMA
   DEEPAK CHOPRA
   ZAKIR NAIK
   ALL IIT DEANS
   ALL BOLLYWOOD CELEBRITIES
   KAMALA HASSAN
   RAJNIKANTH

   Delete
  2. PC CHACKO
   PC GEORGE
   JEAN DREZE
   BELA BHATIA
   DIG VIJAY SINGH
   JULIO RIBEIRO
   ASADDUDIN OWAISI
   SHEHLA RASHID
   RANA AYYUB
   SUHEL SETH
   SHAZIA ILMI
   MANI SHANGARAN AIYERAN
   SALMAN KHURSHEED
   GHULAM NABI AZAD
   SWARA BHASKAR
   ALL HINDU STALWARTS AND ORGS
   ROMILA THAPAR
   IRFAN HABIB
   NIVEDITA MENON
   AYESHA KIDWAI
   HISTORY CHANNEL
   DAVID HATCHER CHILDRESS
   GIORGIO TSOUKALOS
   BRITANNIA ENCYCLOPEDIA
   SONIA GANDHI
   RAHUL GANDHI
   PRIYANKA VADRA
   ROBERT VADRA
   SOLI BABY
   FALI BABY
   KATJU BABY
   SALVE BABY
   JOHN BRITTAS
   PRAKASH KARAT
   BRINDA KARAT
   SITARAM YECHURY
   D RAJA
   RAJ THACKEREY
   ADITYA THACKEREY
   SANJAY RAUT
   SAAMNA
   ALEX JONES
   RENSE
   DAVID ICKE
   ANGELO JOHN GAGE
   TAREK FATEH
   MUKESH AMBANI
   RATAN TATA
   ANAND MAHINDRA
   KUMARAMANGALAMBIRLA
   LAXMI NARAYAN MITTAL
   AZIM PREMJI
   KAANIYA MURTHY
   RAHUL BAJAJ
   RAJAN RAHEJA
   NAVEEN JINDAL
   GOPICHAND HINDUJA
   DILIP SHANGHVI
   GAUTAM ADANI
   NCERT
   EDUCATION MINISTER
   PRINCESS HEND AL QASSIMI
   BYJU RAVEENDRAN
   FAZAL GHAFOOR
   ALI AKBAR
   KUNHALIKUTTY
   AN SHAMSEER
   MOHAMMAD RIYAZ ( PINARAYI VIJAYAN IN IN LAW )
   KANCHA ILIAH
   JOHN DAYAL
   RAHUL EASHWAR
   PADMA PILLAI
   CM PINARAYI VIJAYAN
   ALL KERALA COLLECTORS
   DEVDUTT PATTANAIK
   AMISH TRIPATI
   MARIA WIRTH
   RAZIMAN TV
   ASHOK SWAIN
   ARFA KHANUN
   JAVED AKHTAR
   NASEERUDDIN SHAH
   SHABHANA AZMI
   SPREAD ON SOCIAL MEDIA
   SPREAD ON WHATS APP

   Delete


   ASK PRESIDENT, PM MODI , LAW MINISTER AND CJI FOR AN ACK..

   ALL PILE ON.

   CHICKEN HEARTED CUNTS LAY OFF.

   Delete
  3. Your Registration Number is : PMOPG/E/2020/0952170
   Registration Number : MINHA/E/2020/13959
   Registration Number : DEPOJ/E/2020/05695
   Registration Number : MOIAB/E/2020/03798
   Registration Number : MODEF/E/2020/04210

   Delete
  4. Sent to

   Putin Trump Macron Merkel Royal UK Australian PM PMO ambassadors (us, Germany, France, Russia, china, uk) xi global times External affairs un world bank imf, gopinath, moody, rbi, ed, nia, cbi, navy, iaf, supreme court nsitharaman,rntata, anand Mahindra, dilip shanghvi, president, Swamy, jindal, adani, Ambani, soumya,ncov, tedros, CM's DGP's BJP Speakers Health Minister BJP President Law Minister Amitabh Kant, HRD Minister, I&B Minister

   jeff.zucker@cnn.com;don.lemon@cnn.com;chris.cuomo@cnn.com;christiane.amanpour@cnn.com;becky.anderson@cnn.com;wolf.blitzer@cnn.com;kate.bolduan@cnn.com;julia.chatterley@cnn.com;anderson.cooper@cnn.com;sanjay.gupta@cnn.com;hala.gorani@cnn.com;van.jones@cnn.com;richard.quest@cnn.com;investigativ@stern.de

   Jonthan.karl@abc.com;desk@cbs2ny.com;cnbctv18digitalnews@nw18.com;rachel@msnbc.com;tips@latimes.com;letters@nytimes.com;wsj.ltrs@wsj.com;letters@washpost.com;gretathunbergmedia@gmail.com;american_experience@wgbh.org

   bnetanyahu@knesset.gov.il
   ambass-sec@newdelhi.mfa.gov.il
   tzhanegbi@knesset.gov.il
   gkmreeh@knesset.gov.il
   anissenkorn@knesset.gov.il
   nbennett@knesset.gov.il
   hatia@knesset.gov.il
   tzandberg@knesset.gov.il
   mshir@knesset.gov.il
   mgolan@knesset.gov.il
   hak_taha@knesset.gov.il
   osamas@knesset.gov.il
   dyaberkan@knesset.gov.il
   akushnir@knesset.gov.il
   yedelstein@knesset.gov.il
   bgantz@knesset.gov.il
   bebest@who.eop.gov
   ohhdl@dalailama.com
   17akbarroad@gmail.com
   administrator.ids@nic.in

   PMOPG/E/2020/0952226 MINHA/E/2020/13960
   DEPOJ/E/2020/05697 MOIAB/E/2020/03799
   DPLNG/E/2020/02668 DSEHE/E/2020/06215
   MOSJE/E/2020/03408 DCLTR/E/2020/01343
   MOMAF/E/2020/01283 DOWCD/E/2020/07007
   DMAFF/E/2020/01758 MODEF/E/2020/04212
   LGVED/E/2020/01422 MINPA/E/2020/01955
   DOEAF/E/2020/01672

   Delete
  5. PMOPG/E/2020/0952321
   Mailed to-
   connect@mygov.nic.in
   narendramodi1234@gmail.com
   ravis@sansad.nic.in
   mljoffice@gov.in-office of ministry of law and justice
   secylaw-dla@nic.in-law dept secy
   secy-jus@gov.in-justice dept secy
   supremecourt@nic.in
   presidentofindia@rb.nic.in
   secy.president@rb.nic.in
   information@cbi.gov.in
   amitshah.mp@sansad.nic.in
   prakash.j@sansad.nic.in

   Delete
  6. Sent to:connect@mygov.nic.in
   arnab@republicworld.com
   contact@republicworld.com
   presidentofindia@rb.nic.in
   supremecourt@nic.in
   ravis@sansad.nic.in
   vpindia@nic.in
   navika.kumar@gmail.com
   Cc:edu.moscow@mea.gov.in
   hoc.washington@mea.gov.in
   rusembindija@mid.ru
   protocolnewdelhi@state.gov
   babulsupriyo@gmail.com
   mrs.mlekhi@sansad.nic.in
   amitshah.mp@sansad.nic.in
   governor-mh@nic.in
   rajthackeray@gmail.com
   yogiadityanath72@gmail.com
   cmdelhi@nic.in
   cmrajasthan@nic.in
   cmbihar@nic.in
   chiefminister@kerala.gov.in
   cmo@punjab.gov.in
   cmodisha@nic.in
   cmcg@gov.in
   cm@ap.gov.in
   cm@telangana.gov.in

   Whatever is happening with Republic TV & the arrest of Sameet Thakker says a lot that India is suffering a failed Administrative system.
   The Home Ministry is totally a dummy department & so is the Office of Governor of any State & Union Territory of India.
   Except offering hopelessness, This BJP govt has got nothing for the people.
   Even our Shri Shankaracharya ji of Govardhan Mutt Puri called on the hypocrisy of BJP. Shankaracharya ji has warned Modi, Shah & YogiAdityanath ji.

   Dear Ajit Sir,
   Thank you for This song you have uploaded "Mere Paas hai tu".
   We almost forgot this song but you resurfaced it.
   The title song "Aa Ab Laut Chalein" is also very beautiful. It has no vulgarity at all.
   We don't find such songs now a days.
   It's all gone bcoz of Mahesh Bhatt camp.

   Delete
  7. Emailed the message to all the email-ids in Debdoot Sarkar's post.

   Delete
  8. Dear Capt Ajit sir,

   Your stupid Modi message forwarded on FB, WA and on twitter :

   https://twitter.com/IwerePm/status/1322775300866912256?s=20
   https://twitter.com/IwerePm/status/1322769942257700864?s=20

   Delete
  9. "THE SYSTEM HAS BROKEN DOWN IN INDIA BECAUSE OF THIS FELLOW MODI WITH ZERO INTEGRITY."

   Absolutely true,captain...

   In india courts and stupid judges make laws and they dictate elected representatives.These stupid melords created a collegium system through which only judges can elect judges,which is not a part of the constitution and is unconstitutional. They decide the moral basis on which a country of 130 crore people should function.They legalised adultery,homosexuality,trampled on the hindu culture by allowing menstruating women into sabarimala temple,legalised bitcoin so that all illegal and anti national activities can thrive in the country,Though WE THE PEOPLE of india did not give them the power to govern.The real holders of power to whom WE THE PEOPLE of india elected to govern us are incompetent ones who does not know their responsibilities and powers of the offices they hold and are lead by a stupid fellow with zero integrity modi.The bureaucracy under him is more stupid that they deserve each other.

   http://www.cbi.gov.in/faq.php

   In the FAQs cbi itself admits that it needs the concerned states consent to investigate a crime that was authorized to it by central government.

   "Can CBI suo-moto take up investigation of any crime anywhere in the Country?

   No. As per section 2 of the DSPE Act, CBI can suo-moto take up investigation of offences notified in section 3 only in the Union Territories. Taking up investigation by CBI in the boundaries of a State requires prior consent of that State as per Section 6 of the DSPE Act. The Central Government can authorize CBI to investigate such a crime in a State but only with the consent of the concerned State Government. The Supreme Court and High Courts, however, can order CBI to investigate such a crime anywhere in the country without the consent of the State."

   Captain,
   What you said is absolutely right,when it comes to sedition state means "centre and the nation".kanhaiya kumar raised anti india slogans and what he had done is an anti national act.Even a mentally retarded child can understand this.To prosecute this anti national central home department and delhi police begged delhi CM for permission. Nothing can be more hilarious than this.This is the best example for extreme foolishness.I wonder is delhi an integral part of india or india an integral part of delhi?

   Delete
  10. PMOPG/E/2020/095274
   Sent Emails to,
   narendramodi1234@gmail.com
   connect@mygov.nic.in
   amitmalviya@hotmail.com
   contact@amitshah.co.in
   ravis@sansad.nic.in
   prakash.j@sansad.nic.in
   presidentofindia@rb.nic.in
   vpindia@nic.in
   mljoffice@gov.in
   supremecourt@nic.in
   secy-jus@gov.in
   secylaw-dla@nic.in
   scbaec@gmail.com

   Delete
  11. Posted:
   https://twitter.com/Avii02379630/status/1322810192958926848?s=19
   https://twitter.com/Avii02379630/status/1322810789472821249?s=19

   Delete
  12. Posted....
   https://twitter.com/UnniAyush/status/1322916946577219584?s=19

   Delete
  13. Hello Captain,

   I hope you are well.
   Have sent to the following links:
   https://twitter.com/manntharkan/status/1322939274296217604
   https://twitter.com/manntharkan/status/1322939603037421568
   https://twitter.com/manntharkan/status/1322939830574190595
   https://twitter.com/manntharkan/status/1322940163048251392

   Kind regards,

   Delete
 2. Namaskaram Guruji,

  My cousin is a psychiatrist. His patients are mostly teenagers who feel oppressed by their school/college mates. Even I was bullied during my teenage, but I tried my best to fight back. But, the teens who visit my cousin tell him that they are severely bullied by their mates and can't tell or complain to anyone about it due to fear. This is leading them to booze and quite often to forget about the situation, glad that they are not taking any drugs. But, this matter is so complicated. Even the school or college managements are laying off these kind of matters when complained. Today's generation teens are getting heavily depressedd because of these issues and neglecting their career. Is this society's fault or the teens fault?

  ReplyDelete
 3. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/05/body-language-secrets-capt-ajit.html
  Sorry sir.. you're above link is now opening..i tried opening it in a different way and it opened.....i typed in google"ajit vadakayil body language"and it opened...before that by directly clicking on the link it was not opening....

  ReplyDelete
  Replies
  1. INSTEAD OF DOT IN, PUT DOT COM..

   http://ajitvadakayil.blogspot.com/2010/05/body-language-secrets-capt-ajit.html

   Delete
  2. Ok sir....thank you..☺️☺️☺️☺️

   Delete
 4. Namaste Master Ji

  Request you to enlighten us on Prana the life vital force, if you have already posted a blog on it, please share the link.

  Namaskaram and Namaste

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Ajit Sir,
   Please kindly share more on Prana the vital energy.
   Even I have requested the same.
   Your first Deeksha is the Prana Switch.
   Do elaborate more so that the energy can be invoked with more appeal from within.

   Delete
 5. Master Ji,

  Every Pooja has prana prathishta, please explain or kindly share the link.

  Thanks

  ReplyDelete
 6. Namaskar Guru ji,

  Lot of us have made our life long goal to bring the blind towards the truth and we have worked hard to show the general public that this is the place of truth.

  Myself, Vikram aditya, Nand Gavli, Kedareshwar, Ankur Nehru, Mahendra Maggavi, Akshay Shrivas, Roshin Raj, Rakesh Prattipati, Sagar Bharadwaj, Naresh Arya and Ashok। Vyas have made it our lifestyle to tell the world that Guru Ji Captain Ajit Vadakayil jis blog is the source of truth. We do it everyday on Facebook. We are not chicken hearted. You made us Lions of Dharma.

  For us everything starts with you and will ends with you. Even Ishita and Vishaya ji are working on spreading the word to the unknown. Forgive us Guru ji we will never reach the level of Mohit Bhai, Charishma ji and Debdoot Bhai. But we have put our hearts in to work for the silent revolution in our own way. We fight people on the internet everyday. I remember how I was supported by people when I shared in a group that Vivekamund was a beef eating Freemason and people attacked me. I apologise if I missed any names, but Vadakayil Lions you know who you are. All the love I have received on your blog is because of who I have become after your blessings.

  Charnsparsh Guru ji 🙏

  My request to you is Guru ji, we are not chicken hearted, we are Captain Ajit Vadakayil ji warriors,

  ReplyDelete
 7. Dear Capt Ajit sir,

  I have sent your messag eon Stupid Modi on WA groups, fb and twitter :
  https://twitter.com/IwerePm/status/1322775300866912256?s=20
  https://twitter.com/IwerePm/status/1322769942257700864?s=20
  Also, Levina's tweets are amazing to follow..one of the older ones relate to how small group can be a front for hawala transactions which enables drugs, terrorism, flesh trade etc...
  1. https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1300705466348171269?s=20

  Deciphering Tibetan skull/kapala...which is about
  ~Reincarnation
  ~Eternal love/soulmates
  ~And SCIENCE
  2. https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1322771545786339328?s=20

  After Gen VK Singh took over as the Chief of staff, he helped form the unit and picked up Col Hunny Bakshi to lead it. TSD mainly concentrated on the northern and north eastern front of India. This small team had apparently grown into a beast in a short span of 2 years, and IB and RAW appeared fledglings when compared to it. But this wasn’t going down well with many in the higher echelons of the government. Hamam vs Indian army :

  3. https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1322776651948822528?s=20

  TTP( Tehrik-i-Taliban Pak) is Pak Army’s brainchild. TTP ws involved in the APS Peshawar attack when 148 kids wr killed.
  4. https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1322759990000656384?s=20

  Immy Khan used to do CHARAS/ drugs as early as ‘87.
  5. https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1322752250876485634?s=20
  Be it Abu Salem or Dawood Ibrahim, they hv openly flaunted their relations with BOLLYWOOD actors & actresses. Problem lies in the fact that v never objected to it. NIP IT IN THE BUD!Yes v shld hv done it earlier.Unfortunately 2day we hv youngsters supporting fake “being humans”.
  6. https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1300707274755895302?s=20

  ReplyDelete
 8. https://timesofindia.indiatimes.com/tv/news/hindi/bigg-boss-14-shehnaz-gill-is-back-in-the-house-tells-salman-khan-i-love-you-in-a-positive-way/articleshow/78978394.cms

  I ASK MY READERS

  BOYCOTT BIGG BOSS

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sure Captain
   Only lower intellect watch this show anyway

   Delete
  2. Hi captain.
   Was never interested in this show. Never understood why people love to watch this drama of egoistic people fighting each other

   Delete
 9. https://twitter.com/mvmeet/status/1322464748491862016

  ZOOM MEETING IN PAKISTAN

  ReplyDelete
 10. Guys below are the mail if you want to send comments

  narendramodi1234@gmail.com supremecourt@nic.in ravis@sansad.nic.in presidentofindia@rb.nic.in connect@mygov.nic.in contact@amitshah.co.in contactus@rss.org drhrshvardhan@gmail.com info@vhp.org amitmalviya@hotmail.com amitabh.kant@nic.in vpindia@nic.in webmaster.indianarmy@nic.in contact@republicworld.com write2us@saamana.com info@timesnow.tv editorial@thewire.in editor@thequint.com feedback@theprint.in contact@newslaundry.com adityathackeray@me.com cm@maharashtra.gov.in rautsanjay61@gmail.com collector.mumbaicity@maharashtra.gov.in arnab@republicworld.com rajthackeray@gmail.com ed-del-rev@nic.in info.nia@gov.in information@cbi.gov.in eam@mea.gov.in 17akbarroad@gmail.com secy.president@rb.nic.in tavleensingh@me.com aatishtaseer@gmail.com navika.kumar@gmail.com rahul.shivshankar@timesgroup.com c-padmaja.joshi@timesgroup.com sv@thewire.in sg@ThePrint.in bebest@who.eop.gov protocolnewdelhi@state.gov hoc.washington@mea.gov.in rbiteamcms@rbi.org.in bnetanyahu@knesset.gov.il office@rahulgandhi.in bill.gates@microsoft.com unrco.in@one.un.org sundar@google.com os-defence@gov.in zakirnaikpersona@gmail.com si@pgurus.com comments@cnn.com barkha.dutt@gmail.com tarek.fatah@gmail.com romilathapar@gmail.com gretathunbergmedia@gmail.com mah@nic.in cm contact@govardhanpeeth.org srinandan@aol.com iskconfs@telkomsa.net iskcon.communications@hkm-group.org info@founderacharya.com justin.trudeau@parl.gc.ca first.lady@whitehouse.gov boris.johnson.mp@parliament.uk iajitdoval@gmail.com proiaf.dprmod@nic.in pronavy.dprmod@nic.in secretariat@artofliving.org divyayoga@divyayoga.com abvpkendra@gmail.com info@ishafoundation.org amitshah.mp@sansad.nic.in dr.harshvardhan@sansad.nic.in ashwinikumar.choubey@sansad.nic.in icmrhqds@sansad.nic.in hsg@ima-india.org minister-ayush@nic.in minister.hrd@gov.in secy-ayush@nic.in prakash.j@sansad.nic.in jpnadda@gmail.com rammadhav@gmail.com rajeev.c@sansad.nic.in nsitharaman@gmail.com piyushgoyalofficial@gmail.com nitin.gadkari@nic.in vch-niti@gov.in mvnaidu@sansad.nic.in ombirlakota@gmail.com ramvilas.paswan@sansad.nic.in mphamirpur@gmail.com cmup@nic.in cmharyana@nic.in cmdelhi@nic.in cmo@punjab.gov.in cmodisha@nic.in cm@ap.gov.in cmrajasthan@nic.in cm@assam.gov.in cm.goa@nic.in cm@telangana.gov.in mp.mygov@mp.gov.in cm@karnataka.gov.in cmbihar@nic.in cm-ua@nic.in cmcg@gov.in hm.moca@nic.in chiefminister@kerala.gov.in mohan.pai@manipalglobal.com bheeshmint@gmail.com ddc-ncb@nic.in ddgc-ncb@nic.in ddge-ncb@nic.in ddger-ncb@nic.in g.shekhawat@sansad.nic.in hozdel@cbi.gov.in Info@janamtv.com infinity.foundation.india@gmail.com jp.nadda@sansad.nic.in minister.inb@gov.in news.dd@doordarshan.gov.in office@tharoor.in prahladp@sansad.nic.in ratanlal.kataria@sansad.nic.in Srinandan@aol.com vedicinstitute@gmail.com nou@nou.ac.in rusembindija@mid.ru mljoffice@gov.in secy-jus@gov.in secylaw-dla@nic.in scbaec@gmail.com


  if anyone has more, kindly add to it...

  ReplyDelete
 11. Some links of anti-Hindu groups:

  https://m.facebook.com/Dravidarkazhagam/photos/a.1455748177851593/3400410426718682/?type=3&refsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Fpage.php
  Today at 6:00pm, DMK will hold a virtual condolence meet for James Randi, a deceased scientific sceptic and Paranormal Challenger.

  ###############
  https://www.pudr.org/condemn-ban-pfi-jharkhand

  CONDEMN THE BAN ON PFI IN JHARKHAND
  08 Mar 2018

  Peoples Union for Democratic Rights condemns the Jharkhand Government for banning PFI, Popular Front of India, without providing any prima-facie evidence to support its decision........The proscription is unwarranted as there is no clarification regarding the nature of ‘activity’ in Pakur. Further, the charges leveled against PFI—that it is internally influenced by ISIS and that its members have secretly gone to Syria—are based on unverified reports. Hence, neither can be proffered as conclusive reasons for banning PFI. So, why the ban?....
  .......PUDR demands:

  -Revocation of the ban on PFI
  -Repeal of the imperial draconian law, CLA 1908
  -Immediate and unconditional release of Tahmid Alam

  By: Shashi Saxena and Shahana Bhattacharya
  Secretaries, PUDR
  8th March 2018
  Section
  Communalism
  #########################
  https://www.pudr.org/release-varavara-rao-immediately
  RELEASE VARAVARA RAO IMMEDIATELY
  13 Jul 2020
  PUDR is shocked to learn of the deteriorating condition of P. Varavara Rao in Taloja Jail. His family has held a press conference on July 12, 2020 drawing attention to his almost delirious and incoherent speech evident in his recent phone calls. His co-accused attendant has informed that Varavara Rao is unable to walk or look after himself.

  By now, it has become standard for the NIA Special Prosecutor to argue that Varavara Rao is not suffering from any life-threatening disease, that he, like a few others accused in the Bhima Koregaon case, is using the Covid issue to harp on his advanced age and medical vulnerabilities, and that none of them is eligible for bail as they are arrested under UAPA. So far, courts in Pune, Mumbai and Gadchiroli have rejected as many as five bail applications by Varavara Rao (April 2019, November 2019, March 2020 and twice in June 2020)......

  ....It is amply clear that the jail administration has not lived up to its responsibility of taking care of those in its custody. Further, in this context, the attempts to block the bail applications of an ailing 81-year-old tantamount to risking his life. PUDR demands that Varavara Rao be released immediately and that no restrictions be placed on his access to proper medical care.

  Radhika Chitkara and Vikas Kumar

  #####################
  https://www.pudr.org/index.php/stand-solidarity-peoples-struggle-kashmir

  STAND IN SOLIDARITY WITH THE PEOPLE’S STRUGGLE IN KASHMIR!
  05 Nov 2016

  CDRO urges you to understand that truth has another side which must also be brought before the public. It is, therefore, Coordination of Democratic Rights Organisations stands in solidarity with the peoples of J&K in their struggle to be Free and condemns the use of Pellet Guns, killing civilians including children, blinding young girls and boys, and causing injuries to tens of thousands of people. WE insist that only restoration of civil liberties and de-militarisation followed by search for a democratic solution can prevent the slide into revival of armed militancy and end the cycle of violence which is weakening us from inside. CDRO believes that we cannot win over people when they are being killed, blinded, arrested & detained, or justice is denied to them and political solution ignored........

  ReplyDelete
  Replies
  1. The challenge is that the Muslims in India are funded by oil rich gulf states whether it's PFI or Tablighi Jamaat or other Fanatic entities.
   So many times Modi has been asked to monitor the Wahhabi fundings meant for Madarsas but he doesn't care.
   Innumerable times Modi & his accomplishes are informed that the Wahhabi fundings are the root cause of Communal violence in India, wonder what BJP is doing.
   They did in Shaheen Bagh Delhi, they ransacked in Banglore & they recruit in Kerala.

   https://www.google.com/amp/s/nation.com.pk/29-Jun-2015/india-pumped-with-saudi-funds-to-propogate-wahhabism-wikileaks%3fversion=amp

   Next, the Churches, the Naxals & Maoists, Commies are funded by Vatican & Jewish fronts like George Soros.
   They have created the Red Corridor & it's a menace.

   When it comes to Hindus, we don't get funds from anywhere.
   No one funds we Hindus, we only rely solely on our decision making capacity, on our conscience.
   Our Temples are not free.
   They loot our Temple whether it's in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala or anywhere else.

   This is the challenge.
   HINDUS don't get any funds, not even to fight a legal battle.
   Wonder how did we HINDUS survive post Independence.
   Atleast now we HINDUS by our intelligence & our good network are able to raise the voice but when such networking was not there, how did Hindus manage to save themselves, AJIT SIR must share "the survival story of HINDUS post Independence".
   Hindus suffered Partition. Genocide of HINDUS after partition on other side of border & in Kashmir valley.
   Biggest cheating on HINDUS was to shove Secularism in our constitution & today people like Sashi Tharoor are crying that Secularism is in danger as if HINDUS are the main cause while even a small kid will say that what these Muslims are doing is beyond the capacity to tolerate.
   Six years have passed since BJP assumed the Central Governance but we don't see BJP taking interest in cracking down on external fundings for Secessionist activities in INDIA.

   Delete
 12. Sir,

  I don't know whether you noticed it.

  This man Modi deliberately kept a beard like Shivaji Maharaj. I even saw many Moditards comparing him to the great Shivaji.

  Imagine what kind of a low life is this chap and his mindless followers.

  Regards

  ReplyDelete
 13. Dear Capt Ajit sir,

  Dr Swamy has gone bonkers...with his China trump card fizzling out, as India and the world goes anti-China....now he's trained his guns on Russia....to be in the news for Rajya Sabha seat by hook or crook....power corrupts !!!

  https://www.sundayguardianlive.com/news/russia-not-friend-india?fbclid=IwAR0CBS3JS3nBsqHJSdUJ68_HqA3t5NcF91EIdpKFnnuJVmoWSRJMymGvclA

  ReplyDelete
 14. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/Swaminomics/right-to-offend-is-an-inalienable-part-of-right-to-religious-freedom-free-speech/

  THIS BASTARDs FATHER WAS KERALA HINDU KUTTY

  KUTTY MEANS BABY KRISHNA ( GOVINDAN KUTTY )

  ReplyDelete
 15. https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/11/alexander-great-in-india-king-porus.html

  MESSAGE FROM CAPT AJIT VADAKAYIL TO SUHEL SETH..

  THANK GOD GREEKO ALEXANDER INVADED INDIA, BECAUSE OF WHICH WE GAINED THOUSANDS OF HORSES.

  SUHEL BABY, SUCK ON THE POST ABOVE.. YOU SHOULD DO THAT IN THE GREEK PARLIAMENT..

  SUCK IT GOOD.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF-
   SUHEL SETH
   HIS MALAYALI WIFE LAKSHMI MENON
   GREEK PM Kyriakos Mitsotakis
   GREEK PRESIDENT Katerina Sakellaropoulou
   GREEK PARLIAMENT MPs
   BENJAMIN NETANYAHU , WIFE AND SON
   ISRAEL PARLIAMENT
   ALL 54 OIC NATIONS
   AMBASSADORS TO FROM ALL 54 OIC NATIONS
   DALAI LAMA
   WENDY DONIGER
   SHELDON POLLOCK
   AUDREY TRUSHKE
   EDUCATION MINISTER CENTRAL/ STATES
   VC COLUMBIA UNIVERSITY
   VC BERKELEY UNIVERISTY
   VC CAMBRIDGE UNIVERSITY
   VC OXFORD UNIVERSITY
   DEANS OF JNU/ DU/ JU/ TISS/ FTII/ BRENNAN COLLEGE
   ALL ISKCON/ OSHO OFFICES INDIA AND WORLD
   MELANIA TRUMP
   IVANKA TRUMP
   QANON
   ALL MAJOR INDIAN MEDIA
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   UN
   UN CHIEF
   CHRIS WALLACE
   CHRISTIAN KRUG
   FLORIAN GLESS
   ANNA-BEEKE GRETEMEIER
   DON LEMON
   CHRIS CUOMO
   CHRISTIANE AMANPOUR
   BECKY ANDERSON
   WOLF BLITZER
   KATE BOLDUAN
   JULIA CHATTERLEY
   ANDERSON COOPER
   DR SANJAY GUPTA
   HALA GORANI
   VAN JONES
   RICHARD QUEST
   BRAIN STELTER
   FAREED ZAKARIA
   JIM ACOSTA
   SCOTLAND YARD
   INTERPOL
   SIS BRITAIN
   FOREIGN INTELLIGECE SERVICE RUSSIA
   ASIS – AUSTRALIAN SECRET INTELLIGENCE SERVICE
   FEDERAL INTELLIGENCE SERVICE GERMANY
   DGSE FRANCE
   CIA
   FBI
   MOSSAD
   MI-6
   AMBASSADORS TO FROM NATIONS OF ABOVE SECRET AGENCIES
   BJP IT CELL
   ALL MAJOR EU / NATO NATION RULERS AND AMBASSADORS
   ALL US SENATORS/ CONGRESSMEN
   ALL BRITISH MPs HOUSE OF LORDS/ COMMONS
   QUEEN OF ENGLAND
   PRINCE CHARLES
   TRUMP
   PUTIN
   BORIS JOHNSON
   MACRON
   ANGELA MERKEL
   XI
   AUSTRALIAN PM
   AMBASSADORS FROM TO USA/ RUSSIA/ UK/ FRANCE/ GERMANY/ CHINA/ AUSTRALIA
   GLOBAL TIMES EDITOR HU XIJIN
   RT EDITOR
   ENTIRE BBC GANG
   ENTIRE US MEDIA
   MAJOR WORLD MEDIA.
   MARK TULLY
   PMO
   PM MODI
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   AMIT SHAH
   HOME MINISTRY CENTRE/ STATES
   CJI BOBDE
   ATTORNEY GENERAL
   LAW MINISTER PRASAD / MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CHIEF JUSTICES HIGH COURTS
   I&B MINISTER / MINISTRY
   NSA
   AJIT DOVAL
   RAW
   IB
   CBI
   NIA
   ED
   ALL DGPs OF INDIA
   ALL IGs OF INDIA
   ALL 3 ARMED FORCE CHIEF
   CDS
   DEFENCE MINISTER/ MINISTRY
   HEALTH MINISTER MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CMs OF INDIA
   ALL MLAs OF INDIA
   ALL MPs OF INDIA
   ALL COLLECTORS OF MAJOR CITIES
   ALL STATE GOVERNORS
   PRESIDENT OF INDIA
   VP OF INDIA
   SPEAKER LOK SABHA
   SPEAKER RAJYA SABHA
   ALL INDIAN THINK TANKS
   NITI AYOG
   AMITABH KANT
   MOHANDAS PAI
   RAJEEV CHANDRASHEKHAR
   GITA GOPINATH
   E SREEDHARAN
   WILLIAM DALRYMPLE
   KONRAED ELST
   FRANCOIS GAUTIER
   STEPHEN KNAPP
   DAVID FRAWLEY
   GVL NARASIMHA RAO
   SAMBIT PATRA
   ASHOK PANDIT
   ANUPAM KHER
   KANGANA RANAUT
   VIVEK AGNIHOTRI
   MEENAKSHI LEKHI
   SMRITI IRANI
   PRASOON JOSHI
   SWAPAN DASGUPTA
   MADHU KISHWAR
   SUDHIR CHAUDHARY
   GEN GD BAKSHI
   RSN SINGH
   SUDHANSHU TRIVEDI
   TEJASVI SURYA
   ARNAB GOSWAMI
   NAVIKA KUMAR
   ANAND NARASIMHAN
   RAHUL SHIVSHANKAR
   RAJDEEP SARDESAI
   PAAGAIKA GHOSE
   SRINIVASAN JAIN
   SONAL MEHROTRA KAPOOR
   VIKRAM CHANDRA
   NIDHI RAZDAN
   ZAKKA JACOB
   RAHUL ANWAL
   RAVISH KUMAR
   PRANNOY JAMES ROY
   AROON PURIE
   VINEET JAIN
   N RAM
   RAGHAV BAHL
   SEEMA CHISTI
   DILEEP PADGOANKAR
   VIR SANGHVI
   KARAN THAPAR
   PRITISH NANDI
   ASHISH NANDI
   SHEKHAR GUPTA
   SIDHARTH VARADARAJAN
   PAVAN VARMA
   RAMACHANDRA GUHA
   JACK DORSEY
   MARK ZUCKERBERG
   THAMBI SUNDAR PICHAI
   SATYA NADELLA
   CEO OF WIKIPEDIA
   QUORA CEO ANGELO D ADAMS
   QUORA MODERATION TEAM
   KURT OF QUORA
   GAUTAM SHEWAKRAMANI
   SWAMY
   RAJIV MALHOTRA
   P GURUS
   RSS
   AVBP
   VHP
   MOHAN BHAGWAT
   RAM MADHAV
   MOHANLAL
   MAMOOTY
   DULQUER SALMAN
   SURESH GOPI
   NALIN KOHLI.
   RAJ THACKREY
   CHANDAN MITRA
   SADGURU JAGGI VASUDEV
   BABA RAMDEV
   SRI SRI RAVISHANKAR
   CHETAN BHAGAT
   THE QUINT
   THE SCROLL
   THE WIRE
   THE PRINT
   MK VENU
   MADHU TREHAN
   SANJAY HEDGE
   SHOBHAA DE
   ARUNDHATI ROY
   MADHU TREHAN
   JAIRAM RAMESH
   SHASHI THAROOR
   DILIP CHERIAN
   KAPIL SIBAL
   ABHI SEX MAANGTHA SINGVI
   TEHSEEN POONAWAALA
   SHEHZAD POONAWALA
   SANJAY JHA
   SURJEWALA
   AK ANTONY
   ROBIN SHARMA
   DEEPAK CHOPRA
   ZAKIR NAIK
   ALL IIT DEANS
   ALL BOLLYWOOD CELEBRITIES
   KAMALA HASSAN
   RAJNIKANTH


   Delete
  2. PC CHACKO
   PC GEORGE
   JEAN DREZE
   BELA BHATIA
   DIG VIJAY SINGH
   JULIO RIBEIRO
   ASADDUDIN OWAISI
   SHEHLA RASHID
   RANA AYYUB
   SUHEL SETH
   SHAZIA ILMI
   MANI SHANGARAN AIYERAN
   SALMAN KHURSHEED
   GHULAM NABI AZAD
   SWARA BHASKAR
   ALL HINDU STALWARTS AND ORGS
   ROMILA THAPAR
   IRFAN HABIB
   NIVEDITA MENON
   AYESHA KIDWAI
   HISTORY CHANNEL
   DAVID HATCHER CHILDRESS
   GIORGIO TSOUKALOS
   BRITANNIA ENCYCLOPEDIA
   SONIA GANDHI
   RAHUL GANDHI
   PRIYANKA VADRA
   ROBERT VADRA
   SOLI BABY
   FALI BABY
   KATJU BABY
   SALVE BABY
   JOHN BRITTAS
   PRAKASH KARAT
   BRINDA KARAT
   SITARAM YECHURY
   D RAJA
   RAJ THACKEREY
   ADITYA THACKEREY
   SANJAY RAUT
   SAAMNA
   ALEX JONES
   RENSE
   DAVID ICKE
   ANGELO JOHN GAGE
   TAREK FATEH
   MUKESH AMBANI
   RATAN TATA
   ANAND MAHINDRA
   KUMARAMANGALAMBIRLA
   LAXMI NARAYAN MITTAL
   AZIM PREMJI
   KAANIYA MURTHY
   RAHUL BAJAJ
   RAJAN RAHEJA
   NAVEEN JINDAL
   GOPICHAND HINDUJA
   DILIP SHANGHVI
   GAUTAM ADANI
   NCERT
   EDUCATION MINISTER
   PRINCESS HEND AL QASSIMI
   BYJU RAVEENDRAN
   FAZAL GHAFOOR
   ALI AKBAR
   KUNHALIKUTTY
   AN SHAMSEER
   MOHAMMAD RIYAZ ( PINARAYI VIJAYAN IN IN LAW )
   KANCHA ILIAH
   JOHN DAYAL
   RAHUL EASHWAR
   PADMA PILLAI
   CM PINARAYI VIJAYAN
   ALL KERALA COLLECTORS
   DEVDUTT PATTANAIK
   AMISH TRIPATI
   MARIA WIRTH
   RAZIMAN TV
   ASHOK SWAIN
   ARFA KHANUN
   JAVED AKHTAR
   NASEERUDDIN SHAH
   SHABHANA AZMI
   HARSH MANDAR
   SPREAD ON SOCIAL MEDIA
   SPREAD ON WHATS APP

   Delete
  3. Sent to

   Boris Trump Macron Merkel Royal UK Australian PM PMO ambassadors (us, Germany, France, Russia, china, uk) xi global times External affairs un world bank imf, gopinath, moody, rbi, ed, nia, cbi, navy, iaf, supreme court nsitharaman,rntata, anand Mahindra, dilip shanghvi, president, Swamy, jindal, adani, Ambani, soumya,ncov, tedros, CM's DGP's BJP Speakers Health Minister BJP President Law Minister Amitabh Kant, HRD Minister, I&B Minister

   jeff.zucker@cnn.com;don.lemon@cnn.com;chris.cuomo@cnn.com;christiane.amanpour@cnn.com;becky.anderson@cnn.com;wolf.blitzer@cnn.com;kate.bolduan@cnn.com;julia.chatterley@cnn.com;anderson.cooper@cnn.com;sanjay.gupta@cnn.com;hala.gorani@cnn.com;van.jones@cnn.com;richard.quest@cnn.com;investigativ@stern.de

   Jonthan.karl@abc.com;desk@cbs2ny.com;cnbctv18digitalnews@nw18.com;rachel@msnbc.com;tips@latimes.com;letters@nytimes.com;wsj.ltrs@wsj.com;letters@washpost.com;gretathunbergmedia@gmail.com;american_experience@wgbh.org

   residenteditordbi@gmail.com
   newsdesk@asianetnews.in
   chiefminister@kerala.gov.in
   Adc Kerala • keralagovernor@gmail.com
   dcklm.ker@nic.in
   d • dcalp.ker@nic.in
   dckzk.ker@nic.in
   District Collector Wayanad • dcwayanad@gmail.com
   asa.acs@gmail.com
   Mohanlal • thecompleteactor.tca@gmail.com
   sureshgopi.mp@sansad.nic.in
   info@janamtv.com
   aliakbarwynad@gmail.com
   dgp.pol@kerala.gov.in
   Nishant Wagle • nishant@johnabrahament.com
   chandymercy@gmail.com
   drkpyohannan@gmail.com
   cs@joyalukkas.com
   office@tharoor.in
   Rahul Easwar • rahulkeaswar@gmail.com

   PMOPG/E/2020/0953359 MINHA/E/2020/13983
   DEPOJ/E/2020/05703 MOIAB/E/2020/03803
   DPLNG/E/2020/02670 DSEHE/E/2020/06319
   MOSJE/E/2020/03416 DCLTR/E/2020/01344
   MOMAF/E/2020/01284 DOWCD/E/2020/07015
   DMAFF/E/2020/01760 MODEF/E/2020/04217
   LGVED/E/2020/01424 MINPA/E/2020/01959

   Delete
  4. Hi captain
   Sent to following
   amitabh.kant@nic.in
   A
   association.ias@gmail.com
   B
   becky.anderson@cnn.com
   B
   bebest@who.eop.gov
   C
   contact@republicworld.com
   C
   cm@telangana.gov.in
   C
   chiefminister@kerala.gov.in
   C
   cons.berlin@mea.gov.in
   C
   cons.milan@mea.gov.in
   C
   cons1.milan@mea.gov.in
   C
   Cons.rome@mea.gov.in
   D
   dr.harshvardhan@sansad.nic.in
   E
   eecuindia@cancilleria.gob.ec
   E
   eindia@cancilleria.gov.co
   G
   g.shekhawat@sansad.nic.in
   I
   Info@janamtv.com
   I
   infinity.foundation.india@gmail.com
   I
   investigativ@stern.de
   J
   jp.nadda@sansad.nic.in
   J
   jeff.zucker@cnn.com
   J
   julia.chatterley@cnn.com
   K
   kate.bolduan@cnn.com
   M
   mohan.pai@manipalglobal.com
   N
   newswatch@bbc.co.uk
   N
   navika.kumar@gmail.com
   N
   news.dd@doordarshan.gov.in
   O
   office@tharoor.in
   P
   phedoc@who.int
   P
   presidente@pec.governo.it
   P
   premier@mail.gov.cn
   R
   rusembindija@mid.ru
   R
   ratanlal.kataria@sansad.nic.in
   S
   Srinandan@aol.com
   S
   scg.new-delhi-amba@diplomatie.gouv.fr
   S
   segramb.newdelhi@esteri.it
   V
   vedicinstitute@gmail.com

   Delete
 16. Hi Captain,

  Today i saw a video by Swami Nischalananda Saraswati of Govardhan Math lamenting about the treatment given to him by this & previous governments.He has named Modi, Adityanath, bhagwat & shah. He spoke about fake shankaracharay's & Ram Temple. Quite distressing to hear the truth. It's clear BJP is no different than CONG.

  As i was listening to him, the only thing that came to my mind was about your observation about this 4.
  The link to the video:

  https://www.youtube.com/watch?v=giqozkISZRU&feature=emb_logo

  Rgds,

  ReplyDelete
  Replies
  1. nischalananda saraswati is maithili brahmin nilambar jha. maithili brahmin are fake brahmins created by british.MAITHILI BRAHMIN DARBHANGA MAHARAJ LAXMESHWAR BAHADUR WAS MADE DEPUTY CHIEF OF BRITISH COMMISSION ON OPIUM IN 1898 BY ROTHSCHILD. punch into google communist maoist naxal movements exhumed ajit vadakayil part two.

   Delete
  2. @Unknown,
   You don't certify a person as such.
   You certify a person by his/her work.
   His Holiness Shri Nischalananda Saraswati ji has got the spine.
   A hard-core nationalist & a staunch Sanatani also a very erudite person.
   He refused P.V.Narasimha Rao & didn't put his signature for Ram Mandir in Ayodhya then, says a lot about him.
   He represents the Sanyasi who are not some Tattu simply sitting silently & saying nothing.
   If injustice happens, one has to speak, not that one will produce bogus excuse that "my Saffron robes doesnot allow me to say anything".

   Delete
 17. https://twitter.com/SalmanNizami_/status/1322809721976320002

  TELL THIS MUSLIM MORON THAT QUTAB MINAR, TAJ MAHAL, RED FORT ARE ALL HINDU MONUMENTS..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2014/09/qutab-minar-was-dhruv-stambh-vishnu.html

  TELL HIM TO SUCK ON THE POST ABOVE.. AND SUCK IT GOOD..

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF-
   SUHEL SETH
   HIS MALAYALI WIFE LAKSHMI MENON
   GREEK PM Kyriakos Mitsotakis
   GREEK PRESIDENT Katerina Sakellaropoulou
   GREEK PARLIAMENT MPs
   BENJAMIN NETANYAHU , WIFE AND SON
   ISRAEL PARLIAMENT
   ALL 54 OIC NATIONS
   AMBASSADORS TO FROM ALL 54 OIC NATIONS
   DALAI LAMA
   WENDY DONIGER
   SHELDON POLLOCK
   AUDREY TRUSHKE
   EDUCATION MINISTER CENTRAL/ STATES
   VC COLUMBIA UNIVERSITY
   VC BERKELEY UNIVERISTY
   VC CAMBRIDGE UNIVERSITY
   VC OXFORD UNIVERSITY
   DEANS OF JNU/ DU/ JU/ TISS/ FTII/ BRENNAN COLLEGE
   ALL ISKCON/ OSHO OFFICES INDIA AND WORLD
   MELANIA TRUMP
   IVANKA TRUMP
   QANON
   ALL MAJOR INDIAN MEDIA
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   UN
   UN CHIEF
   CHRIS WALLACE
   CHRISTIAN KRUG
   FLORIAN GLESS
   ANNA-BEEKE GRETEMEIER
   DON LEMON
   CHRIS CUOMO
   CHRISTIANE AMANPOUR
   BECKY ANDERSON
   WOLF BLITZER
   KATE BOLDUAN
   JULIA CHATTERLEY
   ANDERSON COOPER
   DR SANJAY GUPTA
   HALA GORANI
   VAN JONES
   RICHARD QUEST
   BRAIN STELTER
   FAREED ZAKARIA
   JIM ACOSTA
   SCOTLAND YARD
   INTERPOL
   SIS BRITAIN
   FOREIGN INTELLIGECE SERVICE RUSSIA
   ASIS – AUSTRALIAN SECRET INTELLIGENCE SERVICE
   FEDERAL INTELLIGENCE SERVICE GERMANY
   DGSE FRANCE
   CIA
   FBI
   MOSSAD
   MI-6
   AMBASSADORS TO FROM NATIONS OF ABOVE SECRET AGENCIES
   BJP IT CELL
   ALL MAJOR EU / NATO NATION RULERS AND AMBASSADORS
   ALL US SENATORS/ CONGRESSMEN
   ALL BRITISH MPs HOUSE OF LORDS/ COMMONS
   QUEEN OF ENGLAND
   PRINCE CHARLES
   TRUMP
   PUTIN
   BORIS JOHNSON
   MACRON
   ANGELA MERKEL
   XI
   AUSTRALIAN PM
   AMBASSADORS FROM TO USA/ RUSSIA/ UK/ FRANCE/ GERMANY/ CHINA/ AUSTRALIA
   GLOBAL TIMES EDITOR HU XIJIN
   RT EDITOR
   ENTIRE BBC GANG
   ENTIRE US MEDIA
   MAJOR WORLD MEDIA.
   MARK TULLY
   PMO
   PM MODI
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   AMIT SHAH
   HOME MINISTRY CENTRE/ STATES
   CJI BOBDE
   ATTORNEY GENERAL
   LAW MINISTER PRASAD / MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CHIEF JUSTICES HIGH COURTS
   I&B MINISTER / MINISTRY
   NSA
   AJIT DOVAL
   RAW
   IB
   CBI
   NIA
   ED
   ALL DGPs OF INDIA
   ALL IGs OF INDIA
   ALL 3 ARMED FORCE CHIEF
   CDS
   DEFENCE MINISTER/ MINISTRY
   HEALTH MINISTER MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CMs OF INDIA
   ALL MLAs OF INDIA
   ALL MPs OF INDIA
   ALL COLLECTORS OF MAJOR CITIES
   ALL STATE GOVERNORS
   PRESIDENT OF INDIA
   VP OF INDIA
   SPEAKER LOK SABHA
   SPEAKER RAJYA SABHA
   ALL INDIAN THINK TANKS
   NITI AYOG
   AMITABH KANT
   MOHANDAS PAI
   RAJEEV CHANDRASHEKHAR
   GITA GOPINATH
   E SREEDHARAN
   WILLIAM DALRYMPLE
   KONRAED ELST
   FRANCOIS GAUTIER
   STEPHEN KNAPP
   DAVID FRAWLEY
   GVL NARASIMHA RAO
   SAMBIT PATRA
   ASHOK PANDIT
   ANUPAM KHER
   KANGANA RANAUT
   VIVEK AGNIHOTRI
   MEENAKSHI LEKHI
   SMRITI IRANI
   PRASOON JOSHI
   SWAPAN DASGUPTA
   MADHU KISHWAR
   SUDHIR CHAUDHARY
   GEN GD BAKSHI
   RSN SINGH
   SUDHANSHU TRIVEDI
   TEJASVI SURYA
   ARNAB GOSWAMI
   NAVIKA KUMAR
   ANAND NARASIMHAN
   RAHUL SHIVSHANKAR
   RAJDEEP SARDESAI
   PAAGAIKA GHOSE
   SRINIVASAN JAIN
   SONAL MEHROTRA KAPOOR
   VIKRAM CHANDRA
   NIDHI RAZDAN
   ZAKKA JACOB
   RAHUL ANWAL
   RAVISH KUMAR
   PRANNOY JAMES ROY
   AROON PURIE
   VINEET JAIN
   N RAM
   RAGHAV BAHL
   SEEMA CHISTI
   DILEEP PADGOANKAR
   VIR SANGHVI
   KARAN THAPAR
   PRITISH NANDI
   ASHISH NANDI
   SHEKHAR GUPTA
   SIDHARTH VARADARAJAN
   PAVAN VARMA
   RAMACHANDRA GUHA
   JACK DORSEY
   MARK ZUCKERBERG
   THAMBI SUNDAR PICHAI
   SATYA NADELLA
   CEO OF WIKIPEDIA
   QUORA CEO ANGELO D ADAMS
   QUORA MODERATION TEAM
   KURT OF QUORA
   GAUTAM SHEWAKRAMANI
   SWAMY
   RAJIV MALHOTRA
   P GURUS
   RSS
   AVBP
   VHP
   MOHAN BHAGWAT
   RAM MADHAV
   MOHANLAL
   MAMOOTY
   DULQUER SALMAN
   SURESH GOPI
   NALIN KOHLI.
   RAJ THACKREY
   CHANDAN MITRA
   SADGURU JAGGI VASUDEV
   BABA RAMDEV
   SRI SRI RAVISHANKAR
   CHETAN BHAGAT
   THE QUINT
   THE SCROLL
   THE WIRE
   THE PRINT
   MK VENU
   MADHU TREHAN
   SANJAY HEDGE
   SHOBHAA DE
   ARUNDHATI ROY
   MADHU TREHAN
   JAIRAM RAMESH
   SHASHI THAROOR
   DILIP CHERIAN
   KAPIL SIBAL
   ABHI SEX MAANGTHA SINGVI
   TEHSEEN POONAWAALA
   SHEHZAD POONAWALA
   SANJAY JHA
   SURJEWALA
   AK ANTONY
   ROBIN SHARMA
   DEEPAK CHOPRA
   ZAKIR NAIK
   ALL IIT DEANS
   ALL BOLLYWOOD CELEBRITIES
   KAMALA HASSAN
   RAJNIKANTH

   Delete
  2. PC CHACKO
   PC GEORGE
   JEAN DREZE
   BELA BHATIA
   DIG VIJAY SINGH
   JULIO RIBEIRO
   ASADDUDIN OWAISI
   SHEHLA RASHID
   RANA AYYUB
   SUHEL SETH
   SHAZIA ILMI
   MANI SHANGARAN AIYERAN
   SALMAN KHURSHEED
   GHULAM NABI AZAD
   SWARA BHASKAR
   ALL HINDU STALWARTS AND ORGS
   ROMILA THAPAR
   IRFAN HABIB
   NIVEDITA MENON
   AYESHA KIDWAI
   HISTORY CHANNEL
   DAVID HATCHER CHILDRESS
   GIORGIO TSOUKALOS
   BRITANNIA ENCYCLOPEDIA
   SONIA GANDHI
   RAHUL GANDHI
   PRIYANKA VADRA
   ROBERT VADRA
   SOLI BABY
   FALI BABY
   KATJU BABY
   SALVE BABY
   JOHN BRITTAS
   PRAKASH KARAT
   BRINDA KARAT
   SITARAM YECHURY
   D RAJA
   RAJ THACKEREY
   ADITYA THACKEREY
   SANJAY RAUT
   SAAMNA
   ALEX JONES
   RENSE
   DAVID ICKE
   ANGELO JOHN GAGE
   TAREK FATEH
   MUKESH AMBANI
   RATAN TATA
   ANAND MAHINDRA
   KUMARAMANGALAMBIRLA
   LAXMI NARAYAN MITTAL
   AZIM PREMJI
   KAANIYA MURTHY
   RAHUL BAJAJ
   RAJAN RAHEJA
   NAVEEN JINDAL
   GOPICHAND HINDUJA
   DILIP SHANGHVI
   GAUTAM ADANI
   NCERT
   EDUCATION MINISTER
   PRINCESS HEND AL QASSIMI
   BYJU RAVEENDRAN
   FAZAL GHAFOOR
   ALI AKBAR
   KUNHALIKUTTY
   AN SHAMSEER
   MOHAMMAD RIYAZ ( PINARAYI VIJAYAN IN IN LAW )
   KANCHA ILIAH
   JOHN DAYAL
   RAHUL EASHWAR
   PADMA PILLAI
   CM PINARAYI VIJAYAN
   ALL KERALA COLLECTORS
   DEVDUTT PATTANAIK
   AMISH TRIPATI
   MARIA WIRTH
   RAZIMAN TV
   ASHOK SWAIN
   ARFA KHANUN
   JAVED AKHTAR
   NASEERUDDIN SHAH
   SHABHANA AZMI
   HARSH MANDAR
   SPREAD ON SOCIAL MEDIA
   SPREAD ON WHATS APP

   Delete
  3. Sent to

   Boris Trump Macron Merkel Royal UK Australian PM PMO ambassadors (us, Germany, France, Russia, china, uk) xi global times External affairs un world bank imf, gopinath, moody, rbi, ed, nia, cbi, navy, iaf, supreme court nsitharaman,rntata, anand Mahindra, dilip shanghvi, president, Swamy, jindal, adani, Ambani, soumya,ncov, tedros, CM's DGP's BJP Speakers Health Minister BJP President Law Minister Amitabh Kant, HRD Minister, I&B Minister

   jeff.zucker@cnn.com;don.lemon@cnn.com;chris.cuomo@cnn.com;christiane.amanpour@cnn.com;becky.anderson@cnn.com;wolf.blitzer@cnn.com;kate.bolduan@cnn.com;julia.chatterley@cnn.com;anderson.cooper@cnn.com;sanjay.gupta@cnn.com;hala.gorani@cnn.com;van.jones@cnn.com;richard.quest@cnn.com;investigativ@stern.de

   Jonthan.karl@abc.com;desk@cbs2ny.com;cnbctv18digitalnews@nw18.com;rachel@msnbc.com;tips@latimes.com;letters@nytimes.com;wsj.ltrs@wsj.com;letters@washpost.com;gretathunbergmedia@gmail.com;american_experience@wgbh.org

   bnetanyahu@knesset.gov.il
   ambass-sec@newdelhi.mfa.gov.il
   tzhanegbi@knesset.gov.il
   gkmreeh@knesset.gov.il
   anissenkorn@knesset.gov.il
   nbennett@knesset.gov.il
   hatia@knesset.gov.il
   tzandberg@knesset.gov.il
   mshir@knesset.gov.il
   mgolan@knesset.gov.il
   hak_taha@knesset.gov.il
   osamas@knesset.gov.il
   dyaberkan@knesset.gov.il
   akushnir@knesset.gov.il
   yedelstein@knesset.gov.il
   bgantz@knesset.gov.il
   bebest@who.eop.gov
   ohhdl@dalailama.com
   17akbarroad@gmail.com
   salmannizami@gmail.com

   PMOPG/E/2020/0954002 MINHA/E/2020/13993
   DEPOJ/E/2020/05706 MOIAB/E/2020/03804
   DPLNG/E/2020/02672 DSEHE/E/2020/06324
   MOSJE/E/2020/03420 DCLTR/E/2020/01346
   MOMAF/E/2020/01286 DOWCD/E/2020/07031
   DMAFF/E/2020/01761 MODEF/E/2020/04224
   LGVED/E/2020/01425 MINPA/E/2020/01961
   MEAPD/E/2020/04934

   Delete
  4. Mailed to: salmannizami@gmail.com
   Thank you Debdoot for all these Email addresses.

   Delete
  5. captain send to salman nizami via email & twitter:-

   https://twitter.com/AKJANGRA17/status/1323874312055517184?s=20

   Delete
 18. https://twitter.com/OfficeOfDGP/status/1322424662362501122

  BULLSHIT.

  STATE SPONSORED TERROR HAPPENED WHEN SIKHS PERSECUTED PUNJABI HINDUS.. SIKHS GRABBED THE ANCESTRAL LANDS AND HOMES OF PUNJABI HINDUS WITH ACTIVE ( NOT COVERT ) SUPPORT OF PAKISTAN ISI BRIBED PUNJAB JUDICIARY/ POLICE/ MEDIA/ POLITICIANS..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/06/sikhs-must-stop-moaning-about-1984.html

  MOHIT, PUT A SCREEN SHOT IN CONMAN HALWAI'S TWITTER SITE..

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Namaste captain Ajitji,

   Replied OfficeOfDGP with screenshot of above message.
   https://twitter.com/Mohit_b_Handa/status/1322948137460199424?s=20

   Reply to SalmanNizami
   https://twitter.com/Mohit_b_Handa/status/1322944532665651201

   Replied to Suhel seth
   With a warning video quoting your message in the later half.
   https://twitter.com/Mohit_b_Handa/status/1322939432945610752


   All are verified tweets, but they go in "more replies" section as Twitter has shadow banned all accounts who do not fall in line.

   Delete
  2. Mailed to:satyamsa@gmail.com
   This Conman Gaurav Pradhan is shameless.
   A man of integrity will never engage his wife in his fraudulent tricks instead will hide it.
   Also his wife supports him in all these.
   Horrible Husband wife duo.

   Delete
  3. Dear Ajit Sir,
   Mohit has prepared & uploaded a video on Twitter about the Jewish clique in Bollywood & the latest count of the views of the video is 11.6k

   Delete
  4. captain send to c0nman Gaurav pradhan via email & twitter:-

   https://twitter.com/AKJANGRA17/status/1323882297565696000?s=20

   Delete
 19. Namaskar Guru ji,

  This kayastha clown has broken all records now. He was asking in his show yesterday which dharmic granth was burnt by Ambedkar on 25th Dec 1927?
  Options were Vishnu Puran, Bhagwatgeeta, RigVeda and Manusmriti.

  https://twitter.com/bijjuu11/status/1322575570736046086?s=19

  ReplyDelete
 20. Namaskar Guru ji,

  Another lunacy from the butter chicken brigade. The have installed gold fans in the Golden temple. Probably the book needs some kind of golden wind energy from the fans? These people have no problem doing such stupid stunts but suddenly get piles when Hindus put milk on Shivling.

  https://twitter.com/HinduMandirLive/status/1322904211923689472?s=19

  ReplyDelete
 21. Guruji,

  Killer look in Dhoti. Next Level Swag. 🔥

  ReplyDelete
 22. Dear Capt Ajit sir,

  The Permanent seat was offered to Republic of China (Taiwan) and not People's republic of China #PRC in 1945....is this true ??
  https://twitter.com/i__Mystic/status/1303977830825426944?s=20

  ReplyDelete
 23. Diwali is coming so indirect attacks on Diwali have started:
  https://twitter.com/WIONews/status/1322893655657512961?s=19https://twitter.com/ndtv/status/1322965053344161792?s=19
  https://twitter.com/IndiaToday/status/1322586145033605123?s=19

  ReplyDelete
 24. SOMEBODY CALLED ME UP AND ASKED

  CAPTAIN

  WHY DO AMERICAN PRESIDENT HAVE PRE-ELECTION DEBATES.. LIKE BETWEEN TRUMP VS HILLARY OR TRUMP VS JOE BIDEN ?

  LISTEN

  THE WHOLE IDEA IS TO PROVE TO THE PEOPLE THAT THE NEXT US PRESIDENT WILL NOT BE A DEMENTED ALZHEIMER RIDDEN ASSHOLE..

  YOU SEE, THE US PRESIDENT MUST NOT BE SENILE, BUT THE US SUPREME COURT JUDGE CAN BE..

  US SUPREME COURT JUDGE JEWESS RUTH BADER GINSBURG DID NOT WANT TO DIE, AS LONG AS TRUMP IS PRESIDENT.

  SHE WAS 87 YEARS OLD AND SENILE, THOUGH PRETENDING TO BE CANCER AFFLICTED AND UNDER HEAVY MIND NUMBING MEDICATION , BUT WITH PURRFECTT BRAIN. .. BRAAAAYYYYYYYYY.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/10/second-defeat-for-deep-state-capt-ajit.html

  DURING THE LAST YEAR OF RONALD REAGANs TENURE AS PRESIDENT, HE SHOWED DISTINCT SIGNS OF DEMENTIA .

  MY NEXT POST WILL BE ON SENILE, ALZHIEMERS AFFECTED, HONEY TRAPPED, DRUG ADDICTED, STROKE AFFECTED US SUPREME COURT JUDGES WHO CAN REMAIN JUDGE TILL THEY DIE.

  SUCH IS THE CLOUT OF THE JEWISH DEEP STATE. NOT A SINGLE US SUPREME COURT JUDGE HAS BEEN IMPEACHED TILL TODAY ..

  MIND YOU THE CONSTITUTION OF USA DOES NOT ALLOW THIS.. NO DEMOCRACY CAN ALLOW THIS.. ROTHSCHILD AND THE KOSHER SWAMP HAD THEIR OWN JUDGES ..

  THE TERM “GOOD BEHAVIOR” MENTIONED IN ARTICLE III, SECTION 1 OF THE US CONSTITUTION HAS BEEN HIJACKED BY JEWS.

  JUST SHOWS HOW STUPID THE HILLY BILLY YANK IS.

  MY NEXT POST WILL BE ON “LIFE TERM “ OF US SUPREME COURT JUDGES.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF--
   WILLIAM BARR
   MIKE PENCE
   JARRYD KUSHNER
   JOE BIDEN
   KAMALA HARRIS
   CLARENCE THOMAS
   STEPHEN BREYER
   JOHN G. ROBERTS
   SAMUEL A. ALITO, JR.
   SONIA SOTOMAYOR
   ELENA KAGAN
   NEIL MCGILL GORSUCH
   BRETT MICHAEL KAVANAUGH
   AMY CONEY BARRETT
   BENJAMIN NETANYAHU , WIFE AND SON
   ISRAEL PARLIAMENT
   ALL 54 OIC NATIONS
   AMBASSADORS TO FROM ALL 54 OIC NATIONS
   DALAI LAMA
   WENDY DONIGER
   SHELDON POLLOCK
   AUDREY TRUSHKE
   EDUCATION MINISTER CENTRAL/ STATES
   VC COLUMBIA UNIVERSITY
   VC BERKELEY UNIVERISTY
   VC CAMBRIDGE UNIVERSITY
   VC OXFORD UNIVERSITY
   DEANS OF JNU/ DU/ JU/ TISS/ FTII/ BRENNAN COLLEGE
   ALL ISKCON/ OSHO OFFICES INDIA AND WORLD
   MELANIA TRUMP
   IVANKA TRUMP
   QANON
   ALL MAJOR INDIAN MEDIA
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   UN
   UN CHIEF
   CHRIS WALLACE
   CHRISTIAN KRUG
   FLORIAN GLESS
   ANNA-BEEKE GRETEMEIER
   DON LEMON
   CHRIS CUOMO
   CHRISTIANE AMANPOUR
   BECKY ANDERSON
   WOLF BLITZER
   KATE BOLDUAN
   JULIA CHATTERLEY
   ANDERSON COOPER
   DR SANJAY GUPTA
   HALA GORANI
   VAN JONES
   RICHARD QUEST
   BRAIN STELTER
   FAREED ZAKARIA
   JIM ACOSTA
   SCOTLAND YARD
   INTERPOL
   SIS BRITAIN
   FOREIGN INTELLIGECE SERVICE RUSSIA
   ASIS – AUSTRALIAN SECRET INTELLIGENCE SERVICE
   FEDERAL INTELLIGENCE SERVICE GERMANY
   DGSE FRANCE
   CIA
   FBI
   MOSSAD
   MI-6
   AMBASSADORS TO FROM NATIONS OF ABOVE SECRET AGENCIES
   BJP IT CELL
   ALL MAJOR EU / NATO NATION RULERS AND AMBASSADORS
   ALL US SENATORS/ CONGRESSMEN
   ALL BRITISH MPs HOUSE OF LORDS/ COMMONS
   QUEEN OF ENGLAND
   PRINCE CHARLES
   TRUMP
   PUTIN
   BORIS JOHNSON
   MACRON
   ANGELA MERKEL
   XI
   AUSTRALIAN PM
   AMBASSADORS FROM TO USA/ RUSSIA/ UK/ FRANCE/ GERMANY/ CHINA/ AUSTRALIA
   GLOBAL TIMES EDITOR HU XIJIN
   RT EDITOR
   ENTIRE BBC GANG
   ENTIRE US MEDIA
   MAJOR WORLD MEDIA.
   MARK TULLY
   PMO
   PM MODI
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   AMIT SHAH
   HOME MINISTRY CENTRE/ STATES
   CJI BOBDE
   ATTORNEY GENERAL
   LAW MINISTER PRASAD / MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CHIEF JUSTICES HIGH COURTS
   I&B MINISTER / MINISTRY
   NSA
   AJIT DOVAL
   RAW
   IB
   CBI
   NIA
   ED
   ALL DGPs OF INDIA
   ALL IGs OF INDIA
   ALL 3 ARMED FORCE CHIEF
   CDS
   DEFENCE MINISTER/ MINISTRY
   HEALTH MINISTER MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CMs OF INDIA
   ALL MLAs OF INDIA
   ALL MPs OF INDIA
   ALL COLLECTORS OF MAJOR CITIES
   ALL STATE GOVERNORS
   PRESIDENT OF INDIA
   VP OF INDIA
   SPEAKER LOK SABHA
   SPEAKER RAJYA SABHA
   ALL INDIAN THINK TANKS
   NITI AYOG
   AMITABH KANT
   MOHANDAS PAI
   RAJEEV CHANDRASHEKHAR
   GITA GOPINATH
   E SREEDHARAN
   WILLIAM DALRYMPLE
   KONRAED ELST
   FRANCOIS GAUTIER
   STEPHEN KNAPP
   DAVID FRAWLEY
   GVL NARASIMHA RAO
   SAMBIT PATRA
   ASHOK PANDIT
   ANUPAM KHER
   KANGANA RANAUT
   VIVEK AGNIHOTRI
   MEENAKSHI LEKHI
   SMRITI IRANI
   PRASOON JOSHI
   SWAPAN DASGUPTA
   MADHU KISHWAR
   SUDHIR CHAUDHARY
   GEN GD BAKSHI
   RSN SINGH
   SUDHANSHU TRIVEDI
   TEJASVI SURYA
   ARNAB GOSWAMI
   NAVIKA KUMAR
   ANAND NARASIMHAN
   RAHUL SHIVSHANKAR
   RAJDEEP SARDESAI
   PAAGAIKA GHOSE
   SRINIVASAN JAIN
   SONAL MEHROTRA KAPOOR
   VIKRAM CHANDRA
   NIDHI RAZDAN
   ZAKKA JACOB
   RAHUL ANWAL
   RAVISH KUMAR
   PRANNOY JAMES ROY
   AROON PURIE
   VINEET JAIN
   N RAM
   RAGHAV BAHL
   SEEMA CHISTI
   DILEEP PADGOANKAR
   VIR SANGHVI
   KARAN THAPAR
   PRITISH NANDI
   ASHISH NANDI
   SHEKHAR GUPTA
   SIDHARTH VARADARAJAN
   PAVAN VARMA
   RAMACHANDRA GUHA
   JACK DORSEY
   MARK ZUCKERBERG
   THAMBI SUNDAR PICHAI
   SATYA NADELLA
   CEO OF WIKIPEDIA
   QUORA CEO ANGELO D ADAMS
   QUORA MODERATION TEAM
   KURT OF QUORA
   GAUTAM SHEWAKRAMANI
   SWAMY
   RAJIV MALHOTRA
   P GURUS
   RSS
   AVBP
   VHP
   MOHAN BHAGWAT
   RAM MADHAV
   MOHANLAL
   MAMOOTY
   DULQUER SALMAN
   SURESH GOPI
   NALIN KOHLI.
   RAJ THACKREY
   CHANDAN MITRA
   SADGURU JAGGI VASUDEV
   BABA RAMDEV
   SRI SRI RAVISHANKAR
   CHETAN BHAGAT
   THE QUINT
   THE SCROLL
   THE WIRE
   THE PRINT
   MK VENU
   MADHU TREHAN
   SANJAY HEDGE
   SHOBHAA DE
   ARUNDHATI ROY
   MADHU TREHAN
   JAIRAM RAMESH
   SHASHI THAROOR
   DILIP CHERIAN
   KAPIL SIBAL
   ABHI SEX MAANGTHA SINGVI
   TEHSEEN POONAWAALA
   SHEHZAD POONAWALA
   SANJAY JHA
   SURJEWALA
   AK ANTONY
   ROBIN SHARMA
   DEEPAK CHOPRA
   ALL IIT DEANS

   Delete
  2. US supreme court seems to be worst than ours.Atleast we dont have this "judges for life" thing.I cant imagine our country with deep state judges like chandrachud and nariman sitting for their entire life time as supreme court judges.

   Delete
  3. Sent to

   US DOJ, Attorney General
   Trump Macron Merkel Royal UK Australian PM PMO ambassadors (us, Germany, France, Russia, china, uk) xi global times External affairs un world bank imf, gopinath, moody, rbi, ed, nia, cbi, navy, iaf, supreme court nsitharaman,rntata, anand Mahindra, dilip shanghvi, president, Swamy, jindal, adani, Ambani, soumya,ncov, tedros, CM's DGP's BJP Speakers Health Minister BJP President Law Minister Amitabh Kant, HRD Minister, I&B Minister

   jeff.zucker@cnn.com;don.lemon@cnn.com;chris.cuomo@cnn.com;christiane.amanpour@cnn.com;becky.anderson@cnn.com;wolf.blitzer@cnn.com;kate.bolduan@cnn.com;julia.chatterley@cnn.com;anderson.cooper@cnn.com;sanjay.gupta@cnn.com;hala.gorani@cnn.com;van.jones@cnn.com;richard.quest@cnn.com;investigativ@stern.de

   Jonthan.karl@abc.com;desk@cbs2ny.com;rachel@msnbc.com;tips@latimes.com;letters@nytimes.com;wsj.ltrs@wsj.com;letters@washpost.com;gretathunbergmedia@gmail.com;american_experience@wgbh.org

   bnetanyahu@knesset.gov.il
   ambass-sec@newdelhi.mfa.gov.il
   tzhanegbi@knesset.gov.il
   gkmreeh@knesset.gov.il
   anissenkorn@knesset.gov.il
   nbennett@knesset.gov.il
   hatia@knesset.gov.il
   tzandberg@knesset.gov.il
   mshir@knesset.gov.il
   mgolan@knesset.gov.il
   hak_taha@knesset.gov.il
   osamas@knesset.gov.il
   dyaberkan@knesset.gov.il
   akushnir@knesset.gov.il
   yedelstein@knesset.gov.il
   bgantz@knesset.gov.il
   bebest@who.eop.gov
   17akbarroad@gmail.com
   info@joebiden.com
   MediaInquiries@kushner.com

   PMOPG/E/2020/0954327 MINHA/E/2020/14000
   DEPOJ/E/2020/05710 MOIAB/E/2020/03807
   DPLNG/E/2020/02673 DSEHE/E/2020/06332
   MOSJE/E/2020/03423 DCLTR/E/2020/01347
   MOMAF/E/2020/01287 DOWCD/E/2020/07035
   DMAFF/E/2020/01763 MODEF/E/2020/04227
   LGVED/E/2020/01426 MINPA/E/2020/01964

   Delete
  4. Hi Captain,

   Pasted on twitter and mailed to them
   https://twitter.com/shekhar_108

   Delete
 25. Dear Capt Ajit sir,
  U have exposed US Judiciary flaws...and the same is prevalent in India as in the case of Advocate Vibhor and Advocate Vibhór Anand and many other social media warriors fighting for justice for SSR murder !!
  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Qy9e3SQkwn0.
  Pls unravel more on SSR to get justice quickly...tks.

  ReplyDelete
 26. Dear Capt Ajit sir,

  Minister of State (MoS) for Home Affairs G Kishan Reddy on Monday said that the central government has decided to "completely change" the Indian Penal Code (IPC) and Code of Criminal Procedure (CrPC). Speaking at Conference on Women Safety - “Let’s Talk - Strategies & Way Forward to Prevent Crime Against Women”, the Union Minister said that the Centre has written to Chief Justices, senior Advocates, police officers, NGOs and the state governments.
  https://www.republicworld.com/india-news/politics/centre-to-change-ipc-and-crpc-which-are-of-british-era-says-mos-home-reddy-panel-formed.html?fbclid=IwAR18KhZdXMQV9sSYMEM6E8-xBSvk-GDglZcCmOrFaFedqOgVaPz8KWLOTvs

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Ajit Sir,
   Your warnings have worked.

   Quote:Now we shall also change IPC and CrPC which are of the British era. From time to time we have been amending the sections of these two but looking at the present scenario of the country, the government has decided to completely change the IPC and CrPC and for the same, we have written to Chief Justices, senior Advocates, police officers, NGOs, state governments. A committee has also been constituted for this. I appeal to all of you give suggestions regarding what changes should be made in the IPC and CrPC," Unquote
   G.Kishan Reddy MoS for Home affairs has mentioned the above also has appealed to give suggestions.
   Ajit Sir,
   You are simply amazing...

   Delete
 27. Dear Capt Ajit sir,

  Wife of Galwan Valley Clash Martyred Hero Col. Santosh Babu , Today officially took Charge as Deputy Collector, Yadadri Bhuvanagiri district ,Telengana .

  Our Salute and Gratitude 🙏

  https://twitter.com/MeghUpdates/status/1323195341752074241?s=20

  ReplyDelete

 28. AdityaNovember 1, 2020 at 11:07 AM
  Captain,
  Your smile is heart warming!
  I will post this link on my whatsapp status.

  ReplyDelete

  UnknownNovember 1, 2020 at 3:35 PM
  Captain,
  Can you please shed light on the origin of rajputs of north india ?

  ReplyDelete

  AndyBNovember 1, 2020 at 3:55 PM
  Hi Captain...are the horses raised by Marwaris....the offspring of horses left out by Alexandar troops....

  ReplyDelete

  JigyashuNovember 1, 2020 at 7:28 PM
  Namaste captain
  If ashoka is fake king..then please light on truth about 14++ piller of so called Ashoka time...sarnath..ashok chakra..etc... whatever left historian wrote as a archeological evidence...

  ReplyDelete

  ShankaraNovember 1, 2020 at 7:52 PM
  Pranam captain
  This happened in narasimh raos rule and now assam up cms and bjp promote not only fake shankaracharyas but also a terrorist imposter adhokshajanand has claimed himself puri peetadheshwar under assam cm

  Please save puri mutt ask for arrest of terrorist


  Please ask your followers to spread this message
  If this happen to revered shankaracharya mutt then hindus lives tradition culture will not remain intact

  Ask yogi adityanath modi bjp to arrest fake sanyasi prove their hindu credentials


  https://youtu.be/3cXdP_0j6R8

  Fake imposter whos claiming puri mutt
  https://www.google.com/search?q=adhokshajanand+with+muslim&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=vin&sxsrf=ALeKk03rsJFzf7IdN_ihAtWpD7uD9eNJGQ:1604240491188&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwii6PHExeHsAhXuzDgGHW-qCyQQ_AUoAnoECBMQAg&biw=393&bih=659#imgrc=VKHrGT88BfyEeM

  ReplyDelete

  rajpuraNovember 1, 2020 at 9:21 PM
  “ When you get what you want, thats God’s direction, when you don’t get that you want, that God’s protection”


  ReplyDelete

  Rajat Kumar VarshneyNovember 1, 2020 at 9:24 PM
  Please retweet at the below tweet.

  https://twitter.com/Rajat39861287/status/1322815710679060480

  ReplyDelete

  mythra81November 1, 2020 at 9:25 PM
  why are not the head of the sharada peethams that adi shankara established not realised masters with their kundalini awakened and thus attaining moksha........are not the peethams supposed to clear the granthis or knots to awaken the kundalini rather than just imparting the theoretical knowledge of the upanishads etc........anyway india is always an open spiritual land where ultimately the path to awakening can come from anyone who has attained and not the birthright of any lineage especially if they have abandoned their dharma and are just playing religious politics

  ReplyDelete

  Buddha ZorbaNovember 1, 2020 at 10:27 PM
  Hello Sir,
  This means that the ajanta and ellora caves were fake.

  Maybe ellora was a shiv temple, haven't seen it personally but heard of shivling there.

  many of the caves were half done.

  A britisher found the cave, like indian were not capable enough.

  clearly it was part of rothschild poison injection.

  ReplyDelete

  CHE GUEVERA Anti communistNovember 1, 2020 at 10:42 PM
  Sir your smile gave me an instant happiness

  ReplyDelete

  Sanjay MishraNovember 1, 2020 at 11:05 PM
  Wonderful Dear Captain AJIT VADAKAYIL chanakya niti & Knowledge TO BE CONTINUED-- More God blessings & Waiting.. Dear Captain AJIT VADAKAYIL ����❤❤❤

  ReplyDelete

  தென்னவன்November 2, 2020 at 12:53 AM
  what about Satavahana Empire. It seems it is a great kingdom but school books dont talk about it

  ReplyDelete

  ReplyDelete


 29. Jayasree Narayanan PillayNovember 2, 2020 at 1:22 AM
  Namaskar guruji, so much of true history was buried. You are the only who can expound the real indian history. It is really true India never fought against any civilizations. Just for the greed of money, gold , precious stones. She was butchered and stabbed many times by many invaders. Chankaya knew about these things before hand and he united everybody and kicked the traitors.Now these whites/jews claim that they are founders of all art. Oh my god what on earth these white want to prove and fool people. Love you always:-)

  ReplyDelete

  DrifterNovember 2, 2020 at 12:35 PM
  Guruji,

  This childless and wannabe noble prize winner Modi has tweeted about the attacks in France, but not even uttered a single word about the attacks on Hindus which currently happening in India. Even his Bhakts are angry at him for this negligence.

  ReplyDelete
 30. Grievance Status for registration number : PMOPG/E/2020/0933839
  Grievance Concerns To
  Name Of Complainant
  pat
  Date of Receipt
  23/10/2020
  Received By Ministry/Department
  Prime Ministers Office
  Grievance Description
  Sir,
  Message from Capt Ajit Vadakayil

  THE BOSSES OF COMMISSIONER OF MUMAI POLICE PARAM BIR SINGH , THE IG AND DGP OF MAHARASHTRA, HAVE ALLOWED A JUNIOR OFFICER ( CP ) TO BREAK THE SYSTEM..

  WE ASK AMIT SHAH HOME MINISTER TO MAKE AN ADVERSE ENTRY IN THEIR CAREER RECORDS.. THIS MAY MEAN DISMISSAL BEFORE RETIREMENT AND LOSS OF ALL RETIREMENT PERKS INCLUDING PENSION.

  NEVER ALLOW THE SYSTEM TO BREAK IN A DEMOCRACY..

  ED/ NIA MUST INVESTIGATE THE FINANCES OF PARAM BIR SINGHs WIFE..WHISTLE BLOWERS HAVE SPOKEN HOW THIS WOMAN IS SO POWERFUL AND PROSPEROUS..

  RE-OPEN THE TELGI SCAM.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2014/12/telgi-stamp-paper-scam-must-be-exhumed.html

  ED MUST INVESTIGATE THE FAMILY FINANCES OF THACKEREYs AND PAWARS.. THIS MUST INCLUDE PRATIBHA SHIPPING

  Capt Ajit Vadakayil
  Current Status
  Case closed
  Date of Action
  30/10/2020
  Remarks
  The complainant has made a suggestion.
  Officer Concerns To
  Officer Name
  Shri.Sanjay Gihar IAS 2008
  Officer Designation
  Secretary PG
  Contact Address
  Email Address
  secpanch-sect.goa@nic.in
  Contact Number
  08322419407

  ReplyDelete
 31. DONALD TRUMP

  LISTEN UP AND LISTEN GOOD

  TIME TO REMOVE US JUDICIARY FROM THE KOSHER SWAMP.

  WATCH THIS SPACE.

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/11/deep-state-did-not-want-american.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF--
   WILLIAM BARR
   MIKE PENCE
   JARRYD KUSHNER
   JOE BIDEN
   KAMALA HARRIS
   CLARENCE THOMAS
   STEPHEN BREYER
   JOHN G. ROBERTS
   SAMUEL A. ALITO, JR.
   SONIA SOTOMAYOR
   ELENA KAGAN
   NEIL MCGILL GORSUCH
   BRETT MICHAEL KAVANAUGH
   AMY CONEY BARRETT
   BENJAMIN NETANYAHU , WIFE AND SON
   ISRAEL PARLIAMENT
   ALL 54 OIC NATIONS
   AMBASSADORS TO FROM ALL 54 OIC NATIONS
   DALAI LAMA
   WENDY DONIGER
   SHELDON POLLOCK
   AUDREY TRUSHKE
   EDUCATION MINISTER CENTRAL/ STATES
   VC COLUMBIA UNIVERSITY
   VC BERKELEY UNIVERISTY
   VC CAMBRIDGE UNIVERSITY
   VC OXFORD UNIVERSITY
   DEANS OF JNU/ DU/ JU/ TISS/ FTII/ BRENNAN COLLEGE
   ALL ISKCON/ OSHO OFFICES INDIA AND WORLD
   MELANIA TRUMP
   IVANKA TRUMP
   QANON
   ALL MAJOR INDIAN MEDIA
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   UN
   UN CHIEF
   CHRIS WALLACE
   CHRISTIAN KRUG
   FLORIAN GLESS
   ANNA-BEEKE GRETEMEIER
   DON LEMON
   CHRIS CUOMO
   CHRISTIANE AMANPOUR
   BECKY ANDERSON
   WOLF BLITZER
   KATE BOLDUAN
   JULIA CHATTERLEY
   ANDERSON COOPER
   DR SANJAY GUPTA
   HALA GORANI
   VAN JONES
   RICHARD QUEST
   BRAIN STELTER
   FAREED ZAKARIA
   JIM ACOSTA
   SCOTLAND YARD
   INTERPOL
   SIS BRITAIN
   FOREIGN INTELLIGECE SERVICE RUSSIA
   ASIS – AUSTRALIAN SECRET INTELLIGENCE SERVICE
   FEDERAL INTELLIGENCE SERVICE GERMANY
   DGSE FRANCE
   CIA
   FBI
   MOSSAD
   MI-6
   AMBASSADORS TO FROM NATIONS OF ABOVE SECRET AGENCIES
   BJP IT CELL
   ALL MAJOR EU / NATO NATION RULERS AND AMBASSADORS
   ALL US SENATORS/ CONGRESSMEN
   ALL BRITISH MPs HOUSE OF LORDS/ COMMONS
   QUEEN OF ENGLAND
   PRINCE CHARLES
   TRUMP
   PUTIN
   BORIS JOHNSON
   MACRON
   ANGELA MERKEL
   XI
   AUSTRALIAN PM
   AMBASSADORS FROM TO USA/ RUSSIA/ UK/ FRANCE/ GERMANY/ CHINA/ AUSTRALIA
   GLOBAL TIMES EDITOR HU XIJIN
   RT EDITOR
   ENTIRE BBC GANG
   ENTIRE US MEDIA
   MAJOR WORLD MEDIA.
   MARK TULLY
   PMO
   PM MODI
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   AMIT SHAH
   HOME MINISTRY CENTRE/ STATES
   CJI BOBDE
   ATTORNEY GENERAL
   LAW MINISTER PRASAD / MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CHIEF JUSTICES HIGH COURTS
   I&B MINISTER / MINISTRY
   NSA
   AJIT DOVAL
   RAW
   IB
   CBI
   NIA
   ED
   ALL DGPs OF INDIA
   ALL IGs OF INDIA
   ALL 3 ARMED FORCE CHIEF
   CDS
   DEFENCE MINISTER/ MINISTRY
   HEALTH MINISTER MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CMs OF INDIA
   ALL MLAs OF INDIA
   ALL MPs OF INDIA
   ALL COLLECTORS OF MAJOR CITIES
   ALL STATE GOVERNORS
   PRESIDENT OF INDIA
   VP OF INDIA
   SPEAKER LOK SABHA
   SPEAKER RAJYA SABHA
   ALL INDIAN THINK TANKS
   NITI AYOG
   AMITABH KANT
   MOHANDAS PAI
   RAJEEV CHANDRASHEKHAR
   GITA GOPINATH
   E SREEDHARAN
   WILLIAM DALRYMPLE
   KONRAED ELST
   FRANCOIS GAUTIER
   STEPHEN KNAPP
   DAVID FRAWLEY
   GVL NARASIMHA RAO
   SAMBIT PATRA
   ASHOK PANDIT
   ANUPAM KHER
   KANGANA RANAUT
   VIVEK AGNIHOTRI
   MEENAKSHI LEKHI
   SMRITI IRANI
   PRASOON JOSHI
   SWAPAN DASGUPTA
   MADHU KISHWAR
   SUDHIR CHAUDHARY
   GEN GD BAKSHI
   RSN SINGH
   SUDHANSHU TRIVEDI
   TEJASVI SURYA
   ARNAB GOSWAMI
   NAVIKA KUMAR
   ANAND NARASIMHAN
   RAHUL SHIVSHANKAR
   RAJDEEP SARDESAI
   PAAGAIKA GHOSE
   SRINIVASAN JAIN
   SONAL MEHROTRA KAPOOR
   VIKRAM CHANDRA
   NIDHI RAZDAN
   ZAKKA JACOB
   RAHUL ANWAL
   RAVISH KUMAR
   PRANNOY JAMES ROY
   AROON PURIE
   VINEET JAIN
   N RAM
   RAGHAV BAHL
   SEEMA CHISTI
   DILEEP PADGOANKAR
   VIR SANGHVI
   KARAN THAPAR
   PRITISH NANDI
   ASHISH NANDI
   SHEKHAR GUPTA
   SIDHARTH VARADARAJAN
   PAVAN VARMA
   RAMACHANDRA GUHA
   JACK DORSEY
   MARK ZUCKERBERG
   THAMBI SUNDAR PICHAI
   SATYA NADELLA
   CEO OF WIKIPEDIA
   QUORA CEO ANGELO D ADAMS
   QUORA MODERATION TEAM
   KURT OF QUORA
   GAUTAM SHEWAKRAMANI
   SWAMY
   RAJIV MALHOTRA
   P GURUS
   RSS
   AVBP
   VHP
   MOHAN BHAGWAT
   RAM MADHAV
   MOHANLAL
   MAMOOTY
   DULQUER SALMAN
   SURESH GOPI
   NALIN KOHLI.
   RAJ THACKREY
   CHANDAN MITRA
   SADGURU JAGGI VASUDEV
   BABA RAMDEV
   SRI SRI RAVISHANKAR
   CHETAN BHAGAT
   THE QUINT
   THE SCROLL
   THE WIRE
   THE PRINT
   MK VENU
   MADHU TREHAN
   SANJAY HEDGE
   SHOBHAA DE
   ARUNDHATI ROY
   MADHU TREHAN
   JAIRAM RAMESH
   SHASHI THAROOR
   DILIP CHERIAN
   KAPIL SIBAL
   ABHI SEX MAANGTHA SINGVI
   TEHSEEN POONAWAALA
   SHEHZAD POONAWALA
   SANJAY JHA
   SURJEWALA
   AK ANTONY
   ROBIN SHARMA
   DEEPAK CHOPRA
   ALL IIT DEANS

   Delete
  2. Sent to

   US DOJ, Attorney General
   Trump Macron Merkel Royal UK Australian PM PMO ambassadors (us, Germany, France, Russia, china, uk) xi global times External affairs un world bank imf, gopinath, moody, rbi, ed, nia, cbi, navy, iaf, supreme court nsitharaman,rntata, anand Mahindra, dilip shanghvi, president, Swamy, jindal, adani, Ambani, soumya,ncov, tedros, CM's DGP's BJP Speakers Health Minister BJP President Law Minister Amitabh Kant, HRD Minister, I&B Minister

   jeff.zucker@cnn.com;don.lemon@cnn.com;chris.cuomo@cnn.com;christiane.amanpour@cnn.com;becky.anderson@cnn.com;wolf.blitzer@cnn.com;kate.bolduan@cnn.com;julia.chatterley@cnn.com;anderson.cooper@cnn.com;sanjay.gupta@cnn.com;hala.gorani@cnn.com;van.jones@cnn.com;richard.quest@cnn.com;investigativ@stern.de

   Jonthan.karl@abc.com;desk@cbs2ny.com;rachel@msnbc.com;tips@latimes.com;letters@nytimes.com;wsj.ltrs@wsj.com;letters@washpost.com;gretathunbergmedia@gmail.com;american_experience@wgbh.org

   bnetanyahu@knesset.gov.il
   ambass-sec@newdelhi.mfa.gov.il
   tzhanegbi@knesset.gov.il
   gkmreeh@knesset.gov.il
   anissenkorn@knesset.gov.il
   nbennett@knesset.gov.il
   hatia@knesset.gov.il
   tzandberg@knesset.gov.il
   mshir@knesset.gov.il
   mgolan@knesset.gov.il
   hak_taha@knesset.gov.il
   osamas@knesset.gov.il
   dyaberkan@knesset.gov.il
   akushnir@knesset.gov.il
   yedelstein@knesset.gov.il
   bgantz@knesset.gov.il
   bebest@who.eop.gov
   17akbarroad@gmail.com
   info@joebiden.com
   MediaInquiries@kushner.com

   PMOPG/E/2020/0955036 MINHA/E/2020/14018
   DEPOJ/E/2020/05713 MOIAB/E/2020/03809
   DPLNG/E/2020/02674 DSEHE/E/2020/06342
   MOSJE/E/2020/03428 DCLTR/E/2020/01348
   MOMAF/E/2020/01289 DOWCD/E/2020/07037
   DLGLA/E/2020/02172 DMAFF/E/2020/01765
   MODEF/E/2020/04232 LGVED/E/2020/01427
   MINPA/E/2020/01965

   Delete
  3. Posted and sent to many via mail

   Delete
  4. capt. ji send to trump via twitter:-

   https://twitter.com/AKJANGRA17/status/1323886971547054081?s=20

   Delete
 32. MOEAF/E/2020/01774
  Grievance Concerns To
  Name Of Complainant
  Debdoot Sarkar
  Date of Receipt
  27/10/2020
  Received By Ministry/Department
  Environment, Forest and Climate Change
  Grievance Description
  Do acknowledge the below comment from Captain Ajit Vadakayil's blog

  I ASK MY READERS

  I HAVE BEEN WRITING ABOUT SMOG IN DELHI FOR THE PAST EIGHT YEARS.

  I HAVE BEEN TELLING AGAIN AND AGAIN, THE SMOG IS DUE TO TEMPERATURE INVERSION. I HAVE WRITTEN IN DETAIL MORE THAN TEN TIMES.

  HAVE YOU EVER SEEN THE PM, OR GOVT AGENCY OR ANY THINK TANK OR ANY MEDIA OR WHOEVER UTTERING THE TERM, "TEMPERATURE INVERSION " TILL TODAY?

  THIS IS WHAT INDIA IS WORTH.. WE DANCE TO THE TUNE OF THE JEWISH DEEP STATE.

  THERE IS NOT A SINGLE ORIGINAL THINKER IN INDIA..

  IN ANCIENT DAYS THEY BUST THE INVERSION LAYERS BY AGNIHOTRA..

  INDIA MUST SHIFT THE CAPITAL FROM DELHI TO A PLACE WHERE THERE IS NO TEMPERATURE INVERSION AND SMOG...

  THE SMOG IN DELHI IS DUE TO TEMPERATURE INVERSION , THE PROOF IS THAT IS WHY IT HAPPENS ONLY IN COLD MONTHS..

  capt ajit vadakayil
  ..

  -Debdoot Sarkar. .
  Current Status
  Case closed
  Date of Action
  02/11/2020

  Remarks
  Suggestions noted & replied


  Reply Document
  Officer Concerns To
  Officer Name
  M.K.CHOUDHURY
  Officer Designation
  Scientist E
  Contact Address
  Email Address
  mkc.cpcb@gov.in
  Contact Number
  01143102454

  ReplyDelete
  Replies
  1. This is the enclosed letter

   ------------------------

   Sh. Debdoot Sarkar

   Sub: Grievance on “SMOG IN DELHI FOR THE PAST EIGHT YEARS”. - reg.

   Ref: MOEAF/E/2020/01774 dt. 27/10/2020

   MOSJE/E/2020/03346 dt. 27.10.2020

   Sir,   This has reference to your above Grievance/observations regarding “SMOG IN DELHI FOR THE PAST EIGHT YEARS”. Your observations /views have been appreciated and noted by this Office.

   Thanking you,

   Yours faithfully,

   (M. K. Choudhury)

   AD & DH-PR-Division

   (i) DH- AQM, - for comments if any pl.   (ii) PS to MS - for kind information of MS pl.

   Delete
  2. good work debdoot. slowly our pmo is getting to their senses.

   Delete
 33. Dear Capt Ajit sir,
  Bharatiya Vidya Bhavan pushing Rothschild agenda...for a yoga course, showing Jesus, Buddha, Dadichi, Tulsidas, Ramakrishna, Sufi saints as Yogis !!!

  ReplyDelete
 34. Dear Capt Ajit sir,
  Rothschild agenda fake yogis like Buddha, Jesus, Sufi saints listed for a Yoga course by Bharatiya Vidya Bhavan.

  https://www.facebook.com/196507487114810/posts/3373281456104048/

  ReplyDelete
 35. Leftist protest groups plot election day coup aided by the Democrat Party, Federal employees and Intelligence contractors

  This move by ‘the Resistance’ is no conspiracy theory, as you can see from their explicit website:

  https://www.shutdowndc.org/election2020

  The videos released by Millie Weaver make it indisputable
  https://twitter.com/millie__weaver/status/1321931449650610178?s=27

  Leftist protest groups plot election day coup aided by the Democrat Party, Federal employees & Intelligence contractors.
  - They plan to shut down & take over Washington D.C. starting Nov. 4th until inauguration day to force Trump out of the White House.

  ReplyDelete
 36. Dear Capt Ajit sir,
  Looks like Trump has taken your suggestion on Corona injection to manipulate mailing ballot system to make Biden win...now he has gone ahead to call it fraud...
  US election 2020: Trump says 'we're going in with lawyers', casts doubt on mail-in voting
  https://www.republicworld.com/world-news/us-news/us-election-2020-trump-says-were-going-in-with-lawyers-casts-doubt-on-mail-in-voting.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. IT IS TOO LATE.

   CHINA SPONSORED MAILING POSTAL VOTE FRAUD HAS ALREADY TAKEN PLACE..

   THE ONLY SOLUTION IS US SECOND AMENDMENT..

   CHINA COMMUNIST PARTY, ROTHSCHILDS MEDIA, JEWS , BLACKS , COMMIES , ILLEGAL IMMIGRANTS AND MUSLIMS ARE TOGETHER IN THIS FIGHT AGAINST TRUMP..

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 37. https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/11/deep-state-did-not-want-american.html

  READERS

  SEND ABOVE LINK TO ALL SUPREME COURT JUDGES AND LAWYERS .

  ALSO TO ALL MAJOR LAWYERS IN INDIA

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Ajit Sir,
   Since google mail has restricted my e-mail id to send your Blog links.
   I copy your Blog topic & ask for Google search in the mail content, to whom so ever I send the mail.
   Sent to:supremecourt@nic.in
   presidentofindia@rb.nic.in
   vpindia@nic.in
   Cc:nalsa-dla@nic.in
   sclc@nic.in
   apslsauthority@rediffmal.com
   apslsauthority@yahoo.com
   apslsa2013@rediffmail.com
   aslsa@gmail.com
   assamslsa@gmail.com
   bslsa_87@yahoo.in
   cgslsa.cg@nic.in
   rajnishshrivastav@gmail.com
   reg-high.goa@nic.in
   msguj.lsa@nic.in
   hslsa.haryana@gmail.com
   mslegal-hp@nic.in
   jhalsaranchi@gmail.com
   jhalsa_ranchi@yahoo.co.in
   karslsa@gmail.com
   kelsakerala@gmail.com
   mplsajab@nic.in
   mslsa-bhc@nic.in
   legalservices@maharashtra.gov.in
   maslsa.imphal@gmail.com
   megshillong@gmail.com
   mizoramslsa@gmail.com
   nslsa.nagaland@yahoo.in
   oslsa@nic.in
   ms@pulsa.gov.in
   rslsajp@gmail.com
   sikkim_slsa@live.com
   telenganaslsa@gmail.com
   tnslsa@dataone.in
   tnslsa@gmail.com
   salsatripura@gmail.com
   upslsa@up.nic.in
   slsa-uk@nic.in
   highcourt_ua@nic.in
   wbstatelegal@gmail.com
   andslsa2013@gmail.com
   secylaw2016@gmail.com
   slsa_utchd@yahoo.com
   reg.slsa-dnh@gov.in
   msutplsa@gmail.com
   Only to five e-mail address mentioned above, the mail is unsent as the mail id might have been deactivated.
   Rest mail id works.
   One can check in this link for all the mail addresses of office of Courts:https://nalsa.gov.in/
   This link was once shared by one Reader A.K.Jangra

   Delete
  2. Sent to around 100 advocates of the Supreme court.

   docs.google.com/spreadsheets/d/1VEP85e1VmI5X84_W9HO4stgy-9ZPbZSwuWFxzd962Y4/edit#gid=1347431722

   Gmail spams email if we send email to more than 150 people in a day. Will do rest tomorrow.

   Request all readers to select 50 to 100 emails in above link and email captain's blogpost link with the Title of the blogpost big and bold in the email.

   Delete
  3. Sent to the following adv from the list provided by Mohit Handa,

   Thanks Mohit Bhai

   azmat.amanullah@gmail.com;Ayushmanchambers@gmail.com;awantika.manohar@gmail.com;awanishsinha@yahoo.com;awanish@dla.net.in;avrojyoti@gmail.com;lawyer.avi@gmail.com;adv.aviral@yahoo.com;asthaa.tyagi@gmail.com;astha.aor@gmail.com;vinodhkanna1001@gmail.com;atishidipankar2004@yahoo.co.in;ashwanik.advocate@gmail.com;drashwanibharadwaj@gmail.com;drashwanibharadwaj@gmail.com;ashutosh.bishnoi1@yahoo.co.in;nachiketasjoshi@gmail.com;mahajanashokk@gmail.com;minochaarvind@yahoo.co.in
   arjunbhati.law@gmail.com;aorarchit@gmail.com;aprajitamukherjee.advocate@gmail.com;shukla.apoorv@gmail.com;anushreenarain@gmail.com;anushree.kapadia@gmail.com;anushrajan2@gmail.com;anujtyagi.law@gmail.com;advanug@gmail.com;anshula.grover@gmail.com;anne.mat@gmail.com;ankurmittallawyer@gmail.com;amipawan@gmail.com;amitanandtiwari@gmail.com;varma.aman@gmail.com;reinlawconsultants@gmail.com;youramicus.advocate@gmail.com;akritichaubey@gmail.com

   Delete
  4. Sent to the following mailids of supreme court advocates from mohit handa's list:

   amanrajgandhi@gmail.com
   varma.aman@gmail.com
   amarjeetsinghadv@gmail.com
   amarjit.bedi@gmail.com
   ambar@qamaruddin.in
   ambhojsinha@gmail.com
   ambreeshaggarwal@hotmail.com
   mail@amir.co.in
   amiryadav65@yahoo.com
   amitlaw444@gmail.com
   amit@agrawalchambers.com
   amitanandtiwari@gmail.com
   vmoses@vsnl.com
   amitdhingra@duaassociates.com
   amitgauravsingh@gmail.com
   amit@mitterlaw.com
   advocateamitnain@gmail.com
   amitaor@gmail.com
   amitkumarpathak@gmail.com
   singha21@gmail.com
   amit.m@mcolegals.in
   amipawan@gmail.com
   amitsharmalaw@gmail.com
   amitsharmaadvocate12@gmail.com
   amitshrivastavalaw@gmail.com
   rajamita100@hotmail.com
   amitakalkal@gmail.com
   amiy2906@gmail.com
   aghosh99@gmail.com
   lexabk7@gmail.com
   advakmehta@gmail.com
   adv.amolsuryawanshi@gmail.com
   n.anandhkannan@gmail.com
   anandomukherjee.law@gmail.com
   ananga@veritaslegis.com
   anannyag@gmail.com
   vatsyaanant@gmail.com
   jentottu@gmail.com
   anastanwir@gmail.com
   aneeshmittal@gmail.com
   aniketdagrawal@gmail.com
   anilchopra60@gmail.com
   anil.kumarjha@yahoo.com
   anilkatiyar297@gmail.com
   advanilsc@gmail.com
   anilbakshilegal@gmail.com
   gautamak@in.com
   anilgupta.advocate@gmail.com
   adv_aniljha@rediffmail.com
   anilmishra74@gmail.com
   Anil.Mishra.Adv@gmail.com
   aksangal51@gmail.com

   Delete
  5. Emailed to the following email IDs mentioned in the spreadsheet above by Mohit bhai:

   nachiketasjoshi@gmail.com
   akgupta1956@yahoo.co.in
   aksil@vsnl.com
   ashokisngh25in@yahoo.com
   awanishsinha@yahoo.com
   aspalegal@gmail.com
   advadubey@gmail.com
   ashutosh.ghade@gmail.com
   advocateashutosh@yahoo.com
   ashutosh.bishnoi1@yahoo.co.in
   ashutoshsharma321@gmail.com
   drashwanibharadwaj@gmail.com
   awanish@dla.net.in
   ashwanikumar414@gmail.com
   avrojyoti@gmail.com
   ashwanik.advocate@gmail.com
   ashwarya.sinha@gmail.com
   avinash.law@gmail.com
   advocateavinashtripathi@gmail.com
   aviral.adv@gmail.com
   adv.aviral@yahoo.com
   avneeshlaw@gmail.com
   lawyer.avi@gmail.com
   law.astha@gmail.com
   astha.aor@gmail.com
   asthaa.tyagi@gmail.com
   aswathimk99@gmail.com
   atishidipankar2004@yahoo.co.in
   vinodhkanna1001@gmail.com
   advatuldakh@gmail.com
   atuladv@gmail.com
   atul4in@yahoo.com
   advocateatulsharma@yahoo.com
   atuleshanant@gmail.com
   abhidec27@yahoo.com
   avadhkaushik@gmail.com
   avijitbhatta@gmail.com
   avijitmani@gmail.com
   avijitroy.aor@gmail.com
   avinash@avinashamarnath.com
   avinash.ajam@gmail.com
   avinashlakhanpal@gmail.com
   avinash.menon@menonco.org.in
   asmita110@gmail.com

   Delete
  6. Dear Captain,
   Mailed to below people.

   asmita110@gmail.com

   law.astha@gmail.com
   astha.aor@gmail.com
   asthaa.tyagi@gmail.com
   aswathimk99@gmail.com
   atishidipankar2004@yahoo.co.in

   vinodhkanna1001@gmail.com
   advatuldakh@gmail.com
   atuladv@gmail.com
   atul4in@yahoo.com
   advocateatulsharma@yahoo.com
   ATULESHANANT@GMAIL.COM
   abhidec27@yahoo.com
   avadhkaushik@gmail.com
   avijitbhatta@gmail.com
   avijitmani@gmail.com
   avijitroy.aor@gmail.com
   avinash@avinashamarnath.com
   avinash.ajam@gmail.com
   avinashlakhanpal@gmail.com
   avinash.menon@menonco.org.in

   avinash.law@gmail.com
   advocateavinashtripathi@gmail.com
   aviral.adv@gmail.com
   adv.aviral@yahoo.com
   avneeshlaw@gmail.com
   lawyer.avi@gmail.com
   avrojyoti@gmail.com
   awanish@dla.net.in
   awanishsinha@yahoo.com

   awantika.manohar@gmail.com
   ayush.negi88@gmail.com
   Ayushmanchambers@gmail.com


   Mohit, thanks for the updated list.

   Regards,
   Swapnil Panchal

   Delete
 38. Dear Capt Ajit sir,

  Looks like Levina with probably Kerala roots and Army Brat has this to say on US elections, quite interesting :

  1/6 Myriads of ppl hv asked me this question abt TRUMP’s win, the daredevil inside me hd decided to post on it. Front-facing baby chick I’ve not sn Biden’s chart & if Trump’s chart available online is correct then he has a strong MARS, he cn subdue his enemies easily. Bt here’s the catch—till Nov 3
  https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1323260682373079041?s=20
  2/6 Mercury retro is on, which prevents ppl frm taking right decisions—impacts the populace of US, Trump & Biden’s campaigns too—-unless Trump is someone who functions on a higher frequency. Nw I knw I will earn brickbats for putting this out & for predicting Trump’s win.
  See-no-evil monkey
  https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1323260688731639811?s=20
  3/6 If my interpretation goes wrong a lot of ppl will be baying for my blood. Zany face Bt hear me out— last year during mercury retro in November, many astrologers hd predicted BJP will win in Maharashtra. Alas BJP lost! Bt deep inside me I hd a strong feeling that how can a govt
  https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1323260690686218246?s=20
  4/n formed during Mercury retro be stable. Almost a year later I hv got my answer— Shav sena hd shot itself in the foot by forming an alliance with congressis. Shav sena’s most loyal supporters hv also whittled down their support to Shav sena. So is that not BJP’s win? Probably!!
  5/6 It’s a long term win for BJP for sure as Shav sena and it’s allies hv bn exposed. Lesson: Life’s very unpredictable my frens. Astrology is like a weather forecast which cn alert u abt a typhoon. Bt real impact of typhoon will be known only & only when it makes a landfall.
  Owl
  https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1323260733015138310?s=20
  6/6 Lev said it on Nov 2, mercury retro is not over yet. “Mera dimaag kharab hoga” to hv taken this risk.
  Face with tears of joy
  Trump mst win, so present strategies agnst Cheen can come to fruition. Bt finally he too will tk decisions that favour US so it’s time India learnt to tk a flight alone.
  Thumbs up
  https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1323260748387201025?s=20

  ReplyDelete
 39. https://timesofindia.indiatimes.com/india/bengal-haven-for-terrorists-under-tmc-rule-bjp/articleshow/79003943.cms

  ReplyDelete
 40. Dear Capt Ajit sir,

  Levina explains why Jyotirlinga temples are placed in a Fibonacci pattern (Pingala)? Also a special Satellite Orbit !! You can see Thotha god, also she mentions Fibonacci series was developed by Pingala rishi in 2 BC.
  Most Jyotirlingas are positioned in solar irradiation spiral pattern...this pattern prevents from galaxies from collapsing.
  Burj Khalifa is inspired by spiral pattern in lotus flower...which causes least damage by winds !!

  https://www.youtube.com/watch?v=hM8iBZVEcDg

  ReplyDelete
 41. Dear Capt Ajit sir,

  Levina has presented a beautiful interview with Gp Capt MJ A Vinod - who explains very precisely Rafale armaments and indigenous mix use of bombs with extended range...and also talks about Tibet and Takla Makan desert were part of India earlier...excellent presentation...and love to hear a Keralite speaking Hindi in fauji way :-)
  https://www.youtube.com/watch?v=o95vWax6ZQs

  ReplyDelete
 42. Dear Capt Ajit sir,

  Levina has connected the dots very well relating Balabhaskar and SSR death similarities by anti-India forces...connected to money laundering, drugs, child traffciking...

  https://www.youtube.com/watch?v=FD2r7T_NBcY

  https://twitter.com/IwerePm/status/1323316501038858240?s=20

  ReplyDelete
 43. Namaskar Guru ji,

  Lots of bad news coming from Pennsylvania. The ballot harvesting is happening at a very solid rate. Like you've said, I think it's time the yanks use the second amendment.

  ReplyDelete
 44. Namaskar Guru ji,

  Trump jr shared a link saying Indian troll farms helped Biden and Kamala. The article shows an interview with a troll farm operator who happens to be a Gujju. Pata nahi what these people are upto.

  https://twitter.com/DonaldJTrumpJr/status/1323335016097591296?s=19

  https://www.newsweek.com/joe-biden-kamala-harris-got-big-social-media-boost-indian-troll-farms-1544047?amp=1&__twitter_impression=true

  ReplyDelete
 45. Namaskaram Guruji,

  Please tell us about Bala Tripura Sundari Devi.

  ReplyDelete
 46. Sherlyn Chopra Exclusive on News Nation on Bollywood Drug Connection
  https://www.youtube.com/watch?v=lLmj5lk-Dpo&ab_channel=NewsNation

  Nice expose of Deepika Padkone and his rapist manager. people shuld know the reality of Deepika Padukone,

  ReplyDelete
 47. Namaskar Guru ji,

  Jew Attorney General of Pennsylvania openly posting about controlling the election. The judges are in the pockets.

  https://twitter.com/JoshShapiroPA/status/1322640510637477889?s=19

  ReplyDelete
 48. SOMEBODY CALLED ME UP AND CRIED

  CAPTAIN

  YOU HAVE PROVED THAT THERE ARE NO THINKERS IN AMERICA AND INDIA WITH YOUR LATEST POST.

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/11/deep-state-did-not-want-american.html

  YOU HAVE ALSO PROVED LONG AGO THAT THERE ARE NO THINKERS ON THIS PLANET WITH YOUR POST ON METHANE.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/07/pm-modi-ignored-dire-warning-of-capt.html

  CAPTAIN, HOW DO YOU THINK BETTER ON SUBJECTS YOU ARE NO QUALIFIED TO COMMENT?

  WELL-

  READ THE POST BELOW.

  THINKING IS THE MOST DIFFICULT THING TO DO ON THE PLANET.
  IT IS QUESTION OF UNDERSTANDING THE BASICS.. LEARN TO CRAWL BEFORE YOU RUN.

  THE COMMENT BELOW MADE 5 YEARS AGO WILL SHOWCASE MY POINT.

  #####################
  Capt. Ajit Vadakayil January 4, 2015 at 8:27 AM

  hi bz,

  XXXXXXXXXX

  when i look at an technical/ engineering problem, i do NOT have preconceived notions.

  when the shore technical superintendents called up by telephone during a shipboard engineering crisis, they only asked for the captain-- never the chief engineer .

  the engineers had the good grace to realise that the most valuable man - is the guy--

  WHO HAS THE UNIQUE ALIBILTY TO CLIMB UP THE TALLEST TREE AND HOLLER "WRONG JUNGLE ".

  morale was kept up by weekly wild parties.

  otherwise there would be BURN OUT. i flouted the companys alcohol policy--

  fuc#k you guys - i am running a show out at sea and it is bordering on survival.

  FU#K YOU ALL !

  these parties were almost like the daily night parties the US soldiers had every night at vietnam .( san girls ) with loud music.

  i bought expensive loud BOSE speakers , heavy amplifiers and disco lights.

  every party had a theme-- this was decided by the junior ranks-- one party i was taken aback to see a LIGHT INSIDE VEGETABLE theme - - example: bulb in red capsicum glowing eerie red etc.

  example - how a deck boy can be more valuable than a certificated engineer ?

  WHEN YOU CAN DO THIS - YOU ARE THE CATS WHISKERS !

  we had a generator failure just after departure boston for quebec.

  the conrod of the 4 stroke engine busted spraying sump lub oil all over - it gets carried all over by the powerful engine room blowers.

  mind you a fine spray of lub oil is more flammable than a fine spray of petrol ( auto ignition temperature ).

  it still happens --why ?

  A CONROD IS SUPPOSED TO PUSH AND NOT TO PULL.

  these are basics --unknown at sea and the shore engineering world .

  the reason why i penned the valuable NAIVE SAILOR SERIES ( the reason why this blogsite is valuable ) .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/02/naive-sailor-low-sulphur-fuels-capt.html

  the post above contains emails by a DECK BOY ( yours truly ) to shore boss engineers .

  take a printout of the post above , ask any engineer at sea/ ashore - he will tell you what it is worth.

  he will tell you such emails HAVE NEVER OCCURED AT SEA IN THE PAST AND WILL NEVER OCCUR IN FUTURE -- AND THAT IT IS THE STUFF OF LEGEND .

  ( humility is NOT about having a low opinion of yourself to please your jealous detractors )

  getting back-

  i refused to sail from quebec ( full of ice and rough seas on the way ) without a new RENTED portable generator.

  so we rented one- a huge container-- which we parked on pillars on the poop deck. electrical cables had to be run down to the engine room .

  i requisitioned my Canadian Chief engineer, a past shipmate on several ships , as my main engine turbo charger ( huge fan which rotates at 17000 rpm ) to supply air to the 2 stroke engine had to be overhauled - it was unbalanced and we have to requisition BROWN BOVERY.

  so arrival quebec berth i had two ship’s chief engineers ,

  after the rented gennie was installed we had to parallel it with the other two ship's generators ( work as a electrical juice producing team )

  so we had the canadian coast guard , a british chief engineer to certify it.

  CONTINUED TO 2-

  ReplyDelete
  Replies
  1. CONTINUED FROM 1--

   we had the rented generator installation workshop owner staying on board on board -- another british chief engineer -- this man was a chief engineer at sea when the coast guard surveyor was his second engineer.

   so we had 4 chief engineers ready for watching the paralleling of the rented generator.

   BUT ILLLAI ! HOON HOOOON !!

   no matter what they tried the rented generator could not be harnessed into the circuit-- it kept tripping.

   If sailing had to be delayed for the next day-- engineering heads on ship and shore would roll .

   i was busy bollocking the gora BROWN BOVERI turbocharger shore engineer - he had fu#ked it up totally !

   my electrical officer was the best i had sailed with .

   so when i came up to my captains cabin for a drink of cold water 5 chief engineers and my electrical officer was waiting for me in my cabin.

   the 5th chief engineer was the ships tech superintendent boss -- hooked up on the phone - he stood to lose his job , if the rented generator could not be paralleled.

   so i shook hands with the canadian coast guard engineer .

   he said , he will wait for another one hour and go back to his HQ --this means sailing would be delayed by a day.

   i asked my ex- canadian ship mate chief engineer ( with 25 years as chief engineer experience ) to give me a run down .

   after that i told the electrical officer -- you must be having a small portable motor with you – I need you to check PHASE ROTATION and took a piece of paper and a pencil

   he immediately shouted -- EUREKA- I KNOW WHAT TO DO -- and he ran like usain bolt.

   all 5 chief engineers wanted to know --

   what the fu#k-- kya ho raha hai-- whateth ever happeneth ?.

   so i explained—

   you do NOT need to check the PHASE ROTATION on ships -- as this is done before the ship is delivered. now we have to think like shore manufacturer installers and not shipboard sailing operators.

   within 10 minutes we had the rented generator hooked up.

   the 2 british chief engineers wanted to know if i had a DUAL certificate ( chief engineer in addition to master mariner ) - for they had never seen anything like this.

   my canadian chief engineer shipmate ( i take him with me on all my new deliveries ) replied on my behalf – NO, HE IS JUST A DECK BOY.

   getting back--

   software developers create software for a monthly salary , which the company sells for millions of dollars to customers.

   they are bound to get greedy and ask you to work HARDER AND FASTER .

   WHAT YOU MUST KNOW IS THAT YOU HAVE ONLY 24 HOURS IN ONE DAY - OUT OF WHICH YOU MUST REST AT LEAST 8 HOURS.

   you cannot check PHASE ROTATION by working harder and faster--

   -you need to KNOW !

   WHEN YOU KNOW - YOU ARE ZE KING !

   you can tell your bosses- FU#K OFF , TIME FOR ME TO HAVE A BEER !

   you team mates will look on you as ZE CATs WHISKERS WHOSE SHIT DOES NOT SMELL.

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
  2. Guruji,

   You're the legend of deep blue sea.

   Delete
 49. https://www.youtube.com/watch?v=V0ZJzq-BkxE

  THIS OOHO HO HOOO HO , CHOOTIYA PNJAAABI SONG IS FIT FOR PNJAABI PUTTAR VIRAAT KOLI AND HIS BOLLYWOOD WIFE ANUSHKA -- WITH ZERO CLASS.

  THE CRICKET BOOKIES OF PAKISTAN HAVE NICK NAMED VIRAT KOHLI AS "MA BEHEN"..

  WELL VIRAT KOHLI, YUVRAJ SINGH AND HARBAJAN SINGH ARE RESPONSIBLE FOR CONVERTING THE CRICKET DRESSING ROOM, TO A RUSTIC PNJAABI TARAN TARAN DHAABA.. WITH MC, BC RINGING EVERY MINUTE.

  GONE ARE THE DAYS OF A GENTLEMENs DRESSING ROOM OCCUPIED BY PATAUDI, RAHUL DRAVID, KAPIL DEV, GR VISHWANATH ETC.

  HEY VIRAT KOHLI, WE THE PEOPLE ARE WATCHING YOU, BUNTY SAJDEH AND CORNERSTONE..

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/10/ipl-t20-cricket-cheerleaders-in-payroll.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF-
   VIRAT KOHLI
   ANUSHKA SHARMA
   BCCI
   SAURAV GANGULY
   ALL CRICKET CELEBRITIES PAST AND PRESENT
   ALL BOLLYWOOD CELEBRITIES
   BUNTY SAJDEH
   CORNERSTONE
   PMO
   PM MODI
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   AMIT SHAH
   HOME MINISTRY CENTRE/ STATES
   CJI BOBDE
   ATTORNEY GENERAL
   LAW MINISTER PRASAD / MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CHIEF JUSTICES HIGH COURTS
   I&B MINISTER / MINISTRY
   NSA
   AJIT DOVAL
   RAW
   IB
   CBI
   NIA
   ED
   ALL DGPs OF INDIA
   ALL IGs OF INDIA
   ALL 3 ARMED FORCE CHIEF
   CDS
   DEFENCE MINISTER/ MINISTRY
   HEALTH MINISTER MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CMs OF INDIA
   ALL MLAs OF INDIA
   ALL MPs OF INDIA
   ALL COLLECTORS OF MAJOR CITIES
   ALL STATE GOVERNORS
   PRESIDENT OF INDIA
   VP OF INDIA
   SPEAKER LOK SABHA
   SPEAKER RAJYA SABHA
   ALL INDIAN THINK TANKS
   NITI AYOG
   AMITABH KANT
   MOHANDAS PAI
   RAJEEV CHANDRASHEKHAR
   GITA GOPINATH
   E SREEDHARAN
   WILLIAM DALRYMPLE
   KONRAED ELST
   FRANCOIS GAUTIER
   STEPHEN KNAPP
   DAVID FRAWLEY
   GVL NARASIMHA RAO
   SAMBIT PATRA
   ASHOK PANDIT
   ANUPAM KHER
   KANGANA RANAUT
   VIVEK AGNIHOTRI
   MEENAKSHI LEKHI
   SMRITI IRANI
   PRASOON JOSHI
   SWAPAN DASGUPTA
   MADHU KISHWAR
   SUDHIR CHAUDHARY
   GEN GD BAKSHI
   RSN SINGH
   SUDHANSHU TRIVEDI
   TEJASVI SURYA
   ARNAB GOSWAMI
   NAVIKA KUMAR
   ANAND NARASIMHAN
   RAHUL SHIVSHANKAR
   RAJDEEP SARDESAI
   PAAGAIKA GHOSE
   SRINIVASAN JAIN
   SONAL MEHROTRA KAPOOR
   VIKRAM CHANDRA
   NIDHI RAZDAN
   ZAKKA JACOB
   RAHUL ANWAL
   RAVISH KUMAR
   PRANNOY JAMES ROY
   AROON PURIE
   VINEET JAIN
   N RAM
   RAGHAV BAHL
   SEEMA CHISTI
   DILEEP PADGOANKAR
   VIR SANGHVI
   KARAN THAPAR
   PRITISH NANDI
   ASHISH NANDI
   SHEKHAR GUPTA
   SIDHARTH VARADARAJAN
   PAVAN VARMA
   RAMACHANDRA GUHA
   SWAMY
   RAJIV MALHOTRA
   P GURUS
   RSS
   AVBP
   VHP
   MOHAN BHAGWAT
   RAM MADHAV
   MOHANLAL
   MAMOOTY
   DULQUER SALMAN
   SURESH GOPI
   NALIN KOHLI.
   RAJ THACKREY
   CHANDAN MITRA
   SADGURU JAGGI VASUDEV
   BABA RAMDEV
   SRI SRI RAVISHANKAR
   CHETAN BHAGAT
   THE QUINT
   THE SCROLL
   THE WIRE
   THE PRINT
   MK VENU
   MADHU TREHAN
   SANJAY HEDGE
   SHOBHAA DE
   ARUNDHATI ROY
   MADHU TREHAN
   JAIRAM RAMESH
   SHASHI THAROOR
   DILIP CHERIAN
   KAPIL SIBAL
   ABHI SEX MAANGTHA SINGVI
   TEHSEEN POONAWAALA
   SHEHZAD POONAWALA
   SANJAY JHA
   SURJEWALA
   AK ANTONY
   ROBIN SHARMA
   DEEPAK CHOPRA

   Delete
  2. Sent

   PMO CM's DGP's BJP Speakers Health Minister BJP President Law Minister Amitabh Kant, HRD Minister, I&B Minister

   kiren.rijiju@sansad.nic.in
   myasoffice@gmail.com
   office@bcci.tv
   bunty@cornerstone.in
   pmg@pmgsports.org
   kapildev58@yahoo.co.in
   athul@srt10.in
   ravishastriofficial@gmail.com
   harbhajan3@gmail.com
   sudip.ghosh@rp-sg.in
   sreesanth4u@hotmail.com
   kanganamanager@gmail.com
   shekharsuman@hotmail.com
   ioa@olympic.ind.in
   arnab@republicworld.com
   nikhilkumarmondal@gmail.com
   mohan.pai@manipalglobal.com
   rajeev.c@sansad.nic.in
   Subramanian Swamy • swamy39@gmail.com
   si@pgurus.com

   PMOPG/E/2020/0956140 MINHA/E/2020/14046
   DEPOJ/E/2020/05717 MOIAB/E/2020/03814
   DPLNG/E/2020/02675 DSEHE/E/2020/06350
   MOSJE/E/2020/03432 DCLTR/E/2020/01349
   MOMAF/E/2020/01291 DOWCD/E/2020/07042
   DOEAF/E/2020/01685 CBODT/E/2020/26960
   DORVU/E/2020/02532 DMAFF/E/2020/01768
   MODEF/E/2020/04237 LGVED/E/2020/01428
   MINPA/E/2020/01969 MEAPD/E/2020/04945

   Delete
  3. Sir in the link you have given there is no song..but an ad of Kohli and his wife...

   Delete
  4. Dear Ajit Sir,
   Mail sent to:kiren.rijiju@sansad.nic.in
   office@bcci.tv
   arnab@republicworld.com
   navika.kumar@gmail.com
   Cc:kapildev58@yahoo.co.in
   ravishastriofficial@gmail.com
   harbhajan3@gmail.com
   sreesanth4u@hotmail.com
   bunty@cornerstone.in
   pmg@pmgsports.org
   ioa@olympic.ind.in
   babulsupriyo@gmail.com
   information@cbi.gov.in
   info.nia@gov.in

   Bechaara Kohli, now every Indian will call this fellow as "Ma Behen"
   Hilarious...
   I just can't stop laughing.
   Kohli deserves this.

   Delete
  5. https://twitter.com/shree1082002/status/1323668311243149312

   Delete
 50. https://theprint.in/opinion/joe-biden-president-good-for-india-not-for-narendra-modi/535649/

  JEWISH COMMIE MOUTHPIECE TRAITOR SHEKHAR GUPTA..

  HULLO SHEKHAR GUPTA BABY,

  YOU HAVE POOR READERSHIP..

  PRINT'S YEARLY READERSHIP IS JUST ONE HOUR FOR CAPT AJIT VADAKAYIL.

  WHOSE BLOGSITE HAS 1.1 BILLION ( 1111 MILLION ) GOOGLE PROFILE VIEW ..

  https://www.blogger.com/profile/14410812789424637654

  ALL THESE JEWISH COMMIE MOUTHPIECES LIKE WIRE/ PRINT/ SCROLL/ QUINT / NDTV/ INDIA TODAY ETC CAN SUCK ON THAT..

  AND SUCK IT GOOD.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF--
   BENJAMIN NETANYAHU , WIFE AND SON
   ISRAEL PARLIAMENT
   ALL 54 OIC NATIONS
   AMBASSADORS TO FROM ALL 54 OIC NATIONS
   DALAI LAMA
   WENDY DONIGER
   SHELDON POLLOCK
   AUDREY TRUSHKE
   VC COLUMBIA UNIVERSITY
   VC BERKELEY UNIVERISTY
   VC CAMBRIDGE UNIVERSITY
   VC OXFORD UNIVERSITY
   DEANS OF JNU/ DU/ JU/ TISS/ FTII/ BRENNAN COLLEGE
   ALL ISKCON/ OSHO OFFICES INDIA AND WORLD
   MELANIA TRUMP
   IVANKA TRUMP
   QANON
   ALL MAJOR INDIAN MEDIA
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   UN
   UN CHIEF
   CHRIS WALLACE
   CHRISTIAN KRUG
   FLORIAN GLESS
   ANNA-BEEKE GRETEMEIER
   DON LEMON
   CHRIS CUOMO
   CHRISTIANE AMANPOUR
   BECKY ANDERSON
   WOLF BLITZER
   KATE BOLDUAN
   JULIA CHATTERLEY
   ANDERSON COOPER
   DR SANJAY GUPTA
   HALA GORANI
   VAN JONES
   RICHARD QUEST
   BRAIN STELTER
   FAREED ZAKARIA
   JIM ACOSTA
   SCOTLAND YARD
   INTERPOL
   SIS BRITAIN
   FOREIGN INTELLIGECE SERVICE RUSSIA
   ASIS – AUSTRALIAN SECRET INTELLIGENCE SERVICE
   FEDERAL INTELLIGENCE SERVICE GERMANY
   DGSE FRANCE
   CIA
   FBI
   MOSSAD
   MI-6
   AMBASSADORS TO FROM NATIONS OF ABOVE SECRET AGENCIES
   BJP IT CELL
   ALL MAJOR EU / NATO NATION RULERS AND AMBASSADORS
   ALL US SENATORS/ CONGRESSMEN
   ALL BRITISH MPs HOUSE OF LORDS/ COMMONS
   QUEEN OF ENGLAND
   PRINCE CHARLES
   TRUMP
   PUTIN
   BORIS JOHNSON
   MACRON
   ANGELA MERKEL
   XI
   AUSTRALIAN PM
   AMBASSADORS FROM TO USA/ RUSSIA/ UK/ FRANCE/ GERMANY/ CHINA/ AUSTRALIA
   GLOBAL TIMES EDITOR HU XIJIN
   RT EDITOR
   ENTIRE BBC GANG
   ENTIRE US MEDIA
   MAJOR WORLD MEDIA.
   MARK TULLY
   PMO
   PM MODI
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   AMIT SHAH
   HOME MINISTRY CENTRE/ STATES
   CJI BOBDE
   ATTORNEY GENERAL
   LAW MINISTER PRASAD / MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CHIEF JUSTICES HIGH COURTS
   I&B MINISTER / MINISTRY
   NSA
   AJIT DOVAL
   RAW
   IB
   CBI
   NIA
   ED
   ALL DGPs OF INDIA
   ALL IGs OF INDIA
   ALL 3 ARMED FORCE CHIEF
   CDS
   DEFENCE MINISTER/ MINISTRY
   HEALTH MINISTER MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CMs OF INDIA
   ALL MLAs OF INDIA
   ALL MPs OF INDIA
   ALL COLLECTORS OF MAJOR CITIES
   ALL STATE GOVERNORS
   PRESIDENT OF INDIA
   VP OF INDIA
   SPEAKER LOK SABHA
   SPEAKER RAJYA SABHA
   ALL INDIAN THINK TANKS
   NITI AYOG
   AMITABH KANT
   MOHANDAS PAI
   RAJEEV CHANDRASHEKHAR
   GITA GOPINATH
   E SREEDHARAN
   WILLIAM DALRYMPLE
   KONRAED ELST
   FRANCOIS GAUTIER
   STEPHEN KNAPP
   DAVID FRAWLEY
   GVL NARASIMHA RAO
   SAMBIT PATRA
   ASHOK PANDIT
   ANUPAM KHER
   KANGANA RANAUT
   VIVEK AGNIHOTRI
   MEENAKSHI LEKHI
   SMRITI IRANI
   PRASOON JOSHI
   SWAPAN DASGUPTA
   MADHU KISHWAR
   SUDHIR CHAUDHARY
   GEN GD BAKSHI
   RSN SINGH
   SUDHANSHU TRIVEDI
   TEJASVI SURYA
   ARNAB GOSWAMI
   NAVIKA KUMAR
   ANAND NARASIMHAN
   RAHUL SHIVSHANKAR
   RAJDEEP SARDESAI
   PAAGAIKA GHOSE
   SRINIVASAN JAIN
   SONAL MEHROTRA KAPOOR
   VIKRAM CHANDRA
   NIDHI RAZDAN
   ZAKKA JACOB
   RAHUL ANWAL
   RAVISH KUMAR
   PRANNOY JAMES ROY
   AROON PURIE
   VINEET JAIN
   N RAM
   RAGHAV BAHL
   SEEMA CHISTI
   DILEEP PADGOANKAR
   VIR SANGHVI
   KARAN THAPAR
   PRITISH NANDI
   ASHISH NANDI
   SHEKHAR GUPTA
   SIDHARTH VARADARAJAN
   PAVAN VARMA
   RAMACHANDRA GUHA
   JACK DORSEY
   MARK ZUCKERBERG
   THAMBI SUNDAR PICHAI
   SATYA NADELLA
   CEO OF WIKIPEDIA
   QUORA CEO ANGELO D ADAMS
   QUORA MODERATION TEAM
   KURT OF QUORA
   GAUTAM SHEWAKRAMANI
   SWAMY
   RAJIV MALHOTRA
   P GURUS
   RSS
   AVBP
   VHP
   MOHAN BHAGWAT
   RAM MADHAV
   MOHANLAL
   MAMOOTY
   DULQUER SALMAN
   SURESH GOPI
   NALIN KOHLI.
   RAJ THACKREY
   CHANDAN MITRA
   SADGURU JAGGI VASUDEV
   BABA RAMDEV
   SRI SRI RAVISHANKAR
   CHETAN BHAGAT
   THE QUINT
   THE SCROLL
   THE WIRE
   THE PRINT
   MK VENU
   MADHU TREHAN
   SANJAY HEDGE
   SHOBHAA DE
   ARUNDHATI ROY
   MADHU TREHAN
   JAIRAM RAMESH
   SHASHI THAROOR
   DILIP CHERIAN
   KAPIL SIBAL
   ABHI SEX MAANGTHA SINGVI
   TEHSEEN POONAWAALA
   SHEHZAD POONAWALA
   SANJAY JHA
   SURJEWALA
   AK ANTONY
   ROBIN SHARMA
   DEEPAK CHOPRA
   ZAKIR NAIK
   ALL IIT DEANS
   ALL BOLLYWOOD CELEBRITIES
   KAMALA HASSAN
   RAJNIKANTH

   Delete
  2. PC CHACKO
   PC GEORGE
   JEAN DREZE
   BELA BHATIA
   DIG VIJAY SINGH
   JULIO RIBEIRO
   ASADDUDIN OWAISI
   SHEHLA RASHID
   RANA AYYUB
   SUHEL SETH
   SHAZIA ILMI
   MANI SHANGARAN AIYERAN
   SALMAN KHURSHEED
   GHULAM NABI AZAD
   SWARA BHASKAR
   ALL HINDU STALWARTS AND ORGS
   ROMILA THAPAR
   IRFAN HABIB
   NIVEDITA MENON
   AYESHA KIDWAI
   HISTORY CHANNEL
   DAVID HATCHER CHILDRESS
   GIORGIO TSOUKALOS
   BRITANNIA ENCYCLOPEDIA
   SONIA GANDHI
   RAHUL GANDHI
   PRIYANKA VADRA
   ROBERT VADRA
   SOLI BABY
   FALI BABY
   KATJU BABY
   SALVE BABY
   JOHN BRITTAS
   PRAKASH KARAT
   BRINDA KARAT
   SITARAM YECHURY
   D RAJA
   RAJ THACKEREY
   ADITYA THACKEREY
   SANJAY RAUT
   SAAMNA
   ALEX JONES
   RENSE
   DAVID ICKE
   ANGELO JOHN GAGE
   TAREK FATEH
   MUKESH AMBANI
   RATAN TATA
   ANAND MAHINDRA
   KUMARAMANGALAMBIRLA
   LAXMI NARAYAN MITTAL
   AZIM PREMJI
   KAANIYA MURTHY
   RAHUL BAJAJ
   RAJAN RAHEJA
   NAVEEN JINDAL
   GOPICHAND HINDUJA
   DILIP SHANGHVI
   GAUTAM ADANI
   NCERT
   EDUCATION MINISTER
   PRINCESS HEND AL QASSIMI
   BYJU RAVEENDRAN
   FAZAL GHAFOOR
   ALI AKBAR
   KUNHALIKUTTY
   AN SHAMSEER
   MOHAMMAD RIYAZ ( PINARAYI VIJAYAN IN IN LAW )
   KANCHA ILIAH
   JOHN DAYAL
   RAHUL EASHWAR
   PADMA PILLAI
   CM PINARAYI VIJAYAN
   ALL KERALA COLLECTORS
   DEVDUTT PATTANAIK
   AMISH TRIPATI
   MARIA WIRTH
   RAZIMAN TV
   ASHOK SWAIN
   ARFA KHANUN
   JAVED AKHTAR
   NASEERUDDIN SHAH
   SHABHANA AZMI
   HARSH MANDAR
   SPREAD ON SOCIAL MEDIA
   SPREAD ON WHATS APP

   Delete
  3. https://twitter.com/ItchPreach/status/1323545498800644097?s=20

   Delete
  4. Sent to

   Trump Macron Merkel Royal UK Australian PM PMO ambassadors (us, Germany, France, Russia, china, uk) xi global times External affairs un world bank imf, gopinath, moody, rbi, ed, nia, cbi, navy, iaf, supreme court nsitharaman,rntata, anand Mahindra, dilip shanghvi, president, Swamy, jindal, adani, Ambani, soumya,ncov, tedros, CM's DGP's BJP Speakers Health Minister BJP President Law Minister Amitabh Kant, HRD Minister, I&B Minister

   PMOPG/E/2020/0956359 MINHA/E/2020/14054
   DEPOJ/E/2020/05719 MOIAB/E/2020/03817
   DPLNG/E/2020/02676 DSEHE/E/2020/06354
   MOSJE/E/2020/03433 DCLTR/E/2020/01350
   MOMAF/E/2020/01292 DOWCD/E/2020/07044
   DMAFF/E/2020/01771 MODEF/E/2020/04240
   LGVED/E/2020/01429 MINPA/E/2020/01970

   Delete
  5. https://twitter.com/shree1082002/status/1323670724775731207

   Delete
 51. Dear Ajit Sir,
  This is highly deplorable.
  Highly alarming especially when we have already locked horns with the Collegium judiciary disapproving Live in Relationship which victimized Sushant Singh Rajput & he lost his life.
  We don't at all support this TRAP called Live in Relationship.

  https://bnblegal.com/news/adult-boys-and-girls-can-live-with-partner-of-their-choice-allahabad-high-court-ruled/#:~:text=In%20a%20landmark%20judgment%2C%20Allahabad,the%20partner%20of%20their%20choice.&text=The%20court%20also%20mentioned%20that,is%20applicable%20to%20all%20religions.

  The above verdict is given by Mullah fellow Justice J J Munir while hearing the petition moved by Pooja alias Zoya and Shahvez of Saharanpur.

  Judges are burning midnight lamp to create avenues for more SSR kind of victims simultaneously encouraging Love-Jihad.
  Shooting two birds by one stone.
  This Collegium judiciary will become the sole entity for India to implode from within.

  ReplyDelete
 52. Posted your latest post link to many:

  https://twitter.com/Avii02379630/status/1323510751680606208?s=19
  https://twitter.com/Avii02379630/status/1323511933174079488?s=19
  https://twitter.com/Avii02379630/status/1323513150587559937?s=19
  https://twitter.com/Avii02379630/status/1323513615509409792?s=19
  https://twitter.com/Avii02379630/status/1323514238489432064?s=19

  ReplyDelete
 53. Panama Bachchan doing bidding for Deep State
  https://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/bjp-mla-seeks-police-action-against-amitabh-over-kbc-question-on-manusmriti/article33010729.ece?homepage=true
  Pranamams

  ReplyDelete
 54. https://timesofindia.indiatimes.com/tv/news/hindi/kaun-banega-crorepati-12-fir-lodged-against-amitabh-bachchan-and-makers-for-hurting-hindu-sentiments-netizens-trend-boycottkbc/articleshow/79016313.cms

  MANU WAS A NOBLE KERALA NAMBOODIRI MAHARISHI BORN 10300 YEARS AGO..

  MANU SMRITI WHICH BR AMBEDKAR TALKED ABOUT IS A POISON INJECTED DOCUMENT.

  BR AMBADKARs GRANDFATHER WAS A FREEMASON AND GERMAN JEW ROTHSCHILD'S AGENT.. BR AMBEDKARs GRANDFATHER RECRUITED SOLDIERS FOR THE WHITE INVADER IN 1857..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2015/10/the-only-dalit-freemason-of-india-capt.html

  SANATANA DHARMA HAD A VARNA SYSTEM-- NEVER A CASTE SYSTEM..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2011/07/untouchables-capt-ajit-vadakayil.html

  THE LAW CODE OF MANU MENTIONS THE RIG VEDA MANY TIMES, BUT THE RIG VEDA DID NOT MENTION THE LAW CODE OF MANU EVEN ONCE.

  VEDAS WERE DOWNLOADED 400 CENTURIES AGO AND PENNED DOWN 70 CENTURIES AGO.

  HAMMURABI LIFTED HIS LAWS WHOLE SALE FROM THE LAWS OF MANU ..THE LAWS OF HAMMURABI WERE PENNED IN 1740 BC..

  THE LAWS OF MANU STATES THAT RIVER SARASWATI IS A MIGHTY PERENNIAL FLOWING RIVER..

  RIVER SARASWATI DRIED UP JUST BEFORE THE MAHABHARATA WAR STARTED 6000 YEAR AGO..

  THE WHITE HISTORIAN PLACED MANU AS BORN IN 300 AD

  ACCORDING TO ROTHSCHILD’S AGENT EVR PERIYAR, IT IS IMPORTANT FOR THE YOUTH OF INDIA TO KNOW THE INJUSTICE AND CRUELTY EMBODIED IN THE MANU'S CODE, SO THAT THEY CAN EXERT THEMSELVES TO GET RID OF ITS EVIL INFLUENCES.

  EVR PERIYAR RAN DOWN MANU, AND GAVE PROPAGANDA THE WAY THE CHRISTIAN INVADER WANTED IT, TO DO “DIVIDE AND RULE”.

  THE MODERN MARITIME LAW OF "BOTTOMRY" IS A DIRECT LIFT FROM THE LAWS OF MANU..

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2011/01/manu-first-law-maker-capt-ajit.html

  THE FAKE MANU SMRITI COOKED UP BY JEW ROTHSCHILD IS THE REASON WHY HINDUS BECAME SELF LOATHING AND CONVERTED TO CHRISTIANITY AND BUDDHISM .

  THE LAW CODE OF MANU IS THE CORNERSTONE OF INDIAQ'S CIVILIZATION'S PHILOSOPHICAL AND SPIRITUAL THOUGHT.

  MANANAVA DHARMASHASTA ( MANU SMRITI ) DEDICATED 1036 VERSES FOR NOBLE ARYAN CODE OF CONDUCT OF BRAHMINS..

  BRAHMINS COULD BE EX-COMMUNICATED BY THEIR OWN CLAN IF THEY WERE NOT NOBLE OR FAIR OR VIRTUOUS OR HONEST OR GENTLE OR LACKING SELF CONTROL OR MODEST OR LEVEL HEADED OR COMPASSIONATE OR COVETING WEALTH/ PLEASURES ..

  AN ARYAN BRAHMIN IS NOT SOMEONE WHO WILL POUR MOLTEN LEAD INTO THE EARS OF A SUDRA AS PER FOUL PROPAGANDA OF THE WHITE INVADER AND THEIR STOOGES BR AMBEDKAR AND EVR PERIYAR..( AND KANNCHA ILIAH SQUEAK ) ..

  YES, ONLY KERALA DANAVA ARYANS ( ELDER BROTHER NAMBOODIRIS ) COULD CONVEY VEDAS ON ORAL ROUTE, AS THE POWER WAS IN THE SOUND OF THE SRUTI.

  ON MY SHIP I WILL NOT ALLOW THE COOK TO NAVIGATE .. IF THIS IS CALLED DISCRIMINATION BY STUPID FOREIGN FUNDED KANCHA ILAAH TYPES --SO BE IT..

  WE WILL NOT ALLOW KUMAARI MAYAWATI TO GO FOR MISS WORLD CONTEST.. LET HER CRY AND MOAN TILL HER ELEPHANTS COME HOME..

  A BRAHMIN MUST BE A HONOURABLE ARYAN -- WHO STUDIES VEDAS WITH DELIGHT.. HE WILL LITERALLY DROOL OVER IT DESPITE THE HARDSHIPS ...

  A BRAHMIN CAN NEVER HURT ANY CREATURE--LEAVE ALONE KILL ..

  THIS IS WHY "BRAHMIN" IS NOT A RIGID CLASS. BRAHMIN HAD NOTHING TO DO WITH THE CONCEPT OF THE MODERN "PRIEST"..

  THE PURUSHA SUKTA OF RIG VEDA WHERE BRAHMINS CAME FROM MOUTH AND SHUDRAS CAME FROM FEET OF THE COSMIC MAN IS POISON INJECTED ( PROPAGANDA BY JEW ROTHSCHILDs AGENTS BR AMBEDKAR AND EVR PERIYAR ) FOR DIVIDE AND RULE..
  .
  CHECK OUT THE POISON INJECTION OF OUR PURANAS BY THE WHITE INVADER USING HIS AGENTS --PURANAS ARE NOW SOAKED IN SEMEN ( BELOW) ..

  SEE IT TO BELIEVE IT.. HOW OUR GODS WERE RAPING WIVES OF OTHER GODS , MASTURBATING ALL OVER -- SOME INVOLUNTARY SEMEN EMISSIONS.

  THE WHOLE IDEA WAS TO MAKE THE HINDU SELF LOATHING SO THAT HE WILL CONVERT TO CHRISTIANITY..

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/02/mistakes-deliberate-or-inadvertant-in_7.html

  CONTINUED TO 2--

  ReplyDelete
  Replies
  1. CONTINUED FROM 1--

   MANU SMRITI WAS PENNED DOWN IN 8200 BC – AT THAT TIME THE WORD SHUDRA DID NOT EXIST...

   ROTHSCHILD GAVE EVR PERIYAR POISON INJECTED PASSAGES OF MANU SMRITHI TO READ OUT IN ALL HIS SPEECHES—JUST TO CONVERT DALIT TAMILS TO CHRISTIANITY. .

   LAWS OF MOSES ( EXODUS CHAPTER 20, VERSES 12-17 ) WERE JUST COOKED UP BY THE JEWS AS ALL OF THEM EXIST IN LAWS OF MANU..

   MOSES NEVER EXISTED.. MOSES IS MODELED AFTER KERALA HINDU THIYYA KING AKHENATEN ( AMENHOTEP IV ) .

   MANANAVA DHARMASHASTA ( MANU SMRITI ) DEDICATED 1036 VERSES FOR ARYAN CODE OF CONDUCT OF BRAHMINS..

   FEW VERSES ARE QUOTED IN THE POST BELOW--

   http://ajitvadakayil.blogspot.com/2019/02/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html

   IN LITERARY FESTS ,THE ANTI-HINDU BRIGADE FUNDED BY ROTHSCHILD’S AGENT JCOMMIE EW GEORGE SOROS RUNS DOWN MANU.. WE ALLOWED IT.. NOT ANY MORE..

   Capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
  2. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF--
   BENJAMIN NETANYAHU , WIFE AND SON
   ISRAEL PARLIAMENT
   ALL 54 OIC NATIONS
   AMBASSADORS TO FROM ALL 54 OIC NATIONS
   DALAI LAMA
   WENDY DONIGER
   SHELDON POLLOCK
   AUDREY TRUSHKE
   VC COLUMBIA UNIVERSITY
   VC BERKELEY UNIVERISTY
   VC CAMBRIDGE UNIVERSITY
   VC OXFORD UNIVERSITY
   DEANS OF JNU/ DU/ JU/ TISS/ FTII/ BRENNAN COLLEGE
   ALL ISKCON/ OSHO OFFICES INDIA AND WORLD
   MELANIA TRUMP
   IVANKA TRUMP
   QANON
   ALL MAJOR INDIAN MEDIA
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   UN
   UN CHIEF
   CHRIS WALLACE
   CHRISTIAN KRUG
   FLORIAN GLESS
   ANNA-BEEKE GRETEMEIER
   DON LEMON
   CHRIS CUOMO
   CHRISTIANE AMANPOUR
   BECKY ANDERSON
   WOLF BLITZER
   KATE BOLDUAN
   JULIA CHATTERLEY
   ANDERSON COOPER
   DR SANJAY GUPTA
   HALA GORANI
   VAN JONES
   RICHARD QUEST
   BRAIN STELTER
   FAREED ZAKARIA
   JIM ACOSTA
   SCOTLAND YARD
   INTERPOL
   SIS BRITAIN
   FOREIGN INTELLIGECE SERVICE RUSSIA
   ASIS – AUSTRALIAN SECRET INTELLIGENCE SERVICE
   FEDERAL INTELLIGENCE SERVICE GERMANY
   DGSE FRANCE
   CIA
   FBI
   MOSSAD
   MI-6
   AMBASSADORS TO FROM NATIONS OF ABOVE SECRET AGENCIES
   BJP IT CELL
   ALL MAJOR EU / NATO NATION RULERS AND AMBASSADORS
   ALL US SENATORS/ CONGRESSMEN
   ALL BRITISH MPs HOUSE OF LORDS/ COMMONS
   QUEEN OF ENGLAND
   PRINCE CHARLES
   TRUMP
   PUTIN
   BORIS JOHNSON
   MACRON
   ANGELA MERKEL
   XI
   AUSTRALIAN PM
   AMBASSADORS FROM TO USA/ RUSSIA/ UK/ FRANCE/ GERMANY/ CHINA/ AUSTRALIA
   GLOBAL TIMES EDITOR HU XIJIN
   RT EDITOR
   ENTIRE BBC GANG
   ENTIRE US MEDIA
   MAJOR WORLD MEDIA.
   MARK TULLY
   PMO
   PM MODI
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   AMIT SHAH
   HOME MINISTRY CENTRE/ STATES
   CJI BOBDE
   ATTORNEY GENERAL
   LAW MINISTER PRASAD / MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CHIEF JUSTICES HIGH COURTS
   I&B MINISTER / MINISTRY
   NSA
   AJIT DOVAL
   RAW
   IB
   CBI
   NIA
   ED
   ALL DGPs OF INDIA
   ALL IGs OF INDIA
   ALL 3 ARMED FORCE CHIEF
   CDS
   DEFENCE MINISTER/ MINISTRY
   HEALTH MINISTER MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CMs OF INDIA
   ALL MLAs OF INDIA
   ALL MPs OF INDIA
   ALL COLLECTORS OF MAJOR CITIES
   ALL STATE GOVERNORS
   PRESIDENT OF INDIA
   VP OF INDIA
   SPEAKER LOK SABHA
   SPEAKER RAJYA SABHA
   ALL INDIAN THINK TANKS
   NITI AYOG
   AMITABH KANT
   MOHANDAS PAI
   RAJEEV CHANDRASHEKHAR
   GITA GOPINATH
   E SREEDHARAN
   WILLIAM DALRYMPLE
   KONRAED ELST
   FRANCOIS GAUTIER
   STEPHEN KNAPP
   DAVID FRAWLEY
   GVL NARASIMHA RAO
   SAMBIT PATRA
   ASHOK PANDIT
   ANUPAM KHER
   KANGANA RANAUT
   VIVEK AGNIHOTRI
   MEENAKSHI LEKHI
   SMRITI IRANI
   PRASOON JOSHI
   SWAPAN DASGUPTA
   MADHU KISHWAR
   SUDHIR CHAUDHARY
   GEN GD BAKSHI
   RSN SINGH
   SUDHANSHU TRIVEDI
   TEJASVI SURYA
   ARNAB GOSWAMI
   NAVIKA KUMAR
   ANAND NARASIMHAN
   RAHUL SHIVSHANKAR
   RAJDEEP SARDESAI
   PAAGAIKA GHOSE
   SRINIVASAN JAIN
   SONAL MEHROTRA KAPOOR
   VIKRAM CHANDRA
   NIDHI RAZDAN
   ZAKKA JACOB
   RAHUL ANWAL
   RAVISH KUMAR
   PRANNOY JAMES ROY
   AROON PURIE
   VINEET JAIN
   N RAM
   RAGHAV BAHL
   SEEMA CHISTI
   DILEEP PADGOANKAR
   VIR SANGHVI
   KARAN THAPAR
   PRITISH NANDI
   ASHISH NANDI
   SHEKHAR GUPTA
   SIDHARTH VARADARAJAN
   PAVAN VARMA
   RAMACHANDRA GUHA
   JACK DORSEY
   MARK ZUCKERBERG
   THAMBI SUNDAR PICHAI
   SATYA NADELLA
   CEO OF WIKIPEDIA
   QUORA CEO ANGELO D ADAMS
   QUORA MODERATION TEAM
   KURT OF QUORA
   GAUTAM SHEWAKRAMANI
   SWAMY
   RAJIV MALHOTRA
   P GURUS
   RSS
   AVBP
   VHP
   MOHAN BHAGWAT
   RAM MADHAV
   MOHANLAL
   MAMOOTY
   DULQUER SALMAN
   SURESH GOPI
   NALIN KOHLI.
   RAJ THACKREY
   CHANDAN MITRA
   SADGURU JAGGI VASUDEV
   BABA RAMDEV
   SRI SRI RAVISHANKAR
   CHETAN BHAGAT
   THE QUINT
   THE SCROLL
   THE WIRE
   THE PRINT
   MK VENU
   MADHU TREHAN
   SANJAY HEDGE
   SHOBHAA DE
   ARUNDHATI ROY
   MADHU TREHAN
   JAIRAM RAMESH
   SHASHI THAROOR
   DILIP CHERIAN
   KAPIL SIBAL
   ABHI SEX MAANGTHA SINGVI
   TEHSEEN POONAWAALA
   SHEHZAD POONAWALA
   SANJAY JHA
   SURJEWALA
   AK ANTONY
   ROBIN SHARMA
   DEEPAK CHOPRA
   ZAKIR NAIK
   ALL IIT DEANS
   ALL BOLLYWOOD CELEBRITIES
   KAMALA HASSAN
   RAJNIKANTH

   Delete
  3. PC CHACKO
   PC GEORGE
   JEAN DREZE
   BELA BHATIA
   DIG VIJAY SINGH
   JULIO RIBEIRO
   ASADDUDIN OWAISI
   SHEHLA RASHID
   RANA AYYUB
   SUHEL SETH
   SHAZIA ILMI
   MANI SHANGARAN AIYERAN
   SALMAN KHURSHEED
   GHULAM NABI AZAD
   SWARA BHASKAR
   ALL HINDU STALWARTS AND ORGS
   ROMILA THAPAR
   IRFAN HABIB
   NIVEDITA MENON
   AYESHA KIDWAI
   HISTORY CHANNEL
   DAVID HATCHER CHILDRESS
   GIORGIO TSOUKALOS
   BRITANNIA ENCYCLOPEDIA
   SONIA GANDHI
   RAHUL GANDHI
   PRIYANKA VADRA
   ROBERT VADRA
   SOLI BABY
   FALI BABY
   KATJU BABY
   SALVE BABY
   JOHN BRITTAS
   PRAKASH KARAT
   BRINDA KARAT
   SITARAM YECHURY
   D RAJA
   RAJ THACKEREY
   ADITYA THACKEREY
   SANJAY RAUT
   SAAMNA
   ALEX JONES
   RENSE
   DAVID ICKE
   ANGELO JOHN GAGE
   TAREK FATEH
   MUKESH AMBANI
   RATAN TATA
   ANAND MAHINDRA
   KUMARAMANGALAMBIRLA
   LAXMI NARAYAN MITTAL
   AZIM PREMJI
   KAANIYA MURTHY
   RAHUL BAJAJ
   RAJAN RAHEJA
   NAVEEN JINDAL
   GOPICHAND HINDUJA
   DILIP SHANGHVI
   GAUTAM ADANI
   NCERT
   EDUCATION MINISTER
   PRINCESS HEND AL QASSIMI
   BYJU RAVEENDRAN
   FAZAL GHAFOOR
   ALI AKBAR
   KUNHALIKUTTY
   AN SHAMSEER
   MOHAMMAD RIYAZ ( PINARAYI VIJAYAN IN IN LAW )
   KANCHA ILIAH
   JOHN DAYAL
   RAHUL EASHWAR
   PADMA PILLAI
   CM PINARAYI VIJAYAN
   ALL KERALA COLLECTORS
   DEVDUTT PATTANAIK
   AMISH TRIPATI
   MARIA WIRTH
   RAZIMAN TV
   ASHOK SWAIN
   ARFA KHANUN
   JAVED AKHTAR
   NASEERUDDIN SHAH
   SHABHANA AZMI
   HARSH MANDAR

   ALL LAWYERS AND JUDGES OF SUPREME COURT AND HIGH COURT

   SPREAD ON SOCIAL MEDIA
   SPREAD ON WHATS APP

   Delete
  4. ALSO SEND TO
   KBC
   TV CHANNEL WHICH SHOWS KBC
   AMITABH BACHCHAN
   JAYA
   AISHWARYA
   ABHISHEK
   ALL BOLLYWOOD CELEBRITIES

   Delete
  5. The Law Code of Manu is the Cornerstone of India's Civilization's Philosophical and Spiritual Thought.
   Manava Dharmashasta dedicated 1036 Verses for Noble Aryan Code of conduct of Brahmins.
   Brahmins could be Ex-Communicated by their own clan if they were not Noble or Fair or Virtuous or Honest or Gentle or lacking Self Control or Modest or level headed or compassionate or coveting wealth/pleasures.
   A Brahmin must be a Honourable Aryan--who studies Veda with delight..
   A Brahmin can never hurt any creature --Leave alone kill..
   This is Why "Brahmin" is not a Rigid Class.
   Brahmin has nothing to do with the concept of the Modern "Priest"..

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Respected Sir,

   Never in India since the last 73 years has any one ever talked any good things about Brahmins. People always talked many negative things about Brahmins and attributed many negative qualities to them. There are some Brahmins who are not good people but there are many Brahmins who are good, work hard and are below middle class, poor and they mind their own life.
   In general many people hate Brahmins.
   For the first time you have written good things regarding Brahmins. Thank You very much Sir.
   Sir, Your words are very Powerful. This will bring a new perspective about Brahmins and good times for them and for everyone.
   With Gratitude

   Delete
  6. Hi captain
   Sent to the following
   amitabh.kant@nic.in
   A
   amboffice.rome@mea.gov.in
   A
   ambasciata.newdelhi@esteri.it
   C
   cm@telangana.gov.in
   C
   cm@karnataka.gov.in
   C
   connect@mygov.nic.in
   C
   cmup@nic.in
   D
   dr.harshvardhan@sansad.nic.in
   F
   fgautier26@gmail.com
   G
   g.shekhawat@sansad.nic.in
   G
   gstoteja.hq@icmr.gov.in
   I
   information@cbi.gov.in
   I
   Info@vhp.org
   I
   infinity.foundation.india@gmail.com
   I
   Info@janamtv.com
   J
   jp.nadda@sansad.nic.in
   J
   jgtl@telangana.gov.in
   K
   kaulr.hq@icmr.gov.in
   L
   lk.advani@sansad.nic.in
   M
   mphamirpur@gmail.com
   N
   news.dd@doordarshan.gov.in
   O
   office@tharoor.in
   O
   ocpostoffice@niaid.nih.gov
   P
   pmo@govmu.org
   P
   prahladp@sansad.nic.in
   P
   prakash.j@sansad.nic.in
   R
   ratanlal.kataria@sansad.nic.in
   S
   segramb.newdelhi@esteri.it
   S
   Srinandan@aol.com
   V
   vedicinstitute@gmail.com
   V
   vpindia@nic.in

   Bheeshminternational01@gmail.com

   Delete
  7. Sent to

   PMO ambassadors (us, Germany, France, Russia, china, uk) xi global times External affairs un world bank imf, gopinath, moody, rbi, ed, nia, cbi, navy, iaf, supreme court nsitharaman,rntata, anand Mahindra, dilip shanghvi, president, Swamy, jindal, adani, Ambani, soumya,ncov, tedros, CM's DGP's BJP Speakers Health Minister BJP President Law Minister Amitabh Kant, HRD Minister, I&B Minister

   pataudilegacyllp@gmail.com;stany.ca@gmail.com;vsanghvi53@yahoo.in;finance@eirenesystems.com;adityapancholi@hotmail.com;nadeem.khan@knavcpa.com;rohitshetty600@gmail.com;jaswant@exlent.com;dd@rajkumarhirani.com;shirishkunder@gmail.com;ramakant@vinodchopra.com;shekharsuman@hotmail.com;singerabhijeet@gmail.com;sonu.nigam@gmail.com;pratikdhawan@hotmail.com
   Cc: kanganamanager@gmail.com;mail@beinghumanonline.com;maheshfilm@gmail.com;punit@dharma-production.com;press@redchillies.com;support@erosnow.com;bimalca@gmail.com;accounts@akfpl.com;neha.shah@balajitelefilms.com;mail@nadiadwalagrandson.com;contact@visheshfilms.com;contact@muktaarts.com;bibhas.chhaya@gmail.com;admin@adffilms.com;accounts@akpfilms.com;accounts.skp@gmail.com;slbfilms@hotmail.com

   PMOPG/E/2020/0957139 MINHA/E/2020/14090
   DEPOJ/E/2020/05727 MOIAB/E/2020/03823
   DPLNG/E/2020/02679 DSEHE/E/2020/06368
   MOSJE/E/2020/03437 DCLTR/E/2020/01352
   MOMAF/E/2020/01294 DOWCD/E/2020/07048
   DMAFF/E/2020/01772 MODEF/E/2020/04251
   LGVED/E/2020/01430 MINPA/E/2020/01973

   Delete
  8. Dear Captain,
   From:
   swapnil<***********@protonmail.com>
   Wednesday, November 4, 2020 4:31 PM
   To
   kbcresponse@setindia.com


   amitshah.mp@sansad.nic.in


   narendramodi1234@gmail.com


   bnetanyahu@KNESSET.GOV.IL


   and others

   Your Registration Number is : PMOPG/E/2020/0959067

   Your Registration Number is : PMOPG/E/2020/0959073

   Delete


 55. Rks kundayilNovember 3, 2020 at 1:29 PM
  Captain,
  I laughed out very loud on seeing the first image in this post....it has million meanings.....apt place for deep state laws....😂😂🙏

  ReplyDelete

  sandeepNovember 3, 2020 at 2:43 PM
  https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/crime/delhi-lawyer-accused-of-floating-rumours-gets-bail/articleshow/79010492.cms

  Vibhor Anand released on bail. Apparently he was too drunk and delusional to make fake claims as per his bail request which can be appealed by prosecution.

  End of law.

  ReplyDelete
 56. https://www.news18.com/news/buzz/joe-bidens-biggest-fan-uk-gambler-bets-1-million-on-donald-trump-losing-us-elections-3037439.html

  FAKE NEWS

  BOOKIES WORLD WIDE REPORT 97% PUNTERS BETTING ON TRUMP TO WIN..

  ReplyDelete
 57. https://timesofindia.indiatimes.com/sports/cricket/ipl/top-stories/the-curious-case-of-rishabh-pant-coaches-feel-he-is-a-long-term-investment/articleshow/79016016.cms

  THIS FELLOW PANT CANNOT HEAT CLEAN SIXES LIKE SANJU SAMSON.

  THIS YEAR SANJU SAMSON HIT MAXIMUM SIXES..

  ReplyDelete
 58. MY TOTAL NUMBER OF BLOG POSTS PUBLISHED IS 1701 TODAY.. ON EVERY POSSIBLE TOPIC ON THE PLANET..

  HAVE MADE MORE THAN 10,000 REVELATIONS..

  TYPED MAXIMUM WORDS ON THIS PLANET.. PUBLISHED 238,000 COMMENTS ..

  IF I WERE A WHITE JEW ROTHSCHILD'S MEDIA WOULD HAVE CELEBRATED ME.

  EVER TRIED COUNTING TILL 1701?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Indeed Captain!!

   In Vadakayil Shastra there is Everything worth knowing & that too for free!!

   No one can match the selfless service of yours to awaken the denizens of the planet.

   with gratitude
   Pranaam to You _/!\_

   Delete
  2. R agents would definitely have a Wikipedia page for you atleast. And maybe offered you some award after asking you to stop exposing R agent's.

   A few months back, I Copy Pasted your JNU series in MS Word. After approximately-discounting your readers comments, all your Jnu posts+your comments had around 8 lakh words!!

   Delete
  3. so far I have read 50 of your posts and I have been reading your posts since 6 months and sir belive me sir I have changed for good
   I have learnt the imporatnce of all festivals and why we celebrate them
   whom to support regarding politics and whom to not
   how to act towards others and how to become more virtuous
   how to grow up and become a leader in any job
   even some mere things which I considered were superstitions were busted by you like breaking a coconut..it was very interesting knowing about the deep science behind it
   MY HEARTLY CONGRATULATIONS TO YOU SIR
   PLEASE PLEASE NEVER STOP DOING THIS SIR
   YOU WILL ALWAYS HAVE My SUPPORT SIR !!!!
   KEEP ROCKING!!!!
   regards
   Vaishnavi

   Delete
  4. Namaskar Guru ji,

   Time to open a bottle! If you were a white jew,we would see Shashi Tharoor, Rana Ayyub, Arundhati Roy, Wendy Doniger and Audrey Truschke do a virtual zoom meeting with champagne and cheap Italian wine to celebrate you.

   For us, it's a proud moment! I will open a bottle of scotch today and celebrate. In a few years you have turned us into these hardcore Hindu warriors who knows what the opposite person is speaking of and how to respond to them with logic. You have taught us how to control our mind, understand deception, raise future warriors and fight for Dharma. It's my good karma that I have the privilege of access to your blog posts.

   Charnsparsh

   Delete
  5. We r the luckiest to have u sir.. Luckiest.. The unseen guru u r. We will ride together in Satiyuga after kicking the collective balls of the evil forces.. It won't be easy..

   But we have gurus like u on our side and Kalki bhagwan and all the other chiranjeevis

   Iam not able to login to my real account.. This might come as unknown.. But its ur lovingly c.. 😉✨

   Delete
  6. We are lucky to have you guruji, showing us the path. We do not want ncert books our readers will spread your precious blogs like wildfire. Let the whole of young generations march with your tag. You are our chanakya of today. lot of confusion/turmoil in India is due to your silent revolution. You have shaken the Hindus to fight for their rights. Slowly the wheel for Hindu revolution has begun. It is like sudarshan chakra all enemies/traitors/deshdrohies will be smashed in the near future. Such is the power of your words. love you always:-)

   Delete
  7. Captain Sir,

   Your revelations, your posts on Sanatana Dharma, all in all your blog posts are an invaluable asset to we Hindus/Indians and whole of mankind. We are lucky to be witness to your blogs in our lifetime. Many gratitudes to you and your family.

   Delete
  8. Your blogs are treasure..🔥🔥🔥

   Delete
  9. Dear Captain,
   Your achievement is superhuman. And yet unrecognized. But how long can the SUN remain hidden?
   You are the SOL INVICTUS - Unconquerable Sun.

   Proud to be a part of Vadakayil United 🙏🏻

   Thanks
   Anish.

   Delete
  10. Dear Captain Sir Pranamam
   Your blogs are treasure for generations to come. You have single handedly defeated the agenda of those who destroyed the store house of knowledge the ancient temples, libraries in Kerala and the libraries in other parts of world enriched by Santana Dharmic Civilization.The true world history is exhumed.
   🙏 Thank you.

   With Gratitude RVK

   Delete
  11. Proudest readers on this planet :)

   Delete
  12. You did a fabulous work in recent centuries for future generations

   Thank you guru ji 🙏

   Mandar

   Delete
 59. Captain, kudos captain!!! The revelations you have given to this world is priceless.will bow down my head and say namaskaram.you are rare gift us.

  Regards
  Praveen

  ReplyDelete
 60. living legend no one can or ever will be abel to do what you have done in last one decade

  ReplyDelete
 61. https://www.youtube.com/watch?v=YQWHd6MKSTg
  ajit sir mp raghuram is being targetting my jagan supporters
  in the video he mentions how every single day a temple is being brokwn down in andhra pradesh and idols are being vandalised but no action is being taken by these dumbo jagan government

  ReplyDelete
 62. Dear Ajit Sir,
  Finally Russia took a jibe on CIA agent Subramanian Swamy.
  The Twitter handle of Russian Embassy in India @RusEmbIndia gave Swamy, Left Right and centre.
  Poor Swamy is calling on the role of Russia's predecessor USSR.
  Ajit Sir,
  Russia has pulled down the statues of those Commies know.
  Then why is this Swamy still trying to mislead the people.
  Pulling down the statues of erstwhile USSR's Commie leaders are enough to suggest that Russia has abandoned those Commie monsters & has embraced Democracy.
  Swamy has gone insane.

  ReplyDelete
 63. Namaste Captain Ajitji,

  Below a small tribute.
  https://flic.kr/p/2k35vWV

  "VADAKAYIL UNITED" will be the last Club standing.

  Everything else will burn out.
  Every fake narrative
  Every commie gang
  Every deceptive idea.
  Every jewish deep state school of thought.
  Every imposter gang
  Every corrupt media

  Lets break a coconut on this thought.

  Lets enjoy the rip-roaring sound of Kombu Pattu and Melam

  https://youtu.be/Zmkubuc-lk4

  https://youtu.be/VcH_FAeTS7U

  https://youtu.be/hvts3A3DtWs

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cool pic Mohit!!
   Captainji ki Jai Ho!!
   👍👍👍🇮🇳

   Delete
  2. Dear Mohit.

   Lovely pic....you pitched it right that the VADAKAYIL in each of us will be the last man standing on this planet earth....TO CRUSH ROTHSCHILD for the second time with TRUMP's win :-)

   Good timing...to herald VADAKAYIL narrative ruling the next 80 years of this century....yess we should celebrate it tomorrow once Trump announces his win :-)

   This is the beginning of a new era in Indian history as it will herald kicking British era IPC/CrPC by crushing the US Deep state and Judiciary with Trump as the torchbearer.

   Delete
  3. Guruji ki jai ho. Lovely brother Mohit.

   Delete
  4. fellow reader Mohit sir,
   awesome work!!
   CHEERS TO VADAKAYIL CLUB AND LUCKY TO BE PART OF IT!!!!

   Delete
 64. https://www.youtube.com/watch?v=YQWHd6MKSTg
  sir your thoughts are needed here
  please send negative waves on jagan mohan who is a baptised idiot but pretends to be hindu by visiting holy hindu places to milk votes.. sir please my request is send him scalar waves and destroy him

  ReplyDelete
 65. See, they're trying to make Sanatan Dharma dogmatic like other religions-

  https://twitter.com/InfinityMessage/status/1323565584567750662?s=19

  ReplyDelete
 66. If you were a Jew, you would be celebrated like Einstein and the likes, Captain. But the silent tribute of your readers is far more effective and the effects are at the quantum, soul level. Thank you does not do any justice to what you have done. Still, a huge thanks.

  Warm Regards and Pranaams,
  Prapulla

  ReplyDelete
 67. Dear Capt Ajit sir,

  Dr Shiva is trying once again for MA Senator seat...rooting for no lockdowns/forced vaccinations and stop election fraud...
  https://twitter.com/va_shiva/status/1320385302016319489?s=20
  https://twitter.com/va_shiva/status/1320385302016319489?s=20

  ReplyDelete
 68. Namaskar Guru ji,

  I have seen other readers post the youtube link to the Strings video regarding Jagan. I wanted to share something as well.

  I have known two of Jagans aides for a very long time. One of them did all the dirty work for him and is a very popular name. I remember Jagan used to hide in Manikonda, Hyderabad when Naidu was the cm. His aides also lived around over there. They were given safe haven by kcr. Coincidentally their enemy Paritala Ravis son also owned a brewpub not very far from Jagans house. Probably an understanding of no violence in Telangana. I have observed this with one super close aide of Jagan, that in the last two years he has turned kattar Hindu. He always celebrated Hindu festivals with great pomp but now he repeatedly posts as well as dresses up in dhoti kurta. If a newbie meets him, they will probably think he's the kattar hindu son of a proud RSS karyakarta. I am guessing there's some drama going on in their cadres but people are silent because the Jagan loyalists have a history of killing their own family for their master.

  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=YQWHd6MKSTg

  ReplyDelete
  Replies
  1. To people outside Andhra - Rayalaseema region is extremly factionist and they resort to murders and blood shed openly using sickles. Its horrible that this factionist culture is getting popularized after Jagan became CM, The way his aides talk in assembly reminds one of factionists.

   Rakta Charitra and Rakta Charitra 2 movies acted by Vivek Oberoi are based on Paritala Ravindra's biography, He rose up suddenly against the reddy factionist lobby in rayalaseema region.

   Delete
 69. Respected Sir
  Trump 'S son has shown ALL Of KASHMIR as part of PAKISTAN!
  He has even shown BHARAT as anti Trump just like CHINA and MEXICO (See his twitter handle)


  Earlier I thought Trump is a good man but now I know he is also agent of Jewish Deep State .He is better than sleepy joe but as they say US SOUL IS ANTI INDIAN!

  Dont you think a strict a strict action should be taken on this or will shameless Modi just beg for Bihar elections only PATHETIC!

  ReplyDelete
 70. Dear Capt Ajit sir,

  Even if Trump loses, he will go to SC, there he's support and will win bcos of your suggestion, he appointed his 3rd SC jude Amy Coney Barrett....that should be the final clincher in the worst case scenario.
  Let's hope the swing states throw out Biden/Kamala Harris once and for all...so that Rothschild will never be able to wake up in US again.

  ReplyDelete
 71. Dear Capt Ajit sir,

  This is how #JoeBiden hurt #ISRO.
  Down pointing backhand index
  There were back to back attempts to sabotage ISRO’s projects. My video about—Joe Biden, ISRO & a SPY RACKET.
  Down pointing backhand index
  This man if elected will not jst side with China, bt will impede INDIA’s growth. The spy racket is a proof!!
  https://twitter.com/LevinaNeythiri/status/1311518445540868098?s=20

  ReplyDelete
 72. Namaskar Guru ji,
  I don't know why Trump jr is digging his own grave. Man has lost it!

  ReplyDelete
  Replies
  1. We all know trump jr is dumb and stupid and knows nothing but licking his father's boots...But the puzzling thing here is why are they anti-India.. Wasn't trump supposed to support India??

   Delete
 73. TODAY IS KARVA CHAUTH -- 4TH NOV 2020 -- MOON RISE AT AROUND 2050 IST

  SANATANA DHARMA IS THE ONLY RELIGION WHERE FESTIVALS HAVE DEEP ASTRONOMICAL MEANING..

  WHEN I WROTE THE POST BELOW, THE GRAND DAUGHTER OF COMMIE LEADER SOMNATH CHATTERJEE LAMPOONED ME - ALL LIES - 100 %..

  SHE IS A TRAITOR WHO HATES INDIA AND RUNS DOWN HER OWN WATAN ,FOR A PIECE OF FOREIGN SILVER.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2013/10/karva-chauth-synchronising-fertility.html

  MIND YOU – A CHIT OF A GIRL, MAKING FUN OF A BLOGGER, THIS PLANETs NO 1 WRITER, AND THE OLDEST RELIGION OF THE WORLD ON AN INDIAN MAIN STREAM MEDIA OUTLET..

  https://www.firstpost.com/living/open-letter-to-capt-vadakayil-the-man-who-wont-do-his-wifes-laundry-1192201.html

  MY POST ON KARVA CHAUTH TRENDED ON TWITTER / INTERNET WORLD WIDE..

  TODAY IT IS THE SECOND HIGHEST READ POST AMONG MY 1701 POSTS .. MOSTLY READ BY FOREIGNERS

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/10/amavasya-poornima-ekadashi-fasting.html

  IN INDIA WOMEN FAST ON THE THIRD DAY AFTER NEW/ FULL MOON-- WHEN TIDES WORLDWIDE ARE THE HIGHEST ... SPRING TIDES..

  WHAT IS THE PUNISHMENT FOR YUPPIE SLIME BALLS GIRLS LIKE ROHINI CHATTERJEE WHO LAMPOONED ME..

  CAPT AJIT VADAKAYIL CONDEMNS HER -- TO HAVE VERY PAINFUL MENOPAUSE.. SHE WILL BE ON THE VERGE OF SUICIDE DUE TO SEVERE PAIN AND BLEEDING.. SCALAR WAVES HAVE BEEN SENT LONG AGO..

  ROHINI CHATTERJEE MUST ASK HERSELF.. WHY DID HER COMMIE GRANDFATHER DISCARD THE PHOTOS OF MARX AND LENIN IN HIS HOME..

  TOWARDS THE END OF HIS LIFE HE WAS GAVE INTERVIEWS SITTING IN FRONT OF CHE GUEVARA..

  ALL KNOW WHO KILLED KARL MARX AND COMMUNISM... AND KICKED THIS PLANETs MOST VALUABLE BOOK DAS KAPITAL INTO THE SHIT POST BY PENNING A 9 PART BLOG SERIES.

  THERE IS ONLY ONE THINKER ON THE PLANET TODAY.. HE IS THE NO 1 WRITER ON THE PLANET.. WITH A GOOGLE PROFILE VIEW OF 1.1 BILLION.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/01/communism-failed-because-jew-karl-marx_27.html

  I ASK MY READERS--- BE PROUD OF OUR PRICELESS CULTURE AND ANCIENT TRADITIONS..

  CANT IMAGINE WOMEN LIKE ROHINI CHATTERJEE , IN THE PAYROLL OF THE DEEP STATE COMMIE JEWS IS CELEBRATING HALLOWEEN ( TRICK OR TEAR-- TEE HEEEEEE ) ..

  SHE WILL BE PARTYING TOMORROW ON GUY FAWKES DAY..TEE HEEEE.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Somnath_Chatterjee

  INSTITUTIONS LIKE NCW HAS BEEN CREATED TO RUN DOWN TRADITIONAL INDIAN WOMAN WHO ARE HOMEMAKERS AND RUN HAPPY HARMONIOUS HOMES

  NCW WANTS INDIAN SCHOOL GIRLS TO GO TO SCHOOL WITH NO UNDIES UNDER THE SKIRTS AND A CONDOM IN THE SCHOOL BAG.

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/01/dubious-role-of-bilderberg-club-created.html

  IN KERALA WE HAVE A DIFFERENT TYPE OF KARVA CHAUTH

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2014/02/thiruvathira-karva-chauth-of-kerala.html

  THE GLORIOUS ANCIENT KERALA DANAVA CIVILIZATION WAS ( CIVILIZED THIS PLANET ) SUNK BY GERMAN JEW ROTHSHILD TO MAKE THE INDIAN SELF LOATHING.

  READ ALL 3 PARTS

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/10/all-vishnu-avatars-dealt-with-kerala_23.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF-
   ROHINI CHATTERJEE ( ASK HER FOR AN ACK )
   ANUSHILA BASU
   HUFFINGTON POST
   FIRST POST
   ARIANA HUFFINGTON
   KENNETH LERER
   JONAH PERETTI
   ANDREW BREITBART
   LYDIA POLGREEN
   HEALTH MINISTRY CENTRE AND STATES
   SAUMYA SWAMINATHAN
   ALL 54 OIC NATIONS
   AMBASSADORS TO FROM ALL 54 OIC NATIONS
   DALAI LAMA
   WENDY DONIGER
   SHELDON POLLOCK
   AUDREY TRUSHKE
   EDUCATION MINISTER CENTRAL/ STATES
   VC COLUMBIA UNIVERSITY
   VC BERKELEY UNIVERISTY
   VC CAMBRIDGE UNIVERSITY
   VC OXFORD UNIVERSITY
   DEANS OF JNU/ DU/ JU/ TISS/ FTII/ BRENNAN COLLEGE
   ALL ISKCON/ OSHO OFFICES INDIA AND WORLD
   MELANIA TRUMP
   IVANKA TRUMP
   QANON
   ALL MAJOR INDIAN MEDIA
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   UN
   UN CHIEF
   CHRIS WALLACE
   CHRISTIAN KRUG
   FLORIAN GLESS
   ANNA-BEEKE GRETEMEIER
   DON LEMON
   CHRIS CUOMO
   CHRISTIANE AMANPOUR
   BECKY ANDERSON
   WOLF BLITZER
   KATE BOLDUAN
   JULIA CHATTERLEY
   ANDERSON COOPER
   DR SANJAY GUPTA
   HALA GORANI
   VAN JONES
   RICHARD QUEST
   BRAIN STELTER
   FAREED ZAKARIA
   JIM ACOSTA
   SCOTLAND YARD
   INTERPOL
   SIS BRITAIN
   FOREIGN INTELLIGECE SERVICE RUSSIA
   ASIS – AUSTRALIAN SECRET INTELLIGENCE SERVICE
   FEDERAL INTELLIGENCE SERVICE GERMANY
   DGSE FRANCE
   CIA
   FBI
   MOSSAD
   MI-6
   AMBASSADORS TO FROM NATIONS OF ABOVE SECRET AGENCIES
   BJP IT CELL
   ALL MAJOR EU / NATO NATION RULERS AND AMBASSADORS
   ALL US SENATORS/ CONGRESSMEN
   ALL BRITISH MPs HOUSE OF LORDS/ COMMONS
   QUEEN OF ENGLAND
   PRINCE CHARLES
   TRUMP
   PUTIN
   BORIS JOHNSON
   MACRON
   ANGELA MERKEL
   XI
   AUSTRALIAN PM
   AMBASSADORS FROM TO USA/ RUSSIA/ UK/ FRANCE/ GERMANY/ CHINA/ AUSTRALIA
   GLOBAL TIMES EDITOR HU XIJIN
   RT EDITOR
   ENTIRE BBC GANG
   ENTIRE US MEDIA
   MAJOR WORLD MEDIA.
   MARK TULLY
   PMO
   PM MODI
   EXTERNAL AFFAIRS MINISTER/ MINISTRY
   AMIT SHAH
   HOME MINISTRY CENTRE/ STATES
   CJI BOBDE
   ATTORNEY GENERAL
   LAW MINISTER PRASAD / MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CHIEF JUSTICES HIGH COURTS
   I&B MINISTER / MINISTRY
   NSA
   AJIT DOVAL
   RAW
   IB
   CBI
   NIA
   ED
   ALL DGPs OF INDIA
   ALL IGs OF INDIA
   ALL 3 ARMED FORCE CHIEF
   CDS
   DEFENCE MINISTER/ MINISTRY
   HEALTH MINISTER MINISTRY CENTRE AND STATES
   ALL CMs OF INDIA
   ALL MLAs OF INDIA
   ALL MPs OF INDIA
   ALL COLLECTORS OF MAJOR CITIES
   ALL STATE GOVERNORS
   PRESIDENT OF INDIA
   VP OF INDIA
   SPEAKER LOK SABHA
   SPEAKER RAJYA SABHA
   ALL INDIAN THINK TANKS
   NITI AYOG
   AMITABH KANT
   MOHANDAS PAI
   RAJEEV CHANDRASHEKHAR
   GITA GOPINATH
   E SREEDHARAN
   WILLIAM DALRYMPLE
   KONRAED ELST
   FRANCOIS GAUTIER
   STEPHEN KNAPP
   DAVID FRAWLEY
   GVL NARASIMHA RAO
   SAMBIT PATRA
   ASHOK PANDIT
   ANUPAM KHER
   KANGANA RANAUT
   VIVEK AGNIHOTRI
   MEENAKSHI LEKHI
   SMRITI IRANI
   PRASOON JOSHI
   SWAPAN DASGUPTA
   MADHU KISHWAR
   SUDHIR CHAUDHARY
   GEN GD BAKSHI
   RSN SINGH
   SUDHANSHU TRIVEDI
   TEJASVI SURYA
   ARNAB GOSWAMI
   NAVIKA KUMAR
   ANAND NARASIMHAN
   RAHUL SHIVSHANKAR
   RAJDEEP SARDESAI
   PAAGAIKA GHOSE
   SRINIVASAN JAIN
   SONAL MEHROTRA KAPOOR
   VIKRAM CHANDRA
   NIDHI RAZDAN
   ZAKKA JACOB
   RAHUL ANWAL
   RAVISH KUMAR
   PRANNOY JAMES ROY
   AROON PURIE
   VINEET JAIN
   N RAM
   RAGHAV BAHL
   SEEMA CHISTI
   DILEEP PADGOANKAR
   VIR SANGHVI
   KARAN THAPAR
   PRITISH NANDI
   ASHISH NANDI
   SHEKHAR GUPTA
   SIDHARTH VARADARAJAN
   PAVAN VARMA
   RAMACHANDRA GUHA
   JACK DORSEY
   MARK ZUCKERBERG
   THAMBI SUNDAR PICHAI
   SATYA NADELLA
   CEO OF WIKIPEDIA
   QUORA CEO ANGELO D ADAMS
   QUORA MODERATION TEAM
   KURT OF QUORA
   GAUTAM SHEWAKRAMANI
   SWAMY
   RAJIV MALHOTRA
   P GURUS
   RSS
   AVBP
   VHP
   MOHAN BHAGWAT
   RAM MADHAV
   MOHANLAL
   MAMOOTY
   DULQUER SALMAN
   SURESH GOPI
   NALIN KOHLI.
   RAJ THACKREY
   CHANDAN MITRA
   SADGURU JAGGI VASUDEV
   BABA RAMDEV
   SRI SRI RAVISHANKAR
   CHETAN BHAGAT
   THE QUINT
   THE SCROLL
   THE WIRE
   THE PRINT
   MK VENU
   MADHU TREHAN
   SANJAY HEDGE
   SHOBHAA DE
   ARUNDHATI ROY
   MADHU TREHAN
   JAIRAM RAMESH
   SHASHI THAROOR
   DILIP CHERIAN
   KAPIL SIBAL
   ABHI SEX MAANGTHA SINGVI
   TEHSEEN POONAWAALA
   SHEHZAD POONAWALA
   SANJAY JHA
   SURJEWALA
   AK ANTONY
   ROBIN SHARMA
   DEEPAK CHOPRA
   ZAKIR NAIK
   ALL IIT DEANS
   ALL BOLLYWOOD CELEBRITIES
   KAMALA HASSAN

   Delete
  2. RAJNIKANTH
   PC CHACKO
   PC GEORGE
   JEAN DREZE
   BELA BHATIA
   DIG VIJAY SINGH
   JULIO RIBEIRO
   ASADDUDIN OWAISI
   SHEHLA RASHID
   RANA AYYUB
   SUHEL SETH
   SHAZIA ILMI
   MANI SHANGARAN AIYERAN
   SALMAN KHURSHEED
   GHULAM NABI AZAD
   SWARA BHASKAR
   ALL HINDU STALWARTS AND ORGS
   ROMILA THAPAR
   IRFAN HABIB
   NIVEDITA MENON
   AYESHA KIDWAI
   HISTORY CHANNEL
   DAVID HATCHER CHILDRESS
   GIORGIO TSOUKALOS
   BRITANNIA ENCYCLOPEDIA
   SONIA GANDHI
   RAHUL GANDHI
   PRIYANKA VADRA
   ROBERT VADRA
   SOLI BABY
   FALI BABY
   KATJU BABY
   SALVE BABY
   JOHN BRITTAS
   PRAKASH KARAT
   BRINDA KARAT
   SITARAM YECHURY
   D RAJA
   JAYATI GHOSH
   RAJ THACKEREY
   ADITYA THACKEREY
   SANJAY RAUT
   SAAMNA
   ALEX JONES
   RENSE
   DAVID ICKE
   ANGELO JOHN GAGE
   TAREK FATEH
   MUKESH AMBANI
   RATAN TATA
   ANAND MAHINDRA
   KUMARAMANGALAMBIRLA
   LAXMI NARAYAN MITTAL
   AZIM PREMJI
   KAANIYA MURTHY
   RAHUL BAJAJ
   RAJAN RAHEJA
   NAVEEN JINDAL
   GOPICHAND HINDUJA
   DILIP SHANGHVI
   GAUTAM ADANI
   NCERT
   EDUCATION MINISTER
   PRINCESS HEND AL QASSIMI
   BYJU RAVEENDRAN
   FAZAL GHAFOOR
   ALI AKBAR
   KUNHALIKUTTY
   AN SHAMSEER
   MOHAMMAD RIYAZ ( PINARAYI VIJAYAN IN IN LAW )
   KANCHA ILIAH
   JOHN DAYAL
   RAHUL EASHWAR
   PADMA PILLAI
   CM PINARAYI VIJAYAN
   ALL KERALA COLLECTORS
   DEVDUTT PATTANAIK
   AMISH TRIPATI
   MARIA WIRTH
   RAZIMAN TV
   ASHOK SWAIN
   ARFA KHANUN
   JAVED AKHTAR
   NASEERUDDIN SHAH
   SHABHANA AZMI
   HARSH MANDAR
   ANNA VETTICKAD
   SHATRUGHAN SINHA
   PRIYANKA CHOPRA
   DEEPIKA PADUKONE
   VIDYA BALAN
   ALIA BHATT
   KAREENA KAPOOR
   ANUSHKA SHARMA
   SHILPA SHETTY
   SUSHMITA SEN
   MALLIKA SARABHAI
   SAINA NEHWAL
   MADHURI DIXIT
   MAKOR BOLLYWOOD AND VERNACULAR FILMDOM FEMALE CELEBRITIES
   SPREAD ON SOCIAL MEDIA
   SPREAD ON WHATS APP

   Delete
  3. Sent to

   Putin, Trump Macron Merkel Royal UK Australian PM PMO ambassadors (us, Germany, France, Russia, china, uk) xi global times External affairs un world bank imf, gopinath, moody, rbi, ed, nia, cbi, navy, iaf, supreme court nsitharaman,rntata, anand Mahindra, dilip shanghvi, president, Swamy, jindal, adani, Ambani, soumya,ncov, tedros, CM's DGP's BJP Speakers Health Minister BJP President Law Minister Amitabh Kant, HRD Minister, I&B Minister

   jeff.zucker@cnn.com;don.lemon@cnn.com;chris.cuomo@cnn.com;christiane.amanpour@cnn.com;becky.anderson@cnn.com;wolf.blitzer@cnn.com;kate.bolduan@cnn.com;julia.chatterley@cnn.com;anderson.cooper@cnn.com;sanjay.gupta@cnn.com;hala.gorani@cnn.com;van.jones@cnn.com;richard.quest@cnn.com;investigativ@stern.de

   Jonthan.karl@abc.com;desk@cbs2ny.com;rachel@msnbc.com;tips@latimes.com;letters@nytimes.com;wsj.ltrs@wsj.com;letters@washpost.com;gretathunbergmedia@gmail.com;american_experience@wgbh.org

   newsroom@huffpost.in
   rohini.chatterji@huffpost.in
   ah@thriveglobal.com
   amitmalviya@hotmail.com
   rajeev.c@sansad.nic.in
   tushar.burman@nw18.com
   klerer@lererhippeau.com
   lydia.polgreen@huffpost.com
   jonah@buzzfeed.com
   bebest@who.eop.gov
   audrey.truschke@rutgers.edu
   ohhdl@dalailama.com
   officeofthepresident@columbia.edu
   vca@berkeley.edu
   williamdalrymple@gmail.com
   mohan.pai@manipalglobal.com
   arnab@republicworld.com
   kanganamanager@gmail.com

   PMOPG/E/2020/0957781 MINHA/E/2020/14105
   DEPOJ/E/2020/05730 MOIAB/E/2020/03825
   DPLNG/E/2020/02680 DSEHE/E/2020/06371
   MOSJE/E/2020/03444 DCLTR/E/2020/01353
   MOMAF/E/2020/01295 DOWCD/E/2020/07050
   DMAFF/E/2020/01774 MODEF/E/2020/04255
   LGVED/E/2020/01432 MINPA/E/2020/01974

   Delete
  4. Sent to:rohini.chatterji@huffpost.in
   smritizirani@sansad.nic.in
   Smriti Irani • smritizirani@gmail.com
   ncw@nic.in
   sro-ncw@nic.in
   chairperson-ncw@nic.in
   Cc:debasree.chaudhuri@gov.in
   secy.wcd@nic.in
   navika.kumar@gmail.com
   kanganamanager@gmail.com
   arnab@republicworld.com
   babulsupriyo@gmail.com
   drthomasisaac@gmail.com
   drkpyohannan@gmail.com
   giriraj.singh@sansad.nic.in
   hfwminister@gov.in
   minister.hrd@gov.in
   hfm@gov.in
   association.ias@gmail.com
   mrs.mlekhi@sansad.nic.in
   newsdesk@asianetnews.in
   info@janamtv.com
   office@tharoor.in
   pratap.sarangi@sansad.nic.in
   sadhvipragyabjp@gmail.com
   shekharsuman@hotmail.com
   audrey.truschke@rutgers.edu
   williamdalrymple@gmail.com
   yogiadityanath72@gmail.com
   zakirnaikpersonal@gmail.com

   Delete
  5. Sent to

   Rohini Chatterji
   https://twitter.com/RohiniChatterji/status/1323818237411418112

   Whatsapp status for reader(Spread to max)
   drive.google.com/file/d/12LvIUpsOIT-z16vrlnsSY3O-bIaDwm_-/view

   Delete
  6. Namaskar Guru ji,

   Your Karwa Chauth post gives this immense pride of being born to a Hindu mother. The Devi saroop that nurtured us and kept our family together as one big tree. Karwa chauth will always be one of the best childhood memories for me. We would run to the terrace to scout the Moon and watch Mom patiently wait for it. She would look at the moon, touch Dad's feet and he would feed her. Such beautiful memories! Thank you so much for the karwa chauth post, it not only helps people understand the cosmos of the ritual but also the love of a Hindu wife for her husband. I don't know how feminists even get triggered?Karwa Chauth is like such a cute little image in my mind and a lot of us who have had the privilege of watching our mothers dress up like beautiful brides and pray to Chandra Devta. Such priceless moments!

   Charnsparsh

   Delete
 74. Dear Capt Ajit sir,

  What's happening in Mumbai banana republic....Cops at Arnab's residence...to arrest him or searching for what ? Drugs ??? This is a hatched conspiracy.

  ReplyDelete
 75. Even texas is turning Democrat. Huge voter fraud

  ReplyDelete
 76. Dear Capt Ajit sir,

  Sachin Vaze arrests Arnab on Sec 306 - Abbetment to suicide of Alibag fake case...Mumbai system down...to save Thackerays and Modi/Amit Shah mum due ot Bihar elections...we are in Banana republic.

  https://twitter.com/IwerePm/status/1323826788842106880?s=20
  https://twitter.com/IwerePm/status/1323823038580711424?s=20
  https://twitter.com/IwerePm/status/1323821295478267904?s=20

  ReplyDelete
 77. Respected Sir,
  Can one observe Karwa Chauth if they have periods.
  Thank you

  ReplyDelete
 78. Captain,
  You warned trump months before elections of mail-in ballot voter fraud,absentee and postal ballot over fraud.you have also advised him not have any sentiments and make it mandatory for every one to go to polling booths and vote personally.Even then trump has done nothing except moaning.It seems that he had paid the price for ignoring the suggestion.As you said,coronavirus was unleashed targeting US elections and pull down trump.Now the pedophile will become US president.Its difficult to win against deep state!

  ReplyDelete
 79. Dear Ajit Sir,
  This is really not done.
  This can happen with any common & innocent citizen of INDIA, getting pulled by hairs, pushed inside the Police jeep.
  What is this Police Institution of India all about?

  Infact the Police are criminals in garb of Khaki Wardi.
  Outraging someone's modesty.
  One will never like oneself to be ill treated in this manner in complete media galore.

  Did this ever happen with Prannoy James Roy or Sekhar Gupta or Rajdeep Sardesai or Burkha Dutt?
  Never has the IPS done anything to the above Desh Drohis instead they are treated very well.

  And these are happening bcoz we indeed have a spineless PMO.
  I have completely lost my faith on Modi.
  I won't forgive this Modi.

  Enough of dossiers are there for the arrest of Prannoy James Roy but Modi won't dare to touch him.
  Here Arnab Goswami is fighting on behalf of HINDUS, this kind of manhandling is not acceptable.
  The IPS is worst than ISIS of Syria.
  IPS is picking anyone of their choice & parading them like a Terrorist.
  We are already frustrated, the level of frustration has gone up to a different level.
  It has created heavy mental disturbances.
  There is nothing left for we people to cheer up or be in a state of peace.
  The Governor of Maharashtra must dissolve the Maharashtra Assembly, the only option left else let's do away with the institution of Governor for whose lavish maintenance we Tax payers are paying while the Governor is totally useless.

  ReplyDelete
 80. Dear captain ji

  For long time, i didnt spread messages due to personal life issues.But now i want to do work .
  Need your blessings .
  My wife is mentally ill.she is crying whole day,talks like child,asking our names in family.Not able to sleep properly

  on 31st october ,she became mentally ill.
  how she can become normal. doctor gave medicines for 5 days .

  I need your blessings and guruma blessings.

  ReplyDelete
 81. Sir , with Arnab’S arrest the stage is perfect for Centre to intervene. They should intervene now.
  Enough free hand allowed to MH government
  Time to act

  ReplyDelete
  Replies
  1. BJP wont di anything .If they had so much guts they would have declared that they would never join hands with shiv sena again

   Delete
  2. Looks like it. Bjp lack aggression, donno why?!! Just hoping they act soon. When’ll The idle time they’re waiting for come!?

   Delete
 82. Namaste Captain Ajitji,

  Arnab took the names of George Soros and Rothschild on TV for a moment at least a couple of months back.
  And we are seeing his arrest today.

  ReplyDelete
 83. Dear Capt Ajit sir,

  Trump will win Nevada (6), Wisconsin(10), Michigan(16),Pennsylvania(20), North Carolina(15), Georgia(16) as leads are in his favor to get a maximum of 295 votes 🙂
  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=US+election+results

  ReplyDelete
 84. DONALD TRUMP LISTEN UP

  YOU HAVE WON THE ELECTIONS

  DECLARE IT NOW -- LIVE ON TV

  PROFORMA? STATE / ELECTORAL SETS/ REP-DEM SHARE/ PERCENTAGE LEAD FOR TRUMP
  #############################
  MICHIGAN 17 -- 53.4/ 44.8 - 8.6 %
  PENNSYLVANIA 21 -- 56.5/ 42.1 - 14.4 %
  WISCONSIN 10 --- 51.1 / 47.2 - 3.9 %
  NORTH CAROLINA 15 -- 50.1/ 48.6 - 1.4 %
  GEORGIA 15 -- 50.6/ 48.1 - 2.5 %

  78 SEATS OUT OF 538 SETS

  DONALD TRUMP 291 SEATS

  JEWISH DEEP STATE SPONSORED FAKE POSTAL VOTES ARE POURING IN, LIKE HOW BUSH STOLE PRESIDENCY FROM AL GORE IN FLORIDA..

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. PUT ABOVE COMMENT IN WEBSITES OF-
   TRUMP
   IVANKA
   MELANIA
   JARRYD KISHNER
   PMO
   PM MODI
   US AMBASSADOR IN INDIA AND VICE VERSA

   Delete
  2. Sent to

   Trump, PMOPG/E/2020/0958488

   connect@mygov.nic.in
   hoc.washington@mea.gov.in
   o • protocolnewdelhi@state.gov
   bebest@who.eop.gov
   MediaInquiries@kushner.com

   Delete
  3. Sent

   Trump
   PMOPG/E/2020/0958496
   BeBest@who.eop.gov,
   MediaInquiries@kushner.com,
   hoc.washington@mea.gov.in,
   protocolnewdelhi@state.gov

   Trump is live now. He is sort of declaring his win. But not to the extent

   Delete
  4. US Election Result 2020: वोटों की गिनती के बीच बोले Donald Trump- हम चुनाव जीत रहे हैं
   https://www.youtube.com/watch?v=_tp4qxoXgTA

   did he declare ?????

   Delete
  5. Namaste Captain,

   Sent above message as mail to
   connect@mygov.nic.in
   hoc.washington@mea.gov.in
   o • protocolnewdelhi@state.gov
   bebest@who.eop.gov
   MediaInquiries@kushner.com

   Thanks and regards,
   Hemanth

   Delete
 85. COMMENTS IN THIS POST IS NOW CLOSED

  MAKE FURTHER COMMENTS IN THE POST BELOW

  https://ajitvadakayil.blogspot.com/2020/11/alexander-great-in-india-king-porus.html

  ReplyDelete
 86. Dear Capt Ajit sir,

  Real Chanakya SHARAD PAWAR has trapped SS, CONG, BJP in one stroke using Mumbai CP Parambir Singh....so that his mafia don empire doesn't collapse...Hope Modi/Amit/Doval crack it down now and nip in the bud...Arrest Paramabir Singh and impose PRESIDENT's rule there NOW.

  What do you say ?

  ReplyDelete
 87. Captain.. . .deep state of usa has already rigged the election

  Trump is loosing. ..... This corrupt immoral country USA should not be leader of this world

  Rothschild puppets! !!!

  ReplyDelete
 88. Sir, please comment on Arnab's arrest. Does this mean he is genuine ?

  BJP is only standing in the shadows & look least bothered.

  I don't understand the inaction by Doval , Shah, Modi.

  ReplyDelete
 89. GoodMorning Capt. And all. I am not able to put comment as the link to blogsite in instagram comments.

  ReplyDelete
 90. INVESTIGATION: How Chinese Intelligence Cultivated The Biden Family

  https://greatgameindia.com/chinese-intelligence-biden/

  ReplyDelete