Wednesday, August 17, 2016

SANATANA DHARMA , HINDUISM EXHUMED AND RESURRECTED, PART 65 - CAPT AJIT VADAKAYILTHIS POST IS A CONTINUATION OF PART 64, BELOW - -

NONE OF THE SO CALLED ANCIENT CIVILIZATIONS OF THE PLANET HAVE LEFT BEHIND ANYTHING OF CEREBRAL VALUE IN WRITING--  ABSOLUTELY  NOTHING !!     

80% OF OUR VEDAS ( SAMHITAS/ BRAHMANAS/ ARANYAKAS/ UPANISHADS) HAVE BEEN STOLEN / DESTROYED BY THE WHITE INVADER.    

THE JEALOUS WHITE MAN  POST DATED OUR ANCIENT WORKS PENNED DOWN IN 5000 BC,   TO SUIT THEIR UNDERSTANDING OF BIG BANG DATED AT A RIDICULOUS 4004 BC.    

IN THIS INTERNET AGE, IT IS PAY BACK TIME !   


THE WORLD SHALL KNOW THE GLORY OF ANCIENT INDIA  !! CHECK OUT THE SOUND OF  PATANJALIs YOGA SUTRAS PENNED DOWN 7000 YEARS AGO, WHEN THE REST OF THE WORLD WERE RUNNING AROUND NAKED , DOING GRUNT GRUNT FOR LANGUAGE .CHAPTER I-  SAMADHI PADA-   CONTEMPLATION
atha yoganushasanam
yogashchittavrittinirodhah
tada drashtuh svaroope avasthanam
vrittisaroopyam itaratra
vrittayah pangchatayyah klishta aklishtah
pramannaviparyayavikalpanidrasmritayah
pratyakshanumanagamah pramanani
viparyayo mithyajnanam atadroopapratishtham
shabdajnaananupati vastushoonyo vikalpah
abhavapratyayalambana vrittirnidra
anubhootavishayasanpramoshah smritih
abhyasavairagyabhyan tannirodhah
tatra sthitau yatno abhyasah
sa tu dirghakalanairantaryasatkarasevito dridha-bhoomih
drishtanushravikavishayavitrishnnasy vashikarasamjna vairagyam
tatparan purushakhyatergunnavaitrishnyam
vitarkavicharanandasmitaroopanugamatsanprajnatah
viramapratyayabhyasapoorvah sanskarashesho anyah
bhavapratyayo videhaprakritilayanam
shraddhaviryasmritisamadhiprajnapoorvaka itaresham
tivrasanveganam aasannah
mridumadhyadhimatratvat tatopi visheshah
eeshvarapranidhanad va
kleshakarmavipakashayairaparamrishtah purushavishesh eeshvarah
tatra niratishayan sarvajntvabijam
sa poorvesham api guruh kalenanavachchhedat
tasya vachakah prannavah
tajjapastadarthabhavanam
tatah pratyakchetanadhigamopyantarayabhavashch
vyadhistyanasanshayapramadalasyaviratibhrantidarshanalabdhabhoomikatvanavasthitatvanichittavikshepastentarayah
duhkhadaurmanasyanggamejayatvashvasaprashvaavikshepasahabhuvah
tatpratishedhartham ekatattvabhyasah
maitreekarunamuditopekshanansukhaduhkhapunyapunyavishayananbhavanatashchittaprasadanam
prachchhardanavidharanabhyan va prannasya
vishayavati va pravrittirutpanna manasah sthitinibandhini
vishoka va jyotishmati
vitaragavishayan va chittam
svapnanidrajnanalambanan va
yathabhimatadhyanad va
paramanu paramamahattvantosya vashikarah
ksheennavritterabhijatasyevmanergrahitrigrahannagrahyeshutatsthatadangjanatasamapattih
tatra shabdarthajnanavikalpaih sankeerna savitarka samapattih
smritiparishuddhausvaroopashoonyevarthamatranirbhasa nirvitarka
etayaiva savichara nirvichara cha sookshmavishaya vyakhyata
sookshmavishayatvan chalinggaparyavasanam
ta eva sabijah samadhih
nirvicharavaisharadye adhyatmaprasadah
rtanbhara tatr prajna
shrutanumanaprajnabhyam anyavishayaa vishesharthatvat
tajjah sanskaro nyasanskarapratibandhi
tasyapi nirodhe sarvanirodhannirbijah samadhih

CHAPTER II - SADHANA PADA-- PRACTISE

tapahsvadhyayeshvarapranidhanani kriyayogah
samadhibhavanarthah kleshatanookaranarthashch
avidyasmitaragadveshabhiniveshah kleshaah
avidya kshetram uttareshanprasuptatanuvichchhinnodaranam
anityashuchiduhkhanatmasunityashuchisukhatmakhyatiravidya
drigdarshanashaktyorekatmatevasmita
sukhanushayi raagah
duhkhanushayi dveshah
svarasavahi vidushopi tatharoodho bhiniveshah
te pratiprasavaheyah sookshmah
dhyanaheyastadvrittayah
kleshamoolah karmashayodrishtadrishtajanmavedaniyah
sati moole tadvipako jatyayurbhogah
te hladaparitapafalah punyapunyahetutvat
parinamatapasanskaraduhkhairgunnavritti -virodhaccha duhkham eva sarvan vivekinah
heyan duhkham anagatam
drashtridrishyayoh sanyogo heyahetuh
prakashakriyasthitishilan bhootendriyatmakanbhogapavargarthan drishyam
visheshavisheshalinggamatralinggani gunnaparvani
drashta drishimatrah shuddhopi pratyayanupashyah
tadarth eva drishyasyatma
kritarthan prati nashtam apyanashtantadanyasadharannatvat
svasvamishaktyoh svaroopopalabdhihetuh sanyogah
tasya heturavidya
tadabhavat sanyogabhavo hanan taddrisheh kaivalyam
vivekakhyatiraviplava hanopayah
tasya saptadhaa prantabhoomih prajna
yogangganushthanad ashuddhikshaye jnanadiptira vivekakhyateh
yamaniyamasanapranayamapratyaharadharanadhyanasamadhayo-a-shtava anggani
ahinsasatyasteyabrahmacharyaparigraha yamah
jatideshakalasamayanavachchhinnahsarvabhauma mahavratam
shauchasantoshatapahsvadhyayeshvarapranidhanani niyamah
vitarkabadhane pratipakshabhavanam
vitarkaa hinsadayah kritakaritanumoditalobhakrodhamohapoorvakamridumadhyadhimatra duhkhajnananantafala itipratipakshabhavanam
ahimsapratishthayam tatsannidhau vairatyagah
satyapratishthayam kriyafalashrayatvam
asteyapratishthayam sarvaratnopasthanam
brahmacharyapratishthayam viryalabhah
aparigrahasthairye janmakathantasanbodhah
shauchat svanggajugupsa parairasansargah
sattvashuddhisaumanasyaikagryendriyajayatmadarshanayojnatvani cha
santoshad anuttamah sukhalabhah
kayendriyasiddhirashuddhikshayat tapasah
svadhyayad ishtadevatasanprayogah
samadhisiddhirishvarapranidhanat
sthirasukham aasanam
prayatnashaithilyanantasamapattibhyam
tato dvandvanabhighatah
tasmin sati shvasaprashvasayorgativichchhedah pranayamah
bahyabhyantarastambhavrittihdeshakalasankhyabhih paridrishto dirghasookshmah
bahyabhyantaravishayakshepi chaturthah
dharanasu ch yojnata manasah
svasvavishayasanprayoge chittasy svaroopanukarivendriyanan pratyaharah

CHAPTER III – VIBHOOTI PADA - MANIFESTATION

deshabandhashchittasya dharana
tatra pratyayaikatanata dhyanam
tad evarthamatranirbhasan svaroopashoonyam iva samadhih
trayam ekatra sanyamah
tajjayat prajnaalokah
tasya bhoomishu viniyogah
trayam antaranggan poorvebhyah
tad api bahiranggan nirbijasy
vyutthananirodhasanskarayorabhibhavapradurbhavaunirodhakshannachittanvayo nirodhaparinamah
tasya prashantavahita sanskarat
sarvarthataikagratayoh
kshayodayau chittasyasamadhiparinamah
tatah punah shantoditau tulyapratyayauchittasyaikagrataparinamah
etena bhootendriyeshu dharmalakshanavasthaparinama vyakhyatah
shantoditavyapadeshyadharmanupati dharmi
kramanyatvan parinamanyatve hetuh
parinamatrayasanyamadatitanagatajnanam
shabdarthapratyayanam itaretaradhyasat sankarahtatpravibhagasanyamat sarvabhootarutajnanam
sanskarasakshatkaranat poorvajatijnanam
pratyayasy parachittajnanam
na cha tat salambanan,tasyavishayibhootatvat
kayaroopasanyamat tadgrahyashaktistambhe chakshuhprakashasanprayogentardhanam
etena shabdadyantardhanamuktam
sopakraman nirupakraman cha karma tatsanyamad aparantajnanam,
arishtebhyo va
maitryadishu balani
baleshu hastibaladini
pravrittyalokanyasat sookshmavyavahitaviprakrishtajnanam
bhuvanajnanan soorye sanyamat
chandre taravyoohajnanam
dhruve tadgatijnanam
nabhichakre kayavyoohajnanam
kanthakoope kshutpipasanivrittih
koormanadyan sthairyam
moordhajyotishi siddhadarshanam
pratibhad va sarvam
hridaye chittasanvit
sattvapurushayoratyantasankeernnayohpratyayavishesho bhogah pararthatvat
svarthasanyamat purushajnanam
tatah pratibhashravannavedanadarshasvadavarta jayante
te samadhavupasargaa vyutthane siddhayah
bandhakarannashaithilyat pracharasanvedanach chchittasya parashariraveshah
udanajayajjalapangkakantakadishvasangg utkrantishch
samanajayat prajvalanam
shrotrakashayoh sanbandhasanyamad divyan shrotram
kayakashayoh sanbandhasanyamalaghutoolasamapatteshchakashagamanam
bahirakalpita vrittirmahavideha tatahprakashavarannakshayah
sthoolasvaroopasookshmanvayarthavattvasamyamadbhootajayah
tatoanimadipradurbhavah kayasanpattaddharmanabhighatashch
roopalavanyabalavajrasanhananatvani kayasanpat
grahannasvaroopasmitanvayarthavattvasanyamad indriyajayah
tato manojavitvan vikarannabhavah pradhanajayashch
sattvapurushanyatakhyatimatrasysarvabhavadhishthatritvam sarvajnatritvan cha
tadvairajnadapi doshabijakshaye kaivalyam
sthanyupanimantrane sanggasmayakarannanpunah anishtaprasanggat
kshannatatkramayoh sanyamadavivekajam jnanam
jatilakshannadeshairanyataanavachchhedattulyayostatah pratipattih
tarakan sarvavishayan sarvathavishayam akramancheti vivekajan jnanam
sattvapurushayoh shuddhisamye kaivalyam iti

CHAPTER IV--  KAIVALYA PADA --  LIBERATION

janmaushadhimantratapahsamadhijah siddhayah
jatyantaraparinamah prakrityapoorat
nimittam aprayojakan prakritinan varannabhedastutatah kshetrikavat
nirmannachittanyasmitamatrat
pravrittibhede prayojakam chittam ekam anekesham
tatra dhyanajam anashayam
karmashuklakrishnnam yoginah trividham itaresham
tatastadvipakanugunanam evabhivyaktirvasananam
jatideshakalavyavahitanam apyanantaryamsmritisanskarayoh ekaroopatvat
tasam anaditvam chashisho nityatvat
hetufalashrayalambanaih sangrihitatvad eshamabhave tadabhavah
atitanagatan svaroopatostyadhvabhedad
te vyaktasookshma gunatmanah
parinamaikatvad vastutattvam
vastusamye chittabhedat tayorvibhaktah panthah
taduparagapekshatvat chittasya vastu jnatajnatam
sada jnatashchittavrittayastatprabhohpurushasyaparinamitvat
na tat svabhasandrishyatvat
ekasamaye chobhayanavadharannam
chittantaradrishye buddhibuddheratiprasanggah smritisankarashcha
chiterapratisankramayastadakarapattausvabuddhisanvedanam
drashtridrishyoparaktan chittan sarvartham
tadasankhyeyavasanachitram api pararthan sanhatyakaritvat
visheshadarshin aatmabhavabhavanavinivrittih
tada vivekanimnan kaivalyapragbharan chittam
tachchhidreshu pratyayantarani sanskarebhyah
hanam esham kleshavaduktam
prasankhyanepyakusidasy sarvathavivekakhyaterdharmameghah samadhih
tatah kleshakarmanivrittih
tada sarvavarannamalapetasyjnanasyaanantyajgyeyam alpam
tatah kritarthanan parinamakramapari samaptirgunanam
kshannapratiyogi parinamaparantanigrarhyah kramah
purusharthashoonyanan gunanan pratiprasavahkaivalyan, svaroopapratishtha va chitishaktireti


4.24- - tadasankhyeyavasanachitram api pararthan sanhatyakaritvat


Though the framework of consciousness is interwoven with innumerable desires and subconscious impressions, it exists for the seer on account of its proximity to the seer as well as to the objective world.Though consciousness has been fogged with impressions (samskaras) throughout eternity, its aim is not only to satisfy the desires of the senses (bhoga), but also to further the emancipation (apavarga) of the soul. Consciousness is tied by a hidden force both to the seer and to nature. It is well equipped to reach the seer, though it has no ambition of its own except to serve its Lord. Consciousness has innumerable inclinations and impressions derived from memory, among which longing for pleasures and freedom from pleasures stand out. They are desired impressions. From this, it becomes clear that consciousness, being close to nature and spirit, feels that it does not exist for its own sake but for the sake of purusa and prakrti.. Once consciousness is cultured through yogic discipline, it becomes matured and illumined. It realises that the seer is not interested in objects of pleasure and opts to serve with disengagement. Now that it comprehends its inner value, it realises the triviality of nature's pleasures and turns towards the path of Self-Realisation. Thus transformed, it begins its journey towards emancipation. If one's karmas are good, they awaken curiosity and guide it towards the path of kaivalya; they reward one's effort with the vision of the soul. Yogic practices speed up this process, beginning with the conquering of the body and ending in the vision of the soul.  This is salvation.  For most modern scientists (who have NO access to the wisdom of the Vedas ) mind appears to be the master, which receives numerous inputs through senses, synthesizes them and understands them. But, mind is not the master. It is just an efficient manager. It is always working for the Purusha, the pure consciousness. The master never appears in the forefront. But, the power of illumination belongs to the Master. The mind receives only a reflection of this power, to receive the numerous impressions of the world outside. One must understand the process very clearly and keep the mind as an efficient manager working for the self, which is the Purusha, the pure consciousness. The Purusha may be a mere witness, the ultimate seer. He may have the capability to illumine himself and illumine the mind, and through the mind, the external world. But, Purusha has to operate only through the mind, which has no self illumining capability, for which it depends on the Purusha. The bridge between the Purusha and the world is the mind. That mind field, though filled with countless impressions, exists for the benefit of another witnessing consciousness, as the mind field is operating only in combination with those impressions. However subtle we go in our exploration of the depths of the mind, that mind itself gets its life force from pure consciousness, like the electricity and the computer.   The computer cant perform without electricity. This pure consciousness is the Reality that we want to experience, unalloyed even by the subtlest aspect of mental process. While the computer operates for the external user, it is the other way around with consciousness. The mind field operates for the benefit of the consciousness. Though having countless desires, the mind-stuff exists for the sake of another [the Purusha] because it an act only in association with it. Though the fabric of consciousness is interwoven with innumerable desires and subconscious impressions, it exists for the seer on account of its proximity to the seer as well as to the objective world.  This is because the mind cannot function without the power of the Perceiver. The mind is a compound of various things, and therefore it cannot work for itself.  The proximity (samhatya) of the spirit is itself, the cause of the innumerable moods and urges.4.25- - visheshadarshin aatmabhavabhavanavinivrittih


For one who realises the distinction between citta and atma, the sense of separation between the two disappears.When the difference between consciousness (citta) and the projector of the consciousness (citi) is recognised, the search for Self-Realisation ends.  From iv.15 to iv.25, Patanjali takes the sadhaka progressively to the realisation that consciousness is not the all-knower, but simply an instrument of the soul.  For one who is not sure of the difference between consciousness and soul (citta and citi), an analogy is given; the blades of grass which shoot up during the rainy season prove the existence of the hidden seeds.  In this sutra Patanjali explains that the seed of the soul (atma bija) is sown at the right time for the knowledge of the soul (atma jnana) to be securely established. As one mistakes a rope for a snake at first glance, but realises upon examination that it is a rope, consciousness at this stage realises that it is not all-knowing, but an instrument of the soul. Avidya is vanquished and the practitioner thoroughly understands objective as well as subjective knowledge, without colourisation. Here all moods and modes cease to flow, and consciousness is elevated to the optimum degree to behold the inebriated state of the seer. The yogi is no longer drawn towards the temptations of the world. His search for the self ends. He becomes a master of yoga and a master of himself. He is yogesvara. This is the substance (svarupa) of yoga and a distinct attribute of the seer (visesa darsinah). For one who has experienced this distinction between seer and this subtlest mind, the false identities and even the curiosity about the nature of one's own self come to an end. After the yogi has explored the many currents and cross currents of the gross and subtle mind, there comes the realization of the separateness from all of these levels and pure consciousness. It is then, that all of these questions cease. It is not a case that they are analytically answered in logical words. Rather, the questions are resolved; they simply evaporate in understanding. Patanjali is now explaining the nature of that yogi who has realized the distinction between the seer, the seen and the mind very clearly. In other words, he is now the viveki, the one proficient in discriminating faculty; the one who can perceive the truth and differentiate it from the one which is not – easily. At this stage, the mind also is the purest possible reflector of external reality, without any coloring either on itself  or on the scenery.  The seer, the Purusha, the pure consciousness knows this. He has experienced the external reality in its purest form, since no coloring affects it now. There are now no false identities.  There is not even any further curiosity about the nature of one's own self. There is complete cessation of all doubt between the seer, the seen and the nature of mind. There is a complete cessation of any desire, including the desire to reside in the Purusha. The pure mind has come close to the Purusha and is accepting his Mastery. To one who sees the distinction between the mind and the Atman, thoughts of mind as the Atman cease forever. For one who realizes the distinction between citta and atma, the sense of separation between the two disappears. The man of discrimination ceases to regard the mind as the Atman. For one who has experienced this distinction between seer and this subtlest mind, the false identities and even the curiosity about the nature of one's own self come to an end.
4.26- - tada vivekanimnan kaivalyapragbharan chittam


Then consciousness is drawn strongly towards the seer or the soul due to the influence  of the exalted intelligence.


When the exalted intelligence is ablaze, consciousness is illumined; it becomes free and tinged with the divine (citta suddhi). Due to this divine light, citta, with its exalted intelligence, is attracted as if by a magnet towards its source - the indivisible seer who is alone, free and full. Before reaching the state of exalted intelligence, consciousness is attracted more towards the pleasures of the world. When intelligence is free from doubts and prejudices, it gravitates towards the absolute seer. As a farmer builds dykes between his fields to regulate the flow of water, similarly, exalted intelligence builds a dyke for the consciousness, so that it does not move again towards the world, but turns and flows towards union with the divine seer. This is kaivalya, an existence filled with freedom and beatitude. Such a yogi becomes a king amongst men. Viveka means clear discrimination between Truth and what is not truth. Truth liberates from ignorance, while what is not truth binds the sadhaka to Ignorance. The mind-field is always looking outward through the senses and its perception is always coloured. But, once the coloring is removed, the mind-field, the Chitta also becomes a clear, pure receiver of external wisdom because of the illuminating power that it has received from the Purusha.  Now, mind is inclined towards clear viveka or discrimination faculty in its power of perception and therefore, the ignorance binding it, comes down and down and tends to remove the veil of ignorance from the Purusha. Purusha is now shining clearly. Mind also therefore gravitates towards total liberation. What is the liberation? It is nothing but the dropping of all barriers to wisdom, the barriers to truth that had arisen in mind due to the covering of Ignorance. What is the ignorance of the mind-field? It is its identification with the body-mind complex. Once the self realizes that it is not the body-mind complex, the barriers covering the mind-field drop away easily. The mind-field should detach from the drisya and become and efficient aid of the real Master, the Prabhu, the Purusha, the self, the consciousness. Now, all barriers drop off. Discrimination, viveka comes home automatically. Renunciation, vairagya and liberation happen effortlessly, effectively and automatically. Then the mind is inclined towards the highest discrimination, and gravitates towards absolute liberation between seer and seen. When even the subtlest questions of life subside, there is only one direction left to go, and that is towards the realization of the absolute reality that is beyond. This is not a case of a lethargic mind having no question about the meaning of life; such a mind has not even entered the path of Self-realization. Rather, it comes from having questioned, explored, searched, and longed, through the gross, subtle, and causal levels, until finally, the point of the final discrimination stands in front of the seeker. When the mind is bent on the practice of discrimination, it moves toward liberation. And their clarity takes them to their only concern; to reach and remain in a state of freedom.  The yogi has to achieve this.  It does not come by wishful thinking.  Only through higher yoga can this be achieved consistently. Practice of Yoga leads to discriminating power, to clearness of vision. The veil drops from the eyes, and we see things as they are.  When discrimination comes by long practice fear ceases, and the mind attains isolation.


4.27- - tachchhidreshu pratyayantarani sanskarebhyahNotwithstanding this progress, if one is careless during the interval, a fissure arises due to past hidden impressions, creating division between the consciousness and the seer.The force of past impressions may create loopholes in the form of intellectual pride or other varying moods or modes of thought, which breach the consciousness and agitate the harmony and serenity of oneness with the pure Self (atmabhava). This sutra shows a way to fight old impressions that may influence the consciousness and crack it. Patanjali cautions that even for the supreme intelligence, the subconscious samskaras may surface in this intermediate stage and sway the consciousness. Patanjali advises yogis who wish to be released from worldly life to be incessantly vigilant in order to overcome these old habits, lest their consciousness wavers between the desire for perfection and actual perfection. The uninterrupted practice of yoga unconditionally crushes these fissures in consciousness, and eliminates doubts and prejudices, so that pure wisdom may shine. In the Bhagavad Gita 11.59, Lord Krishna says that inbuilt desire persists as a fissure even in the most austere renunciate. Only the vision of the Supreme resolves these latent faults forever. From that moment no worldly desire or temptation can endanger the composure and virtue of the yogi .Patanjali says, even at this point, there will be some very deep impressions, very deeply ingrained Samskaras, which rise again and again to pull down the viveka and put barriers in its path. This happens many times. This is because, some of these deepest, ingrained samskaras  take time and effort to be totally rooted out. The same methods already gone through for removal of samskaras must be continued to be adopted  till the last remnants are rooted out. For this, retaining a high level of awareness of them is however essential. When there are breaks or breaches in that high discrimination, other impressions arise from the deep unconscious. The clarity of discrimination can once again be clouded over. This temporary loss of the ground attained is one of the predictable obstacles of the path of enlightenment. The way to deal with this is the same as it was before the discriminative enlightenment . In the relaxation of the focus, other mind contents arise in the intervals.  These are based on subtle impressions. The yogi faces failures at every step but he must forge ahead.4.28- - hanam esham kleshavaduktam


In the same way as the sadhaka strives to be free from afflictions, the yogi must handle these latent impressions judiciously to extinguish them.The gap between consciousness and the seer can rear disharmony and disturbance in one's self. As fire is deprived of fuel, likewise, the yogi has to remove the latent impressions from the consciousness and extinguish them, for it to be in harmony with the seer. Patanjali advises the yogi to eliminate disturbances by reintroducing yogic disciplines with faith, vigour and vitality. As the sadhaka earlier strove to rid himself of the sufferings of avidya, asmita, raga, dvesa and abhinivesa, the exalted yogi must, through practice, press, dry out and close the perforations in the consciousness. iv. 27 stated that subconscious impressions surface in the form of intellectual pride, which hinders progress towards the goal of union with the divine seer. As roasted seeds do not germinate, so the fire of wisdom must burn out impressions and ambitions, ending their power to generate disturbing thoughts, so that the consciousness maintains its union with the seer forever. Patanjali has taught us all the methods for removal and rooting out of kleshas like ignorance and suffering throughout the Yoga Sutras earlier. The removal of the remaining kleshas also needs to be done by the same methods.  First, you seek enough purity of mind and body that you can experience the highest. Then, after that direct experience, the way in which you relate to samskaras and karma is vastly different. You have glimpsed the highest, and knowing that, the purifying process. One must never accommodate even small errors because they are as detrimental as the five obstacles.  Each yogi has to endure and overcome this inner conflict alone.4.29- - prasankhyanepyakusidasy sarvathavivekakhyater dharmameghah samadhih


The yogi who has no interest even in this highest state of evolution, and maintains supreme attentive, discriminating awareness, attains dharmameghah samadhi.   He contemplates the fragrance of virtue and justice.


When the stream of virtue pours in torrents and the consciousness is washed clean of bias, prejudice and ambition, the light of the soul dawns. This is dharma megha samadhi - the fruit of the practice of yoga.  If the yogi, knowing that the highest form of intelligence is also a hindrance, remains uninterested even in this enlightened wisdom as well as in spiritual attainments, virtuousness descends upon him like torrential rain, washing away his individual personality. His only ambition now is to sustain spiritual health. He has purity and clarity. His personality has been transformed. He becomes humane, universal and divine. He lives forever in dharma megha samadhi, unexcelled bliss.  A cloud has two facets. It may cover the sky without bringing rain. This makes the atmosphere gloomy and people become inactive and dull. But if the cloud bursts into rain, the atmosphere is cleared, the sun shines, and people go out to work gleefully. The yogi should not make the consciousness quiet in a tamasic way, but in an alert, satvic way to shine forth brilliantly to live in the delightful, fragrant rain-cloud of virtue.  He has renounced everything, and is a viveki (one who distinguishes the invisible soul from the visible world), ajnanin (sage), a vairagin (renunciate), and a bhaktan (divine devotee). Now he has attained nirbija Samadhi.  Omniscience or total knowledge is what man seeks to attain as the highest state possible for him. But, for yogi, even this omniscient state holds no interest at all. He does not hanker for it, nor does he feel proud when he knows he has it. Thereby, the yogi exhibits the highest possible state of discrimination. The Samadhi which he is in, in  this state is called Dharma Megha Samadhi, or the Samadhi of the cloud of virtue. This renouncement of the exalted state of omniscience is called paravairagya or the ultimate renunciation. One can renounce all desires – and go on desiring for moksha. But, one can renounce even this desire for moksha. This is the state of absolute desirelessness. No desires what so ever – no desire even for Moksha. The desire for Moksha, or liberation is the ultimate desire and even this desire is renounced to make desirelessness complete.  This state is the state of the ultimate discrimination. And the yogi will now be in this state forever. Patanjali calls this state as Dharma Megha Samadhi. Dharma means virtues, megha means clouds; Samadhi means the still, flickerless state at the end of dharana and dhyana. This dharma megha is going to remain flickerless and still with the yogi.  Dharma means virtues. All virtues have descended on the Yogi like a cloud from the sky. And, they will now remain still and flickerless with the Yogi. Why is this Samadhi called a cloud? This cloud also covers the vision of the Yogi from the clear sky of kaivalya.  Even if it is of virtues, it still covers the essential kaivalya, his total liberation, from the Yogi. So, to that extent, this too remains as the last barrier that the yogi must come out of. When there is no longer any interest even in omniscience, that discrimination allows the samadhi, which brings an abundance of virtues like a rain cloud brings rain. : There finally comes a point where discrimination has so thoroughly set aside all which is not Self that even the interest in omniscience is seen as only relatively real and not worthy of pursuit. Then comes the highest virtues: From that non-attachment to omniscience there comes the samadhi that brings an abundance of virtues like a rain cloud brings rain. The Self may have been glimpsed before, but the colorings of the deep impressions were still there. Now even those have been transcended. Peace, bliss,  and perfect purity becomes a yogi’s  own nature, after he has  given up all  vanities of powers.
4.30- - tatah kleshakarmanivrittih


Then comes the end of afflictions and of karma.


The effect of dharma megha samadhi is freedom, freedom from the five afflictions and fluctuations. It is the highest form of intelligence and evolution. From this rain-cloud of virtue, sufferings cease of their own accord and in their place, divine actions with no reactions flow forth like a river from the yogi. This is freedom. Avidya, the mother of afflictions, is eliminated, root and branch, along with residual subliminal impressions. The sadhaka will not deviate from the path of divinity nor perform an act that binds, hinders or preconditions his consciousness. He is free from the bondage of karma. In the Bhagavad Gita (V 1.5), Lord Krishna says that each individual has to cultivate himself to become enlightened, and to learn not to degrade himself, for the Self alone is the friend of the individual self, and the Self alone is the enemy of the egotistical self. As the light of a lamp fades as the oil runs out, so the lamp of the mind is extinguished as its fuel, the actions producing joys and sorrows, is exhausted. As nirmana citta is extinguished of its own accord, its root motivation is burnt out, leaving no opportunity for the production of effects The cycle of cause and effect is at an end, and the yogi is liberated from the grip of nature. Even in this liberated state, he will not relinquish his practices. He will continue to maintain them as a divine command, so that the freedom earned may not be lost by neglect. Patanjali says – if the yogi goes beyond even this barrier of virtuous cloud or Dharma megha, then, all the deepest impressions or samskaras in him dissolve totally and all the kleshas or sorrows, pains and afflictions cease totally and absolutely. Dharma megha Samadhi is thus the last barrier to cross for the successful yogi.After that dharma-meghah samadhi, the colorings of the kleshas and the karmas are removed. Burning the seeds of karma: This is the final dealing with the colorings (kleshas). First, the mind was stabilized . Then these colorings were reduced in their gross form , then they were dealt with in their subtle forms. These kleshas (colorings) moved through four stages of active, separated, attenuated, and then were reduced to seed form. Now, those seeds are parched, so as to not be able to grow again. First, there were glimpses of Truth, which had the effect of negating the obstacles . After a great deal of sadhana (spiritual practices), there came a temporary discriminative enlightenment that was accompanied by breaches . Now, with the neutralizing of the colorings of the samskaras that cause karma, the realization is finally firm of ground. The yogi rests in the True nature of the Self . From that samadhi all afflictions and karmas cease. After that dharma-meghah samadhi, the colorings of the kleshas and the karmas are removed. From that comes cessation of pains and works. When that cloud of virtue has come, then no more is there fear of falling, nothing can drag the Yogi down. No more will there be evils for him. No more pains  When the yogi reaches the causal level and sees the various clouds of energy (meghah) in which the dharmas or laws for righteous life, are created and maintained, he gets an ease in his higher yoga practice.  He smiles for he will never again fall into the trap of making spiritual missions to help or to save others
4.31- - tada sarvavarannamalapetasy jnanasyaanantyajgyeyam alpam


Then, when the veils of impurities are removed, the highest, subjective, pure, infinite knowledge is attained, and the knowable, the finite, appears as trivial.The stream of virtue extinguishes all the veils of impurities. The yogi is devoid of doubts, preconceptions and prejudices. The infinite light of the soul illumines him continuously, and his consciousness and the seer become one. For him, knowledge gained through the organs of cognition and through consciousness are insignificant compared with the infinite wisdom emanating from the soul. This sutra describes the characteristics of the yogi who is devoid of afflicting actions. His head becomes clear and his heart clean and pure as crystal. When the clouds dissipate, the sky becomes clear. When the sun is bright, no other light is required. When the light of the soul blazes, the yogi does not need mind or intelligence to develop knowledge. . In this sutra, as the consciousness has been fully matured, he cautions the yogi that if fissures are formed in the cttta, afflictions will affect him instantaneously and not at a future time. His knowledge springs eternally from the seed of all knowledge (atman) and jnana gahga (perennial river of wisdom), and he perceives directly. The cover that has clouded the Jnanam is now totally removed. It is shining in its pristine purity and totality now.  The Jneyam, the thing to be known is now almost nothing. Or alpam. In this state, the Purusha starts functioning by himself, and mind merely remains without clouding his experience and vision. Purusha sees and experiences the reality totally. There are no barriers whatsoever for him now. It can also be said, he is now the reality himself. Then all the coverings and impurities of knowledge are totally removed. Because of the infinity of this knowledge, what remains to be known is almost nothing. The, when the veils of impurities are removed, the highest, subjective, pure, infinite knowledge is attained, and the knowable, the finite, appears as trivial. Then the whole universe, with all its objects of sense-knowledge, becomes as nothing in comparison to that infinite knowledge which is free from all obstructions and impurities. When the mind is free from the clouds that prevent perception, all is known, there is nothing to be known.  When those veils are only temporarily removed or set aside, the process of purifying continues, recalling that instructions were even given on how to deal with breaches in enlightenment .  First comes the direct experience of the infinite. It might be only a glimpse, but even that glimpse may qualitatively reveal the height of Truth . Then comes knowledge: One of the results of that direct experience is the knowledge of the simplicity of things, that there really is little to know. Then keep purifying: After that realization, we then continue with renewed conviction the process of removing karma, etc. Karma is removed: Finally, all karma is removed through the coming of the rain cloud of virtues described in the previous sutra.  The realization that there is little to know is deliciously amusing, amazing, wonderful, and filled with joy.  These insights come because of seeing the nature of the gunas , the way the subtle mind operates, and realizing the higher discrimination. Then knowledge, bereft of covering and impurities, becoming infinite, the knowable becomes small.  Knowledge itself is there; its covering is gone. 
4.32- - tatah kritarthanan parinamakramapari samaptirgunanam


When dharma megha samadhi is attained, qualities of nature (gunas) come to rest. Having fulfilled their purpose, their sequence of successive mutations is at an end.Having transformed the yogi's consciousness by the radiation of the rays of the soul, the orderly mutations and rhythmic sequences of the qualities of nature, sattva, rajas and tamas come to an end. Their tasks are fulfilled, and they return to nature. The essence of intelligence and the essence of consciousness both now retire to rest in the abode of the soul. The master, the seer or the soul, is independent. He keeps the gunas in suspension, or uses them when necessary. They enthusiastically serve him as committed servants, without influencing him as before, and without interfering in his true glory. Now the three primary gunas have totally fulfilled their purpose for him. They are no more needed for the enlightened yogi. He has transcended all their use. Ordinarily, the three Gunas are the ones, which go on creating an ordered sequence of events for the sadhaka, which he has to go through all his life.  Now, the Yogi has transcended that ordered sequence of events and transformations. There is no more need for them in his life. He is beyond all the three Gunas. Therefore, having fulfilled their part in his life, the gunas recede back into the essence from which they have come. They, which means, the world of three Gunas, no more undergoes any transformation in the experience of the enlightened Yogi. The Purusha had jumped from the Divine into the world of prakruthi. There he learnt all the lessons that prakruthi had to offer; He was covered by the Maya, of the three Gunas, which were constantly transforming his world. But, as yogi, he began coming out from one barrier after another, set for him by the Maya. The ultimate barrier of dharma megha also having been transcended, the Purusha is back into the divine. The whole prakruthi of the three Gunas, cannot any more, set any barriers for him.  He is now a muktha Purusha. Also resulting from that dharma-meghah samadhi, the three primary elements or gunas  will have fulfilled their purpose, cease to transform into further transformations, and recede back into their essence. The interplay of the three gunas were earlier seen to be the cause for pain , and sadhana was done so as to discard this pain before it comes. The coming of the dharma-meghah samadhi also brings to an end the need for the three subtle transitions previously discussed . Thus, the subtle material nature, having fulfilled its purpose, its progressive alterations end. When dharmameghah samadhi is attained, qualities of nature (gunas) come to rest. Having fulfilled their purpose, their sequence of successive mutations is at an end. The three basic qualities cease to follow the sequence of alternating pain and pleasure.  Resulting from that dharma-meghah samadhi , the three primary elements or gunas  will have fulfilled their purpose, cease to transform into further transformations, and recede back into their essence.

4.33- - kshannapratiyogi parinamaparantanigrarhyah kramah


As the mutations of the gunas cease to function, time, the uninterrupted movement of moments, stops. This deconstruction of the flow of time is comprehensible only at this final stage of emancipation.The sequence of time is related to the order of movements of the gunas of nature. Only the yogi recognises this inter-relationship and is free from gunas. The uninterrupted succession of moments is called time. These movements of moments and the uninterrupted mutation of the gunas of nature are distinctly recognisable at the culminating point of transformation. The average person is not aware of moments - he understands their movement as past, present and future. When moments sup away from one's awareness, one lives in movements. Memory begins to exert its influence, and consciousness is felt at this juncture in the movements of time. The perfect yogi lives in the moment without getting involved in movements - the movements of moments are arrested, and psychological and chronological time comes to an end. Living in the moment, the yogi sees the seer. This is evolution. Nature eternally helps the intelligence and consciousness towards evolution (parinama nityan), whereas the seer remains eternally changeless (kutastha nityan). Evolution takes place in a moment. Moment implies instant while movement implies time. When change comes, it arrives at once in a moment, only after a series of efforts involving movements of time. Transformation does not come without effort. As change is noticeable to an average individual, so the end transformation is distinguishable to a yogi by virtue of his pure wisdom - dharma megha samadhi. He is free from time, place and space, while others remain trammeled in this net. He is neither attracted towards nature nor disturbed by it. He is now a divine yogi. Every change is clearly perceived only at the end of the transformation process. Not, when the change was happening from moment to moment. It is true that each moment presents a point of change in any ordered sequence of changes. But, the perception of the change is really clear, only when the sequence ends. All the three Gunas need to undergo the full change  - and then, the full change becomes comprehensible. This implies two things. (1) Every moment a part of the total change is taking place. But, in that moment, the change is not comprehensible. (2) At some point, a total change has been completed – and it becomes perceptible and comprehensible. For the Yogi, the three Gunas have stopped their transformation process. This means, the total change is visible, experience-able, and knowable for the Yogi. But, the same has not happened for all others. For all others, the change continues; the transformation continues; and every moment, there is change; they are not able to see the change that will come tomorrow. But, not so, for the yogi who has gone beyond the dharma megha Samadhi. For him, there is no further transformation, which is hidden from him.  All changes are known to him. The sequencing process of moments and impressions corresponds to the moments of time, and is apprehended at the end point of the sequence. Here, in this sutra, time is being described as the uninterrupted sequence or order of the many impressions in the field of mind. It is this sequencing that brings the appearance of time. Think of a reel of movie film. You can hold it, and all of the frames in your hand, at one moment of time, and yet, when you play the movie through a projector, you create the appearance of time. It is because of the sequencing of the frames, one after the other, that there appears to be time. The "Aha!" moment of understanding a sequence of moments, impressions, or frames comes at the end of the sequence. Recall that great emphasis is placed on these transition moments in sutras. When you can see these moments at the end of the sequence, you come to understand the transformation process itself, and can see beyond the avidya or ignorance that veils the true self.  Break the pattern of sequencing to transcend time: Most of the time, we are caught up in time, identified with those thought patterns, whether gross or subtle in nature. Now, in these last few sutras, all of those patterns have been reduced to their primal reality, that of the three gunas. If you break the identity with the patterns, and the sequencing process, then you break the process of time, space, and causation. The process, of which moments are a counterpart, and which causes the alterations, comes to an end and is clearly perceived.The advanced yogi alone achieves this.  This is an individual accomplishment, where the yogi sees the moments, which in sequence make up time which is itself the changing mundane energy (gunanam).  The yogi clearly perceives this from afar.  What hypnotizes other and keeps them under its control subjectively and objectively, is looked upon by the yogin, just as the God would normally see it.As the mutations of the gunas cease to function, time, the uninterrupted movement of moments, stops. This deconstruction of the flow of tie is comprehensible only at this final stage of emancipation. This is the sequence of the mutations which take place at every moment, but which are only perceived at the end of a series.  A sequence is the replacement of one characteristic by one that follows it. This is linked to moment. A replacement of characteristics is also the basis of moment.4.34- -- purusharthashoonyanan gunanan pratiprasavah kaivalyan, svaroopapratishtha va chitishaktireti


Kaivalya, liberation, comes when the yogi has fulfilled the purusarthas, the fourfold aims of life, and has transcended the gunas.The yogi with the stream of virtuous knowledge is devoid of all aims of life as he is free from the qualities of nature. Purusarthas are man's four aims in life - dharma (science of duty), artha (purpose and means of life), kama (enjoyments of life) and moksa (freedom from worldly pleasures). They leave the fulfilled seer and fuse in nature.  Patanjali speaks of the purusarthas only in the very last sutra. His thoughts on the purusarthas are implicitly contained in the earlier chapters, and expressed clearly at the end. Thus, the four padas are, consciously or unconsciously, founded on these four aims and stages of activity.  Dharma is the careful observation of one's ethical, social, intellectual and religious duties in daily Life. Strictly stating, this is taught at the level of studentship, but it must be followed throughout life; without this religious quality in daily life, spiritual attainment is not possible.  Artha is acquisition of wealth in order to progress towards higher pursuits of life including understanding the main purpose of life. If one does not earn one's own way, dependence on another will lead to a parasitic life. One should never be greedy while accumulating wealth, but only to meet one's needs, so that one's body is kept nurtured and one may be free from worries and anxieties. In this stage one also finds a partner with whom to lead a householder's life. One comes to understand human love through individual friendship and compassion, so that one may later develop a universal fellowship leading to the realisation of divine love. The householder is expected to satisfy his responsibilities of bringing up his children and helping his fellow men. Thus, married life has never been considered a hindrance to happiness, to divine love or to the union with the Supreme Soul.  Kama means enjoyment of the pleasures of life, provided one does not lose physical health, or harmony and balance of mind. The Self cannot be experienced by a weakling, and the body, the temple of the soul, has to be treated with care and respect. Asana, pranayama and dhyana, therefore, are essential to purify the body, stabilise the mind and clarify the intelligence. One must learn to use the body as a bow, and asana, pranayama and dhyana as arrows to be aimed at the target - the seer or the soul. Moksa means liberation, freedom from the bondage of worldly pleasures. It is the experience of emancipation and beatitude, possible only when one is free from physical, psychological, intellectual and environmental afflictions , and from poverty, ignorance and pride. In this state one realises that power, knowledge, wealth and pleasure are merely passing phases. Each individual has to work hard to free himself from the qualities of nature (gunas) in order to master them and become a gunahtan. This is the very essence of life, a state of indivisible, infinite, full, unalloyed bliss. These aims involve virtuous actions and are linked with the qualities of nature and the growth of consciousness. When the goal of freedom is attained, the restricting qualities of consciousness and nature cease to exist. At this point of fulfilment, the yogi realises that the seeker, the seer and the instrument used to cognise the seer is atman. This absoluteness of consciousness is nothing but the seer. Now, he is established in his own nature. This is kaivalyavastha.  The practice of yoga serves every aim of life. Through the proper use of the organs of action, senses of perception, mind, ego, intelligence and consciousness, their purpose of serving their Lord, the seer, comes to an end, and these vestments of the seer, along with the qualities of nature, coil and withdraw, to unite in the root of nature (mula-prakrti).  There, they are held and isolated. By this, the citta becomes pure and supreme. In this supreme state, citta divinely merges in the abode of the seer so that the seer can shine forth in his immaculate, pure and untarnished state of aloneness. Now, the yogi shines as a king amongst men. He is crowned with spiritual wisdom. He is a krtarthan - a fulfilled soul, who has learned to control the property of nature. He brings purity of intelligence into himself. He is now free from the rhythmic mutation of gunas, of time, and thus released from aims and objects, as his search for the soul ends. All the twenty-four principles of nature move back into nature and the twenty-fifth, the seer, stands alone, in kaivalyam. He is one without a second; he lives in benevolent freedom and beatitude. With this power of pure consciousness, citta shakti, he surrenders completely to the seed of all seers, Paramatma or God. Lord Krishna, in the Bhagavad Gita (XVIII.6I-62), explains that 'the Supreme Ruler abides in the hearts of all beings and guides them, mounting them on wheels of knowledge should seek refuge by surrendering all actions as well as himself to the Supreme Spirit or God' so that he journeys from Self-Realisation towards God-Realisation.  Patanjali began the journey towards the spiritual kingdom with the word atha, meaning 'now'. He ends with the word iti, meaning 'that is all'. The yogi has reached his goal. The whole drama of the world goes on due to the emergence of the three gunas (or prakruti) as the coverage or aavarana around the Purusha – making him dance with the mind-field and its vrittis. Now, they have resolved back into their original form into the prakriti, leaving the Purusha free from the covering, or from the barriers created by them. The Chitta vrittis were the barriers. Purusha has scored a total victory over them now. Therefore, the three Gunas resolve back to their original position in the Prakriti. The yogi has conquered the chitta vrittis completely. He is now liberated from all of them, totally. He has emerged enlightened . He is now established in his original nature. This is kaivalya. When those primary elements involve, or resolve themselves back into that out of which they emerged, there comes liberation, wherein the power of pure consciousness becomes established in its true nature. When those primary elements or gunas involve, or resolve themselves back into that out of which they emerged, there comes liberation, wherein the power of pure consciousness (purusha) becomes established in its true nature . Such an enlightened Yogi is purely spontaneous, with no actions whatsoever being motivated by the inner drives of samskaras and karma. One hundred percent of actions are from the here-and-now response to the needs of the moment, in relation to the service of other beings. This is easy for such a yogi, as there is no I and no other; it is all a constant flow of pure, undivided consciousness (purusha), that only seems to play, here, there, and everywhere. Kaivala, liberation, comes when the yogi has fulfilled the purusarthas, the fourfold aims of life, and has transcended the gunas. Aims and gunas return to their source, and consciousness is established in its own natural purity. Since the gunas no longer have any purpose to serve for the Atman, they resolve themselves into Prakriti. This is liberation. The Atman shines forth in its own pristine nature, as pure consciousness. When the highest purpose of life is achieved the three basic qualities do not excite responses in the mind. That is freedom. In other words, the Perceiver is no longer colored by the mind. When those primary elements involve, or resolve themselves back into that out of which they emerged, there comes liberation, wherein the power of pure consciousness becomes established in its true nature. 

Here ends the exposition of kaivalya, the fourth pada of Patanjali's Yoga Sutras.  

Patanjali Maharishi covered everything in the mystic practice of yoga.  All glories unto him.  

Hari!Om! Namaskaraha, Great Mr. Captain Sir, Very interesting and enlightening blog, yours. Best Wishes. I have to go through in depth and detail to offer views etc.


 1. hi vc,

  ALMOST ALL WRITERs ABOUT INDIAN YOGA HAVE WRITTEN THAT GANDHI IS A YOGI -- TO PLEASE ROTHSCHILDs MEDIA

  BALLS,  GANDHI WAS A YOGI !

  GANDHI IS UNFIT TO BE A YOGI -- HE HAS ZERO QUALIFICATIONS TO BE A YOGI . . I HAVE READ ALL OF GANDHIs WORKS -TWICE , TO SEE IF I MISSED ANYTHING . .

  GANDHI HAS FOOLED THE WHOLE PLANET, BUT HE CANT FOOL CAPT AJIT VADAKAYIL

  SO WHAT IS SPECIAL ABOUT CAPT AJIT VADAKAYIL?

  HE DOES NOT JUMP INTO THE BANDWAGON ..

  HE DOES NOT CARE FOR THE OPINION OF THE MAJORITY.

  THIS IS THE REASON WHY HE HAS PRAISED THE "MOST EVIL MAN ON EARTH POL POT "-- THE ONLY WRITER  . .

  EVEN A RETARDED CHILD READING THE POST BELOW WILL KNOW WHAT I MEAN.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/11/pol-pot-of-khmer-rouge-great-cambodian.html
  THE RICHEST MEN IN NORTH AMERICA WERE TEA IMPORTERS .

  THERE IS NO PROFIT MARGIN IN TEA -- TEA CHESTS CONTAINED OPIUM INSIDE

  IN THE POST BELOW I ASK -- WHY DID THE FREEMASONS DRESSED UP AS RED INDIANS NEED TO BREAK "EACH AND EVERY CHEST OF TEA"?

  IF THIS IS A SYMBOLIC PROTEST WHY BREAK EACH AND EVERY CHEST ?

  AND WHATEVER LOOSE TEA WAS THROWN INTO THE WATER , WHY DID BOATS HAVE TO GO AND PAT IT DOWN TO SINK IT ?

  THE RICHEST MEN IN AMERICA WERE ROTHSCHILDs OPIUM DRUG RUNNING AGENTS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/dirty-secrets-of-boston-tea-party-capt.html
  SAME WAY THE RICHEST MEN IN INDIA WERE ROTHSCHILDs OPIUM DRUG RUNNING AGENTS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/11/drug-runners-of-india-capt-ajit.html

  capt ajit vadakayil
  ..
STOP PRESS :

kancha ilaih SQUEAK nay shephard came on TV couple of years ago.

he was cracking up from within-- his voice quivered with sheer grief when he cried--THESE HINDU GODS ARE SO VIOLENT, THEY ARE ALL THE TIME KILLING PEOPLE

to this SQUEAK i must say " hindus gods are all cosmic allegories except vishnu avatars "

stop moaning that Brahmins did NOT allow shudras to learn vedas – this would be as irresponsible as a brain surgeon allowing his nurse to do brain surgery on a holiday .. vedas went on the oral route for 300 centuries, without losing a syllable , before they were penned down 70 centuries ago ..

CONDENSATION DOES NOT KILL EVAPORATION--THIS IS A CONCEPT MEANT FOR THE WISE--NOT IDIOTS.

http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html
devdutt pattanaik who does NOT understand sanatana dharama comes on TV serials aand denigrated hindusim.

he thinks that hindu gods are mortals , and their vahanas ( vimanas ) animals and birds.

see the way amish tripati converted shiva to be a tribal sex started mortal and the white man loved him for it.

devdutt pattanaik's attitude towards hinduism can be gauged from the post below--

read the part n blue italics- where shiva is hiding from nandi bull who is waiting in ambush to rape shiva anally . . . reciprocation if you please . .

http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/01/nandi-bull-vahana-and-gatekeeper-of.html
if he did the same in saudi arabia to islam he would have been beheaded on the streets within an hour.

this blogsite asks TIMES OF INDIA e-newspaper to stop denigrating Hinduism daily vide its SPIRITUALITY COLUMN.

devdutt pattanaik must know there is no heaven and hell in Hinduism.

somebody asked me about old people-- even from kerala-- going to KASHI GHATS to die.

well in olden days due to the saraswati river underground component, there was a MOBIUS COIL water flow at the ghats . people whose souls departs from this massive SCALAR FIELD gets a boost of ONE astral layer

same with kailash mountain-- pandavas walked to mount kailash before they died.

pyramid shaped mount kailash has an ORGONE FIELD due to the golden mean of 1.618 .

http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/secrets-of-egyptian-pyramids-revealed.html

THIS BLOGSITE WARNS JNU COMMIE PROFESSORS, NOT TO COOK UP FALSE STORIES ABOUT SANATANA DHARMA . .

WE DONT WANT COMMIES TO SAVE INDIA..

capt ajit vadakayil
..
http://www.timesnownews.com/india/article/banaras-hindu-university-triple-talaq-nikkah-halala-alauddin-khilji-political-science-question-paper-ma-students-master-of-arts-degree/143420

NOBODY IN INDIA HEARD OF CHAITANYA MAHAPRABHU AND THE BHAKTI MOVEMENT TILL THE WHITE INVADER CAME TO INDIA..'

CHAITANYA MAHAPRABHU AND BHAKTI MOVEMENT ARE JEW ROTHSCHILDs FAKE AND BACKDATED CREATIONS.

SANATANA DHARMA ALLOWS ONLY SHRADDHA --NEVER BHAKTI....


All the BHAKTI MOVEMENT HEROES are FAKE and backdated creations of Jew Rothschild who ruled India —the most famous being the DASA characters .

Jew Rothschild’s historians LIED that Bhakti movement was a revival, reworking and recontextualisation of ancient Vedic traditions..

In Sanatana Dharma the six virtues are Sama, dama, uparati, titiksha, SHRADDHA and samadhana..

Lord Krishna also gives importance to Shraddha and says in the Bhagavad Gita:--

One who has Shraddha ( not BHAKTI ) gains knowledge.

Shraddha hrudayya yakutyaa shradhayaa vindate vasu. --(Rig Veda 10/151/4) 5000 BC.
Meaning: Shraddha (faith) is the symbol of the high sentiment of the heart.

Shraddha cannot be aptly translated into English. Loosely put, it may be be called faith / trust.

Your willingness to know the unknown is shraddha...shraddha is not blind faith, but enlightened faith based on verification.

If your mind is fixed, and says “That’s it. I know it all”, that is ego. The more you know, the more will be the feeling that you don’t know. Recognition of the unknown is Shraddha....

Shraddha means unwavering faith in the sacred scriptures or shastras and in the moral codes they contain as well as in the atma ( soul )...

The shastras are designed to ensure the peace and prosperity of the world and the spiritual perfection of mankind..

This is not blind faith like is SINGLE MESSIAH, SINGLE HOLY BO RELIGIONS...

It is based on accurate reasoning, evidence and experience. Then only it can be lasting faith. Then only it can be perfect, unshakeable faith....

Superstitious beliefs, beliefs in mere religious traditions ( like AGAMA ) or social customs cannot help one in spiritual advancement......

No spiritual progress is possible without shraddha. ..From shraddha comes nistha or one-pointed devotion and from nistha comes self-realization. If the faith is flickering, it will die soon and the aspirant will be drifted aimlessly hither and thither...

Ancient maharishis talked about the quality of “shraddha” which is a positive energy that comes from within. ..

Shraddha should not be translated as a “simple” faith / trust, --it also conveys mental and intellectual firmness...

SINGING BHAJANS LIKE ASSHOLES ( BHAKTI MOVEMENT OF JEW ROTHSCHILD ) BEATING DHOLAKS AND SHAKING ASS , HAS NEVER BEEN PART OF HINDUISM.

BHAJANS IN VERNACULAR ARE NOT MANTRAS IN SANSKRIT..

In the opening verses of the 17th chapter OF Bhagwad Gita , Krishna says that faith results from our most steadfast convictions.

When our mind is pure, he says, we find faith in benevolence, having little attachment to what we ourselves can gain.

At such times, faith leads us to value yoga as a means for curtailing sorrow and suffering, and for directing our mind toward transcendental truths.

Yoga itself is an act of faith arising from the heart, and by having faith in the fundamental aims of yoga, “a faithful person obtains knowledge.” (Bhagawad Gita 4.39- 4000 BC)

A Hindu free of BHAKTI dogma ( like in other single holy book religions ) is skeptical when this question of trust / faith arises because faith is always understood to be blind faith.

Shraddha is more than mere faith. It also implies self–reliance, an independent sense of right and wrong, reliance on conscience and the courage of one’s own conviction

SHRADDA WAS REPLACED BY BHAKTI (BLIND DEVOTION ) AND SANATANA DHARMA WAS HIJACKED BY JEW ROTHSCHILD ..

CONTINUED TO 2
 1. CONTINUED FROM 1--

  AT EVERY DESH DROHI LITERARY FEST, A HUGE CHUNK OF TIME IS LEFT ASIDE FOR THE FAKE AND BACKDATED CREATIONS OF ROTHSCHILDs BHAKTI MOVEMENT

  AGAMA ROOTED IN BHAKTI ( 12 ALWARS , 63 NAYANARS ) OF THE FAKE TAMIL MUTTS INTRODUCED LENGTHY, PONDEROUS , MEANINGLESS RITUALS , GIVING MONOPOLY TO STOOGE BRAHMINS – NONE OF WHICH BELONG TO SANATANA DHARMA

  HINDUS ARE ASKED TO APPLY THEIR CONSCIENCE IN SANATANA DHARMA --IT ALLOWS NO RELIGIOUS DOGMA .

  No guru wants his students to believe; he wanted his students to understand and agree . A teacher wants students to understand, to know, unlike a SINGLE HOLY BOOK DOGMA preacher who wants listeners to believe.

  A physics professor doesn't want his students to believe in atoms; he wants them to understand. In the same way, Hindu Gurus and spiritual texts do not command you to believe; they lead you to understand.

  The goal, as understood by the ancient rishis, is not to merely believe in God, but to know God directly.

  Shraddha is the first step in one's search for God. In the fourth chapter of the Bhagavad Gita, Sri Krishna says, "shraddhavan labhate jnanam, one with shraddha gains knowledge.

  Check out the FAKE Bhakti movement heroes-- 12 Alvars , 63 Nayanars, Andal, Basava, Bhagat Pipa, Allama Prabhu, Akka Mahadevi, Kabir, Tulsidas, Kabirdas, Kalidas, Ramdas, Chandidas , Surdas , Ravidas, Gusainji, Ghananand, Ramananda Sripadaraja, Vyasatirtha, Purandara Dasa, Kanakadasa, Vijaya Dasa, Six goswamis of Vrindavan , Raskhan, Jayadeva Goswami, Namdev, Eknath, Tukaram, Mirabai, Ramprasad Sen, Sankardev, Vallabha Acharya, Narsinh Mehta, Gangasati,Chaitanya Mahaprabhu etc etc .


  EVEN ADI SHANKARACHARYA WAS CONVERTED TO A BHAKTI CHARACTER

  THIS FOUL AND CUNNING SUBSTITUTION OF SHRADDHA WITH BHAKTI, IN THE WARP AND WEFT OF HINDUISM BY JEW ROTHSCHILD REDUCED THE GREAT SPIRITUALITY OF SANATANA DHARMA TO THE ABSURD LEVEL OF SINGLE HOLY BOOK/ SINGLE MESSIAH RELIGIONS ..

  THE BHAKTI LIE IS NOW BUSTED FOREVER

  HINDUISM IS NOW BEING ATTACKED FROM WITHIN BY TRAITORS IN THE PAYROLL OF FOREIGN FORCES

  PUT THIS COMMENT IN THE WEBSITES OF ALL HINDUS ORGS …SPREAD ON SOCIAL MEDIA … ALSO PUT IN THE WEBSITES OF PMO, PM MODI, HOME MINISTER, LAW MINISTER, CJI, EDUCATION MINISTER, DEFENCE MINISTER, FINANCE MINISTER, SUSHMA SWARAJ, SMRITI IRANAI, SWAMY, GURUMURTHY, YOGI ADITYANATH ..

  Capt ajit vadakayil
  ..

THIS POST IS NOW CONTINUED TO PART 66, BELOW-
CAPT AJIT VADAKAYIL
..

190 comments:

 1. DESH DROHI FOREIGN FORCES CHOOSE OUR COLLEGIUM JUDGES . . .

  EVERY TIME OUR UNIFORMED MEN RISK THEIR LIVES AND ARREST TERRORISTS , NAXALS AND SEPARATISTS - -OUR COLLEGIUM MELORDS WHO ARE AFRAID OF JEW NOAM CHOMSKY SAVE THEM . . ..

  WE DO NOT WANT JUDICIARY TO PLAY GOD IN INDIA . .

  INDIA IS THE ONLY NATION ON THIS PLANET , WHERE COLLEGIUM JUDICIARY ELECTS JUDGES . .THEY SCUTTLED NJAC . . .

  BEFORE 1947 ALMOST ALL OUR JUDGES WERE IN THE PAYROLL OF JEW ROTHSCHILD . . .

  INDIAN LAWS ARE BEING MADE AND BROKEN AT WILL BY A MERE PIL FILED BY DESH DROHI TROJAN HORSE NGOs . . THOUGH JUDGES DO NOT HAVE THE POWERS TO LEGISLATE LAWS. ..

  WE KNOW COLLEGIUM JUDGES HAVE FOREIGN SUPPORT WHEN THEIR LEGISLATE , DO EXTREME JUDICIAL OVERREACH . . . . . .

  OUR COLLEGIUM JUDICIARY BURNT MIDNIGHT OIL TO OPEN CHAMIYA BARS ( WH0RE HOUSES IN MUMBAI ).....

  BREADWINNERS OF THOUSANDS OF FAMILIES HAVE BEEN AWITING JUSTICE AS UNDERTRIALS FOR DECADES . . .

  BHARATMATA IS RACING TO BE THIS PLANETS NO 1 SUPERPOWER IN 17 YEARS --BEFORE THAT THE NEW WORLD ORDER WANTS INDIA TO IMPLODE. .. . . . . . .

  PM MODI CAN BE ABUSED LEFT AND RIGHT AND CALLED PSYCHOPATH --THE COLLEGIUM MELORD JUDGE SAID - - IT IS NORMAL - - - BECAUSE THERE WERE NO VIOLENT RIOTS -- . .

  The GRAVE implication is, WE COLLEGIUM JUDGES CONTROL INDIA. . . Almost all media barons run their own foreign funded NGOs and they can trigger violent riots and then get the collegium judge to ACT AND JAIL ANYBODY . .

  WHEN DID YOU LAST SEE THE BENAMI MEDIA/ COLLEGIUM JUDICIARY/ NEW WORLD ORDER CONTROLLED RAJYA SABHA SUPPORTING THE WATAN ? . .

  STOP THE SALARIES OF THE JUDGES WHO BREAK THE CONSTITUTION AND WITHDRAW THEIR SECURITY . . .

  READ ALL 7 PARTS OF THE POST BELOW -
  punch into Google search -- -
  . . . . . . .. .. . . .FOREIGN FUNDED TROJAN HORSE NGOs , PIL, JUDICIAL OVERREACH, UNHOLY NEXUS VADAKAYIL .. . . . . . . . . . . .. .

  capt ajit vadakayil

  ReplyDelete
 2. I ASK THE PEOPLE OF INDIA--

  WHEN DID --

  COMMIE PRAKASH KARAT AND HIS WIFE BRINDA KARAT


  COMMIE SITARAM YECHURY AND HIS WIFE SEEMA CHISTI ( INDIAN EXPRESS RESIDENT EDITOR )

  COMMIE D RAJA , HIS JNU DAUGHTER AND HIS COMMIE WIFE

  SAY SOMETHING SUPPORTING THE WATAN LAST ?

  WHEN DID BRINDA KARATs BROTHER IN LAW , PRANNOY JAMES ROY ( WITH AN IRISH MOTHER ) LAST SUPPORT THE WATAN?


  WHY IS THE MODI GOVT AFRAID OF THIS COMMIE BUNCH ?

  WE THE PEOPLE OF INDIA WANT AN ANSWER

  ReplyDelete
 3. Namastey captain
  Over 65 Percent of U.S. Has Unsafe Levels of Toxic Chemicals in Drinking Water
  Read more at
  http://www.wakingtimes.com/2016/08/10/65-percent-u-s-unsafe-levels-toxic-chemicals-drinking-water/#PKeULkZBZ338rP8F.99

  http://www.wakingtimes.com/2016/08/10/65-percent-u-s-unsafe-levels-toxic-chemicals-drinking-water/

  ReplyDelete
 4. Dear Captain,

  Reading your blog has become ritual, like morning prayers. :)

  Thanks,
  Ninad

  ReplyDelete
  Replies
  1. YOU ARE NOT ALONE

   IN INDIA POLITICIANS, JUDGES, POLICE, BUREAUCRATS , STUDENTS -- ALL READ MY BLOGS BEFORE THEY OPEN THE MORNING NEWSPAPER

   WHAT IS A MORNING NEWSPAPER ?

   A BUCKET OF SHIT--- FULL OF LIES !

   Delete
  2. My morning newspaper is Ajitvadakayil blogspot

   Thanks,
   Praveen

   Delete
  3. Yooooo CAPTAIN,

   This is eternal truth millions would agree this in silence that they read your blogs 1st thing in morning. No doubt about it...

   Thanks

   Delete
 5. http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/pollution/Art-of-Living-event-completely-destroyed-Yamuna-floodplains-expert-committee-tells-NGT/articleshow/53734133.cms

  THE YAMUNA EVENT WAS FOR TRIPLE ENZYME SRI TO SET A GUINESS BOOK OF WORLD RECORDS AND TO PERSONALLY SHINE.

  SRI SRI RAVISHANKAR HAD THE GALL TO LIE ON TV , THAT HIS SOUR VINEGAR MADE OUT OF ROTTEN VEGGIES / FRUITS / PEELS IS AN ENZYME

  SANATANA DHARMA DOES NOT ALLOW ANY GURU TO MILK HINDUISM AND LIVE IN LUXURY.

  SRI SRI RAVISHANKAR HAS THE HIMMAT TO PUSH HOMOSEXUALITY WHILE QUOTING OUR ANCIENT SCRIPTURES.

  THIS ROGUE THOUGHT THAT DAMAGING THE JAMUNA BANKS IS AS EASY AS PUSHING HIS FAKE SHAKTI OIL IN IIT.

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/07/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_31.html

   I WANT ALL MY READERS TO READ THE POST ABOVE AGAIN

   BAD DAYS HAVE STARTED FOR SRI SRI RAVISHANKAR . .

   NEXT TIME HE GOES TO SOUTH AMERICA AND A COUPLE OF COUNTRIES IN EUROPE THERE ARE ANGRY PEOPLE WHO WILL GET HIM ARRESTED FOR CAUSING BRAIN DAMAGE DUE TO HYPERVENTILATION ( SUDARSHAN KRIYA- SO HUM )

   Delete
  2. How captain??

   what happened??

   Thanks

   Delete
 6. Respected Captain Vadakayil
  Prashant Bhushan's NGO Common Cause has filed a petition in Supreme Court saying that sedition law is being used against activists to scuttle dissent. We are sick and tired of this anti-national traitor who is on payroll of foreign forces.
  Regards

  ReplyDelete
  Replies
  1. WELL --

   THE COLLEGIUM JUDICIARY IS MAKING AND BREAKING LAWS USING SUCH PILs FROM DESH DROHIS

   WHY HAS THE ELECTED EXECUTIVE NOT PUNISHED THE JUDICIARY ?

   PRASHANT BHUSHAN HAS USED PIL TO SUBVERT OUR CONSTITUTION . . THIS MAN HAS FOREIGN SUPPORT

   READ ALL 7 PARTS OF THE POST BELOW-

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/03/foreign-funded-trojan-horse-ngos-pil.html

   it is high time some foreign controlled collegium judges are thrown into jail

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 7. http://www.femina.in/relationships/love-sex/5-sexy-books-to-put-you-in-the-mood-17368.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  TOILET PAPER OF INDIA

  DIPPED IN SHIT

  ReplyDelete
 8. Pranaam Captain

  please explain about the Great Trigonometrical Survey of Indian sub continent did by the Rothschild agent Geroge Everest and british ,it is George everest who gave away the Hindu logic to Charles Babbage ,

  whats the mystery behind the goragaands obsession with Himalayas ? did they use Radhanath Sikdar as puppet to steal the ancient hindu scriptures ?
  what is this miracle of Non isostatic state of Himalayas ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Captain please reply ,why the british conducted Trigonometrical Survey ? what was their ulterior motive ?

   Delete
 9. http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-rejects-Pakistans-proposal-for-foreign-secretary-level-talks-on-Kashmir/articleshow/53737505.cms

  INDIA MUST NOT TALK TO PAKISTAN OVER KASHMIR , EVER AGAIN . .

  ReplyDelete
 10. Captain,

  Devdutt's article on how a Shiva Linga is a symbolic worship of a phallus.

  http://www.dailyo.in/politics/devdutt-pattanaik-phallus-shiva-hinduism-mythology-gods-fertility/story/1/12380.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. THIS BLOGSITE WANTS THE READERS TO KNOW THAT DEVDUTT PATTANAIK HAS DENIGRATED HINDUISM AND GOT AWAY

   Delete
 11. THIS BLOGSITE REMIND THE READERS

  WE AVE FORGOTTEN KARNAM MALLESHWARI

  SHE WOULD HAVE WON A GOLD AT THE 2000 SYDNEY OLYMPICS OLYMPICS , HAD NOT HER COACH ( DELIBERATELY ) SCREWED UP THE CALCULATIONS AND MADE HER LIFT EXTRA .

  SHE HAD TO SETTLE FOR OLYMPIC BRONZE.

  KARNAM MALLESHWARI IS THE FIRST INDIAN WOMAN TO WIN AN OLYMPIC MEDAL.

  SHE HAS STRENGTH IN HER GENES-- HER CHILDREN MUST BE SPONSORED BY THE INDIAN GOVT AND TRAINED FROM A YOUNG AGE, WITH PROPER DIET

  ReplyDelete
 12. http://timesofindia.indiatimes.com/sports/rio-2016-olympics/india-in-olympics-2016/miscellaneous/Olympics-vault-Khel-Ratna-for-Dipa-Karmakar/articleshow/53738536.cms

  WE ARE GRATEFUL TO DIPA KARMAKAR FOR MAKING US BELIEVE IN OURSELVES

  THERE WAS A TIME WHEN WE INDIANS FELT, WE WERE NOT GOOD ENOUGH IN SPORT LIKE GYMNASTICS

  THIS HUMBLE GIRL MAKES US PROUD

  SHE CANNOT BE EQUATED WITH ANY OTHER INDIAN ATHLETE , AS WHAT SHE DID WAS "ALONE" ON HER OWN STEAM AND IRON WILL.

  DIET IS VERY IMPORTANT DURING THE OLYMPIC GAMES-- THERE IS SOMETHING CALLED CARBOHYDRATE WITHDRAWAL ( RICE EATERS LIKE PT USHA )

  BOILED RICE EATERS MUST GET BOILED RICE-- NOT RAW RICE.

  I AM A BOILED RICE EATER-- KERALA MATTA RED RICE

  ReplyDelete
 13. http://timesofindia.indiatimes.com/india/PM-Narendra-Modis-new-Baloch-PoK-policy-is-that-of-a-novice-Salman-Khurshid/articleshow/53737400.cms

  WHO CARES FOR THE PRO-PAKISTANI DROHI SALMAN KHURSHID ! . . .

  ReplyDelete
 14. http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/interviews/Can-we-ever-accept-adultery-in-India/articleshow/53738220.cms

  MOST OF THE PRESSTITUTES DO NOT KNOW WHO THEIR OWN FATHER IS . .

  THEIR PARENTS HAD AN OPEN MARRIAGE

  WE DONT CARE FOR THESE IMMORAL BASTARDS . .

  ReplyDelete
 15. http://www.femina.in/relationships/love-sex/sexy-ways-to-satisfy-your-mans-foot-fetish-12773.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  HOW ABOUT DIPPING FEET IN SHIT ?

  AAARGGHH PPTTHHEEOOOOYYY !

  TOILET PAPER OF INDIA HAS THE COLOUR OF SHIT AND SMELLS OF SHIT

  ReplyDelete
 16. http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-rejects-Pakistans-proposal-for-foreign-secretary-level-talks-on-Kashmir/articleshow/53737505.cms

  INDIA MUST NEVER AGAIN TALK TO PAKISTAN ABOUT KASHMIR . .

  THOSE DAYS ARE OVER . . .

  ReplyDelete
 17. http://timesofindia.indiatimes.com/sports/icc-world-t20-2016/top-stories/ICC-rankings-India-displace-Australia-as-No-1-Test-team/articleshow/53738894.cms?

  WHO CARES ?

  NINE AND A HALF NATIONS PLAY CRICKET -- IF YOU ARE NOT FIRST ,YOU CAN BE LAST AND BE RANKED NINTH !

  ReplyDelete
 18. AMNESTY INTERNATIONAL IS FUNDED BY FOREIGN DESH DROHIS

  THEY HAVE THE SUPPORT OF BENAMI MEDIA, COLLEGIUM JUDICIARY, NHRC , NCM , NCW AND RAJYA SABHA

  WE DO NOT WANT COLLEGIUM JUDICIARY TO DEAL WITH SEDITION AND THREATS TO THE WATANA . .

  ReplyDelete
 19. Sir the Kerala new year which is being celebrated today is authentic or fake injected by white invader stooges .

  some of my kerala friends are saying that today one is authentic. I told them it is other way .

  Please clear the confusion sir

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/04/vishu-new-year-festival-of-kerala-capt.html

   Delete
 20. Captain sir,
  What do you think about our defence m Parrikar does he have the thing in him. Or just fooling us

  ReplyDelete
 21. Namastey captain
  Rothschild’s era
  https://youtu.be/wigDHjEwPuE

  ReplyDelete
 22. Pranaam Captain Saab,

  Dhanyavaad from my heart for all the profound truths revealed in your Sanatan Dharm blogs, also express gratitude to Rishi Patanjali.

  upon reading it i am reminded of following ....Mughal emperor Jahangir set his eyes on the valley of Kashmir. He said that if paradise is anywhere on the earth, it is here. When i instinctively realize the wisdom revealed in the Sanatan Dharma posts, this thought comes to my mind..if ever there was truth revealed on earth ..this is it this it..(i have read lot of material, but when i read your posts, i feel like going into deep dhyana, forgetting the external world).

  A sincere appeal to all the readers, please please find time from this material world and intellectually & spiritually comprehend & understand why exactly our great Captain Ajit has spent time , effort & mind to bring us the profound wisdom of Patanjali yog in simple easy to understand language. Like a wise Guru our dear Captain has our well being at heart. I wish Captain would start an Ashram to guide all the followers in true Sanatan Dharm, so that true Satyug would prevail on earth. and i know deeply captain would not get any material benefit out of this , unlike the other sham Gurus.

  May Parmatma bless our Captain with good health and well being so he can keep guiding us lost beings born in this confusing Kalyug.

  Best regards,
  Mel

  ReplyDelete
 23. An appeal to all youth of Bharat, Captain Ajit has revealed a science which is so valuable more than all the gora oriented education hifi degrees which are youth are so crazy about. This science revealed by Patanjali is the ultimate..amazingly formed in our great ancient bharat, to beat even the modern human created sciences of the goras. This goes to very depth to solve human condition, and not the superficial material sciences of the goras which only bring material comfort but destroys us from within. So leave all your distractions of modern life and pay attention to what Captain is saying.

  ReplyDelete
 24. Captain is like the wise Charioteer who is guiding us on the right path, away from malicious, distractive, disruptive & exploitative forces which want to dissipate our consciousness within. Captains Sanatan dharma blogs are like a beacon of light in this stormy sea of samsara, guiding is..read it passionately with interest like as its your last hope, a how do to manual to rescue you from the stormy seas of maya.

  ReplyDelete
 25. Islamist Terror in Pakistan and Religious Minorities - https://zcomm.org/znetarticle/islamist-terror-in-pakistan-and-religious-minorities-by-nasir-khan/

  ReplyDelete
 26. PV Sindhu vs Wang Yihan Highlights Rio Olympics

  https://www.youtube.com/watch?v=d_YcJIelbr0

  ReplyDelete
 27. Dear Sir, need your blog n views on treatment of water, specially on Jamnagar project, very recently Dr Swamy praised of this work.. My doubt is, will the govt take water supplies from plant production for their own consumption? Or can such water be exported to first world instead of the water from our holy rivers. I know you mentioned in one of your comment that this will have a bad affect in health as water holds memory. Please see if you can further explain this topic in a blog as only you can understand chemistry n who is sponsoring this work

  http://www.wabag.com/ru/wabag-projects/jamnagar-wastewater-recycling/

  http://www.geciczmp.com/jamnagar-sewerage-treatment-plant-project.aspx

  In anticipation of your response

  ReplyDelete
  Replies
  1. INDIA MUST NOT WORRY ABOUT POLLUTION IN NON STAGNANT WATER BODIES WHICH ARE BIODEGRADABLE.

   MODI PM TERM IS NOW HALF OVER-- TANNERIES OF KANPUR ARE STILL POLLUTING GANGES WITH CHEMICAL WASTE. THERE IS NO POLITICAL WILL.

   MODI HAS A USELESS MINISTER UMA BHARATI WHO PLAYS TO THE GALLERY, BUT CANT PRODUCE RESULTS.

   I AM A CHEMICAL TANKER CAPTAIN, I AM AWARE OF CHEMICAL POLLUTION.

   NOBODY ON THE PLANET GETS BETTER THAN A CHEMICAL SHIP CAPTAIN, IN WATER POLLUTION AWARENESSS

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/06/marpol-rules-for-annex-2-chemical_6733.html

   CAN UMA BHARTI , EVEN UNDERSTAND 10% OF THE POST ABOVE ?

   Delete
 28. Hi Captain,

  Deeply saddened, pls watch this video how our desi gaumata is picked up from the street of gujarat for beef export the car has gujarat number plate and this happened 2 days ago, i dont know whom to protect holy cow or these so called non (dalits) i insist u must say something.

  https://www.facebook.com/mahi.mewada.9/videos/690444707786423/

  thanks
  vkv

  ReplyDelete
  Replies
  1. WHEN THERE IS A LAW, THE GOVT MUST ENFORCE IT

   EVEN MOGHUL INVADERS HAD A POLICY OF NOT ALLOWING BEEF CONSUMPTION.

   PUNISHMENT MUST HURT !

   Delete
 29. Hari!Om! Namaskaraha, Great Mr. Captain Sir, Very interesting and enlightening blog, yours. Best Wishes. I have to go through in depth and detail to offer views etc.

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi vc,

   ALMOST OFF WRITERs ABOUT INDIAN YOGA HAVE WRITTEN THAT GANDHI IS A YOGI-- TO PLEASE ROTHSCHILDs MEDIA

   BALLS HE IS A YOGI !

   HE IS UNFIT TO BE A YOGI -- HE HAS ZERO QUALIFICATIONS TO BE A YOGI . . I HAVE READ ALL OF GANDHIs WORKS -TWICE , TO SEE IF I MISSED ANYTHING . .

   GANDHI HAS FOOLED THE WHOLE PLANET, BUT HE CANT FOOL CAPT AJIT VADAKAYIL

   SO WHAT IS SPECIAL ABOUT CAPT AJIT VADAKAYIL?

   HE DOES NOT JUMP INTO THE BANDWAGON ..

   HE DOES NOT CARE FOR THE OPINION OF THE MAJORITY.

   THIS IS THE REASON WHY HE HAS PRAISED THE "MOST EVIL MAN ON EARTH POL POT "

   EVEN A RETARDED CHILD READING THE POST BELOW WILL KNOW WHAT I MEAN.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/11/pol-pot-of-khmer-rouge-great-cambodian.html

   THE RICHEST MEN IN NORTH AMERICA WERE TEA IMPORTERS .

   THERE IS NO PROFIT MARGIN IN TEA -- TEA CHESTS CONTAINED OPIUM INSIDE

   IN THE POST BELOW I ASK -- WHY DID THE FREEMASONS DRESSED UP AS RED INDIANS NEED TO BREAK "EACH AND EVERY CHEST OF TEA"?

   IF THIS IS A SYMBOLIC PROTEST WHY BREAK EACH AND EVERY CHEST ?

   AND WHATEVER LOOSE TEA WAS THROWN INTO THE WATER , WHY DID BOATS HAVE TO GO AND PAT IT DOWN TO SINK IT ?

   THE RICHEST MEN IN AMERICA WERE ROTHSCHILDs OPIUM DRUG RUNNING AGENTS

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/dirty-secrets-of-boston-tea-party-capt.html

   SAME WAY THE RICHEST MEN IN INDIA WERE ROTHSCHILDs OPIUM DRUG RUNNING AGENTS

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/11/drug-runners-of-india-capt-ajit.html

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 30. Namastey captain
  http://m.indiatimes.com/sports/rio-olympics/sakshi-malik-ends-india-s-medalless-streak-in-rio-clinches-bronze-in-wrestling-260179.html
  Finally we arrived. .india got broonze.
  Sakshi sister ,we are proud of u .
  Happy rakshabandhan

  ReplyDelete
 31. Dear Captain,
  Can you post on Avani avittam and significance of poonulu

  ReplyDelete
 32. SAKSHI MALIK SHOWED INDIA THE MEANING OF FIGHTING TILL THE LAST SECOND

  WE ARE PROUD OF HER

  ReplyDelete
 33. WHEN REGULAR DRINKERS STOP GETTING BOOZE THEY WILL GO FOR HOOCH . .

  EVERY LABOURER IS ALLOWED A DRINK AFTER WORK TO RELEASE STRESS IN HIS KNOTTED UP MUSCLES

  SOMETIMES AFTER A LONG DRIVE , THE FIRST THING AS SOON AS WE REACH THE DESTINATION , IS MY WIFE GIVING ME A CHILLED BEER. I DONT EVEN HAVE TO ASK FOR IT .. .

  ANY GOVT WHO ENFORCES PROHIBITION, MUST TAKE RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL HOOCH , AND THE CM MUST TAKE PERSONAL RESPONSIBILITY

  WE KNOW WHAT AN OPPORTUNIST NITISH KUMAR IS .- HE JUST WANTS VOTES

  ReplyDelete
 34. AMNESTY INDIA IS FUNDED BY FOREIGN DESH DROHIS. . ..

  WE WANT THE MODI GOVT TO TRACK DOWN THE SOURCE OF FOREIGN FUNDS....

  WE DO NOT WANT COLLEGIUM JUDICIARY TO DEAL WITH THREATS TO BHARATMATA --WE DONT TRUST THESE LAWYERS TURNED JUDGES , WHO ARE CONTROLLED FROM ABROAD . .

  WHY DOES NCM, NCW, NHRC, COLLEGIUM JUDGES, BENAMI MEDIA , RAJYA SABHA --ALWAYS SUPPORT DESH DROHIS WHO TRY TO BLEED BHARATMATA ?

  EVERY TIME OUR UNIFORMED MEN RISK THEIR LIVES AND ARREST TERRORISTS , NAXALS AND SEPARATISTS - -OUR COLLEGIUM MELORDS WHO ARE AFRAID OF JEW NOAM CHOMSKY SAVE THEM . . ..

  WE DO NOT WANT JUDICIARY TO PLAY GOD IN INDIA . .

  INDIA IS THE ONLY NATION ON THIS PLANET , WHERE COLLEGIUM JUDICIARY ELECTS JUDGES . .THEY SCUTTLED NJAC . . .

  BEFORE 1947 ALMOST ALL OUR JUDGES WERE IN THE PAYROLL OF JEW ROTHSCHILD . . .
  WE KNOW COLLEGIUM JUDGES HAVE FOREIGN SUPPORT WHEN THEIR LEGISLATE , DO EXTREME JUDICIAL OVERREACH . . . . . . .

  EVERY TIME DESH DROHI FOREIGN FORCES WANT A NEW LAW IN INDIA, THEY USE THEIR TROJAN HORSE NGOs TO FILE A PIL WHICH STRANGELY IS GIVEN TOP PRIORITY ALONG WITH HOM0SEXUALITY . . . .

  OUR COLLEGIUM JUDICIARY BURNT MIDNIGHT OIL TO OPEN CHAMIYA BARS ( WH0RE HOUSES IN MUMBAI ).....

  BREADWINNERS OF THOUSANDS OF FAMILIES HAVE BEEN AWITING JUSTICE AS UNDERTRIALS FOR DECADES . . .

  BHARATMATA IS RACING TO BE THIS PLANETS NO 1 SUPERPOWER IN 17 YEARS --BEFORE THAT THE NEW WORLD ORDER WANTS INDIA TO IMPLODE. .. . . . . . .

  ALL SEPARATIST / NAXALS / FEMINISTS / DRUGS / ATHEIST COMMIES/ UGLY IS BEAUTIFUL/ DEFYING TEACHER-PARENTS - ARE SPONSORED BY TRAITORS IN THE PAYROLL OF KOSHER FORCES . . . . .

  PM MODI CAN BE ABUSED LEFT AND RIGHT AND CALLED PSYCHOPATH --THE COLLEGIUM MELORD JUDGE SAID - - IT IS NORMAL - - - BECAUSE THERE WERE NO VIOLENT RIOTS -- . .

  The GRAVE implication is, WE COLLEGIUM JUDGES CONTROL INDIA. . . Almost all media barons run their own foreign funded NGOs and they can trigger violent riots and then get the collegium judge to ACT AND JAIL ANYBODY . . .. . .

  WHEN DID YOU LAST SEE THE BENAMI MEDIA/ COLLEGIUM JUDICIARY/ NEW WORLD ORDER CONTROLLED RAJYA SABHA SUPPORTING THE WATAN ? . .

  READ ALL 7 PARTS OF THE POST BELOW -
  punch into Google search -- -
  . . . . . . .. .. . . .FOREIGN FUNDED TROJAN HORSE NGOs , PIL, JUDICIAL OVERREACH, UNHOLY NEXUS VADAKAYIL .. . . . . . . . . . . .. .

  capt ajit vadakayil

  ReplyDelete
  Replies
  1. British rule was the golden era in Indian History
   1. British unified over 550 princely states into a single entity.
   2. They ended Moslem domination in India and liberated Hinddus from 1000-year long subjugation that eventually led to the rise of Hinddu intellectual class who could eventually fight for the freedom of India.
   3. Britishers built excellent dams, bridges, railways, raods, etc which unheard in the rest of Asia (during 19th century).
   4. British opened many universities and colleges in India, which helped Hinddus to rise as an intellectual class.
   5. British introduced English helped India to become a software superpower in the world today.
   6. British rule considerably weakened the barbaric caste-system, even though remnants of the system remain. Even superstitions decreased to a great extent.
   7. Due to better medical services, death rate dropped and birth rate increased.
   8. British rule altogether gave a new direction to Indians who were mired in ignorance, superstitions, caste-barbarity and opened an era of modern civilization in India.

   Delete
  2. YEH LEH--

   ANGREZ KA AULAAD AAH GAYA--

   BRITIAN REDUCED INDIA FROM THE RICHEST NATION ON THE PLANET TO THE POOREST IN 250 YEARS FLAT--

   MR RISHAB FUCK OFF TO ENGLAND!

   YOU DONT BELONG TO INDIA . .

   Delete
  3. Quote 1. British unified over 550 princely states into a single entity. Unquote

   In Mahabharat (4000 BC) , Shri Krishan DECLARES - '' Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion – at that time I descend Myself.''(Rough Translation)

   So, which one of those princely states was named 'Bharata'?   Delete
  4. @ Retard oh sorry Rishab

   British destruction of India

   Famines -

   “From about the beginning of the eleventh century to the end
   of the eighteenth there were 14 major famines in India.” This
   is roughly two per century. Under the period of East India
   Company rule from 1757-1858 there occurred 16 major famines,
   a rate eight times higher than what had been common
   before. Then, under the period of British Colonial Office rule
   from 1859 to 1914, there was a major famine in India an average
   of every two years, or 25 times the historical rate before
   British rule!

   The drain of wealth from India based on a tax-farming system, the destruction of native textile industry by the “free market” dumping of British textiles, and the plantation economy of opium, led eventually
   to a fierce resistance from the communal based population.

   National Income of India --

   Under Mughal rule

   India’s economy had in 1600 a 28.9% share of world
   India’s economy had in 1700 a 24.5% share of world

   Under British India National Income was

   1870 9.2% share of the world
   1913 2% share of the world

   India lost its great skills like the nano technology steel it had https://en.wikipedia.org/wiki/Wootz_steel

   The development projects like Railways were done by British for their own benefits. They cant carry Indian natural resources from jungles on elephant backs, so they needed railways for such reasons. Same with other things they did.

   Delete
  5. During British rule our nation was also destroyed and looted by the British.You(Rishab ) didn't write anything about it.Ok i accept what you said "DID THE BRITISH ALSO SENT OR LAUNCHED OUR MARS ORBITAL SATELLITE? REMEMBER IT WAS LAUNCHED BY INDIAN BRAINS(INDIAN SCIENTISTS) NOT THE BRITISH SCIENTISTS OR THE BRITISH NATION.WE INDIANS HAVE BRAINS TOO.THE BRITISHERS LOOTED OUR COUNTRY WITH THE HELP OF JEW ROTHSCHILD REMEMBER THAT AND LEARN HISTORY PROPERLY BEFORE WRITING SOMETHING".

   Delete
  6. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/04/indentured-coolie-slavery-reinvented.html

   Delete
  7. GB Abhinav Kashyap, i would like to correct you, Britishers did not do any good for India but DE-Industrialized and de-developed India, stole all our Indian inventions and Technology and claimed it as their own, britishers or any White Man Do not have any morals, India was industrialized way before the so called Industrial Revolution, the so called industrial revolution started after de-industrializing India and De-developing India and stealing all our Indian Inventions and Technology

   "Indians have Brains too" LOL when did the White Man have brains?, the White Man never had brains, White Man has only stolen all our Indian inventions and technology from INDIA, We Indians are way way smarter than Whites. that is why science fields in the WEST are vigorously Dominated by INDIANS and not by White People. White People cannot calculate simple Maths in their heads how is it even possible for them to invent anything? whereas here in INDIA our 5yr old or 6yr old children calculate Maths at lightning speed.

   it is impossible for people with low intellect( White People) to invent first when compared with people with extremely High Intellect( us INDIANS )

   Truth will hurt many, let it hurt, enough is enough, enough LIES and evil fake Propaganda against INDIA.

   Delete
  8. hi Prakash I m Not anti India.I wanted to correct Rishab for what he said.Please don't mistake me.This Rishab thinks that British empire looted our Country India.BUT WHO CONTROLLED BRITISH EMPIRE IT WAS JEW ROTHSCHILD.I WANTED TO CONVEY THIS TO RISHAB.I ALSO ACCEPT WHATEVER YOU SAID THAT 'S TRUE THEY(BRITISHERS) STOLE OUR TECHNOLOGY AND EVERY VALUABLE THINGS FROM OUR COUNTRY.

   Regards

   Delete
  9. Rishab's views are like from a Britisher. However, we need the true views of India from an unbiased lens. If we need to give views on England or West, that may be:
   1. Britishers and Europeans were the most greedy lot on earth.
   2. They were the most deceptive people on earth.
   3. They came here for purchasing goods, but sold their "Gori Chamadi" to Indian Kings.
   4. They systematically tried to capture the wealth of Richest India. (THAT IS WHAT WHEN PEOPLE IN THE WEST ASKED SRILA PRABHUPAD OF ISCON THAT WEST HAS LOOTED INDIA FOR CENTURIES, WHAT IS REMAINED THERE NOW? THE ANSWER TO THIS HE GAVE WAS - "ANGREZ HAVE LOOTED INDIANS ALL OF ITS WEALTH EXCEPT THE REAL WEALTH WHICH THEY COULD NOT AND THAT IS THE WEALTH OF YOGA AND BHAKTI, AND I CAME HERE TO HOME-DELIVER THAT FOR THEM!"
   5. the education system in India was gurukul based and was free for all. The rabid Gora-people have seen money there too and introduced the current education.
   6. The systematic Gurukul system of education and research was best in the world as that was based on the need of locality, society, state and world. The main objective of education was to live in coherence with nature and understand natural laws for the benefit of nature.
   7. Gora people, the most greedy materialistic people, who dont care about the nature or ecosystem, picked the alike people from India and made them leaders of state to work as stooge for them. This has systematically destroyed indigenous education system.
   8. Science and technology of West is nothing when we compare with the science of India where people were taught to control living as well as non-living beings using the mental or quantum plasma vibration codes aka Mantras.
   9. 550 princely states were all joined together with one soul and that is "Bharat"
   10. Musilms were subdued by Britishers - No. They have splitted India into many parts. Muslims were of no match to Indian knowledge. The power of sword is nothing when it is compared to power of Yoga. One example - "At the time of Alauddin Khilji, there was so many violence and atrocities over Hindus. The brahmins of Varanasi prayed to Swami Ramananda to look into this matter. He just blown the Shankha for 5 minutes, and there was no Namaaz for 3 days all over the world!!! Do you imagine the power of Yoga? The throats of all the Muslims were choked and they could only breath and drink. nothing else they could do for 3 days. Then their Kazis fell over the foot of Ramananda and Khilzi was also subdued."
   11. Britishers have made all inventions for the sake of Money only. They never cared about the nature.
   12. Britishers have abolished Casteism to a great extent - No. Instead they used the casteism to rule for a longer time. Casteism is a morbid side-effect of absolutism of kings and rulers. This is everywhere and even in worst state. Why Trump has won the election? Iis it not the age-old hidden hatred against some caste/race, that got manifested in the last US election. If you want to remove casteism - you need to remove gaps in intelligence and can that be removed? The pride of intelligence is the root cause of casteism and this is nature's program which is got corrupted by greedy men. That is why Lord Krishna in Gita says about Karma-based division of varna.

   Delete
  10. hi ad,

   CHAITANYA MAHAPRABHU, WAS A FAKE AND BACKDATED CREATION OF JEW ROTHSCHILD

   SRILA PRABHUPADAs MAIN THRUST WAS TO CONVERT CHAITANYA TO GOD

   WE HAVE OUR BONG PRESIDENT PRAISING CHAITANYA A FEW DAYS AGO--ALONG WITH BUDDHA AND GANDHI

   JEW ROTHSCHILD PUSHED ACHINTYA BHEDA ABHEDA BULLSHIT USING THE FAKE CHAITANYA MAHAPRABHU

   In Sanskrit achintya means 'inconceivable', bheda is 'difference', and abheda translates as 'non-difference'.

   FAKE Swami Ramanuja used to preach in front a bestial sex stone mural ( a dog servicing a woman ) at Srirangam which the saint Ramanuja found very very normal.

   THE DEAD CORPSE OF RAMANUJA IS COVERED AND CONVERTED INTO A STATUE AT SRIRANGAM TEMPLE. THE NAILS CAN BE SEEN.

   IS THIS ALLOWED IN HINDUSIM?

   ( Sri Ranganathaswamy Temple, Srirangam, Tiruchinarpalli youtube video )

   CHECK OUT 1.28 OF THE VIDEO BELOW-

   https://www.youtube.com/watch?v=3PejI0WDNzw

   Twice a year, a coat of camphor, sandal paste mixed with saffron, which produces a ochre tint is applied on the preserved body ..His body is placed behind his idol --this is NOT allowed in sanatana dharma--it is beyond blasphemy ..

   RAMANUJAN WEDGED APART VAISHNAVAS FROM HINDUISM ( DIVIDE AND RULE ). DO A DNA TEST YOU CAN SEE HOW OLD THE BODY IS -WIKIPEDIA SAYS RAMANUJA DIED IN 1137 AD.

   LIKE MADHAVACHARYA RAMANAUJA IS A FAKE AND BACK DATED CREATION.

   NOW WHOSE DEAD BODY IS THAT?

   SAME AS THE ONES CATHOLICS ALL OVER THE WORLD GO TO GOA TO SEE.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/09/portuguese-inquisition-is-goa-by-jesuit.html

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 35. Dear Captain,
  Please accept my heart felt gratitude for your recent blogs on Patanjali. My best wishes to those here whose curiosity for knowing the limits of perceivable knowledge and beyond, are aided by the wisdom of our ancient texts and Captain's selfless narrative of the same. I pray that we all pay attention to each of our inherent karmic pursuits for this life and when the time comes, we can devote time to immerse ourselves in getting rid of our vices and start walking down the path of emancipation as far as this life takes us. Cheers!

  ReplyDelete
 36. http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/Sports-quotas-illegal-scrap-them-Hyderabad-HC/articleshow/53748076.cms

  I HAD ONE OF MY BIHARI CADETS , WHO CAME UP BY SPORTS QUOTA

  AFTER SHAKING HIM DOWN WITH DISMISSAL FROM SEA ( NOT SHIP ) , HE ADMITTED THAT HE GOT A FAKE SPORTS CERTIFICATE FROM A MINISTER FOR HANDBALL ..

  HE NEVER PLAYED THE GAME AND HE DID NOT EVEN KNOW THE RULES OR HOW MANY PPLAYERS PLAY ON EACH SIDE . .

  ReplyDelete
 37. Pranaam Captain

  is चतुष्कोटि Hindhu or Buddhist logic ,where was it first mentioned ?

  ReplyDelete
 38. Sir,
  recent statement of M.kaju about mallus shows that he ogles this blog site regularly...:)
  Bharat Matha ki jai.

  ReplyDelete
 39. THIS BLOGSITE ASKS THE GOVT OF INDIA--

  CHARGE ALL FOREIGN FUNDED HUMAN RIGHTS ORGANISATIONS IN INDIA WITH SEDITION, WHO SUPPORT NAXALS, MAOISTS , SEPARATISTS WHO HOLD GUNS PROVIDED BY DESH DROHI FOREIGN FORCES

  NO MERCY SHOULD BE SHOWN !

  WHY IS THE COLLEGIUM JUDICIARY, NHRC, NCM SUPPORTING TRAITORS , WHO BLEED BHARATAMATA ?

  WE DO NOT WANT COLLEGIUM JUDICIARY TO DEAL WITH THREATS TO THE WATAN, INTERNAL OR EXTERNAL.

  WE DONT TRUST THESE LAWYERS TURNED JUDGES

  ReplyDelete
 40. http://timesofindia.indiatimes.com/sports/rio-2016-olympics/india-in-olympics-2016/miscellaneous/Woman-power-Karnam-Malleswari-Mary-Kom-Saina-Nehwal-and-Sakshi-Malik/articleshow/53750567.cms

  IN WEIGHT LIFTING COMPETITIONS COACHES ARE BRIBED TO MISCALCULATE THE WEIGHTS TO BE LIFTED.

  " Following her bronze, Malleswari stated that she was disappointed on missing out the gold medal. According to her, a miscalculation on the part of her coaches had seen her lift 137.5 kg in her last attempt to be gold medal contention. Even if she had lifted 132.5 kg she could have won gold; to this day, Malleswari maintains that gold was in her grasp."

  THE THING TO NOTE IS THAT KARNAM MALLESHAWARI USED TO LIFT 137.5 KGS WHILE TRAINING IN INDIA

  WE HAVE FORGOTTEN THIS BRAVE WOMEN MALLESHWARI WHO GAVE US OUR FIRST EVER OLYMPIC MEDAL

  ReplyDelete
 41. http://www.femina.in/relationships/love-sex/5-sexual-fantasies-to-spice-up-the-action-15489.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  I HAVE SEEN THIS PLANET FOR 40 YEARS

  NEVER SEEN A NATIONAL NEWSPAPER HELL BENT OF SPREADING DEBAUCHERY LIKE TOILET PAPER OF INDIA--WHO EMPLOYS ONLY MENTAL LEPERS . .

  ReplyDelete
 42. http://www.femina.in/relationships/love-sex/5-sexy-ways-to-wake-him-up-in-the-morning-17577.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  TOILET PAPER OF INDIA

  DIPPED IN SHIT

  ReplyDelete
 43. WHY IS A RADIOLOGIST THE DOCTOR AT RIO OLYMPICS ?

  WE WANT NEPOTISM TO BE PUNISHED BY THE SPORTS MINISTER .

  SACK BOTH THE IOA CHIEF FATHER AND THE RADIOLOGIST SON --BASTARDS !

  ReplyDelete
 44. WHY DOES THE DELHI COMMISSION OF WOMEN CHIEF STAND BEFORE A GIANT SHIRDI SAI BABA PICTURE , WHEN SHE ADDRESSES THE MEDIA ON TV ?

  WE WANT 50% REPRESENTATION OF MEN IN ANY WOMENs COMMISSION --AS MEN ARE ALWAYS AT THE RECEIVING END.

  MOST OF THE WOMEN MEMBERS OF WOMENS COMMISSIONS , ARE HORMONE DRIVEN , SUFFERING FROM PMS -- AND CANT TAKE LEVEL HEADED DECISIONS .

  WHY ARE DESH DROHI FOREIGN FORCES INVOLVED WITH NHRC, NCW AND NCM ?

  ReplyDelete
 45. I HAVE FINISHED READING MORE THAN 1600 A4 SIZE PAGES OF THE TERRIFIC FIGHT GIVEN BY THE TELUGU COMMIES AGAINST THE RAZAKARS OF NIZAM - BLOW BY BLOW EYE WITNESS ACCOUNTS .

  ALL A TERRIFIC LIE !

  EVEN TODAY INDIAN COMMUNISTS DO NOT KNOW THAT THEY SIDED WITH THE WHITE INVADER DURING THE 1942 QUIT INDIA MOVEMENT --IN WRITING. AFTER THE MOVEMENT WAS CRUSHED THE COMMIES CONGRATULATED THE QUEEN IN WRITING.

  INDIAN COMMIE TODAY DO NOT KNOW THAT THEY SIDED WITH CHINA WHEN INDIA AND CHINA HAD A WAR IN 1962.

  THE DAYS OF JNU COMMIE PROFESSORS WRITING ENDLESS BULLSHIT, PRAISING THE NAXALS ( ARMED BY ROTHSCHILD ) IS NOW OVER

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/04/razakers-of-mim-operation-polo-to-annex.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. captain,
   enlighten us regarding comrade Bhupesh Gupta who spent a lot of time in Rajyasabha and later died in Moscow.

   Delete
 46. Murthy is Back!

  http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Infosys-co-founder-Narayana-Murthy-Indians-have-highest-ego-per-unit-of-achievement/articleshow/53719977.cms

  ReplyDelete
  Replies
  1. EVERYTIMENR NARAYANA URTHY OPEN HIS MOUTH, HE TRIES TO MAKE THE INDIAN SELF LOATHING

   THIS UGLY COCKEYED GUY THINKS THAT INDIA SURVIVES DUE TO HIM . .

   Delete
 47. richard williams took his two small daughters to a US tennis academy.

  These two black , unattractive girls drew sarcasm from all. because tennis was a snobbish white woman's sport

  Stung by the ridicule, Richard prophesied --

  ONE DAY THESE TWO BLACK GIRLS WILL RULE THE WORLD OF TENNIS

  unble to take the taunts, he started coaching them at home

  what is the result ?

  VENUS WILLIAMS:

  Venus Williams became the World No. 1
  Venus won seven Grand Slam singles titles
  She has 14 Grand Slam titles in women's doubles and two in mixed doubles.
  Williams won four Olympic gold medals.


  SERENA WILLIAMS

  Serena Williams became world no 1
  Serena holds the most major singles, doubles, and mixed doubles titles combined amongst active players, male or female.
  She has a total of 22 Grand Slam singles titles
  Serena won four Olympic gold medals.

  LESSON FOR INDIA: PRACTICE FROM A YOUNG AGE .

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 48. Capt., Akshay Kumar has Canadian citizenship. So all his patriot talk is farce. Another wolf in sheep's clothing?

  ReplyDelete
 49. Mr.Vadakayil, Read many of your posts. You write there was a gotra system introduced for Brahmins. Doesnt it explicitly state that Brahmins were based on birth? Why are you silent on this issue? Many post on Sanatan Dharma have passed by. Shouldnt you talk about the caste system? Wasn't it the reason for discrimination towards Karna? Do you have something to say about this? Or would you just filter my comment as one from Gora Gaand or Pickle John? Caste system has been one of the most important fundamentals of our Indian civilization. Why dont you reveal the truth about it which you already know?

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/11/gotra-system-khap-rules-y-chromosome.html

   Delete
  2. There isnt any caste system in Indian civilization. Captain has explained this in great details in past blogs. None of ancient Roman/Greek texts on India mentions about caste.

   There is only a varna system. Which is different because it is decided by your birth chart. And its main objective is tell you what kind of work is best for you take up in life.

   Think about this. Surya has a kashtriya varna. But the varna of his son shani shudra. Whiy would this happen if there was a caste system?

   Delete
  3. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/07/untouchables-capt-ajit-vadakayil.html

   Delete
 50. Hi Captain,

  It seems like Congress no more cares about the opinion of people. They are hell bent on grabbing the bulk votes of Muslim vote bank by hook or crook even if it means undermining India's National Security.

  Digvijaya Singh says Kashmir is an Indian Occupied territory. This comes just after when Salman Khurshid indirectly said PoK doesn't belong to India. Mani Shankar not too long ago went for pakistan begging them to oust PM of India.

  Congress Leaders have been making such Anti-India statements recently in support of Pakistan (almost as if they are spokespersons of ISI) just after PM Modi spoke in support of PoK, Baluchistan and Gilgit Baltistan.

  ISI are using Congress leaders to express Pakistan's view and these senior Congress leaders are undermining India's National Interest.

  ####################

  Digvijay Singh terms Kashmir 'India-occupied Kashmir'

  http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/digvijay-singh-terms-kashmir-india-occupied-kashmir/articleshow/53753763.cms

  ####################

  One cannot understand why Hearts of Congress leaders bleeds for Pakistan and not for Hindustan. Congress party have NIL (Zero) Desh Bhakti in it. Not even one single congress leader looks like he / she truly cares for Mother India.

  As long as the party remains an Italian Occupied Congress, it will only have leaders who are corrupts, criminals, thugs, looters, scoundrels, plunderers, pseudo sickulars, selfish traitors, anti-nationals, jaichands, desh drohis who doesn't care for India but care only about themselves.

  Govt must investigate why patriot Col Purohit was tortured by Hemant Karkare and why was late ex ATS Chief Karkare was in constant touch with Digvijaya Singh ? Congress coined the word "Saffron Terrorism" and Congress have time and again tried to Bail Out Pakistan despite having concrete proof of Pakistan sponsored Terrorism in India.

  Govt must investigate why Congress is afraid of Pakistan and why ISI is controlling Congress leaders.

  It almost seems like Congress rule between 2004 - 2014 was NOT actually a Congress rule, but Pakistan was indirectly ruling India for 10 Years using Congress as proxy.

  ReplyDelete
  Replies
  1. WE CONGRATULATE ITALIAN SHERNI FOR DRIVING CONGRESS INTO THE GROUND .

   IT TAKES SPECIAL TALENT !

   Delete
 51. JAI JAI PV SINDHU

  BHARATIYA PV SINDHU

  OOPAR DEKHO PV SINDU !

  ReplyDelete
 52. http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Wont-be-silenced-or-scared-says-DCW-chief-Swati-Maliwal-after-ACBs-inquiry/articleshow/53758631.cms

  THIS WOMAN SPEAKS TO TV CAMERAS IN FRONT OF A GIANT SHIRDI SAI BABA PORTRAIT . .

  WE WANT 50% MEN IN NCW . .

  MEN ARE ALWAYS AT THE RECEIVING END . .

  NCW HAVE SAVED DESH DROHIS IN CAHOOTS WITH BENAMI MEDIA , NHRC AND COLLEGIUM JUDGES . . .

  ReplyDelete
 53. http://www.femina.in/relationships/love-sex/4-things-that-can-mess-up-masturbation-17590.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  TOILET PAPER OF INDIA,

  DIPPED IN SHIT !

  ReplyDelete
 54. http://www.femina.in/relationships/love-sex/have-you-ever-had-revenge-sex-17584.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  TOILET PAPER OF INDIA

  RUN BY MENTAL LEPERS !

  ReplyDelete
 55. Capt. One of my colleague has end stage liver cancer 11cm tumor and growing. He has consulted the best hospitals for treatments without any success. Can you suggest ayurvedic center where he could be treated. Thanks

  ReplyDelete
 56. Hi Captain,

  Wrestler Narsingh Yadav (who had a bright chance of winning Gold medal in wrestling) won't be playing at Rio Olympics and he has been banned from Olympics for 4 Years by World Anti-Doping Agency WADA.

  ####################

  NARSINGH YADAV BANNED FOR FOUR YEARS, OUT OF RIO 2016 OLYMPICS

  http://indianexpress.com/sports/rio-2016-olympics/narsingh-yadav-banned-for-four-years-by-cas-india-wrestling-wrestler-doping-dope-2984420/

  ####################

  Many feel its a Foul Play and Conspiracy by jealous west who dominates IOC and WADA who wants to retain their top 3 spots at any cost by not letting good athletes of other nations play.

  They did this foul play with Russia as well and putin was pissed off too. Pole Vaulter Yelena Isinbaeva was banned as well. Isinbaeva's speech against this Injustice almost made Putin shed tears.


  https://www.youtube.com/watch?v=v660CA_lI6k


  Corruption and Nepotism in Indian Sports Franchise has wrecked havoc on India's Olympic Dreams. Unlike Cricket which is only played by 10 nations, Olympics which is participated by almost 200 Nations needs investment, focus and support from the Government.

  China which has invested on athletes and setting up of proper infrastructure is now at 3rd place and soon they may overtake USA and UK in future Olympics while India is far behind at 71st position.

  Though BCCI has thousands of crores in its kitty, it won't spend even single paisa to develop other sports in India. If 125 Crore people of India spends just 1 rupee for 5 years (625 Crores), india will have a lot of money to develop a great sports infrastructure all over India and invest on good deserving athletes too.

  It is a shame if a nation like India with 1.25 Billion people do not manage to win even 1 single Gold Medal at Olympics. Politicians and Corrupt Bureaucrats in Sports Ministry don't seem to be interested and they don't realize what is at stake is India's Respect, Pride, Honour and Glory.

  ReplyDelete
 57. http://idrw.org/israeli-f-16-pilots-visiting-india-air-crew-exchange-program-likely-fly-sukhoi-30s/

  why is MODI allowing israel access to our SU-30mki to israeli pilots , jews will get information about our mki's avionics and give it to pakistan through their crypto jew saudi rulers . Kindly explain what is apco modi upto.

  ReplyDelete
 58. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Amnestys-plans-for-South-Asia-hub-hit-FCRA-hurdle/articleshow/53763169.cms

  WHERE WAS AMNESTY INTERNATIONAL WHEN HINDUS WERE ETHNICALLY CLEANSED FROM PAKISTAN/ BANGLADESH/ KASHMIR AND THOUSANDS OF TEMPLES WERE DESTROYED ?

  GOVT OF INDIA MUST NOTE THAT AL JAZEERA TV CHANNEL IS SPREADING FALSE NEWS ABOUT INDIA OPPRESSING MINORITIES.

  ReplyDelete
 59. http://timesofindia.indiatimes.com/city/srinagar/Ambulance-driver-injured-in-firing-by-security-forces/articleshow/53763755.cms

  AMBULANCES ARE BEING USED TO FERRY TERRORISTS AND ARMS IN KASHMIR BY PAKISTANI OUTFITS

  ReplyDelete
 60. http://www.femina.in/relationships/love-sex/sexy-slang-terms-to-know-17874.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  TOILET PAPER OF INDIA

  RUN BY MENTAL LEPERS!

  ReplyDelete
 61. http://www.femina.in/relationships/love-sex/5-body-language-cues-that-lead-to-sex-14280.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  TOILET PAPER OF INDIA

  DIPPED IN SHIT

  ReplyDelete
  Replies
  1. i observed and i know you have observed that too that these post are mostly by those 2 girls Nikita Sawant & Namrata D'souza...i guess they themselves need some basic moral education...And you are one who can give that

   Delete
 62. Namastey captain
  Now another sc judgement of mumbai against Hinduism ritual dahi handi.
  Its serious to democracy and interfering in unconstitutional sections.

  ReplyDelete
 63. Captainy, i hve been recenlty been confirmed to have chron's disease. Im the first person to have this disease. Do you suggest anything to cure or push this disease in to remission. Thank you captain

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi dk,

   become vegan

   consume virgin coconut oil and fresh turmeric in your diet

   eat only freshly cooked food.

   keep away from GM foods, processed foods, and milk of humpless jersey cow.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/08/probiotics-prebiotics-friendly-gut.html

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/10/no-farting-please-capt-ajit-vadakayil.html

   Delete
 64. See page 15 of Toilet Paper today - full of Dalit uprising news! Looks like Toilet Paper wants to stage a revolution by dividing Hindus! It is high time this paper is brought to book!

  ReplyDelete
  Replies
  1. TODAY ALL BR AMBEDKAR/ EVR PERIYAR STUDENTS UNIONS ARE CONTROLLED FROM ABROAD

   Delete
  2. @ Gama pada only way to stop this hopeless paper and its knowledge is stop buying this paper..that will bought this paper to history

   Delete
 65. Sir,

  As always, am grateful to you for educating us with truth through your eye opener blogs.

  My 5 yr old has a weak eyesight. Doctos are recommending wearing glasses. Are there any proven home or natural remedies that can help her gain her normal 20/20 vision back?

  Thank you so much

  ReplyDelete
 66. Sir,

  As always, am grateful to you for educating us with truth through your eye opener blogs.

  My 5 yr old has a weak eyesight. Doctos are recommending wearing glasses. Are there any proven home or natural remedies that can help her gain her normal 20/20 vision back?

  Thank you so much

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/11/seeing-without-glasses-capt-ajit.html

   Delete
  2. Thank you so much Captain. You responded so quickly. Unbelievable. Last time you had suggested some remedies for weak teeth and gums, I followed and it has helped immensely. I trust your blogs and advice more than any other knowledge resource on internet.

   Delete
 67. We ask the indian govt to throw all "ANJEM CHOUDARYs " of india into jail.

  Anjem Choudary is a pakistani ( salafi/ wahabi ) who is now getting screwed by the englishman

  For 20 years Anjem Choudary stood on street corners, in shopping precincts, outside mosques, embassies and police stations and used his megaphone to drive a wedge between Muslims and the rest of Britain.


  Like India's rabid Salafi preacher Zakri Nail, Anjem Choudary's mindset is really simple. There are two worlds - the world of belief, meaning Muslims, and the world of disbelief, everyone else.

  Like Zakri Naik Anjem Choudary proclaimed a single Islamic state, under Sharia, for the whole world, for all areas of life.

  Rosthchild run BBC always gave Anjem Choudary a platform for his views.

  WHY ?

  NOT MANY PAKISTANIS KNOW THAT ANJEM CHOUDARY IS A CRYPTO JEW. HE DRINKS ALCOHOL ON THE QUIET.

  Abu Rumaysah ( Siddharta Dhar ) worked as an aide to Anjem Choudary. Like Zakir Naik Dhar declared " I am Muslim first, second and last"

  Siddhartha Dhar, is called the “New Jihadi John”. Dhar, had skipped police bail in the United Kingdom to travel to Syria with his wife and young children in 2014.

  Hullo- STUPID John Bulls -- why dont you find out how Dhar, a marked man , found it so easy to travel to Syria.

  ISIS WAS CREATED , FUNDED AND ARMED BY JEWS.

  How many of you heard of crypto Jew Ganga Dhar ( Ghiyazuddin Ghazi ) ?

  ReplyDelete
 68. https://www.youtube.com/watch?v=gW8kzs9Oca4

  USAIN BOLT, THE GREATEST HERO OF THE SPORTING WORLD

  THREE TRIPLES ( 100 /200 / 4 X 100 METRES ) --

  Nine golds for Usain Bolt , in a sport where just one GOLD MEDAL is a great lifetime achievement.

  Bolt surged down the track anchoring the race , like he has done so many times before, powering his way into sporting history — and further into greatness nay immortality

  YIKES !

  ReplyDelete
 69. Dear Sir,

  Is it good to have a tablespoon of organic apple cider vinegar in 8oz of water first thing in the morning?

  Thanks,
  BS

  ReplyDelete
 70. THIS BLOGSITE LAUDS RUSSIAN WOMAN POLE VAULTER YELENA ISINBAYEVA .

  THE WHOLE OF THE RUSSIAN TRACK AND FIELD ATHLETICS TEAM WAS BANNED FROM RIO.

  WE ALL KNOW THAT RUSSIAN ATHLETES HAVE LESS CHEMICAL IN THEIR BODIES COMPARED TO USA, UK AND OTHER WESTERN NATIONS

  WITHOUT HER PRESENCE THE POLE VAULT GOLD FOR WOMEN AT RIO IS A SHIT GOLD MEDAL TO WIN-- WHERE EVER IT IS DISPLAYED IT WILL STINK.

  YELENA ISINBAYEVA IS A TWO TIME OLYMPIC GOLD MEDALIST .

  LIKE USAIN BOLT SHE COULD HAVE WON A THIRD GOLD MEDAL -- 100% --THE WHOLE WORLD KNOWS THIS. SHE HAD DELIVERED A BABY RECENTLY.

  She is a three-time World Champion, the current world record holder in the event ( 5.06 metres ) , who is THE greatest female pole-vaulter of all time

  She became the first woman to clear the five-metre barrier in 2005.

  this great heroine was punished by the zionist jew lobby because she told on TV that she favours a law banning "homosexual propaganda" in Russia.

  Isinbayeva had made her remark in response to several western athletes who pasted false finger nails showing the gay rainbow-- in support for gays and lesbians in Russia .

  THE BAN ON RUSSIA SHOWED THE EAGERNESS OF IAAF TO PROMOTE PEDOPHILIA, -- THE RIGHT OF AN ADULT TO ABUSE SMALL CHILDREN , THE RIGHT OF A MAN TO SHOVE HIS PRICK INTO THE ASSHOLE OF A SMALL INNOCENT BOY .

  IS ANY HOMOSEXUAL DOES NOT AGREE, --

  PLEASE SUBMIT TO A NARCO TRUTH SERUM TEST, SO THAT WE CAN FIND OUT AT WHAT AGE HE/ SHE INITIATED PEDOPHILIA ( ALONG WITH NUMBER OF TIMES ) AND AT WHAT AGE HE/ SHE WAS INITIATED .

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 71. KASHMIRIS WHO HOLD GUNS AND GRENADES PROVIDED BY PAKISTAN ARE NOT INDIAN CITIZENS- AND THEY MUST NOT BE TREATED LIKE THE REST OF THE INDIAN CITIZENS .

  THE INDIAN CONSTITUTION DOES NOT PROTECT PEOPLE WHO WAGE WAR AGAINST THE WATAN.

  ANYBODY WHO ARGUES ON THE TRUTH OF THE ABOVE SENTENCE ARE THEMSELVES DESH DROHIS ..EVEN IF HE IS THE PRESIDENT OF INDIA.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 72. pv sindhu is raking in the moolah as rich rewards for her silver medal.

  THE INDIAN GOVT MUST KNOW THAT DIPA KARMAKAR AND HER COACH HAS MADE INDIA MORE PROUD !

  DIPA AND HER COACH MUST BE REWARDED WITH MONEY .

  ReplyDelete
 73. Captain, Nityananda talks about Sastanga yoga (shaktis or oneness) and they have better architecture than Patanjali siddhis. Can you please put a post on them ..https://www.youtube.com/watch?v=Tvsu9Xb93So from 42nd minute

  ReplyDelete
 74. Hello Sir, Have you seen this news?

  quote

  Modi invites Prachanda to visit India

  Mr. Modi conveyed this to Bimalendra Nidhi, Deputy Prime Minister and Minister of Home Affairs of Nepal, when he called on him in the Capital on Saturday.

  Prime Minister Narendra Modi on Saturday extended an invitation to new Prime Minister of Nepal Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ to visit India at the earliest while expressing commitment to strengthening traditional bonds of friendship and kinship.

  Mr. Modi conveyed this to Bimalendra Nidhi, Deputy Prime Minister and Minister of Home Affairs of Nepal, when he called on him here.

  During the meeting, Mr. Modi conveyed his greetings and best wishes to the new government of Nepal led by Prachanda and extended an invitation to him to visit India at his earliest convenience, a PMO statement said.

  Mr. Nidhi briefed the Prime Minister about developments in Nepal where the new government took over recently.

  Mr. Modi said the relations between India and Nepal were not merely between the two governments but between the people of the two countries and that India is committed to strengthening these traditional bonds of friendship and kinship with the people of Nepal.

  The Prime Minister also said that India is fully committed to support the government and the people of Nepal in the post-earthquake reconstruction efforts.

  Relations between India and Nepal went through a bad phase last year and the two countries are hoping to make a new beginning after the new government took over in Kathmandu.

  unquote

  http://www.thehindu.com/news/national/nepals-special-envoy-calls-on-modi/article9011688.ece

  ReplyDelete
 75. Namaskar captain Ajitji....
  Recently a christian asked me .......homosexuality is accepted in vedic scriptures......there are cross dressers too......what to answer them..

  ReplyDelete
  Replies
  1. THIS IS THE THIRD TEMPLATE OF SANATANA DHARMA ABOUT PURUSHA / PRAKRITI

   THIS IS BEYOND SHALLOW CHRISTIAN MINDS

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html

   Delete
 76. BAN AMNESTY INTERNATIONAL IN INDIA

  WE DO NOT WANT FOREIGN FUNDED DESH DROHI ORGANISATIONS SAVING NAXALITES , SEPARATISTS AND TERRORISTS IN INDIA.

  THE INDIAN CONSTITUTION CANNOT BE APPLIED ON TRAITORS WHO HOLD FOREIGN GUNS , TO BREAK UP THE WATAN.

  AMNESTY INTERNATIONAL HAS NEVER SAID A WORD ABOUT THOUSANDS OF HINDU TEMPLES DESTROYED IN KASHMIR, PAKISTAN AND BANGLADESH . THEY HAVE NEVER SAID A WORD ABOUT ETHNIC CLEANING OF HINDUS .

  WE DO NOT WANT COLLEGIUM JUDICIARY, NHRC, NCW, NCM , CONTROLLED BY FOREIGN FORCES TO SAVE INDIA

  WE KNOW THE TRAITORS OF INDIA , WE KNOW WHO FUNDS THEM

  ALL IN GOOD TIME

  ReplyDelete
 77. ONE DAY MY RUSSIAN CHIEF OFFICER ( FROM MURMANSK ) SHOWED ME PICTURES AND VIDEOS OF HIS 4 YEAR OLD DAUGHTER IN A RUSSIAN GYMNASTICS ACADEMY.

  THE GIRL LOOKED LIKE A BARBIE DOLL AND SHE WAS HAPPY IN EVERY FRAME.

  THEN I SHOWED HIM A FEW PICTURES AND VIDEOS ON MY LAPTOP WHEN YOUNG CHINESE GIRLS WERE CRYING WHILE DOING THEIR ROUTINES

  HE SAID --IN RUSSIA WE DONT ALLOW THE JOY OF SPORT TO BE CRUSHED

  YESTERDAY ON TV I SAW LOT OF SMALL 3 AND 4 YEAR OLD INDIAN GIRLS HOLDING DIPA KARMAKARS HAND .

  I COULD NOT HELP BUT SMILE WRYLY

  DIPA KARMAKAR HERSELF SAID , THAT SHE DID MORE THAN 1000 PRODUNOVA VAULTS IN THE FEW MONTHS LEADING TO RIO OLYMPICS

  I DO HOPE PEOPLE RECOGNISE THE PAIN SHE WENT THROUGH

  HATS OFF TO HER COACH, WHO WAS NOT A GYMNAST HIMSELF -- WHO KNEW SHIT ABOUT GYMNASTICS-- BUT STILL PRODUCED A WORLD CLASS DIPA KARMAKAR

  THIS MAN NANDI DESERVES TO BE HONORED .

  http://sports.ndtv.com/olympics-2016/news/262076-dipa-karmakar-did-1000-death-vaults-before-rio-2016-coach-reveals-to-ndtv

  GOD BLESS DIPA KARMAKAR - I WISH I HAD HALF HER HUMILITY

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://www.chinasmack.com/2012/pictures/chinese-gymnastics-kids-training-with-tears-sweat-dreams.html

   https://tvaraj.com/2012/12/18/chinese-coaches-torture-kids-to-create-olympic-champions/

   Delete
 78. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Coup-mastermind-Gulens-organisation-has-infiltrated-India-Turkey/articleshow/53795301.cms

  WE DONT WANT CRYPTO JEW ERDOGAN TO PUT INDIA INTO FOG

  TURKEY HAS BEEN RULED BY CRYPTO JEWS EVER SINCE THE SULTAN WAS OUSTED BY ROTHSCHILD.

  Mustafa Kemal Atatürk was a JEW ( mind you, he is justice markendey katju's hero )

  read all 5 parts of the post below--

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/04/lawrence-of-arabia-truth-exhumed-capt.html

  if india has to be a superpower we must know world intrigue.

  ReplyDelete
 79. Respected sir, i thank you again for enlightening us all with the correct understanding of sanatan dharma and so many more topics.
  A question about naga sadhus and other sadhus who take sanyas in youth and breaking bonds of family and avoiding marriage. You have said marriage is mandatory and all historic sages were married and only an exceptional pledge allows you to skip marriage. Then sir are all these naga and other sadhus (who roam about across jungles and villages ) misguided? Please forgive if i misunderstood something.

  ReplyDelete
  Replies
  1. WHEN ISLAMIC INVADERS WERE CONVERTING HINDUS BY SWORD " CONVERT OR DIE"

   A SECT OF HINDU SAGES , STARTED "MILITANT HINDUSIM"

   THEY SWORE NOT TO MARRY AND HOLD PROPERTY -- AS FAMILY TIES YOU DOWN

   THIS IS A MASSIVE PERSONAL SACRIFICE.

   TODAY YOU SEE THEM AT KUMBH MELA

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/02/kumbh-mela-mother-of-all-pilgrimages.html

   TODAY THESE SADHUS ARE DENIGRATED BY COMMIE HISTORIANS

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/09/aghoris-corpse-eaters-of-india-capt.html

   Delete
 80. peeyush baj
  August 23, 2016 at 3:15 AM

  dear captain.. namaste.

  Sir how do you so confidently say that we will be number 1 superpower in 17 years.. whats the rationale??/ plz elaborate.. you havent written a blog post on this.. on India's potential to be a world leader?
  Regards

  ReplyDelete
  Replies

  Capt. Ajit Vadakayil
  August 23, 2016 at 6:21 AM


  ###########.. SUBJECT --- ROARING LION OR ONE EYED CAT . . ###########

  The Economy of India is the THIRD largest economy in the world measured by nominal GDP and the third-largest by purchasing power parity (PPP).

  We know what the G7 nations are worth . .

  India's economy is the world's fastest growing major economy…

  In another 17 years India will be planets no 1 superpower . .

  India is home to world's third largest Billionaires pool with 111 billionaires in 2016 and also the largest number of ultra-high-net-worth households that have more than 100 million dollars…

  RAGHURAM RAJAN DOES NOT UNDERSTAND ECONOMICS . . . INDIA IS BEING DELIBERATELY PROJECTED AS A ECONOMICALLY WEAK NATION . . .

  INDIAS ECONOMIC GROWTH CAN READ A STUPENDOUS 11.5% IF WE FACTOR IN SMALL SCALE AND ULTRA SKILLED FAMILY BASED INDUSTRIES IN GDP . .

  RAGHURAM RAJAN WANTS USA TO BE NO 1 . . .

  INDIA IS A ROARING LION IN THE WORLD ECONOMY-- THE ONLY ONE . .

  RAGHURAM RAJAN TRIED HIS BEST TO PROJECT THIS MIGHTY WOKEN UP LION AS A DISEASED ONE EYED CAT . . . FOR THIS HE MUST BE PUNISHED .. .IT IS NOT ENOUGH THAT WE JUST LET HIM GO . .

  RAGHURAM RAJAN NEVER TOLD EVEN ONCE THAT USA HAS 19.4 TRILLION USD EXTERNAL DEBT .. ..

  RAGHURAM RAJAN NEVER TOLD EVEN ONCE THAT CHINA IS A PONZI ECONOMY . . ..

  Chinas borrowings hit 30.1 trillion USD at the end of last year, equivalent to 291 % of the chinese economys GDP. In the non-financial corporate sector, the debt-to-GDP ratio is estimated at 161 %.. ..all the G7 nations are beggar nations, whose debts can NEVER EVER be repaid without WW3 . ..

  China’s GDP growth is just 4.3% and NOT their official figure of 6.8%.
  Instead of tackling a debt pile estimated at 2.5 times the economy’s size, policy makers are only making it worse with a renewed credit binge.

  China continued to ignore their pathetic problem of BUBBLES WITHIN BUBBLES that drives the misallocation economy in China, or keep injecting massive credit flows into an already overblown economy in an attempt to delay the inevitable collapse.

  Chinese economy is being managed by MAD men who are keen to avoid loss of face . China’s ruling Community Party faces a dilemma between the urgent need to transform the country’s slowing economy, and the possibility of losing control and social unrest if massive layoffs happen.

  Japan’s level of government debt: the ratio of gross debt to GDP is 252% .. .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/06/gpi-dog-shall-wag-gdp-tail-not-vice.html

  Capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 81. Veena N
  August 23, 2016 at 9:51 AM

  Dearest Captain
  In Kerala we dont celebrate Raksha Bandhan.
  But now the Rss is bringing the ritual of tieing Rakhee. Kindly do explain captain.

  Pranam
  Dr. Veena J.Nair

  ReplyDelete
  Replies

  ###########################

  Capt. Ajit Vadakayil
  August 23, 2016 at 1:02 PM
  hi vn,

  IN KERALA WE DONT CELEBRATE RAKSHA BANDHAN

  after king bali was shoved off to patala by vishnu -- vishnu developed remorse and went to patala where he stayed as a guest of bali

  vishnu wife lakshmi disguised herself as a brahmin woman and tied a sacred thread around king bali, declaring him as her brother --

  bali asked her what her wish is--and then he coaxed vishnu to go back to vaikunta

  The event initiated the custom of sister’s trying Rakhi on the day of Shravana Purnima.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/09/why-kerala-does-not-celebrate-diwali-or.html

  2300 years ago alexander the great took an indian wife roxanna , to know the secrets of the hindu kush pass.

  the greek army was routed by king porus. the elephants and the tibetan mastiff dogs psyched the greek horses. the greek army saw indian sages in deep meditation covered by cobras and they were afraid.

  when alexander was mortally wounded roxanna ran to porus and tied a rakhi around his wrist and made him her brother.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/05/alexander-great-and-king-porus-hidden.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/04/wwho-let-dogs-out-capt-ajit-vadakayil.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 82. DOES THIS TRAITOR ACTRESS RAMYA KNOW --

  HOW MANY HUNDREDS OF HINDU TEMPLES WERE DEMOLISHED FROM 1947 TO 2016 IN PAKISTAN ?

  DOES THE KNOW THE PERCENTAGE OF ETHNIC CLEANING OF HINDUS FROM 1947 TO 1916?

  DOES RAMYA KNOW HOW MANY INDIAN JAWANS WERE KILLED BY PAKISTANIS ?

  THE ENTIRE BENAMI MEDIA IS SUPPORTING THIS TRAITOR ACTRESS RAMYA....

  WHEN RAJNATH SINGH WENT TO PAKISTAN FOR SAARC , THE PAKISTANIS BLOCKED THE VIEW OF INDIAN MEDIA BY STRONG ARM TACTICS ...

  HOME MINISTER RAJNATH SINGH WAS DISRESPECTED...

  ReplyDelete
 83. Capt., What was the time of the day Lord Krishna was born? Couldn't find it. Some say he was born at midnight?

  ReplyDelete
 84. sir went to visit your elder son ?

  ReplyDelete
 85. Hi Captain.
  Please pen down an article on Tamil Bhramins ( dont mix Iyers and Iyengars ) . Write about Tambrahms right from the time of Sage Agastya.

  There are many accusations made by you against them like for eg Sucking up to the British to make Tamil the oldest language.

  But you should know that Iyers both Shivite and Srauta-Smartha subsects follow the Sanskrit scriptures.

  It is the Iyengars ( Thenkalai make 80℅ of Iyengars who are non Bhramin stock genetically ) who revere the Tamil Divya prabdhanam.
  So it is possible that it was their handy work to date Tamil as the oldest language.

  It is unimaginable that you always mention the bad about this community and not the good. And also put blame of the bad work done by the Tamil Iyengars on the Tamil Iyers.

  I am sure you know many Vadama iyers live in Kerala who came from Thirunalveli and Tanjavur.
  Uddana Shastri is also believed to be a Vadama Iyer who won the Revathi pattadhanam at your hometown Calicut.

  Also I would like to point out after reading your post on "Namboodiris the worst racist on the planet".

  That they are not the only Bhramins to have a left frontal lopsided min kudumi.
  Chidambaram Dikshitar sub group of Shivite Tamil Bhramin also sport the same hairstyle. But I have seen that you have mentioned that Namboodiris are the only Bhramin group in this planet to do so.

  The Sholiyar Iyer ( a sub group of Smartha Iyers ) also have a mun kudumi. The sholiyars Iyers too believe that Chanakya was one of Them.
  Many stauch Iyers have a seal of their caste mark on their right shoulder. Like a farmer marks his cows using hot iron.

  Please write a post on Tamil bhramins. I know you hate them but you have downplayed many of their contributons . You only talk about them post 1850 CE. Only 10 ℅ of them were British govt servants the rest had aversion to the British. And that 10℅ had taken 70℅ of British jobs.
  And these were the same Bhramin who revolted against the British in 1857 in Madras .

  Also
  >>
  I have heard from many malayalees that the Namboodiris were initially thiyyas or other lower caste , but later got initiated to Bhraminhood as there were no Bhramins in Kerala when Lord Parasuram came to Kerala.
  As there were no Bhramins willing to come to Kerala as Lord Parashuram had the sin on him . To remove his sin he wanted to gift land to Bhramins. So as no bhramins in neighboring Tamil country were willing to go to the newly created land, the locals were initiated into Bhramin hood and taught the Tantram form of worship.
  <<

  Most importantly write separately about Iyengars and the Thenkalai group particularly.

  I went through this site of the Srivaishnavam.
  It openly bashes Adi Shankara and looks down upon Afvaitins.
  www.srivaishnavam.com/faq.html

  It says that only followers of Srivaishnavam sampardaya get moksham.

  Hoping for a long reply and then a longer blog. UNbiased which doesn't start in 1800s and British jobs.


  ReplyDelete
 86. WARNING:

  THIS BLOGSITE WARNS ARNAB GOSWAMI, THE TV ANCHOR OF TIMESNOW TV - -

  YOU SHALL STOP YOUR SLIMY ANTI-WATAN AND ANTI-HINDU PROPAGANDA IMMEDIATELY ..

  YESTERDAY THIS MORON WAS EQUATING "MENSTRUATING WOMEN ENTERING SABARIMALA TEMPLE" WITH "SATI "

  SABARIMALA IS THE WORLD LARGEST PILGRIMAGE, AND THE ONLY REAL PILGRIMAGE WHICH DOES GOOD TO THE PILGRIM . . BECAUSE OF THE AUSTERE VRAT FOR 41 DAYS .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/sabarimala-makaravilakku-three-light.html

  WE INDIANS NEVER HEARD OF THE TERM "SATI" TILL THE WHITE INVADER CAME TO INDIA . .

  NO PURANA STORY EVER TALKS ABOUT A WIDOW JUMPING INTO HER HUSBAND PYRE.

  IN THE CASE OF SHIVA WIFE SATI--SHE SELF IMMOLATED.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/02/vedic-hindu-fire-temple-of-baku.html

  EXCEPT VISHNU AVATARS ( RAM , KRISHNA ETC ) , ALL HINDU GODS AND THEIR WIVES ARE AMAZING COSMIC ALLEGORIES.

  HINDU WOMEN JUMPING INTO THE FORE STARTED ONLY WHEN ISLAMIC INVADER SOLDIERS STARTED RAPING DEAD WOMENs BODIES.

  SO THE WOMEN ( WHOSE HUSBANDS DIES IN BATTLE ) JUMPED INTO THE FIRE ENMASSE --AS PRACTISE CALLED JAUHAR.

  THIS IS EVEN TODAY BEING DONE BY "LIVE" SLAVE YAZIDI WOMEN , TO FUSE THEIR GENITALS AND DISFIGURE THEIR FACES.

  http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-soldiers-rape-yazidi-girl-sets-herself-on-fire-burns-alive-iraq-refugee-camp-a7208656.html

  YAZIDIS ARE ANCIENT HINDUS

  THIS BLOGSITE WAS THE FIRST TO REVEAL IT AND IMMEDIATELY THE NO 1 OPPORTUNIST SRI SRI RAVISHANKAR RAN THERE TO GRAB FAYADA. LIKE HOW HE WENT TO MEET BURHAN WANIs FATHER TO GRAB THE LIMELIGHT AND FAAYADA.

  HOMOSEXUALITY AND HYPERVENTILATION FAKE YOGA PUSHING SRI SRI RAVISHANKAR DOES NOT REPRESENT INDIA OR HINDUS . THIS BLOGSITE SAYS SO.

  ARNAB GOSWAMI I KNOW YOU WILL READ THIS-- I HAVE MULTIPLE SOURCES AMONG TIMESNOW TV STAFF - -

  YOU SHALL STOP GIVING A PLATFORM TO DESH DROHI PAKISTANIS ( THE WAY YOUR KOSHER BOSSES WANT ) , SEPARATISTS, NAXALITES AND RABID ANTI-HINDU PERCEPTION MOLDERS

  punch into WORST JOURNALIST mr arnab goswami-- what do you see?

  my post about anti-hindu anti-watan NON-FADING VIOLET is no 1 among 35 million posts .

  i will give YOU the most dubious honor ever -- the worst legacy ever for a journalist --just ignore this warning and you shall see ---.

  ENOUGH IS ENOUGH - FISH MARKET JOURNALISM !!

  AAARGGHHH PPTTHHEEEOOOYYYYYYYY !

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 87. SOMEONE ASKED ME TO CLARIFY ABOUT HINDU GODS --

  EVERY HINDU GOD SHIVA, VISHNU, PARVATI, LAXMI, GANAPATI etc ARE COSMIC FORCES OF ENERGY . .

  WE HAD 4 VARNAS

  BRAHMINS CONVEYED THE VOLUMINOUS VEDAS FOR 300 CENTURIES WITHOUT LOSING A SYLLABLE .. BEFORE THEY WERE PENNED DOWN 70 CENTURIES AGO . .

  HUMAN DNA WAS DEGRADING AND SUCH MEMORY FEATS WERE GETTING HARD TO GET . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/07/untouchables-capt-ajit-vadakayil.html

  THE BOTTOM THREE VARNAS HAD TO BE CONTENT WITH PURANAS-- OUR GODS WERE PERSONALISED FOR EASY CONSUMPTION AND RETENTION , AMONG THE ILLITERATE AND NOT SO BRIGHT . .

  FOR EXAMPLE: OPERATON DESERT STORM , WAS NOT FOUGHT IN A DESERT STORM. IT IS JUST AN EASY WAY TO REMEMBER . .

  SO THERE IS NO FUCKIN' WAY--

  ######## BRAHMA CAN SCREW HIS OWN DAUGHTER

  ####### SHIVA CAN FUCK THE WIVES OF THE SAPT RISHIS ( GREAT SIPPER STARS ) WHO WERE IN DEEP PENANCE

  #### SHIVA CAN EAT CORPSES OR RAPE NANDI BULL ANALLY

  ##### VISHNU CAN SCREW SHIVAs WIFE BEHIND HIS BACK

  ###### SHIVA AND VISHNU CAN HAVE HOMOSEXUAL ANAL SEX AND PRODUCE LORD AYYAPPA ( NINTH AVATAR OF VISHNU )

  DROHI --ROGUE SRI SRI RAVISHAKAR HAS THE FOLLOWING TO SAY ABOUT SHIVA AND VISHNU PRODUCING A CHILD BY GAY SEX . .

  AND THIS SHAKTI MAGIC OIL PEDDLING DROHI ( WITH A DYED BEARD AND GARGANTUAN PAUNCH ) CLAIMS TO REPRESENT SANATANA DHARMA AS PER ROTHSCHILDs MEDIA . .

  https://twitter.com/srisri/status/410810667176697856?lang=en

  VISHNU AVATARS LIKE RAM, KRISHNA , AYYAPPA WERE MORTALS WHO LIVES ON EARTH WITH 13 STRAND DNA ( NIL JUNK ) AND MORE.

  BRAHMAN , THE MOTHER FIELD , SHEARED OFF PARTS OF ITSELF , AND SEND THEM ON EARTH WITHOUT REDUCING THE SOUL FREQUENCY .

  YOU AND ME WERE SENT DOWN ON EARTH BY REDUCING SOUL FREQUENCY AND WE ( SOULS ) HAD TO EVOLVE TILL WE GOT MOKSHA ( SOULD NOT HACE HIGHEST FREQUENCY ) AND MERGED BACK WITH THE MOTHER BRAHMAN FIELD ON THE 7TH ASTRAL KAYER

  ONLY VISHNU CAN HAVE AVATARS .

  THIS IS BECAUSE VISHNU CONTROLS THE SECOND TEMPLATE OF DVAITA

  VISHNU MEDIATES THE DANCE OF OPPOSITE FORCES ( SHIVA/ BRAHMA -- SAY CONDENSATION/ EVAPORATION )

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html

  JUST IN CASE SHIVA FOLLOWERS GET UPSET THAT VISHNU FOLLOWERS HAVE STOLEN A MARCH OVER THEM - -

  CONSIDER THIS--

  THE THIRD TEMPLATE ( SUPER IMPOSED ON BASE BRAHMAN ) OF SANKHYA CONSISTS OF SHIVA AND HIS WIFE SHAKTI ( PARVATI/ DURGA/ KALI )

  YOU CANNOT HAVE SHIVA WITHOUT VISHNU AND BRAHMA

  YOU CANNOT HAVE SHIVA WITHOUT HIS WIFE PARVATI . . THIS CONCEPT CALLED ADHANEESHWARA DOES NOT MEAN THAT SHIVA IS A TRANGENDER HIJRA AS TOM TOMMED BY BR AMBADKAR, EVR PERIYAR, MAHATMA PHULE, UR ANATHAMURTHY, KALBURGI, PANSARE , DHABHOLKAR etc

  NEPAL WAS A HINDU NATION . .

  ROTHSCHILD COMMIES CONVERTED NEPAL INTO A COMMIE NATION AND GOT THE ROYALTY ELIMINATED

  HOW DID COMMUNISM RISE SO FAST IN NEPAL?

  THEY MADE THE HINDUS SELF LOATHING AND MADE THEM ATHEISTS.

  THE ANNUAL GHADHIMAI ANIMAL SACRIFICE MASSACRE WAS PART OF THIS BRAINWASH.

  THIS BLOGSITE CLAIMS CREDIT FOR STOPPING THIS ANNUAL HORRIBLE ANIMAL MASSACRE . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/11/all-animal-sacrifices-in-hindu-temples.html

  JNU COMMIE PROFESSORS CREATED A COMMIE NEPAL PRIME MINISTER NAMED BABURAM BHATTARAI- WHO WAS INVOLVED IN THE WESTERN SPONSORED NEPAL ROYAL MASSACRE

  AND WHAT DOES OUR APCO MODI DO?

  HE GOES TO ASSAM AND PROPS UP THE HUMAN/ ANIMAL SACRIFICING KAMAKHYA TEMPLE ( ROTHSCHILDs CREATION ) --JUST TO MILK VOTES. .

  http://www.narendramodi.in/pm-modi-offers-prayers-at-kamakhya-temple-in-assam-440177

  WHEN DID MODI LAST SUPPORT A CAUSE FOR HINDUS? . .

  HE BEGGED AND SECURED HINDU VOTES--

  ENSCONSED HIMSELF ON THE PMs CHAIR AND THEN KICKED THE HINDUS ON THEIR COLLECTIVE TEETH ..

  SUCH IS HIS GRATITUDE . INGRATITUDE IS THE GREATEST OF ALL HUMAN VICES .

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Captain.
   Please pen down an article on Tamil Bhramins ( dont mix Iyers and Iyengars ) . Write about Tambrahms right from the time of Sage Agastya.

   There are many accusations made by you against them like for eg Sucking up to the British to make Tamil the oldest language.

   But you should know that Iyers both Shivite and Srauta-Smartha subsects follow the Sanskrit scriptures.

   It is the Iyengars ( Thenkalai make 80℅ of Iyengars who are non Bhramin stock genetically ) who revere the Tamil Divya prabdhanam.
   So it is possible that it was their handy work to date Tamil as the oldest language.

   It is unimaginable that you always mention the bad about this community and not the good. And also put blame of the bad work done by the Tamil Iyengars on the Tamil Iyers.

   I am sure you know many Vadama iyers live in Kerala who came from Thirunalveli and Tanjavur.
   Uddana Shastri is also believed to be a Vadama Iyer who won the Revathi pattadhanam at your hometown Calicut.

   Also I would like to point out after reading your post on "Namboodiris the worst racist on the planet".

   That they are not the only Bhramins to have a left frontal lopsided min kudumi.
   Chidambaram Dikshitar sub group of Shivite Tamil Bhramin also sport the same hairstyle. But I have seen that you have mentioned that Namboodiris are the only Bhramin group in this planet to do so.

   The Sholiyar Iyer ( a sub group of Smartha Iyers ) also have a mun kudumi. The sholiyars Iyers too believe that Chanakya was one of Them.
   Many stauch Iyers have a seal of their caste mark on their right shoulder. Like a farmer marks his cows using hot iron.

   Please write a post on Tamil bhramins. I know you hate them but you have downplayed many of their contributons . You only talk about them post 1850 CE. Only 10 ℅ of them were British govt servants the rest had aversion to the British. And that 10℅ had taken 70℅ of British jobs.
   And these were the same Bhramin who revolted against the British in 1857 in Madras .

   Also
   >>
   I have heard from many malayalees that the Namboodiris were initially thiyyas or other lower caste , but later got initiated to Bhraminhood as there were no Bhramins in Kerala when Lord Parasuram came to Kerala.
   As there were no Bhramins willing to come to Kerala as Lord Parashuram had the sin on him . To remove his sin he wanted to gift land to Bhramins. So as no bhramins in neighboring Tamil country were willing to go to the newly created land, the locals were initiated into Bhramin hood and taught the Tantram form of worship.
   <<

   Most importantly write separately about Iyengars and the Thenkalai group particularly.

   You have told that Thenkalai sect is R creation and Parkala mutt is too.
   Pls write more about this.
   Also you had stated once that Ranganatha swamy temple in Srirangam follows Kanva Yajur Veda which is poison injected by R.

   I went through this site of the Srivaishnavam.
   It openly bashes Adi Shankara and looks down upon Advaitins.
   www.srivaishnavam.com/faq.html

   It says that only followers of Srivaishnavam sampardaya get moksham.

   Hoping for a long reply and then a longer blog. UNbiased which Advaitinstart in 1800s and British jobs.

   Delete
 88. Dear Sir,

  Big THANKS to you.

  What is Enlightenment ?

  How to attain it ?

  How can we identify (original) enlightened gurus in today's world ?

  Regards,
  Raj

  ReplyDelete
 89. MOTHER TERESA WAS AN EVIL WOMAN . . .

  i have exposed her by only 15%

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/02/diabolical-ministering-angel-mother.html

  KERALA NUNS WHO SPENT A LIFETIME WITH HER -- SAY THAT MOTHER TERESA SOMETIMES ACTED AS EVIL AS THE SATAN ITSELF.

  SHE HAD EXORCISTS ATTENDING TO HER . .

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1529093.stm

  https://www.theguardian.com/world/2001/sep/07/lukeharding

  HER BEHAVIOR FIT FOR THE SATAN-- REVELING IN PEOPLEs EXTREME PAIN AND SUFFERING WAS KNOWN ONLY TO VERY FEW.

  ReplyDelete
 90. Maxmad
  September 2, 2016 at 6:02 PM

  Captain,before mongols invaded who was the ruler in Tibet ?
  Delete

  ###########################

  Capt. Ajit Vadakayil
  September 2, 2016 at 6:34 PM

  TIBET WAS PART OF INDIA AS LATE AS THE MAHABHARATA WAR IN 4000 BC , WHEN TIBETANS SIDED WITH KAURAVAS.

  INDIA RULED AS FAR NORTH AS URALS IN 7000 BC

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/12/stonehenge-of-arkaim-russia-capt-ajit.html

  JEW ROTHSCHILDs HISTORIANS CREATED A FAKE KING BHARAT, USING HIS FAKE AND BACKDATED DASAS.

  IT IS FUCKIN' LIE THAT KING BHARAT WAS SON OF THE FAKE AND BACK DATED SHAKUNTALA

  WE IN INDIA NEVER HEARD OF SHAKUNTALA TILL THE WHITE INVADER CAME TO INDIA.
  KALIDASA LIKE EVERY OTHER DASA NEVER EXISTED .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/06/kalidasa-did-not-exist-jainism-is.html

  THE REAL EMPEROR BHARATA WAS THE SON OF EMPEROR RISHABA -- HE RULED TIBET .

  SVAYAMBHUVA MANU ( 8275 BC ) — PRIYA VARTA ( 8255 BC )- AGNIDHARA – NABHI RAJA -- RISHABHA (8190 BC ) – BHARATA ( 8165 BC ) .

  Emperor Rishabha ( Adinath ) , the father of Chakravatri Bharata is the founder of Jainism in 8190 BC, and is the first Thirthankara.

  IF CHINA ACTS TOO FUNNY , WE WILL SNATCH BACK TIBET .

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 91. he Benami media have got instructions from their foreign masters to praise Mother Teresa , as she will be made a saint tomorrow . .

  Even PM Modi will jump into the bandwagon .. .

  Karo bhaiyya , make this evil woman a god , who cares ? ..

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/02/diabolical-ministering-angel-mother.html

  CHRISTIANITY IS ROOTED IN FOUL LIES . . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/true-founder-of-christianity-jesus.html

  This religion has destroyed mankind and killed maximum people . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/03/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo.html

  KARO BHAIYYA !

  Know the truth how Christianity was spread on this planet . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/07/fransisco-pizarro-hernan-cortez.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/christopher-columbus-father-of-american.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 92. FRANCIS XAVIER WHO SETTLED DOWN IN GOA WAS IMMUNE TO SMALL POX . .

  AS SOON AS THE JESUIT FRANCIS XAVIER CAME TO GOA , HE KILLED MORE THAN 30,000 HINDUS ( MOSTLY ) CHILDREN BY SMALL POX VIRUS -- ADMINISTERED IN TEMPLES .

  HE THEN TOOK A SHIP AND WENT AWAY TO SRI LANKA AND THE FAR EAST.

  THIS CAUSED MOST HINDUS TO RUN AWAY TO MANGALORE AND KERALA IN 1546 AD

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/portuguese-inquisition-in-goa-and.html

  IT WAS NOT THE BRAVE WHITE MAN -- BULL OF HUNDREDS KILLED MILLIONS OF NATIVES

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/07/fransisco-pizarro-hernan-cortez.html

  IT WAS SMALL POX VIRUS . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/christopher-columbus-father-of-american.html

  THE JESUITS NEVER DID THIS FOUL SMALL POX GENOCIDE ON THE WHITE SKINNED MAN-ONLY BLACK HEATHEN NATIVES NEEDED TO BE EXTERMINATED IF THEY DO NOT AGREE TO BE CONVERTED SLAVES.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 93. Capt. Ajit VadakayilSeptember 5, 2016 at 11:06 PM
  nobeatingroundthebush
  September 5, 2016 at 10:13 PM

  Keith Vaz British MP and friends of some very famous anal sex promoting Indians caught with his pants down with male prostitutes.....LOL......

  ReplyDelete
  Replies
  ############################

  Capt. Ajit Vadakayil
  September 5, 2016 at 11:03 PM

  IN THE VIDEO KEITH VAZ ASKED THE MALE PROSTITUTES FOR POPPERS

  WANNA KNOW WHAT THIS IS ?

  AIDS CAME TO THIS PLANET DUE TO POPPERS USED BY GAYS FOR ANAL SEX . .

  Almost all male homosexuals in the West use nitrite inhalants (amyl nitrites, called "poppers"). On chemical tankers we have it , for use when we load isocyanates like TDI , MDI , PAPI etc.

  It comes in small glass ampoules that were crushed to release their vapors, and received the name "poppers" as a result of the popping sound made by crushing the ampoule.

  When there is a problem we crush Amyl Nitrite capsules 5 times at 15 second intervals and hold under nose of victim.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/06/mdi-diphenylmethane-diisocyanate-bhopal.html

  Amyl nitrite is a vasodilator with the formula C5H11ONO.

  The homosexuals use it as an inhalant, to expands blood vessels, increase heart rate for the euphoric state , relax the involuntary muscles -basically the anal sphincter.


  The effects set in within a few seconds. There is NO time for foreplay in dirty toilets or dark corners in parks. They are more orgasmic oriented, as opposed to pleasuring someone.

  Before Amyl Nitrate came on the scene( to prevent painful anal fissures and ulcers ) in the gay community there was no AIDS.

  In the 1991 film The Doors, Jim Morrison, played by Val Kilmer, sniffs Amyl Nitrite from a glass ampule in an elevator immediately before gay sex. Morrison died at age 27.

  Inhaled nitrites interact freely with endogenous trivalent nitrogen compounds to produce carcinogenic nitrosamines. Virtually all the early homosexual patients later diagnosed with AIDS had used poppers. Nitrites act on blood vessels, the site of KS, AIDS-related KS [Kaposi’s Sarcoma] and are known to be mutagenic. Poppers are immunosuppressive.

  AIDS-related KS [Kaposi’s Sarcoma] lesions occur most often on the chest and face, especially the nose; those are the body areas most heavily exposed to nitrite vapors. Persistent anal-rectal sexual activity can lead to various pre-cancerous lesions such as Bowen’s disease and Kaposi’s sarcoma.

  Whenever tissues are traumatized, cracked, or abraded, they are vulnerable to bacterial infection, especially when shit is just around the corner.

  FOR MORE INFO ASK A CRYPTO JEW BOLLYWOOD DIRECTOR WHO RELEASES HIS MOVIES IN ISRAEL TOO.

  HE SHOWED HIS FAVOURITE SEXUAL POSITION ( NAMAAZ TYPE POSITION ) IN A CROWDED HALL WITH HIS MOM SITTING IN THE FIRST ROW . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/06/hiv-does-not-cause-aids-many-aids.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 94. SOMEONE ASKED ME

  WHY DO YOU KICK YOUR MOST ARDENT FOLLOWERS ON THEIR COLLECTIVE BALLS AND TWATS ONCE IN A WHILE

  LISTEN-

  I AM NOT A GURU

  I DO NOT NEED FOLLOWERS

  THIS BLOGSITE HAS A MISSION

  IT IS NOT FOR FAME AND FORTUNE

  THE PURPOSE TO TO PUT BALM ON A WOUNDED NATION WHICH WAS ENSLAVED FOR 800 YEARS

  THE PURPOSE IS TO ASK BRAINWASHED PEOPLE TO INTROSPECT --SO THAT THEY CAN BE GOOD WORLD CITIZENS ..

  ASK EVEN MY MOST ARDENT CRITICS AT SEA-- THEY WILL SAY CAPTAIN RAN GOOD SHIPS WITH THE MOST LOYAL CREW

  I RAN MY SHIPS LIKE A COMMANDO UNIT WITH 100% LOYALTY

  ONE DAY AN INCIDENT HAPPENED WHEN I HAD 4 UNCONSCIOUS OFFICERS IN A NITROGEN PURGED TANK

  AFTER THE EVENT BLEW OVER I DID SOME INTROSPECTION

  RESULT ?

  I SAID TO MYSELF -I DONT NEED THIS TYPE OF EXTREME LOYALTY . .

  THIS HAPPENED WHEN I WAS A YOUNG CAPTAIN

  PEOPLE AT SEA KNOW ONLY A WATERED DOWN VERSION OF THE REAL CAPT AJIT VADAKAYIL

  THIS BLOGSITE ONLY LEADS YOU TO INTROSPECTION-- I GIVE YOU FREE CHOICE BASED ON FREE WILL--

  FUCK ROTHSCHILDs TERM , "THE SHOW MUST GO ON"

  I ASK YOU TO ---LEARN TO FACE YOUR OWN SHADOWS LEST YOU SEE THEM IN OTHERS -- THE WORLD OUTSIDE IS ONLY A REFLECTION OF THE WORLD INSIDE YOU.

  I CONVERT MY READERS TO PHILOSOPHERS -- YOU CANT BE ONE UNLESS YOU INTROSPECT LIKE OUR MAHARISHIS --

  I AM A MASTER OF CHANGE , THIS PLANETs BEST -- PROBABLY BECAUSE I HAVE TRAVELLED--

  I KNOW WHAT I AM DOING --

  THIS METHOD IS THE FOUNTAIN HEAD TO WISDOM ( YOU CANT GET WISDOM IN ASHTAVAKRA GITA CREATED BY THE WHITE INVADER )

  DONT VIEW THE WORLD LIKE A BIRD ALWAYS SITTING ON THE SAME BRANCH--

  TRYING FLYING AROUND -- TRY SITTING ON ANOTHER BRANCH ON THE OPPOSITE SIDE FOR ANOTHER LATERAL VIEW AND PERSPECTIVE . .

  DONT BE TOO MUCH PREOCCUPIED WITH WHAT IS HAPPENED AROUND YOU--

  TRY PAYING ATTENTION TO WHAT IS GOING ON INSIDE YOU--

  TRY INTROSPECTION-- WITNESS YOURSELF LIKE THE MAHARISHIS OF YORE . .

  YOU DONT GET DOGMA IN THIS BLOGSITE --SOMETIMES I DO A BACKSWING . .IT SERVES A PURPOSE

  THE PURPOSE OF LIFE IS TO BE HAPPY - - AT THE SAME TIME , BE CREATIVE--

  THE PURPOSE OF LIFE IS TO PASS ON A LEGACY , TO LEAVE A WEE FOOTPRINT BEHIND , THAT YOU EXISTED AT ALL ON THIS PLANET - IF YOU CANT MAKE A DENT IN THE UNIVERSE LIKE TESLA ..

  DONT BE A LIKE THAT ROGUE WOMAN WHO JUST BECAME A SAINT AT VATICAN . .

  YOUR CHARACTER IS WHAT YOU ARE -- YOUR REPUTATION IS CREATED BY VESTED FORCES ..

  EGGS WHEN BROKEN FROM WITHIN CAUSES LIFE TO BEGIN--WHEN BROKEN FROM OUTSIDE DESTRUCTS LIFE

  WHEN I WANT TO PSYCHE MY BOSSES I SEND THEM AN EMAIL--
  #######

  VADAKAYIL KHUD QUESTION PAPER DAALTHA HAI

  VADAKAYIL KHUD IMTIHAN LIKTHA HAI

  VADAKAYAL KHUD NUMBER DETA HAI

  ##########

  THIS IS THE MEANING OF LIBERATION

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. SOMEONE WANTED TO KNOW HOW MAHARISHIS DID INTROSPECTION . .

   WELL --

   THE ANCIENT METHOD OF TEACHING IN A GURUKUL WAS BY NIDIDHYASANA .

   IT WAS ABOUT INTROSPECTION . .

   IT IS ABOUT CHEWING THE CUD . .

   ATMA VICHARA . .

   IT IS ABOUT YOUR BODY CELL MEMORY, RECHARGING WITH WISDOM . . . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/10/shravana-manana-nididhyasana-way-of.html

   THE ANCIENT GURUKUL NEVER GAVE ANSWERS TO A YOUNG STUDENT KING - - HE HAD TO FIND HIS OWN ANSWERS ..

   THE GURU CATAYSES THE PRINCEs THOUGHTS , AND CORRECTS HIM ONLY IF HE GOT IT COMPLETELY WRONG . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/02/super-panchatantra-capt-ajit-vadakayil.html

   BODY CELL MEMORY ?

   I ONCE SAVED MY OWN LIFE AND MY CREW BY ALLOWING PANCATANTA WISDOM RULE MY DECISIONS IN EXTREME CRISIS .

   IT WAS ABOUT A FIGHT BETWEEN THE WIND AND THE MOUNTAIN . .

   I OFFERED MY SHIP ONLY TO THE WIND WHICH IS COMPRESSIBLE, NEVER TO THE SEA –

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/super-typhoon-bart-perfect-storm-capt.html

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 95. http://zeenews.india.com/cricket/woah-yuvraj-singh-takes-down-shobhaa-de-and-her-ilk-with-these-scathing-remarks_1926420.html

  I NEVER LIKED YUVRAJ SINGH

  BUT NOW I LIKE HIM . .

  HOW MANY SCHOOLS IN INDIA HAVE A PLAYGROUND ? FORGET ABOUT SWIMMING POOL . .

  THE BLOGSITE IS GRATEFUL TO DIPA KARMAKAR FOR SHOWING INDIA , THAT WE CAN DO IT

  I HAVE DONE IN MY OWN WAY , BY A BLOGSITE TO SHOW INDIANS , THAT WE MUST BE PROUD OF OURSELVES --THAT WE CAN DO IT

  DIPA KARMAKAR HAS FIRED THE IMAGINATION OF INDIANS-- LIKE NO ATHLETE EVER BEFORE

  SHOBHAA DE CALLS HERSELF THE NO 1 WRITER IN INDIA USING HER WESTERN CONTACTS.

  SHE HAS A PROPAGANDA MACHINE THAT HER PUERILE SEXUAL SLIME LOADED BOOKS ARE COURSE MATERIAL IN LONDON UNIVERSITY.

  https://twitter.com/DeShobhaa/status/772050093398757376

  OH YEAH ?

  THIS FRENCH WINE ( ON KNEES ) LOVING WOMAN HAS A PROFILE VIEW OF 1.3 LAKHS , THOUGH I STARTED BLOGGING 3 YEARS AFTER HER

  https://www.blogger.com/profile/05610708004901279105

  HERE IS MINE -- 50.1 LAKHS

  https://www.blogger.com/profile/14410812789424637654

  PROOF OF THE PUDDING LIES IN THE EATING -- NOT PROPAGANDA SHIT

  THIS KALANK TO INDIAN WOMANHOOD SHOBHAA DE IS ONE OF THE MOST HATED WOMEN IN INDIA . .

  ReplyDelete
 96. http://insideepaclimate.com/daily-news/white-house-adds-methane-nitrous-oxides-social-cost-carbon-tool

  THIS BLOGSITE IS THE ONLY SITE WHICH PUSHED FOR THIS

  AND HENCE WILL TAKE CREDIT 100%

  HULLO PMO--

  IS THIS FICTION ?

  OR IS IT SOME DREAM LIKE " MUNGERILAL KE RANGEEN SAPNE " ?

  WHEN I WROTE THIS POST BELOW PMO CALLED IT FICTION .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/04/most-potent-greenhouse-gases-nitrous.html

  NOW THAT GORA GAAANDS HAS TOLD IT-- PMO WILL AGREE

  ANGREZ KA SLAVES , STILL RUNNING PMO !

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 97. I HAD WARNED THIS PLANET ABOUT NANO PARTICLES INVADING THE BLOOD BRAIN BARRIER

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/interstitial-lung-disease-nano-carbon.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/12/asd-atrial-septal-defect-hole-in-heart.html

  AM I STUPID TO WRITE THE POSTS ABOVE?

  IF I DONT WRITE IT, NOBODY WILL OR CAN.

  SOMEONE IS PAYING ATTENTION

  NANO PARTICLE PEACE TIME WARFARE IS GOING ON DEGRADE HUMAN BRAINS AND HEALTH.

  https://www.theguardian.com/environment/2016/sep/05/toxic-air-pollution-particles-found-in-human-brains-links-alzheimers

  WHY DID I WRITE A POST ON GOMUTRA OF HUMPED VEDIC COW ?

  IN ADDITION TO ENZYMES OF HUMPED COW URINE BUSTING THE PROTECTIVE ARMOUR OF BACTERIA/ VIRUS/ FUNGI--

  THERE ARE GOLD NANO COLLOIDS WHICH INVADE THE HUMAN BLOOD BRAIN BARRIER AND SELECTIVELY ATTACK ENEMIES ALONE- NOT FRIENDS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/02/gomutra-drinking-cows-urine-as-elexir.html

  YOU MUST KNOW THAT YOUR HUMAN GUT CONTAINS GOOD AND BAD BACTERIA

  IF YOU KILL THE GOOD BACTERIA WITH EXCESSIVE USE OF ANTIBIOTICS YOU WILL DIE

  I HAVE MADE MORE THAN 10,000 REVELATIONS IN MY BLOGS

  ALL WILL BEAR FRUIT AND PROVE TO BE TRUE

  WITNESS ME !

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/01/candida-albicans-darling-of-evil-pharma.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 98. timesofindia.indiatimes.com/city/thiruvananthapuram/RSS-organ-paints-a-different-pic-of-Onam/articleshow/54260672.cms

  RSS DOES NOTHING FOR HINDUS . . .

  RSS SUPPORTS HOMOSEXUALITY . . .

  KERALA DOES NOT CELEBRATE DIWALI AND RAKKSHA BANDHAN LIKE THE REST OF INDIA . . . .. WE ARE KNOWN BY OUR FESTIVALS . .. . .

  ONAM IS NOT CELEBRATED BECAUSE BELOVED ASURA KING MAHABALI CONDUCTED ASHWAMEDHA YAGNA AND BECAME EMPEROR , MAKING DEVAS JEALOUS .. .

  ajitvadakayil.blogspot.in/2011/09/why-kerala-does-not-celebrate-diwali-or.html

  AFTER DRIVING KING MAHABALI TO PATALA VISHNU DEVELOPED PANGS OF GUILT AND STAYED WITH MAHABALI IN PATALA ( PERU )

  WIFE LAXMI TIED A RAKHI ON THE HAND OF MAHABALI , WHO FORCED VISHNU TO GO BACK TO VAIKUNTA. . .

  ajitvadakayil.blogspot.in/2012/07/maya-inca-aztec-civilizations-decoded.html . . . .

  RSS IS NOW ENGAGED ONLY IN MILKING VOTES .. . RSS IS CONTROLLED BY FOREIGN KOSHER FORCES .. . . THEY WORK AGAINST HINDU INTERESTS . . . . . .

  ajitvadakayil.blogspot.in/2013/03/kodungallur-bharani-festival-capt-ajit.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 99. தென்னவன்

  September 10, 2016 at 4:47 PM

  RSS is now calling Onam as VAAMANA JAYANTHI


  ############################
  Capt. Ajit Vadakayil
  September 10, 2016 at 6:08 PM

  hi t,

  IF IT IS VAMANA JAYANTI, THE REST OF INDIA ( EXCEPT KERALA ) SHOULD CELEBRATE IT . . .

  VISHU AS VAMANA BANISHED MAHABALI ONLY BECAUSE HE DID ASHWAMEDHA YAGNA SUCCESSFULLY UNDER INSTIGATION BY SHUKRACHARYAs. . . .

  THIS IS SHUKRACHARYAs ( MENTOR OF ASURAS ) VICTORY --

  BITTER RIVAL BRIHASPATIs SON KACHA HAD DONE FOUL AND IMMORAL LOVE JIHAS ON SHUKRACHARYs DAUGHTER DEVYANI . . THERE WAS ENDLESS ENMITY . .

  THE WHOLE WORLD AT A TIME MILLENNIUMS AGO WERE DIVIDED BETWEEN SHUKRACHARYA WORSHIPERS AND WORSHIPERS BITTER RIVAL BRIHASPATI ( MENTOR OF DEVAS )

  SHUKRACHARYA WORSHIPERS HAD FRIDAY AS HOLIDAY AND BRIHASPATI WORSHIPPERS HAD THURSDAY AS HOLIDAY . . .

  SHUKRACHARYA WAS REJECTED AS MENTOR OF DEVAS THOUGH HE WAS BETTER THAN GURUKUL CLASSMATE BRIHASPATI IN EVERY RESPECT --

  BRIHASPATIs FATHER MAHARISHI ANGIRASA WAS A GREAT GURU AND HENCE DEVAS CHOSE BRIHASPATI AS THEIR MENTOR OVER SHUKRACHARYA, THOUGH SHUKRACHARYA WAS MILES AHEAD OF BRIHASPATI , EVERY WHICH WAY . .

  WE IN KERALA DO NOT CELEBRATE DIWALI AS THIS IS MEANT TO CELEBRATE THE VICTORY OF DEVAS OVER ASURAS.

  INSTEAD WE CELEBRATE ONAM IN GRATITUDE TO A GREAT A BELOVED ASURA RULER KING MAHABALI .. ONAM IS CELEBRATED BY KERALA MUSLIMS AND CHRISTIANS TOO ..

  THERE IS NO RELIGIOUS DIVIDE IN KERALA OVER ONAM , IT IS AMAZING ..

  ATHEIST COMMIES LIKE PINARAYI VIJAYAN ( CM OF KERALA ) IS TRYING TO SUPRESS ONAM . . ONAM DISRUPTS THEIR COMMIE ANTI-WATAN AGENDA . . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/09/why-kerala-does-not-celebrate-diwali-or.html

  PARSIS CALL THEIR GODS ASURAS ( AHURA ) AND VICE VERSA.

  PARSIS CANT PRONOUNCE S --THEY INSERT H.

  LIKE HOW CHINESE AND JAPANESE SUBSTITUTE L FOR R AND VICE VERSA . . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/05/thor-zeus-marduk-brihaspati-and-jupiter.html

  WESTERN PEOPLE STILL WORSHIP BRIHASPATI AS ZEUS , THOR etc . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/05/thor-zeus-marduk-brihaspati-and-jupiter.html

  FESTIVALS CELEBRATED FROM YORE , NEVER LIE ..

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 100. Karvjyot
  September 12, 2016 at 10:42 PM

  Who was Adi Buddha ?

  ReplyDelete
  Replies
  ###################

  Capt. Ajit Vadakayil
  September 12, 2016 at 11:05 PM

  hi k,

  The Gautama Buddha propagated by Jew Rothschild’s historians is a NOT the real Buddha.

  The first Buddha was Adi Buddha who lived in 1900 BC of Ikshvaku lineage whose preceptor was a Maharishis Vashista. Buddha can never be the ninth Vishnu avatar .

  He was born a century AFTER Adi Shankaracharya died.

  He was a contemporary of Mahavira the 24th Tirthankara.

  The first Thirthankara was Emperor Rishabha 8190 BC ( Adinath ) , the father of Chakravatri Bharata . India is named after BHARATA .

  BHARATA the son of the FAKE AND BACKDATED creation of Jew Rothschild , son of Shakuntala is FAKE.

  Dr. S. Radhakrishnan, ex-president has written, "Jain tradition ascribes the origin of the system to Rishabhadeva, the first Tirthankara. The Yajurveda and Bhagawata Purana mentions the name of Rishabha "

  Emperor Asokha never existed. He was a FAKE and backdated creation of Jew Rothschild.

  Capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies

  1. Ishan Sharma
   September 12, 2016 at 11:57 PM

   Respected Captain
   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/06/kalidasa-did-not-exist-jainism-is.html
   But in this blog you have written that Mahavira, the 24th Tirthankara, was born in 4500 BC. Then how is it possible that he was a contemporary of Adi Buddha? Is it a typo or is it some new revelation?
   Regards

   Delete
   ##################
   Capt. Ajit Vadakayil
   September 13, 2016 at 1:01 AM

   KORREKSHUN

   BUDDHA 1900 BC

   MAHAVIRA 4500 BC

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/07/difference-between-buddha-and-mahavira.html

   Delete
 101. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/11/pol-pot-of-khmer-rouge-great-cambodian.html

  I WAS WATCHING RAMBO 2 MOVIE A FEW DAYS AGO

  THE MOVIE TOLD THE TRUTH

  USA WAS SUPPOSED TO GIVE VIETNAM WAR REPARATIONS IN CASH

  THE US PRESIDENT PROMISED TO WOW THE WORLS --IN REALITY USA NEVER PAID UP

  THE US POWs WERE DETAINED TO FORCE USA TO PAY UP WHAT THEY PROMISED.

  IT WAS NOT ABOUT EVIL VIETNAMESE HOLDING INNOCENT BABES IN THE WOODS HOSTAGE --THEY HELD BACK ONLY THE WORST CRIMINALS

  BUT HEY, USA PAID UP FOR JOHN MC CAIN . .HIS FATHER WAS POWERFUL

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/09/deadly-fire-on-aircraft-carrier-uss.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 102. Gama Pada
  September 16, 2016 at 3:48 PM

  Hi Ajit

  Well well interesting Noam's article here --> https://chomsky.info/201401__/

  ReplyDelete
  Replies
  #############
  Capt. Ajit Vadakayil
  September 16, 2016 at 7:15 PM

  hi gp,


  French THIEF Rene Descartes is known as the father of western philosophy, and Analytical Geometry

  WHATEVER SENSIBLE STUFF HE PEDDLED WAS ALL LIEFTED FROM INDIA AS DUCTH EAST INDIA COMPANY SHIPS WERE TRADING WITH CALICUT KING.. .

  The shipping company was called Verenigde Oost-Indische Compagnie or VOC..

  Before Jew Rothschild JEWESS Gracia Mendes Nasi was trading in spices with the Calicut King.

  Today the Israeli mint has produced a commemorative medal in Gracia baby’s name.

  VATICAN BANNED RENE BABYs BOOKS .

  THIEF Isaac Newton and THEIF Gottfried Leibniz, had access to Calculus THIEF Descartes stole from the Kerala School of Math.

  His work Descartes on REFLECTION and REFRACTION was stolen from India.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/01/isaac-newton-calculus-thief-capt-ajit.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/10/total-internal-reflection-capt-ajit.html

  YEH NASI KAUN SA KHET KA BEETROT HAI BEH ?

  The Jews always had a secret NASI ( nazi ) leader –till Israel was carved out.

  Bar Kokhba was a NASI

  Rabbi Yehudah Ha NASI was the editor of the Mishnah in its final form.

  Rabban Gamaliel II was a NASI --the first person to lead the Sanhedrin as Nasi after the fall of the second temple, which occurred in 70 AD. Onkelos performed the mourning ritual for Rabban Gamaliel II as though he were a king

  David Ben Zemah was a NASI
  Malkhi ben Sar Shalom was a NASI
  Daniel b. Azariah was a NASI
  Daniel and Jedidiah b. Zakkai were NASI
  Shem Tov was a NASI
  Gracia Mendes NASI was one.
  Dom Joseph NASI was one ( nephew of Dona Gracia Mendes NASI) A Court Jew, he was appointed the Lord of Tiberias
  Roth- the house of NASI we all know.
  Hilter was a NAZI ( nasi ).

  ALL NAZIS ARE NOW OUT OF THE CLOSET—

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/if-zionist-jews-created-isis-who.html

  HITLER WAS A NAZI ( NASI )
  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/12/exhumed-truths-of-spanish-armada-and.html

  In 1512, the House of Mendes, had TOTAL monopoly of the pepper trade exported by the Calicut king ( my hometown ) recently encountered India, enabled it to open a branch office in Antwerp.

  In 1498 Vasco Da Gama had landed in my hometown Calicut " discovering " India.

  Crypto Jewess widow Dona Gracia Mendes, ( Senyora Beatrice de La Luna Nassi),was a great heroine for the crypto Jews Marranos,

  MAJJA HAI
  KISSI KOH KICH NAAHI PATHA !

  Capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 103. THE INDIAN GOVT AND ARMED FORCES MUST DO BRAINSTORMING .

  ATTACK ONLY WEAK POINTS OF PAKISTAN . .

  THIS IS CHANAKYA NEETI . .

  one of the reasons why capt ajit vadakayil is a living legend at sea, is because i offered myself as a SACRIFICIAL GOAT just to get my kicks and play games with my detractors

  i would offer to change cargo grades which had never been tried before at sea.

  for example-- i would offer to change grade from viscous lub oils to potable ethanol or methanol fibre grade in brazil/ argentina and that too without going out to sea for open tankcleaning after unloading luboil .

  yank charteres wanted to send yank , danish and norwegian obeservers ( super cargoes ) and i would say NO PERMISSION --

  TARZAN SWINGS ALONE ON THE VINES -- AND HE WONT ALLOW IDIOTS TO WATCH FROM BELOW AND ABOVE TO MICROMANAGE HIM. .

  i make too many enemies ho are miffed with my cockiness-- if i fail i am disgraced forever and will be sacked. even the company may shut down due to losses . .

  my detractors would wait with bated breath for me to fall PHUTTTTT on mE face.

  but i would always win . .

  THUMB RULE : KNOW THE WEAK POINTS AND STRONG POINTS OF THE PREVIOUS CARGO. ATTACK WEAK POINTS . IT REQUIRED IN DEPTH TECHNICAL KNOWLEDGE FROM IONS TO ATOMS TO MOLECULES TO BOILING POINTS TO MELTING POINTS TO WHATEVER.

  THERE WAS A CASE --MY LAST VOYAGE BEFORE I RETIRED --MY TANKS ALL FAILED AT OMAN --

  ALL MY DETRACTORS CELEBRATED AND GOT DRUNK

  I CAME OUT THE WINNER AGAIN--SO WHAT ELSE IS NEW ?

  I CHALLENGED THE COMPETENCE OF THE GORA INSPECTION LAB ..

  I DID TESTS ON MY OWN SHIP --IN THE PRESENCE OF LAWYERS FROM LONDON-- HAD THE TESTS VIDEO TAPED .

  THE VERDICT?

  THE SHORE LAB , MUST RE-TRAIN THEIR TECHNICIANS -- THEIR PROCEDURES WERE NOT SCIENTIFIC -- THE TOP BOSSES GOT SACKED.

  THIS IS THE REAL MEANING OF " GAAND MEIN TATTI " OR BALLS WHICH CLANG AND EMIT SPARKS .

  TODAY EVEN MY DETRACTORS WHO GOT DRUNK-CRY-- THIS WILL NEVER EVER HAPPEN ON THIS PLANET . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/07/my-experience-at-mundra-port-adani-sez.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/05/wall-wash-ptt-without-tears-chemical.html

  i want all my readers to read above TWO posts--

  LIFE LESSON IS INHERENT !

  ONLY YOU CAN FAIL YOURSELF --NOT ANY OTHER MORTAL ON THE PLANET- THE DAY YOU CAN DO THAT, YOU ARE LIBERATED.

  VADAKAYIL KHUD EXAM PAPER DAALTHA HAI

  VADAKAYIL KHUD IMTIHANN LIKTHA HAI

  VADAKAYIL KHUD NUMBER DETHA HAI . . .

  WHATEVER YOU DO IN LIFE--UNDERSTAND WHAT YOU DO-- 100% FROM MACRO TO MICRO LEVEL-- GO FROM TELESCOPE TO MICROSCOPE MODE AGAIN AND AGAIN

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 104. http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/fascism-debate-reaches-cpm-top-body-sitaram-yechury-sticks-to-stand-3039686/

  COMMUNIST PARTY SUPPORTED CHINA DURING 1962 INDIA CHINA WAR

  COMMUNIST PARTY SUPPORTED ROTHSCHILD IN 1942 QUIT INDIA MOVEMENT

  DO NARCO TEST ON TOP NAXAL/ MAOIST LEADERS AND YOU WILL KNOW WHO PROVIDES THINKING

  WE DO NOT WANT ELECTED EXECUTIVE TO TAKE PERMISSION FROM COLLEGIUM JUDGES BEFORE DOING NARCO TEST

  NARCO TEST ON NAXALS AND SEPARATISTS ARE RESISTED BY FOREIGN DESH DROHI FORCES

  http://www.thehindu.com/news/national/use-of-narco-analysis-brainmapping-unconstitutional-court/article422149.ece

  THE REASON IS TOP JUDGES, RAJYA SABHA MEMBERS, MEMBERS OF NHRC ARE INVOLVED IN BLEEDING BHARATMATA

  GN SAIBABA IS A BLACK MAMBA

  http://www.thehindu.com/news/national/gn-saibaba-says-government-wanted-to-kill-him/article8448435.ece

  HAS ASARAM BAPU AND SADHVI PRAGYA TRIED TO KILL BHARATMATA --OR SAVE HER ?

  EVERY TIME OUR UNIFORMED MEN RISK THEIR LIVES AND NAB NAXALS THE SUPREME COURT COLLEGIUM JUDGES SAVE THEM --JUST A PIL IS ENOUGH--AND THEY MADE AND BREAK RULES

  http://www.dnaindia.com/mumbai/report-sc-relief-for-binayak-sen-gives-hope-to-jailed-activists-1258994

  READ ALL 8 PARTS OF THIS POST BELOW--

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/03/foreign-funded-trojan-horse-ngos-pil.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 105. Somebody asked me about burial of Jivan Mukhts being BURIED .

  SORRY—

  WE NEVER BURIED OUR JIVAN MUKHTS UNDER THE GROUND .

  WE INTERNED THEM ABOVE THE GROUND IN A MUNIYARA ( WE CALL DOLMENS MUNIYARAS ).

  THEY WERE INTERNED IN YOGA NIDRA POSITON .

  Muniyaras are dolmens ( burial chambers ) made of four stones placed on edge and covered by a fifth stone called the cap stone

  When the white invader came to India we had more than 5000 muniyaras in Kerala alone – all of them on mountain tops of Western Ghats. Today there are just 400 muniyaras in Kerala—ones which were NOT noticed by the white invader.

  https://www.tripadvisor.in/Attraction_Review-g303881-d1371324-Reviews-Muniyara_Dolmens-Munnar_Idukki_District_Kerala.html#photos;geo=303881&detail=1371324

  The white BASTARDS took away these huge slabs of granite by breaking them into pieces. This was an EXTREME form of cultural terrorism, because Europe , Russia , Korea, and the world over were full of Dolmens—of Druids ( ancient Hindu sages )

  http://ancients-bg.com/dolmens-menhirs-cromlechs-the-magical-stones/

  Before 7000 BC, india ruled the whole world ,and there was only ONE religion

  HINDUS NEVER EVER BURIED ANYBODY INDER THE GROUND—VEERASHAIVA LINGAYATHS ( CREATED BY JEW ROTHSCHILD ) PLEASE NOTE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/03/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 106. https://twitter.com/mkatju/status/778460947744641024

  IDIOT KATJU DOES NOT KNOW THAT THE WRONG THUMB WAS ASKED FOR AND GIVEN.


  Dronacharya taking away Ekalavya’s thumb to make Arjuna the best archer , and because he is low caste is POISON INJECTED by the white christian invader to alienate dalits for divide and rule.

  Dronacharya asked for his right thumb as Gurudakshina.

  Much later in life the Pandavas with Drona had a second meeting with Ekalavya.

  This was after Yudhishtar did the Rajasuyayoga, five Pandavaas visited Hastinapur and Dronacharya suggested that they go for hunting to same forest.

  Same situation, same dog, and Ekalavya pasted the dog before Arjuna could react -- once more.

  At that time Drona explained about the thumb.

  By asking for guru dakshina I accepted Ekalavya, as my student.

  By chopping off his thumb and offering it as guru dakshina, Ekalavya showed he was noble despite his low caste.

  Drona explained that knew he was a left hander.

  He held the bow with his right hand. His arrow-bush was attached to his left shoulder. His short sword with its holder was hanging on his right side.

  Arjuna apologized to Ekalavya for his jealousy- and they hugged ..

  REALLY IT IS NOT WORTH REPUDIATING ALL THESE FAKE STORIES PLANTED.

  let hindus continue worshipping a fake radha and let the dalits continue believing that manu wanted to pour molten lead in their ears if they listen to vedas.

  HINDUISM HAS SURVIVED 800 YEARS OF OPPRESSIVE SLAVERY -- AND WILL SURVIVE..

  FOR THIS IS THE ONLY RELIGION WITHOUT A VESTED AGENDA.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 107. shailesh M
  September 22, 2016 at 4:22 AM

  The main problem of rajiv dixits followers is that they know they are in a war, but they dont really know whom they are supposed to be fighting with, they cannot pinpoint their real enemy. And I am interested to know wether rajiv dixit himself didnt knew about the zionist hand in indian affairs and how they work or did he purpoself kept quiet. If he purposely kept quiet then it tells something about him, and for me it is difficult to imagine that he didnt knew about these people.

  Also why was he murdered? Who did it ? was it by baba ramdev ? r someone else? and why?

  People say that he was murdered because he was awakening the masses..but was he really awakening the people by not uttering the R word? All these are not so explain.

  Delete
  ##############################

  Capt. Ajit Vadakayil
  September 22, 2016 at 10:08 AM

  TILL CAPT AJIT VADAKAYIL CAME ON THE INTERNET SCENE

  DID ANY SON OF A BITCH EVER UTTER OR WRITE THE WORD "ROTHSCHILD"

  SO WHAT ARE ALL OUR HISTORIANS WORTH ?

  EITHER THEY ARE IGNORANT OR THEY ARE AFRAID

  SUBRAMANIAN SWAMY AND RAJIV MALHOTRA HAVE TAKEN IT UPON THEMSELVES TO SAVE INDIA AND HINDUSIM?

  HAVE THEY EVER UTTERED THE R WORD ?

  WHEN I FIRST WROTE ABOUT ROTHSCHILD -- ALL DEMANDED TO KNOW --ROTHSCHILD WHO?

  SOME WENT TO THE EXTENT OF SCREAMING--CAPTAIN HAS A R FIXATION !

  WELL JEW ROTHSCHILD RULED INDIA -- HE WAS THE OWNER OF BRITISH EAST INDIA COMPANY --

  HE COULD MAKE THE BRITISH QUEEN AND THE ENTIRE PARLIAMENT DO MURGA POSITION OF THE TABLE - NAKED . .

  HE COULD STRING THEIR COLLECTIVE BALLS AND TWATS AND TUG TO HIS HEARTS CONTENT ANY TIME -WHILE BEING SARCASTIC AT THEIR EXTREME PAIN .

  ROTHSCHILDs WEALTH IS FROM CALICUT- MY HOMETOWN

  I HAVE A PERSONAL STAKE IN THIS - MY GENOME TELLS ME .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/10/tipu-sultan-unmasked-capt-ajit.html

  EVEN TODAY ROTHSCHILD RULES THE WORLD FROM BEHIND THE SHADOWS .

  today you google ROTHSCHILD why does 21 million posts jump out ?

  when rajiv dixit told the entire ramayana --without mentioning ravan --what is his bullshit PARAYAN worth ?

  does rajiv dixit have a technical brain ? yes , he is a great patriot . .

  why does our BENAMI MEDIA keep away from the word R like it is the plague?

  I DARE ANY MP IN THE INDIAN PARLIAMENT LOK SABHA OR RAJYA SABHA TO UTTER THE WORD R.

  LODA LAG JAYEEGA USKA !


  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 108. http://www.huffingtonpost.in/2016/05/27/pinarayi-vijayan-allegedly-once-asked-his-party-members-to-add/

  IN ANY OTHER COUNTRY PINARAYI VIJAYAN WOULD BE THROWN INTO JAIL AND DISQUALIFIED PERMANENTLY FROM ELECTIONS .. TODAY THIS ATHEIST COMMIE IS CM OF KERALA. .

  COMMIE SITARAM YECHURY WANTS TO SHOW THAT COMMIE LEADERS ARE GREAT ADVOCATES OF PEACE WHEN HE WANTS ALL STAKE HOLDERS TO DISCUSS URI TERRORIST ATTACK

  THE TRUTH IS COMMIES ARE THE MOST UNRELIABLE TRAITORS ROOTED IN VIOLENCE WITH NO IDEOLOGY OTHER THAN GRABBING POWER AND LAND USING NAIVE ILLITERATE CADRE--ALWAYS FUNDED FROM ABROAD

  THE FRENCH REVOLUTION WAS THE FIRST COMMIE REVOLUTION-- EVEN BEFORE THE TERM "COMMUNIST" HAD BEEN INVENTED BY JEW ROTHSCHILD ..

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/11/the-french-revolution-conceived-and.html

  ALL THAT WAS GOOD OF FRANCE DIED IN THIS REVOLUTION-- AND FRANCE HAS BEEN RULED BY SLIMY JEWS EVER SINCE .

  I KNOW MORE ABOUT BOLSHEVIK REVOLUTION IN RUSSIA ,CONSIDERING I HAD OFFICERS SAILING WITH ME FROM EVERY EAST EUROPEAN COUNTRY.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/07/exhuming-dirty-secrets-of-holodomor.html

  MARX WAS A GERMAN JEW--A BLOOD RELATIVE OF GERMAN JEW ROTHSCHILD. STALIN, LENIN, TROTSKY AND EVERY REVOLUTION LEADER WAS A JEW . .

  MAO WAS A JEW . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/08/chinese-revolution-biggest-genocide-on.html

  A RUSTIC BIHARI IDIOT WHO WANTS PROMOSSSANN, REVOLUSSANNN, AJJADI , SORE LEAVE , BHYABHASSTA , BHINDOW SEAT etc THINKS HE CAN BE A FUTURE PM OF INDIA . ..

  HE THINKS QUIVERING HIS FOREFINGER WHILE TALKING MINDLESS NONSENSE IS SPEECH . .

  THIS TRAITOR NAMED KANHAIYA KUMAR WANTS RAINBOW COALITION COMMIES / DALITS ..

  MIND YOU COMMIE TELUGU SITARAM YECHURYs WIFE IS EDITOR OF INDIAN EXPRESS. .

  http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/kanhaiya-kumar-calls-for-rainbow-coalition-between-ambedkarites-communists-3038318/

  KANHAIYA KUMAR HAS THE SUPPORT OF NOAM CHOMSKY, COLLEGIUM JUDGES, NHRC, NCM , HUMAN RIGHTS GROUPS AND FOREIGN FUNDED TROJAN HORSE NGOs WHO RUN THE RED CORRIDOR . .

  AS SOON AS HE CAME OUT OF JAIL HE SPAKE -- PULLISSS NEH YECHOOOOREEE SAHAAB KOH GAALI DEEEYA .

  TEE HEEEEEE

  LISTEN CAN SITARAM YECHURY WIN AN ELECTION ANYWHERE IN INDIA . . LET HIS INDIAN EXPRESS EDITOR WIFE SEEMA CHISTI DO ALL THE CAMPAIGNING -KARKE DIKHA

  WE KNOW HIS SPONSORS IN RAJYA SABHA.

  WE MUST ABOLISH RAJYA SABHA-- MOST MPs ARE ON FOREIGN PAYROLL . . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/abolish-rajya-sabha-capt-ajit-vadakayil.html

  ROTHSCHILD MADE SURE THAT PRESIDENT CANNOT DISSOLVE THE RAJYA SABHA AND THIS HOUSE OF LORDS ( IN HIS POCKET ) CAN VETO ANY BILL PASSED BY LOK SABHA.

  WHITHER DEMOCRACY ?

  COLLEGIUM SYSTEM IS LIKE JNU -- ATHEIST COMMIES RULE THE ROOST . .. ALL THIS IS CONTROLLED FROM ABROAD. .

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 109. http://indiatoday.intoday.in/story/burhan-wani-muzaffar-sri-sri-ravi-shankar-art-of-living/1/750543.html

  THE WHOLE OF INDIA BELIEVES BURHAN WANIs FATHER

  WHEN WILL THIS ROGUE SRI SRI RAVISHANKAR EVER TELL THE TRUTH ?

  WE HAD ENOUGH OF HIS LIES, HIS FAKE SHAKTI OIL AND ENZYMES . .

  IF HE GOES TO A SOUTH AMERICAN COUNTRY HE WILL BE ARRESTED FOR CAUSING IRREVERSIBLE BRAIN DAMAGE TO PEOPLE BY HIS FAKE HYPERVENTILATION YOGA--SUDARSHAN KRIYA.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/07/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_31.html

  THIS HOMOSEXUALITY PUSHING ROGUE GURU DOES NOT REPRESENT INDIA OR HINDUISM--

  SRI SRI RAVISHANKAR KNOWS NOTHING ABOUT HINDUISM THOUGH HE CLAIMS TO BE AN EXPERT .

  ReplyDelete
 110. FEW INDIAN TRAITORS WANT TO KEEP PEOPLE TO PEOPLE COMMUNICATIONS LINES OPEN TO PAKISTAN . . THEY SAY.

  ALL THEY DO IS TO GO TO PAKISTAN AND ENJOY 7 STAR FACILITIES, FREE BIRIYANI , KABABS --

  --- AND COME BACK TO INDIA WITH EXPENSIVE PRESENTS AND A US DOLLAR CASH DEPOSIT IN THEIR FOREIGN ACCOUNT .

  BHARATMATA DOES NOT GAIN.

  THESE SELFISH INDIAN DESH DROHI BASTARDS GAIN . .

  ALL FUNDED BY ISI --

  WE KNOW WHO THESE TRAITORS ARE.

  ReplyDelete
 111. I have a confession to make

  One of my readers asked me if I heard Modi’s speech at Calicut, and I said YES.

  The truth is that I listened to Venkaih Naidu’s speech. After 10 minutes of hearing Modi’s speech ,I fell into deep REM sleep with the TV’s heavy SONY speakers booming loud.

  After that I went to the gym with my younger son, had beer and dinner and then listened to Modi’s recorded speech.

  My wife said , I snored during my sleep !

  I ASK MODI/ AJIT DOVAL/ RAJNATH SINGH

  DO YOU HAVE POLITICAL WILL?

  ARE YOU “EFFECTIVE” LEADERS ?

  ANSWER ME –

  AFTER ALL THE HOOO HAAA OF KANHAIYA KUMAR IN JNU, HOW IS THAT COMMIES HAVE SWEPT THE JNU ELECTIONS AGAIN?

  IN JAPAN YOUR EQUIVALENTS WOULD HAVE DONE HARAKKIRI

  DON’T YOU HAVE ANY SHAME?

  THIS WOULD HAVE NEVER EVER HAPPENED TO CAPT AJIT VADAKAYIL --

  I WAS AN EFFECTIVE LEADER FOR 30 YEARS WEARING 4 STRIPES !

  The whole of India is still in a state of shock as to how JNU has emerged stronger as a commie base –with Collegium Judiciary backing these anti-watan , anti-hindu commie students and professors.

  IS THIS THE FUTURE OF INDIA?

  IS THIS A INDICATOR OF FUTURE STATE OF AFFAIRS UNDER YOUR LEADERSHIP?

  ARE YOUR TEAMS COMPROMISED ?

  ARE YOU ALL ROTTEN FROM WITHIN?

  ANSWER ME !

  ARE YOU TRUE LEADERS OR JUST MANAGERS ?

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/11/blue-ocean-leadership-capt-ajit.html

  LEADERSHIP IS DEFINED BY RESULTS AND NOT BY ATTRIBUTES.

  PUT THIS COMMENT IN MODIs, AJIT DOVALs, RAJNATH SINGHs AND PARRIKKARs WEBSITES . ASK FOR AN ACKNOWLEDGEMENT. WHEN JNU COMMIE STUDENTS SWEPT THE ELECTIONS ALL OVER AGAIN ,MY WIFE ASKED ME-- WHAT IS THE MEANING OF ALL THIS .

  Capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 112. The Scriptwriter
  September 25, 2016 at 5:04 PM

  Dear Capt,
  Consider it done.
  For 800 years We Indians didn't have the right leaders. But we have now and his name is Capt Ajit Vadakayil. The young generation looks up to you and the wisdom you share!
  Jai Hind!
  Delete

  #########################
  Capt. Ajit Vadakayil
  September 25, 2016 at 8:21 PM

  WARNING-

  CAPT AJIT VADAKAYIL DOES NOT DISH OUT ANY DOGMA

  ALL I DO IS TO GIVE INFORMATION

  IT IS UP TO MY READERS TO ACCEPT IT -- BY USING THEIR PERCEPTION , COMMONSENSE AND CONSCIENCE.

  EXAMPLE--

  POL POT IS CONSIDERED AS THE WORLDs MOST EVIL PERSON

  I GAVE INFORMATION ON POL POT--

  IT IS UP TO YOU-- TO DECIDE

  I CLAIM NO CREDIT WHEN YOU USE YOUR FREE WILL.

  THE REASON WHY I COMMANDED VERY GOOD SHIPS WAS -MY CREW FELT THAT EVERY DECISION OF MINE ( HOWEVER HARD ) WAS THEIR OWN. THEY MADE IT HAPPEN- NOT ME.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/11/pol-pot-of-khmer-rouge-great-cambodian.html

  DOGMA AND HUMAN FREEDOM CANNOT CO-EXIST.

  TO CEASE INTELLECTUAL ACTIVITY IN THE BRAIN, ALL YOU HAVE TO DO IS INJECT DOGMA. .

  DOGMA IS OTHER PEOPLEs THINKING --NOT YOUR OWN PROCESS .

  WHEN DOGMA DIES , MORALITY TAKES BIRTH . . .

  SANATANA DHARMA UNDERSTOOD THIS -- ALL GLORY TO SANATANA DHARMA .


  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 113. Hello Captain,
  What do you think if vatican might have stored some of our Indian archives?
  And they don't want to return the archives, as we can do the genesis & research and will lead the world.

  ReplyDelete
 114. Atish Awasthi
  September 27, 2016 at 6:30 PM

  would you please throw some light on kainchi dham temple is it real or fake please if you have any information about it.i shall be thankfull to you.

  ################################

  Capt. Ajit Vadakayil
  September 27, 2016 at 7:09 PM

  hi aa,

  JEW ROTHSCHILD CREATED SEVERAL GODS AND GURUS

  ONE WAS NEEM KAROLI BABA

  ALL THIS STORIES ABOUT THE RAILWAY STATION AT NEEB KAROLI IS BULL PROPAGATED BY ROTHSCHILD MEDIA. THAT HE IS AN AVATAR OF HANUMAN.

  NEEM KAROLI BABA WAS USED TO PROPAGATE HANUMAN AS A POWERFUL BRAHMACHARI GOD AND THIS HELPED THE DEVADASI INFLUX INTO "COMFORT HOUSES " FOR WHITE BRITISH TROOPS

  HIS ASHRAM HAD A DAILY RECITATION OF HANUMAN CHALISA

  Naive devotees stayed for 100 days at the ashram --because Neem baby assured that any person who chants the Hanuman Chalisa 100 times daily for 100 days will get MOKSHA. ( verse 38 ).

  NEEM BABA KAROLI GAVE PROPAGANDA THAT EVERY LINE IN AWADHI OF HANUMAN CHALISA IS MORE POWERFUL THAN GAYATRI MANTRA.

  hindus stopped reciting SANSKRIT MANTRAS and switched over to AWADHI mantras.
  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/02/devadasi-system-immoral-lie-of-temple.html
  TODAY ROTHSCHILD MEDIA USES JEWS TO PRAISE NEEM KAROLI BABA.

  SOON MODI WILL GO TO USA TO UNVEIL A STATUE OF NEEM KAROLI BABA , PROBABLY AT FACEBOOK HEADQUARTERS OR STEVE JOBS APPLE HEAD QUARTERS

  TULSIDAS WHO WROTE HANUMAN CHALISA WAS A FAKE AND BACKDATED CREATION OF JEW ROTHSCHILD.

  IN THE WHORE HOUSES AT GRANT ROAD AND KAMATIPURA DEVADASI WHORES WHO WERE MARRIED OFF TO HANUMAN SANG HANUMAN CHALISA IN EXTREME DISTRESS. THEY WERE NOT PAID.

  THE WHITE TROOPS HAD FREE SEX. GIVING FREE SEX TO WHITE TROOPS MEANT THAT HANUMAN WILL BE HAPPY . .

  Gora singer Krishna Das spAke : “It goes far beyond Hindu mythology. To chant the ‘Chalisa’ is to acknowledge that we are suffering"

  Many gora devotees after having drugs claim that they say neem baby morph into a monkey--and all were mahaa impressed. Drug dealers made hay ..

  Every drugged gora devotee would be given a YELLOW BOOK of hauman chalisa with a monkey on the cover

  The propaganda was Tulsidas was also an avatar of Hanuman

  Here is Krishna DAS baby-- giving BULL

  https://www.youtube.com/watch?v=m946LhDQcoU

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 115. sai
  September 28, 2016 at 10:36 AM
  Guruji,
  you told about healing properties of Gaga long ago and now scientists are agreeing

  http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/imtech-microbiologists-find-healing-properties-in-ganga-water-3047654/

  Thank you
  SK

  ReplyDelete
  Replies
  #############################
  Capt. Ajit Vadakayil
  September 28, 2016 at 10:43 AM

  THIS BLOGSITE HAS MADE MORE THAN 10,000 REVELATIONS MOST ARE IN THE INVENTION/ DISCOVERY PLANE ( NOT OF INNOVATION )

  ALL WILL BE PROVED TRUE --

  REASON ?

  MOST REVELATIONS COME FROM MY GENOME -- WHICH IS NOT PERCEPTION OR CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/06/ganga-manthan-cleaning-of-river-ganges.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 116. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 117. TODAY TIMES OF INDIA HAS A POLL

  "Salman Khan says Pakistani actors are artists, not terrorists"

  CLICK ON AGREE/ DISAGREE

  THIS IS HOW ROTHSCHILD MEDIA CONVERTS SUNRISE TO SUNSET

  THE CONTEXT CHANGES-- BEFORE URI AND AFTER URI ATTACK

  INDIANS ARE NOT FOOLS--57% HAS DISAGREED

  CONTEXT MEANS EVERYTHING

  CONTEXT IS THE KEY TO UNDERSTANDING

  IN THIS MODERN WORLD OF CHOICE-- CONTEXT --NOT CONTENT IS KING

  WITHOUT CONTEXT WORDS AND ACTIONS HAVE NO MEANING

  I ASK MODI TO EXPLAIN THIS TO HIS MINISTERS. ANYBODY TRYING TO PUT CONTEXT IN FOG ESPECIALLY WHEN THE NATION IS UNDER ATTACK --MUST FEEL THE PAIN . .

  ONLY THIS BLOGSITE CAN EXPLAIN ALL THIS . . THIS IS WHY CAPT AJIT VADAKAYIL IS THE NO 1 WRITER ON THIS PLANET.

  CHRISTIANS AND MUSLIMS HAVE ALWAYS TAKE THEIR HOLY BOOK OUT OF CONTEXT TO SCREW THIS PLANET

  WITHOUT CONTEXT ANY PRICE OF INFORMATION IS JUST A DOT . .. KNOWLEDGE IS INFORMATION IN CONTEXT SO THAT WE CAN CONNECT THE DOTS USING OUR FREE CHOICE

  MANY TIMES QUOTE FROM FAMOUS MEN OF ETHOS HAVE BEEN TAKEN OUT OF CONTEXT. . .GANDHI USED TOLSTOY OUT OF CONTEXT TO MAKE INDIANS SLAVES

  MEANING IS CONTEXT BOUND

  DONT COME NEAR ME ( I HAVE JUST FARTED )

  EVIL MEN ONLY SAY-- SEE CAPT AJIT VADAKAYIL TOLD US TO KEEP AWAY FROM HIM . THE CONTEXT IS OF FARTING AND THE MESSAGE WAS POSITIVE

  I ASK THE LAW MINISTER TO EXPLAIN CONTEXT TO OUR STUPID JUDICIARY. THESE MELORDS NEVER GET ANYTHING IN CONTEXT.

  SO JUSTICE IS BLIND ? IT IS BECAUSE CONTEXT IS DELETED-- THE MORE TIME A CASE TAKES TO BE RULED-- THE MORE THE CONTEXT DISAPPEARS .

  KARNATAKA WANTS WATER TO DRINK--TAMIL NADU WANTS WATER FOR WATER INTENSIVE SUGAR CANE CROPS TO MAKE PETROL/ FUEL.

  SO WHAT IS THE CONTEXT ? . EVEN A RETARDED CHILD CAN FIGURE OUT . .

  BEING MISQUOTES AND TAKING THINGS OUT OF CONTEXT IS DIFFERENT.

  IF CONTENT IS KING- CONTEXT IS GOD

  WHY IS THIS PLANET SO FUCKIN' STUPID ? . SO MANY INNOCENT MEN HAVE BEEN HUNG BY JUDGES , WHO DONT HAVE THE CEREBRAL WHEREWITHAL TO UNDERSTAND THE CONTEXT..

  THIS IS WHY LAWYERS TUNED JUDGES MUST GO--

  PERCEPTION MUST BE RULED BY CONTEXT.

  HAVE YOU SEEN HOW STUPID YANK LAPD READS OUT YOUR RIGHTS-- YOU HAVE THE RIGHT TO REMAIN SILENT BLAH BLAH FUCKIN' BLAH

  BLOODY CUNTS !

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 118. the WAHABBI/ SALAFI brainwash is - - -

  LIFE ON EARTH IS JUST A BRIDGE TO ATTAIN ETERNAL JANNAT ( ENDLESS BLISS IN HEAVEN WITH 72 VIRGINS )

  MARTYDOM FOR ALLAH BY KILLING NON-BELIEVERS SACRIFICING YOURSELF IN THE PROCESS --IS THE GOAL OF EVERY MUSLIM AS PER "SHIRK" SALAFI/ WAHHABI CRYPTO JEW PREACHERS ( LIKE LIKE HINDUS SAY MOKSHA BY GOOD KARMA IS OUR GOAL )

  IF THIS CAN HAPPEN IN A LITERATE STATE LIKE KERALA, GOD SAVE INDIA

  EVERY "SHIRK" PREACHER MUST BE PROFILED- THE GOVT MUST START DOSSIERS , RIGHT NOW

  ISIS WAS CREATED , ARMED AND FUNDED BY JEWS -- THE RECRUITMENT PROPAGANDA WAS HAJAAR SEX IN JANNAT WITH 72 VIRGINS!

  THERE IS NOTHING LIKE THIS IN KORAN . .

  AL SAUD IS A CRYPTO JEW RACE INSTALLED BY JEW ROTHSCHILD ON SAUDI THRONE.


  The number 72 applied to a good man deserving heaven.

  Like in Hinduism a Jivan Mukt ( who was buried and NOT cremated ) had a perfectly balanced BODY/ MIND / SPIRIT .

  This was possible by PRANA flowing free and pure through his 72 MAJOR nadis.

  "Through one of these, the Udâna leads us upward by virtue of good deeds to the good worlds, by sin to the sinful worlds, by both to the worlds of men indeed." (Prasna Upanishad Q3)- 5000 BC

  The TOP THREE being Shushumna , Ida and Pingala.

  I shall mention a few important nadis- Gandhari, Hastajihva, Kuhu, Saraswati, Pusha, Sankhini, Payasvini, Varuni, Alambusha, Vishvodhara, Yasasvin etc

  All of these 72,000 nadis do NOT have a physical manifestation--as they are meridian paths for energy..

  "A hundred and one are the arteries of the heart, one of them pierces the crown of the head. Going upward through that, one becomes immortal at death. Other arteries, going in different directions, only serve as channels for his departure from the body, ..." (Chandogya Upanishad -CU 8.6.6) 5000 BC

  These Nadis ( metaphysical meridians ) are kept primed by deep diaphragmatic breathing and by following the laws of the Universe.

  Surah Al-Waqia (56:35-37) of the Quran describes the houris as "most refined", created by Allah "in the best of form" and well-matched". This has NOTHING to do with deviant sex.


  Let me quote some POISON INJECTED ( by Jews ) Hadiths.

  The Jews have injected so much poison into Hinduism that this is just 0.001%.

  "The believer will be given such and such strength in Paradise for sexual intercourse".

  "The penis of the Elected never softens" and that men in heaven will have the sexual strength of 100 men"

  “Appetizing vaginas- non-menstruating / non-urinating/ non-defecating/ untouched / with hymen unbroken by sexual intercourse”

  “ Every male admitted into Paradise will be given eternal erections and wed to 72 wives, all with libidinous sex organs”

  “ Full breasted / large, round breasts which are not inclined to hang".


  “ Would not urinate, defecate, become pregnant or menstruate. Hairless except the eyebrows and the head"

  “ Round about the believers will serve, to them, young boys, who will be as pearls well-guarded. They will be served by immortal eternal young boys ... as fair as virgin pearls “ ( FOR ANAL SEX )

  “The marrow of the bones of their legs will be seen through the bones and the flesh."

  Jews have compared HOURI to WHORE.

  The number 72 comes only in the Hadith -- which has been poison injected by Jews --out of shape.

  http://weaselzippers.typepad.com/blog/2009/09/video-saudi-cleric-extols-the-virtues-of-allahs-virgins-in-paradise-they-are-white-women-who-are-men.html

  72 number is NOT there is the ORIGINAL FIRST WRITTEN Koran at Cheraman Perumal mosque by Namboodiri convert Malik Deenar and party.

  THE EDUCATED MUSLIMS OF INDIA MUST SAVE ISLAM . . .

  TODAY 99% OF MUSLIMS CHOLARS ARE FAKE --MOST OF THEM IN THE PAYROLL OF JEWS . . .

  even hafeez saeed has his ZEBIBA mark in the wrong place . . . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/07/cracked-heels-and-prayer-marks-capt.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 119. Rahul menon
  October 18, 2016 at 10:44 AM
  Hello Sir,

  I came across an article The ‘Center of the universe’ located in Tulsa has an incredible acoustic anomaly that seems to defy the laws of physics..

  http://www.tulsaworld.com/weekend/music/what-is-tulsa-s-center-of-the-universe-landmark/article_9b843716-a654-54d4-8591-f29dc7fd5513.html


  What can be the real reason to this?

  ReplyDelete
  Replies
  #####################
  Capt. Ajit Vadakayil
  October 18, 2016 at 11:19 AM

  hi rm,

  THIS IS ACOUSTIC SCIENCE

  JUST OVER THE WALL OF MY PREVIOUS HOME IS CALICUT , WE HAD THE SCIENCE PLANETARIUM

  THERE THEY HAVE A CONCAVE SURFACE WHERE OF YOU WHISPER THE SOUND CARRIES LIKE A TELEPHONE WITHOUT WIRES.

  THIS IS SCIENCE

  INDRAPRASTA HALL BUILT BY MAYA DANAVA WAS FULL OF SUCH MAGIC ( REAL ACOUSTIC SCIENCE )

  WHEN DURYODHANA FELL IN THE THE POOL . DRAUPADI STOOD IN AMBUSH IN SUCH A CONCAVE FOCUS AREA AND WHISPERED " ANDHASYA PUTR ANDAHAH " THE SON OF THAT BLIND MAN IS BLIND TOO.

  THIS WAS ALLUDING THAT HIS FATHER KING DRITARASHTRA IS BLIND AND HIS MOTHER GANDHARI TOO HAD BLINDFOLDED HERSELF --BLIND PARENTS

  THERE COULD BE NO GREATER INSULT TO A GUEST KING

  THIS WOULD BE THE ROOT CAUSE OF MAHABHARATA WAR 6000 YEARS AGO.

  SOMETIMES MENTAL BLEEDING HURT MORE THAN ACTUAL BODY BLEEDING

  HINDU LTTE TOOK BIRTH ONLY BECAUSE SRI LANKAN BUDDHIST SOLDIERS SPRAYED AERATED SHIT ON TAMIL VILLAGES USING HELICOPTERS .

  LATER THIS LTTE MOVEMENT WAS HIJACKED AND HINDU PRABHAKARAN BECAME BRO PIRBHAKARAN AND HE NAMED HIS SON CHARLES

  LTTE SOLDIERS SPLIT AS THEY WOULD NOT AGREE TO BE BURIED , RATHER THAN BE CREMATED

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/08/aidmk-dmk-misplaced-support-for-ltte.html

  THIS WILL REMAIN THE MOST EFFECTIVE HEGELIAN DIALECTIC IN HISTORY--UNLESS WE DO SOMETHING LIKE THIS IN KASHMIR , BALOCHISTAN , NW FRONTIER AND SIND

  UNLIKE WHAT PEOPLE LIKE HYPER PATRIOT GEN ROY CHOUDHURY THINK -POLITICIANS WIN AND LOSE BATTLES

  CHANAKYA CONVERTED HIMSELF FROM ACADEMICIAN TO POLITICIAN

  HE WAS THE ULTIMATE POLITICIAN-- HE CAN NEVER EVER BE SURPASSED.

  HE CREATED AND MENTORED HIS OWN KING. THIS KING WOULD RULE THE WHOLE OF INDIA EXCEPT NAMBOODIRI CHANAKYAs HOMELAND OF KERALA

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/08/chanakya-taxila-university-professor.html

  THE MAP BELOW IS WRONG-- THE EASTERN COAST OF TAMIL NADU WAS UNDER THE RULE OF MAURYA EMPIRE.

  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Maurya_Empire

  BANGALORE , PALANI OF YAZIDIS ( BUILT BY CALICUT KING CHERAMAN PERUMAL ) AND SRINGERI MUTT WERE ALL PART OF THE ANCIENT CHERA EMPIRE.

  CHERA EMPIRE WAS THE RICHEST AND MOST BEAUTIFUL PART OF THIS PLANET. NOBODY DARED ATTACK IT, BECAUSE OF OUR KALARI TRADITION.

  PUNJABIS AND MARATHAS HAVE WIND IN THEIR EARS—THEY HAVE NO IDEA WHO A KERALA KALARI WARRIOR WAS.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/12/kalaripayattu-oldest-and-deadliest.html

  FRENCH ROTHSCHILD GAVE ROCKETS AND LONG RANGE GUNS TO JEW TIPU SULTAN - AND THIS WAS THE FIRST TIME NORTH MALABAR WAS CONQUERED.

  THE CALICUT KING ZAMORIN COMMITTED SUICIDE OUT OF SHAME WHEN HE LOST THE BATTLE TO TIPU SULTANs FATHER JEW HYDER ALI -- HE BLEW HIMSELF UP

  https://farm1.staticflickr.com/70/175687868_e857872cc2_z.jpg

  ABOVE MANACHIRA POOL OF CALICUT WAS THE PLACE WHERE ROYAL WOMEN OF ZAMORIN FAMILY TOOK BATH . THIS IS THE CENTRUM OF CALICUT.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 120. Rn Murthy
  October 18, 2016 at 2:30 PM

  Dear Capt Ajit sir,

  What's the qualities of Brahmarishis ? Who can judge and declare them after a test or something ? Recently Mohanji Namboothiri was conferred the Brahmarishi title by Avadhutha Nadanandaji in Kurnool as below...https://www.facebook.com/MohanjiOfficial/photos/ms.c.eJxFktmRBDEIQzPa4jbOP7F1o7H8~_0oIcahukxbd0rGX1p9~_YO0VA0p~;oPdaqZUSVxHygXiKilH4ugrR0HatB2xK9ibor0sbFSpTkk1gUDhBjUcnwZ6SoKk5ABVW4yFX0QsgCaq~_EhO7JY6kRVMPgEUP7MOCADn6lawBfhe0KwcIZ3GUGEsCbRlsp8wZ3rSZAMJDGQ5F04RHvOESd~_FtW0dh16MTlwueoWdB6~_1025dUFj22AnAfOcOZMseZ~;~_si95TdGL9~;ihaZQ0klAYZzDoeni~;t0508num8hmGn9bv0ARNcHGmBdgHdY7x32fHKqXgVe23~_vrSqzQve7whbHXYTR3QGMHrN1T5Ykoiej5yzIownmYeTlKP1Ma3H802E82KUCilcyw1Vx~;OoxFbadP7X9NrZgajRtgYLBsCB~;wfY8zDn~;D5yfnrZuBMhxX~;uAhOLmUEUJ26qNqS2aWk2OoMLhwVnUMcvr4j3A5R~;2cvql.bps.a.1192078487516553.1073742005.131411020249977/1192080260849709/?type=3&theater
  What is the main purpose and duties/work of Maharshis ?

  ReplyDelete
  Replies
  ##################
  Capt. Ajit Vadakayil
  October 18, 2016 at 3:20 PM

  MOHANJI BELONGS TO ROTHSCHILDs FAKE DATTATREYA /NATH SECT

  ALL THE FAKE GURUS CLAIM STRENGTH FROM "HIMALAYAN MASTERS"-- SO EAAJJJY

  Mohanji baby started receiving guidance from Shirdi Sai Baba, Mahavatar Babaji, Sathya Sai Baba, Agastya rishi - AIYOOOOOOOOOOOOOOOO !

  HIS SECOND WIFE BIBA MOHAN IS BOSS OF ACT FOUNDATION

  http://www.theactfoundation.co.uk/content/apply-grant-charity

  HERE IS SOME UNADULTERATED BULL

  QUOTE : In February 2007, Mohanji was at an ashram in Kerala, when he was overcome by an unexplained sickness and nausea. So the swami of the ashram took him outdoors for a walk in the fresh air. They walked up to a house, about 500 yards away, went inside, and just as Mohanji sat on a chair, he lost his physical consciousness, slipping into deep samadhi. Sacred ash (vibhuti) started pouring out through the top of his head, slowly falling down his body. In the Dattatreya tradition, they say that sacred ash gushing out of the sahasraara (the head chakra), is a sign that the last remnants of karmas are being exhausted. Along with the vibhuti, he became incandescent, a bright light glowing from within him, radiating through his body and clothes. His body seemed transparent, his eyelids turned golden and his consciousness expanded beyond description. He felt everything was within him. UNQUOTE

  MOHANJI BABYs SECOND WIFE BIBA DEVI IS TOUTED AS PARVATI-- SO MOHANJI BABY MUST BE SHIVA , RIGJT?

  MOHANJI BABY DOES NOT SAY THAT HIS SECOND WIFE IS SERBIAN JEWESS BILIJANA RADONIC ( BIBA MOHAN ) DEVI . .

  THIS WHITE WOMAN ACTED IN THIS MARATHI MOVIE BELOW- - -

  https://www.youtube.com/watch?v=j7YIvIUk1ro

  BILIJANA RADONIC BABY WORKED IN SRI SRI RAVISHANKARs DUBAI BRANCH.

  I KNOW SOMEONE WHO LEARNT SALSA DANCING FROM HER--THE LEAST I SAY THE BETTER NOW.

  I KNOW THE BOSS OF MOHANJI BABY --AT A SHIPPING AGENCY AT OMAN.

  WHEN ROGUES BECOME SHIVA AND PARVATI ( A GORI ) GOD SAVE HINDUISM.

  I HAVE ENOUGH MASALA TO SEND MOHANJI BABY IN JAIL FOR MASS PUBLIC DECEIT AND MANY OTHER SECTIONS OF IPC -

  NAKLI INDIAN SHIVA AND SERBIAN PARVATI ARE UNDER THE SCANNER.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 121. https://www.youtube.com/watch?v=sNv2l7HsZBk

  HERE IS SAGARIKA GHOSE ON BURHAN WANI . .

  https://twitter.com/sardesairajdeep/status/699641761203773442

  HER HUSBAND RAJDEEP SARDESAI SAYS --PATRIOTISM IS THE FIRST REFUGE OF THE SCOUNDREL

  WHY IS THIS COUPLE NOT IN JAIL- FOR INSULTING OUR PATRIOTIC JAWANS?

  OF COURSE WE KNOW THIS DESH DROHI COUPLE IS PRAYING DAILY TO KEEP MODI SAFE AND TO ASK GOD THAT WE DONT HAVE A WAR WITH PAKISTAN

  THEY KNOW WHAT CAN HAPPEN WHEN THE FLOOD GATES OF EMOTIONS OF INDIANS DESH BHAKTS OVERFLOW.

  WHEN A PATIENT DESH BHAKT , LAW ABIDING HINDU LOSES HIS PATIENCE --HISTORY IS WITNESS HOW RIVERS OF BLOOD FLOW.

  THE LIKES OF WHICH THIS PLANET HAS NEVER SEEN.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 122. PEOPLE IN KERALA DID NOT EAT WHEAT BECAUSE OF GLUTEN.

  TODAY GM WHEAT IS TOXIC AND INCREASES PROFIT FOR EVIL PHARMA.

  EVIL PHARMA OF ROTHSCHILD HAS NOW SHIFTED TO INDIA, SO THAT THEY CAN USE INDIANS AS GUINEA PIGS

  THE CRYING BOLLYWOOD SUPERSTAR WAS PRAISING CHEAP UNTESTED GENERIC MEDICINES ( SHOW SPONSORED BY ROTHSCHILDs AXIS BANK ) -- AND CAPT AJIT VADAKAYIL HAD OBJECTED .

  MANY RICH PEOPLE GOT TERRIBLY UPSET.....

  ANYWAYS -

  THE JUDICIARY AND THE HEALTH MINISTRY HAS TAKEN NOTE AND SOME PEOPLE ARE IN JAIL.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/05/guinea-pigs-for-untested-medicines.html

  THE POST BELOW WAS THE REASON, THE INDIAN GOVT BANNED SOME COMBINATION MEDICINES.

  WHY DOES IT TAKE A BLOGGER-- A RETIRED SHIP CAPTAIN TO WRITE ALL THIS ?

  PRIMARILY I WROTE THIS POST BELOW TO SAVE AN EMINENT SURGEON , WHEN HIS OWN BIRAADRI AND BROTHER HOOD ABANDONED HIM

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/11/sterilisation-deaths-of-13-tribalwomen.html

  http://www.catchnews.com/health-news/govt-bans-344-common-use-drugs-and-it-s-good-news-for-your-body-1458204790.html/fullview

  the above is one of the SUCCESS STORIES of this blogsite

  ZIONIST JEW OWNED AND BENAMI INDIAN FAKE OWNER RUN EVIL PHARMA WILL SOON FIND, MANY OF ITS AGENTS IN JAIL.......

  HAVE YOU SEEN HOW ROTSHCHILDs AGENTS LIKE BILL GATES AND PRINCE CHARLES RUNS TO PUNE SERUM INSTITUTE, AS IF THAT IS THE TAJ MAHAL ?

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 123. https://twitter.com/narendramodi/status/802030306823806976

  NARENDRA DAMODARDAS MODI DOES NOT EVEN KNOW HOW THE INDIAN CONSTITUTION TOOK BIRTH

  WHY DOES THIS GUJARATI FELLOW MODI THINK THAT THE INDIAN CONSTITUTION IS THE BRAINCHILD OF BR AMBEDKAR ?

  It was a sheer copy of the British model, just amended to suit India-- a draft given to Ambedkar on the quiet by JEW Rothschild.. There was NIL brainwork involved.

  Why don't you compare the two constitutions. Where is the intelligence, in copying and plagiarism?


  Dr B. R. Ambedkar was just the Chairman of an eminent team consisting of K M Munshi, Alladi Krishnaswamy Iyer, N Gopalaswami Ayengar , Madhava Rao , Md. Saadullah , TT Krishnamachari and a constitutional advisor Sir Benegal Narsing Rau .

  The separation of powers among the major branches of government, the establishment of a supreme court was copied from the US model, provided by Rothschild.

  PATHETIC !

  like THIYYAS ( ruling class for millenniums ) of kerala MAHARS were demoted by Jew Rothschild-- using BR Ambedkar's grandfather

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/the-only-dalit-freemason-of-india-capt.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/08/cnn-ibn-poll-greatest-indian-since.html

  TODAY MOST OF THE STUDENT LEADERS OF BR AMBEDKAR UNIONS ARE IN THE PAYROLL OF JEW ROTHSCHILD.

  QUOTA IS THE REASON WHY THE MOST BRILLIANT INDIAN STUDENTS GO ABROAD --

  NO LION WANTS TO COMPETE WITH MICE

  MERIT MUST RULE IN INDIA.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 124. Div
  November 28, 2016 at 10:43 AM

  http://www.younews.in/pictures/indians-rank-high-in-believing-they-live-in-the-best-country-in-the-world-/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

  #################


  Capt. Ajit Vadakayil
  November 28, 2016 at 10:55 AM

  INDIA IS THE HAPPIEST COUNTRY ON THIS PLANET

  INDIA HAS THE LEAST DIVORCE, RAPE , CRIME , HOMOSEXUALITY BY PERCENTAGE ON THIS PLANET.

  INDIA HAS THE BEST TOP SOIL ON THIS PLANET FOR FOOD WHICH PREVENTS DISEASE--THOUGH NOW DECIMATED BY THE "GREEN REVOLUTION " , "WHITE REVOLUTION"

  -- AND NOW ROTHSCHILD BRANDED APCO MODI WANTS "BLUE REVOLUTION"

  INDIA IS THE PLACE WHERE SOULS TAKE THEIR FINAL RIDE TO THE SEVENTH ASTRAL LAYER FOR MOKSHA -- FOR THE SOUL TO MERGE BACK WITH THE MOTHER FIELD.

  I HAVE SEEN THIS PLANET FOR 40 YEARS -- I HAVE EXPERIENCED THIS PLANET

  BALLS TO ROTHSCHILDs MEDIA AND THEIR COMMIE HISTORIANS

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 125. raj
  December 2, 2016 at 5:05 PM

  http://indianexpress.com/article/explained/how-and-why-delhi-high-court-revoked-ban-on-344-popular-drugs-4406154/

  ReplyDelete
  Replies
  ########################

  Capt. Ajit Vadakayil
  December 2, 2016 at 6:26 PM

  THIS IS WHY WE HAVE TO ABOLISH THE COLLEGIUM JUDICIARY.

  THESE LOSER LAWYERS TURNED ME-LORDS HAVE BEEN SAVING EVIL PHARMA AGAIN AND AGAIN AND AGAIN

  IT IS PATHETIC THAT A BLOGGER HAS TO WRITE THE POST BELOW--

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/11/sterilisation-deaths-of-13-tribalwomen.html

  OUR ELECTED EXECUTIVE UNDER MODI IS TOTALLY NAPUNSAK

  THEY HAVE LET DOWN PEOPLE WHO HAVE ELECTED THEM

  THE LAW MINISTER DOES NOT KNOW HIS JOB. HE IS CONTENT BEING A CHAMCHA OF MODI

  HIS SISTER ANURADHA IS MARRIED TO HALWAI RAJEEV SHUKLA OF BCCI

  WHAT DO YOU EXPECT FROM RAVI SHANKAR PRASAD ?

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 126. http://www.inquisitr.com/3764223/stephen-hawking-warns-humanity-about-donald-trump-we-are-at-most-dangerous-moment-in-history-video/

  CAPT AJIT VADAKAYIL DECLARES

  STEPHEN HAWKINGS HAS DONE NOTHING FOR THIS PLANET .

  HIS USELESS THEORIES ARE HYPED UP BY JEW ROTHSCHILD-- JUST BECAUSE HE SUPPORTS PEA BRAIN JEW ALBERT EINSTEIN--A THIEF

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/08/yellapragada-subbarow-nobel-prize-and.html

  ALL OF JEW EINSTEINs MATH WAS OUTSOURCED TO INDIA..

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/11/satyendranath-bose-nobel-prize-and.html

  A REAL GENIUS WAS NIKOLA TESLA

  HE INVENTED AC ELECTRICITY AND MOTORS

  TESLA MADE ON DENT ON THIS PLANET

  BEFORE THE INTERNET AGE , NOBODY HEARD OF TESLA

  MY FIRST BLOGPOST WAS ABOUT TESLA --TODAY MY BLOGPOSTS NUMBER 1090 .

  I HAVE COVERED ALMOST EVERY SUBJECT ON THIS PLANET .

  I AM TODAY THIS PLANETs NO 1 WRITER --IN QUANTITY, AS WELL AS QUALITY

  IF ANYBODY HAS WRITTEN MORE WORDS ON THIS PLANET , LET ME KNOW. ( INCLUDE ONE LAKH SEVENTY THOUSAND COMMENTS TOO )

  I GUESS I HAVE NIKOLA TESLAs BLESSINGS -- HE WAS DELETED BY JEW ROTHCHILD

  A THIEF NAMES EDISON WAS PUSHED AHEAD BY JEW ROTHSCHILDs HISTORIANS -- A SON OF A BITCH !

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/11/edison-ace-delegator-cum-patent.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 127. Sir

  It is still written "to be continued"

  ReplyDelete

 128. Dharma Sansthapana
  December 16, 2016 at 9:42 PM
  that post is reproduced from scroll.in by a chutney mary ,

  the founder & editor of scroll.in is a goan catholic half mulatto b@$tard naresh fernandez who's bashing hindus from past 20 years ,

  goa and mumbai is full of such self loathing christians who leave no opportunity in criticizing hindus ,how easily they forgets the goan inquisition where their ancestors got raped and tortured by Portuguese leaving the illegitimate b@$tards ,

  scroll.in is making lot of noise , Rajiv Malhotra is fighting against these self loathing chutney mary pickle johns of scroll.in ,we should help him .

  http://indiafacts.org/scroll-part-omidyars-breaking-india-network/

  Delete
  ###############
  Capt. Ajit Vadakayil
  December 16, 2016 at 9:56 PM

  CHRISTIANS AROUND THE PLANET THRONG IN GOA TO SEE THE EXPOSED EMBALMED BODY OF FRANCIS XAVIER

  THEY DONT KNOW THAT THIS CADAVER BELONGS TO A SRI LANKAN MONK

  THEY DONT KNOW FRANCIS XAVIER WAS A CHRISTIAN HATING JESUIT JEW

  THEY DONT KNOW EVIL FRANCIS XAVIER WAS THE THIRD TO DO GENOCIDE USING SMALL POX BLANKETS -- FIRST DONE BY BY CORTEZ AND COLUMBUS

  FRANCIS XAVIER WAS IMMUNE TO SMALL POX--HIS FACE WAS POCKMARKED WITH SCARS

  HE STARTED THE SMALL POX EPIDEMIC IN GOA AND THEN RAN AWAY FROM INDIA--BASTARD !

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/09/portuguese-inquisition-is-goa-by-jesuit.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/07/fransisco-pizarro-hernan-cortez.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/christopher-columbus-father-of-american.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 129. Dharma Sansthapana
  December 24, 2016 at 1:02 PM
  Namaste Captain

  was prabhupada a genuine guru ? or was it all pre planned, he traveling to west and spreading Krishna consciousness ?
  in his later days he made many comments on governments cheating people , he opposed paper currency fraud and recommended gold standard ,self-sufficient farm communities etc ,

  ReplyDelete
  Replies
  ####################
  Capt. Ajit Vadakayil
  December 24, 2016 at 1:49 PM

  HE WAS CALLING KRISHNA-- THE ULTIMATE GOD OF SANATANA DHARMA

  KRISHNA IS JUST AN AVATAR OF VISHNU--

  THOUGH KRISHNA CAME ON EARTH TO KILL DANTAVAKRA AND SHISHUPAPA-- HIS MAIN UNWRITTEN AIM WAS TO ELIMINATE GENETIC ENGINEERED KAURAVAS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/09/shishupala-and-dantavakra-third-re.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/ethics-of-human-cloning-decided-6000.html

  Delete
  ###############
  mythra81
  December 24, 2016 at 2:46 PM
  prabhupada is a R fake mutt product .... they claim lineage from chaitanya whose real name was vishwambar mishra who was a yogi adept in vaishnava sahajiya kundalini tantra which iskcon does not practice but substitutes with their mahamantra japa

  Delete
  ################
  Capt. Ajit Vadakayil
  December 24, 2016 at 3:02 PM

  CHAITANYA MAHAPRABHU IS A JEW ROTSCHILDs CREATION. THIS FELLOW NEVER EXISTED.

  PRABHUPADA WENT AROUND LYING THAT CHAITANYA WAS A AVATAR OF VISHNU

  BALLS !

  PRABHUPADA IS GUILTY OF PROMOTING RADHA , THE MISTRESS OF KRISHNA WHO NEVER EXISTED.

  BEFORE THE WHITE INVADER CAME TO INDIA NOBODY HEARD OF RADHA

  Jew Rothschild inserted a POISON INJECTED chapter CHaitanya Upanishad --in the Atharvaveda

  Today Gaudiya Vaishnavas, revere Chaitanya baby as a Krishna with the mood and complexion of his source of inspiration Radha.

  FAKE Chaitanya Mahaprabhu kept singing the praises of Radha.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 130. Kumar S.
  December 25, 2016 at 8:34 PM

  Hello Ajit Sir..I am Sachin from Mumbai....asked you to throw some light on Bargotis and Afghans relationship with the opium Trade. Plz enlighten if you have anything on it...Thanks and regards

  ReplyDelete
  Replies
  ##############

  Capt. Ajit Vadakayil
  December 25, 2016 at 9:03 PM
  hi ks,

  bargotis worked in ghazipur--at the biggest opim factory on this planet--belonging to Jew Rothschild --operated by his Indian front CRYPTO JEW marwari/ kathiawari agents.

  This place was full of CRYPTO JEW muslims -

  The first Scientific Society of India was established first in Ghazipur in 1862 by CRYPTO JEW Sir Syed Ahmed Khan for propagating modern Western knowledge of science, technology and industry

  Most of the Malwa Opium was processed in Ghazipur Opium den

  JEW ROTHSCHILD MADE A FAKE TEMPLE FOR BARBARIKA--THE GRANDSON OF BHIMA OF MAHABHARATA

  NOW I AM SURE APCO MODI WILL RUN THEIR LIKE USAIN BOLT NEXT

  The Ghazipur opium factory is mentioned in the novel "Sea of Poppies" by Amitav Ghosh.

  The Ghazipur Opium factories are referred to as sources of illegal smuggling for opium manufacture in the movie "Udta Punjab" (2016).

  The Nimach opium factory has the largest opium VAT on this planet larger than a swimming pool --it could hold 500 tons of opium.

  Today Opium is dried and processed at these factoriesand is used for extraction of various products like Codeine phosphate, Thebaine, Morphine sulphate, Noscapine etc.

  Lot of this is exported to Islamic countries via Bangladesh

  The first organised MAFIA of India were CRYPTO JEW PATHANS in Mumbai created by Jew Rothschild. Today their descendants are in Bollywood.

  Mafia in Mumbai know CRYPTO JEW Pathan ( from Peshawar ) Ayub Khan Pathan alias Ayub Lala. He was the big boss of Pakhtun Jirga e Hind, an association of more than 14500 CRYPTO JEW afghani "muslims" settled in Bombay.

  JEW Ayub Lala controlled the Mumbai mafia-- whorehouses, gambling dens, Opium dens mostly owned by CRYPTO JEW Marwaris and Kathiawari Jains ( Gandhi's clan who are diamond dealers today ) and Parsi owned drug cartel including spurious liquor dens in Mumbai.

  Ayub Lala owned the KawaKhanas --a drink made from opium served with black tea) and Chandolkhanas --today known as hookah parlours. Today most of the CHAMIYA bar ( whore hosues ) started by Colegium Judicary belong to the CRYPTO JEW Muslims who have FAKE zebiba marks on their foreheads

  They invest their money in Bollywood and Bollywood stars dance for the Mumbai Police annually

  MAJJA HAI

  KISSI KOH KICUH NAHIN PATHA

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/11/drug-runners-of-india-capt-ajit.html


  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/dirty-secrets-of-boston-tea-party-capt.html

  i am telling only 2%

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 131. Takloo Haivan
  December 28, 2016 at 5:46 AM
  Dear Captain ..... Google now cannot hide holocaust denial websites

  http://www.ibtimes.co.uk/googles-search-engine-will-no-longer-tell-users-that-holocaust-never-happened-1598173

  Regards
  SB

  ReplyDelete
  Replies
  ################
  Capt. Ajit Vadakayil
  December 28, 2016 at 7:46 AM

  YESTERDAY TIMESNOW TV WAS ASKING FOR RE-INDUCTION OF CYBER CRIME SECTION 66A ( DEFAMATION )

  THEIR CONTENTION IS THAT SAIFINA WAS TROLLED FOR NAMING THEIR BABY TAIMUR

  ( i know their pashtun ancestral benjamin background ).

  SO ?

  IT IS ABOUT OUR WATAN, RIGHT ?.

  WE ARE TALKING ABOUT THE GREATEST MASS MURDERER WHO INVADED INDIA AND MURDERED LAKHS OF INDIANS

  IS THIS TROLLING BY ANY MEANS .. THIS IS BEING HONEST --THIS IS PATRIOTISM.

  THE BENAMI NEWS MEDIA DOES EXTREME RABBLE ROUSING-- THIS IS TROLLING-- A THOUSAND FOLD .

  THEY TELL LIES . WHAT ALL LIES HAVE THEY TOLD ABOUT MODI ?

  SO IS THIS POST BELOW TROLLING ?

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/07/unquantified-holocaust-and-genocide.html

  WHAT ABOUT THIS POST ?

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/04/indentured-coolie-slavery-reinvented.html

  FOR DESH BHAKT INDIANS TELLING THE TRUTH CANT BE TROLLING. IT IS OUR RIGHT TO SET MATTERS STRAIGHT WHEN IT COMES TO OUR WATAN..

  DURING US ELECTIONS EVERY ANTI-HILLARY POST WAS CALLED "FAKE NEWS", "HATE SPEECH " AND "TROLLING " BY JEW ROTHSCHILD AND BILDERBERG CLUB

  IN AS MUCH AS MY PRO-TRUMP POSTS WERE BURIED BY SLANTED GOOGLE SEARCH ALGORITHMS.

  TRUTH HAS A WAY--LIKE THE SUN--ITCANT BE HIDDEN

  ON 1ST NOV 2016 MY PROFILE VIEWS WERE 52 LAKHS

  TODAY ON 28TH DEC 2016 IT IS 118 LAKHS

  https://www.blogger.com/profile/14410812789424637654

  A MIGHTY JUMP OF 66 LAKHS IN 58 DAYS

  SIX MILLION JEWS DEAD IS A LIE

  HITLER WAS A JEW

  HE KILLED ALL THE JEW EFFEMINATE HOMOSEXUALS ( ANAL SEX RECEIVING PARTY ) AS THEY WERE NOT FIT TO MIGRATE TO THE PROMISED LAND.

  THIS DID NOT WORK

  EVEN TODAY ISRAEL HAS THE HIGHEST GAYS BOTH HUMPING AND RECEIVING ON THIS PLANET BY PERCENTAGE.

  THE GAY PARADE IN TEL AVIV IS LIKE KUMBH MELA--I HAVE SEEN IT

  THE TRUTH IS --MAIN STREAM MEDIA ARE THE BIGGEST TROLLERS-- NAY - LIARS

  AND THE BIGGEST TROLLERS ON INTERNET ARE THE ZIONIST JEW HASBARAS --USING HINDU NAMES

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/10/hasbara-jewish-propaganda-on-social.html

  WHO ARE THE ROMA GYPSIES KILLED BY JEW HITLER AND CATHOLIC ANTE PAVELIC ( MY FIRST BLOG )?

  THEY ARE DESCENDANTS OF INDIANS.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/11/the-sack-of-somnath-temple-by-mahmud-of.html

  TIME OF INDIA IS DOING THEIR OWN FILTERING-- NAY CENSORING OF TRUTH

  ANY POST ABOUT TATA CAN BE COMMENTED ON ONLY VIA TWITTER/ FACEBOOK--PROTECTING EX- DRUG RUNNING OPIUM AGENTS OF JEW ROTHSCHILD.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/11/drug-runners-of-india-capt-ajit.html

  TILL JEW ROTHSCHILD CAME TO INDIA, PARSIS WERE RADDHIWAALAS.

  TODAY THEY RIDICULE THE "HINDU RATE OF GROWTH" ( ADI GODREJ AT IIT IN THE PRESENCE OF GURUMURTHY )

  WE INDIANS WOULD RATHER BE POOR THAN BE IMMORAL--THESE ARE VALUES GIVEN TO MY CHILDREN

  ADI GODREJ SHOULD INTROSPECT AND FIND OUT HOW HE GOT THE WHOLE OF VIKROLI IN MUMBAI

  I KNOW THE ENTIRE SORDID AFFAIR -- OF ALL REAL ESTATE OWNED BY PARSIS IN MUMBAI -- I HAVE RESEARCHED FOR 43 FUCKIN' YEARS

  I HAVE DOZENS OF PARSI OFFICERS WHO HAVE SAILED UNDER ME.

  SOCIAL MEDIA TELLING TRUTH BECOMES TROLLING ? APPIDIYAAA ?

  BENAMI MAIN STREAM MEDIA LYING HOUR AFTER HOUR IS WHAT ?

  DONT MAKE ME SAY ANYTHING.

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 132. Capt. Ajit VadakayilDecember 28, 2016 at 11:49 PM
  ON GOOGLE +

  no 2 ranked PM modi is 6.6 crores ahead of me ( rothschild owned)

  no 1 ranked BBC is 21.2 crores ahead of me ( rothschild APCO braned )

  I OVERTAKE THEM EVERY SINGLE FUCKIN' SECOND

  my profile view is no 1.2 crores . there is NO blogger on this planet with more than 3 lakhs profile view.

  WATCH THIS SPACE !

  PROOF OF THE PUDDING LIES IN THE EATING !

  NOT SOME BOLLYWOOD STAR KID SAYING ON TV ( FOR A FEE ) THE PUDDING IS DAMN GOOD

  WHAT ARE THESE BOLLYWOOD STAR KID CREATURES ?

  CAN YOU IMAGINE A CRICKET TEAM WITH ONLY CRICKETS STAR KIDS ?

  OR

  OLYMPICS WITH ALL PAST OLYMPIC ATHLETE KIDS COMPETING WITH EACH OTHER IN 100 METRES SPRINT --WHERE USAIN BOLT CANT GET ENTRY BY MERIT ?

  THIS SHIT WILL STOP

  THIS BLOGSITE WILL STOP THIS NONSENSE !

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 133. NLP METHOD IS TO SPREAD FALSEHOODS VIA A ICON MIDDLEMAN

  AMITABH BACHCHAN IS DONG THIS TECHNIQUE ON BEHALF OF DESH DROHI MEDIA BARON AROON PURIE --

  THIS HINDU HATING DROHI AROON PURIE PUT VISHNU ON HIS MAGAZINE COVER WITH DHONI HOLDING A SHOE

  https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2016/01/08/hindu-blasphemy-cricketer-m-s-dhoni-in-trouble-for-posing-as-vishnu/

  THE PICTURE IS MORPHED--

  THE COLLEGIUM JUDGES DECLARED " THIS IS FREEDOM OF EXPRESSION "


  CAN WE DO LIKEWISE WITH BR AMBEDKAR ?

  THESE FOREIGN PAYROLL COLLEGIUM JUDGES WILL THROW YOU BEHIND BARS FOR LIFE.

  IF YOU WANT TO SEE DESH DROHIS WATCH ANNUAL "INDIA TODAY CONCLAVE "

  THIS MEDIA HOUSE OF AROON PURIE FIRST SPREAD "SAVITA BHABHI " THE PORN TOON--WHERE A HINDU MARRIED WOMAN WOULD FUCK ALL AND SUNDRY.

  Couple of years ago, I say a TV channel blatantly talking about SAVITHA BHABHI DOT COM.

  The anchors of HEADLINES TODAY were praising bold and beautiful Savitha Bhabhi to the skies.

  How Indian women should take a leaf out of Savita Bhabhi's life and be independent and do what they please.

  Out of curiosity I check out this cartoon strip site and noticed that it was obscene and foul XXX stuff.

  How a married Sati Savitry Indian woman would fornicate every where and with everybody. Orgies all over the place.

  She would open her legs even for the vendors who sell stuff at the door step. Thrust was on her sindhoor, mangala sutra and sari

  The Indian Govt kept quiet till one day a small boy sent a Savitha Bhabhi clip to his teacher, via his mobile phone, on whom he has a crush. The teacher started crying and other teachers complained.

  And then there was a furore in the Parliament.

  Savitha Bhabhi dot com shut down and now they operate clandestinely as Kirtu dot com.

  MODI MUST MAKE GAURAV SAWANT AND MANDEEP BEEVLI BLOW THE WHISTLE-- THESE TWO TV ANCHORS WERE USED TO PRAISE SAVITA BHABI ON HEADLINES TODAY TV

  SO SO SO

  AMITABH BACHCHAN WENT TO HAJAAAAAAAR FOREIGN COUNTRIES AND ALL THOSE WHO MET HIM ASKED HIM "WHY IS INDIA A RAPIST NATION "

  HOW MANY MAN HOURS HAVE YOU SPENT ABROAD MR AMITHABH BACHCHAN ? HOW MANY NATIONS HAVE YOU VISITED?

  I HAVE SPENT 40 YEARS OF MY LIFE TRAVELLING.

  THIS BLOGSITE DECLARES TODAY " THIS FELLOW AMITABH BACHCHNA IS NOT A BRAND AMBASSADOR OF INDIA NOR SANATANA DHARMA "

  I HAVE LOST ALL RESPECT FOR THIS MAN

  INDIA HAS THE LEAST AMOUNT OF RAPES/ MOLESTATIONS/ CRIME/ DIVORCES/ HOMOSEXUALITY BY PERCENTAGE "

  IF THE GOVT CAN GIVE PROPE SALARIES AND PENSIONS --THERE WILL BE NO CORRUPTION TOO.

  THE SWISS SAY THEY ARE LEAST CORRUPT

  BALLS SAYS CAPT AJIT VADAKAYIL -- THESE RICH PEOPLE STEAL

  JAPAN THEY SAY IS VERY NICE AND HONOURABLE

  BALLS SAYS CAPT AJIT VADAKAYIL - SEXUALLY PERVERTED SOCIETY

  HOW DO I KNOW

  I HAVE SEEN THIS PLANETs BACKYARDS

  BALLS TO YOU AMITABH BACHCHAN -- YOUR LEGACY LIES IN MY HANDS

  bharatmaata kee jai !

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/12/stop-this-big-boss-5-nonsense-porn-star.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 134. ramas parmar
  January 25, 2017 at 3:47 PM

  Sir is the soul electromagnetic in nature?..if not then what form of energy we can relate it to?.Does gravity have an pull on the soul?

  ReplyDelete
  Replies
  ###############
  Capt. Ajit Vadakayil
  January 25, 2017 at 4:02 PM

  SOUL IS A BALL OF MOBIUS SCALAR ENERGY

  As the mobius knot's strands get close vibrations get higher and energy boosts --when vibrations are highest the soul is a MOKSHA soul ( same vibrations as 7th astral layer )

  SANATANA DHARMA REPRESENTS IT WITH A SRIVATSA MOBIUS PATTERN

  SRIVATSA MARK WILL BE ON KALKIs CHEST

  this is the first time it is being revealed on this planet

  I am just revealing 1% - CHAATNE KEH VAASTE

  my revelations now jump to 27.5%

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 135. Dharma Sansthapana
  February 4, 2017 at 1:17 PM

  Namasthe Captain

  can you please elaborate the concept of 'Saam Dhaam Dhand Bhed ' of Chanakya's Neethi

  ReplyDelete
  Replies
  ##################

  Capt. Ajit Vadakayil
  February 4, 2017 at 2:01 PM

  LIKE MANU --CHANAKYA HAS BEEN DENIGRATED AS A MACHIAVELLIAN SON OF A BITCH-- PAKISTANIS WHO COME ON INDIAN TV TO DEBATE ALWAYS REMIND US ..

  Saam Daam Dand Bhed : Chanakya Neeti
  According to Chanakya, the primary duty of the king is to protect "Dharma"

  IT DENOTES FOUR WAYS IN WHICH WORK CAN BE TAKEN FROM OTHERS—BY MOTIVATION

  MASLOW LIFTED FROM CHANAKYA NEETI

  SAAM -knowledge ( negotiations, ask after explaining why, evince interest for help , convince , create sense of belonging , foster brotherhood , raise awareness from correct perspective )

  DAAM -money ( offer , pay , reward, catalyse, mollify , incentives )

  DAND - punishment ( create fear by display of power, consequences , sanctions, discipline , penalize )

  BHED – discriminate ( describing right from wrong –conscience appeal , catalyse , laying own terms )

  CHANAKYA HAS BEEN MADE OUT TO BE A SON OF A BITCH BY SHALLOW THE MINDED WHITE MAN

  BHED IS NOT DIVIDE AND RULE-- NOR TORTURE-- NOR BY HOOK-- NOR BY CROOK-- NOR EXPLOITATION OF VULNERABILITY – NOR A FOUL STING OPERATION – NOR AMPUTATE

  In Malayalam and Sanskrit BHED means “better option “

  DAND is as simple as not allowing your child to eat unless he has washed his hand .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/08/chanakya-taxila-university-professor.html

  https://www.youtube.com/watch?v=rZDWwPtObGQ

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 136. http://www.hindustantimes.com/india-news/tamil-nadu-shops-begin-boycott-of-pepsi-and-coke-promote-local-manufacturers/story-S6ieU92x8h2gKFx0IV0XEL.html


  WE KNOW WHY APCO MODI IS SO CLOSE TO ZIONIST SOFT DRINK COMPANIES

  THIS GUJARATI FELLOW ( WHO KILLED HUMPED VEDIC COWS ) IS KILLING BHARATMATAs FUTURE GENERATIONS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/12/lada-latent-autoimmune-diabetes-of.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/12/type-2-diabetes-evolving-epidemic-in.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/01/candida-albicans-darling-of-evil-pharma.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/03/hypoglycemia-low-blood-sugar-and-road.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/08/understanding-obesity-shedding.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/02/coconut-palm-tree-sugar-nutritious.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/09/kerala-alcohol-ban-and-neera-tourism.html

  PUT THIS COMMENT IN PM MODIs , HOME MINISTERs , LAW MINISTERs AND HEALTH MINISTERs WEBSITES..

  ASK FOR AN ACK

  LET ME KNOW IF THEY DO NOT ACK

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 137. Muthu Swamynathan
  March 4, 2017 at 8:20 PM

  Respected Captain,

  This website http://y-jesus.com/did-constantine-invent-the-christian-doctrine-of-jesus-divinity/ tries to falsify you blog that "Jesus never exist". The content even mentions that "brown man's accusation that jesus never exists".

  ReplyDelete
  Replies
  ##############

  Capt. Ajit Vadakayil
  March 4, 2017 at 8:30 PM

  I DARE ANYBODY ON THIS PLANET TO SHOW ONE MENTION OF JESUS CHRIST IN ANY AUTHENTIC DOCUMENT WRITTEN BEFORE 325 AD

  EVEN THE CHRISTIANS KNOW IT

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/10/the-huge-statue-of-colossus-of-rome-at.html

  TODAY MUSLIMS KNOW WHAT IS THE BLACK STONE AT THE SE CORNER OF KAABA MECCA 5 FEET ABOVE THE GROUND. THE SOLE PURPOSE OF GOING TO MECCA IS THAT BLACK STONE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2009/07/vedic-practises-in-mecca-ajit-vadakayil.html

  TODAY MUSLIMS KNOW WHAT THE BRASS POTS WITH A HOLE AT THE BOTTOM -- HANDING FROM INSIDE THE CEILING OF THE KAABA ARE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_30.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 138. Chrish Iangaar
  March 5, 2017 at 6:09 PM

  https://francoisgautier.me/2016/06/13/a-list-of-the-50-biggest-enemies-of-hindus-dead-or-alive/

  Delete
  #################

  Capt. Ajit Vadakayil
  March 5, 2017 at 7:47 PM

  https://francoisgautier.me/2016/06/13/a-list-of-the-50-biggest-enemies-of-hindus-dead-or-alive/

  THE ITALIAN WAITRESS AND HER HALF BREED CHILDREN ( BELOW AVERAGE IN INTELLIGENCE ) DO NOT KNOW THAT EVERYTHING OF VALUE IN ROME WAS BUILT BY HINDUS --

  --AND THAT ALL ROMAN SENATORS ( 100% ) WERE HINDU , WORSHIPING HINDU GODS

  ALL THIS WAS CLEVERLY HIDDEN TILL A BLOGGER ( WHO COULD SEE BEYOND THE SCREEN OF MAYA AND DECEIT ), NAMED CAPT AJIT VADAKAYIL CAME ALONG.

  THE FOLLOWING WAS HIS MISSION STATEMENT EVEN BEFORE HE STARTED WRITING HIS FIRST BLOG... ALL ROLLED ON THE GROUND IN EXTREME SARCASM .

  TODAY MY DETRACTORS ( BASTARDS ALL ) WONDER -IF THIS IS JUST 33% , WHAT WOULD BE 100%

  AT 100%-- THE COLLECTIVE BILLIONS OF BALLS AND TWATS OF THIS PLANET WILL RESONATE --BBRRTTRRR PRR KRRRRRR

  QUOTE: This blogsite will transform your mind . You yourself, are the teacher, the pupil, the messiah, the seeker, the traveller and the destination . It is no measure of health to be well adjusted to this profoundly sick society . I am from INDIA, the mother of all civilizations . I will be re-writing world history , and this will surely not gratify the evil hijackers of human history . Awaken your inner voice . Experience the joy of your own being . Your own conscience is the best interpreter . In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act . The naked truth can never be hate speech or defamation. This blogsite does not sacrifice truth on the altar of political correctness . You shall know the truth and the truth shall set you free . Dont ever underestimate the value of this blogsite .UNQUOTE

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 139. https://www.youtube.com/watch?v=iYfsiT9r9vo&spfreload=10

  BARKHA DUTT THE UGLY BITCH IS TALKING ABOUT SABARIMALA .

  THIS BITCH DOES NOT KNOW THAT HINDUISM IS THE ONLY RELIGION WHERE THE MALE GOD CANNOT EXIST WITHOUT HIS FEMALE COUNTERPART

  SHIVA CANNOT EXIST WITHOUT SHAKTI-- HE IS POWERLESS

  NO HINDU MALE CAN DO A YAGNA ( HOMAM ) UNLESS HE IS MARRIED AND HIS WIFE IS ALIVE

  NO RELIGION OFFERS A SPACE TO WOMEN LIKE SANATANA DHARMA

  ALL POISON LIKE SATI HAS BEEN INJECTED BY THE WHITE INVADER . . I DARE ANYBODY TO SHOW ME ONE INSTANCE OF SATI IN OUR PURANAS.

  WE HINDUS DONT NEED TO LEARN FROM ANY OTHER RELIGION

  WHEN MUSLIMS ARE IN MINORITY THEY WANT SECULARISM.

  WHEN THEY ARE IN MAJORITY THEY WANT SHARIA LAW.

  TIMES ARE CHANGING

  MUSLIMS IN KERALA NOW FOLLOW HINDU RITES OF PASSAGE --LIKE GRIHA PRAVESH, VIDYARAMBAM, SEEKING AN ASTROLOGERS ADVISE FOR MARRIAGE ETC..

  ALL THESE FAKE STORIES ABOUT HINDUISM WILL FALL BY THE WAYSIDE

  THAT IS WHY THIS BLOGSITE WAS BORN

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/02/devadasi-system-immoral-lie-of-temple.html

  WHAT A BITCH THIS BARKHA DUTT IS -- BARREN , FAT , UGLY , UNHAPPPY

  SHE IS PEA BRAINED--LET A MORE INTELLIGENT PERSON JUDGE HER -- I DO NOT CARE FOR GIFT OF THE GAB

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/07/kamasutra-by-vatsayana-immoral-sexual.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 140. THE AIM OF WW2 WAS TO CARVE OUT THE STATE OF ISRAEL

  JEW ROTHSCHILD CONTROLLED THE PANDAVAS-- JEW CHURCHILL/ JEW STALIN/ JEW ROOSEVELT

  JEW ROTHSCHILD CONTROLLED THE KAURAVAS-- JEW HITLER/ JEW MUSSOLIN / THE SLAVE JAP EMPEROR

  JEW ROTHSCHILD CONTROLLED THE NEUTRALS -- EXAMPLE-- JEW BRANCO ( SPAIN ), JEW PERON ( ARGENTINA ) JEW ISMAT INONU ( TURKEY ) etc

  ROTHSCHILD SET THE WHOLE WORD ON FIRE

  THIS INCLUDED THE OCEANS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/11/noble-and-honourable-captain-of-graf.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/09/an-officer-and-gentlemen-karl-von.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/11/no-glory-and-honour-sinking-of-bismarck.html

  JEW ROTHSCHILD CONDUCTED THE WAR MUSIC -LIKE A DIRECTOR OF A GRAND SYMPHONY

  HE GOT ISRAEL

  KISSI KOH KUCH NAHIN PATHA

  MAJJA HAI

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/if-zionist-jews-created-isis-who.html

  ReplyDelete
 141. YOGI ADITYANATH IS NOT FIT TO BE CM OF UP -- HE WILL DESTROY MODI

  GORAKHPUR IS JEW ROTSHCHILDs TOWN LIKE PANDHARPUR

  GORAKHPUR MUTT WAS CREATED BY JEW ROTHSCHILD

  GITA PRESS OF GORAKHPUR WAS USED TO PRINT FAKE HANUMAN CHALISA ( IN AWADHI ) BY JEW ROTHSCHILD

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/02/devadasi-system-immoral-lie-of-temple.html

  ALL FAKE DASA STUFF TO DAMAGE HINDUISM WAS PROPAGATED BY USING GITA PRESS

  SANATANA DHARMA DOES NOT ALLOW PEOPLE IN SAFFRON ROBES TO SIT IN THE PARLIAMENT

  The Gorakhnath Nath Mutt propagates the FAKE Nath sampradaya created by Jew Rothschild.

  The founder guru Matsyendranath is a FAKE and backdated creation of Jew Rothschild

  Jew Rothschild created the FAKE Kaula Tantra attributed to FAKE guru Matsyendranath.

  Jew Rothschild funded the Bollywood movie Maya Machhindra made by Chitpavan Jews

  KAMMA NT Rama Rao acted as Machhindra Nath

  Jew Rothschild used his front Shantaram company too make the movie Ayodhyecha Raja about the FAKE Raja Harishchandra- to show that India had a chandala caste system in ancient day

  Gandhi and crypto Jew Kerala Prince Raja Ravi Varma was used to propagate Rothschild's creation Harishchandra

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 142. Soujanya V
  March 12, 2017 at 11:09 AM
  Hi Sir,

  Today I spoke with an elderly Mexican about something interesting , He told me that aztecs, mayans and Inca people know that god Quetzalcoatl came from India. I was shocked that they knew that he came from india. He told that he stayed there and was their teacher, he returned back to india after that. I showed pictures of underwater dwaraka and said that it was lord Krishna / Quetzalcoatl's city, there was amazement looking at the pics of dwaraka. It seems god Quetzalcoatl promised to visit them again, they are waiting for him to come and visit them.

  He told that the evil people who rule the world hid so much of the history.

  Thank you

  ReplyDelete
  Replies

  ########
  Capt. Ajit Vadakayil
  March 12, 2017 at 4:05 PM

  CENTRAL AND SOUTH AMERICAN OFFICERS HAVE SAILED UNDER MY COMMAND

  I HAVE BEEN TO ALL THESE NATIONS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/07/maya-inca-aztec-civilizations-decoded.html

  ReplyDelete
 143. Muthu Swamynathan
  March 25, 2017 at 12:13 PM
  Dear Captain,

  POPE is trying to save Christianity from downfall. he hehe

  http://time.com/4708807/pope-francis-social-media-world-youth-day/

  http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/pope-francis-social-media-warning-speech-false-image-reality-a7642266.html

  His words only reflected you, Captain.

  He wants christian youngsters to write their own history. he hehehe. Lies helped them for 1350 years and now they need new lies to continue their harvest for another 1350 years.

  ###########

  THE BENAMI INDIAN MEDIA BLACKED OUT SABARIMALA PILGRIMAGE--THIS PLANETs NO 1 AND LARGEST

  ON CHRISTMAS EVE THE SAME BENAMI INDIAN MEDIA WERE SHOWING INDIANS OVERFLOWING CHURSHES IN THE WEST

  THEY DONT SHOW THESE CHURCHES DURING THE REMAINING 364 DAYS--EMPTY ( EXCEPT IN KERALA AND PHILIPPINES )

  THE CURRENT POPE FRANCIS IS A JESUIT JEW ( Jorge Mario Bergoglio from Argentina )

  JEW Mussolini and his Jewish gang escaped to Argentina along with JEW Hitler

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/if-zionist-jews-created-isis-who.html

  FRANCIS XAVIER WAS A JESUIT JEW

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/09/portuguese-inquisition-is-goa-by-jesuit.html

  Archbishop Bergoglio was created a cardinal by Pope John Paul II with the title of cardinal-priest of San Roberto Bellarmino, a JESUIT church Bergoglio has close ties to the Jewish community of Argentina, and attended Rosh Hashanah

  Pope Francis himself said that he named himself after Francis of Assisi.

  John Bernardone Morosini ( Francis of Assisi ) was born in Paris to a rich Jewish banking family -- a family of Sephardic Jewish Venetian traders. His father was a banker JEW Peter Bernardone Moriconi

  The name "Francis" is a nickname anomic –just means born in France.

  The Morosini family stretched from England to Constantinople. The Mosrosini ships took in Kerala spices from Constantinople and sold it all over Europe.

  Dongaressa Morosina Morosini-Grimani was the daughter of Andrea Morosini, who married Marino Grimani in 1560. Shakespeare’s “Merchant of Venice” is inspired by this family—Shylock the JEW is from this play.

  They were UBER rich –I ask just visit the Morosini-Grimani castle constructed in 1485 AD north of Pula at Svetvincenat in current day Croatia. I have seen it

  MOROSINI, GIULIO (Samuel ben David Nahmias ) WAS A NASI- He was engaged in Jesuit activity.. In his book La Via della Fede (Rome, 1683) he wrote that Jesuit Jews do NOT follow the Ten Commandments.

  NASI IS A HEBREW TERM FOR LEADER OF JEWS OR PRESIDENT OF THE SANHEDRIN . NAZI IS DERIVED FROM NASI

  The Sanhedrin trial of Jesus Christ is a cooked up story –as Jesus never existed.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real.html

  BAR KOKHBA WAS A NASI—SECOND

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/11/bar-kokhba-in-fight-to-finish-over.html


  JOSE BEN JOEZER WAS THE FIRST NAZI—HE WAS A DISGRACED KERALA NAMBOODIRI . HIS SON WAS A HOMOSEXUAL

  JEW HITLER WAS A NASI

  AFTER HITLER CHAIM WEIZMANN BECAME NASI

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/04/lawrence-of-arabia-truth-exhumed-capt.html

  THE CURRENT NASI IS REUVEN RIVLIN

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/03/protestant-christianity-created-by-jews.html

  MAJJA HAI

  KISSI KOH KUCHCH NAHIN PATHA !

  Capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 144. TODAY THESE WHITE BASTARD HISTORIANS WHO CLAIMED THAT ALIENS MADE THE BRITISH STONGEHENGE ARE ALL HIDING

  IT NEEDED AN INDIAN BLOGGER TO TELL THEM WHY STONEHENGE HAS 27 PORTALS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/12/108-numerical-equivalent-of-hindu-king.html

  IT NEEDED A BLOOGER TO TELL THE WORLD WHAT THIS 27 NUMBER HAD TO DO WITH QUTAB MINAR

  27 ( OR FOR THE MATTER 108 ) HAS NO RELEVANCE IN ISLAM OR CHRISIANITY

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/09/qutab-minar-was-dhruv-stambh-vishnu.html

  ReplyDelete

 145. Rahul menon
  March 29, 2017 at 9:13 AM

  Finally someone actually depicted how pyramids were built as you had said...

  The video is very good by the way.

  http://www.ancient-code.com/mystery-solved-pyramids-built/

  ReplyDelete
  Replies
  ####################
  Capt. Ajit Vadakayil
  March 29, 2017 at 10:18 AM

  hi rm,

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/secrets-of-egyptian-pyramids-revealed.html

  I AM THE FIRST PERSON ON THE PLANET TO TALK ABOUT FLOTATION --LIKE PANAMA CANAL --

  40 YEARS AGO WHEN MY SHIP ( A PANAMAX CARRIER 68000 TONNES ) WAS FLOATED UP THE PANAMA CANAL I KNEW .

  https://www.youtube.com/watch?v=iIyHoYVDrOE

  https://www.youtube.com/watch?v=nWJ4gwi-gew

  TODAY ALL ARE COPYING AND PATENTING IT IN OWN NAME

  THERE IS NO OTHER WAY TO BUILD THE PYRAMIDS

  http://www.ancient-code.com/mystery-solved-pyramids-built/

  THERE ARE MORE THAN 10,000 REVELATIONS IN MY BLOGSITE

  ALL AT THE LEVEL OF INVENTIONS / DISCOVERIES ( not innovations )

  THIS PYRAMID STONE BLOCK FLOTATION IS JUST ONE OF THE 10,000. I HAVE NOT EVEN PUT IT AS A REVELATION -- BECAUSE YOU HAVE TO BE A STUPID CUNT TO CONCEIVE ANY OTHER WAY.

  IF I WERE A WHITE JEW , I WOULD HAVE BEEN THE TOAST OF THIS PLANET-- AT A HIGHER NOTCH THAN THIEF ARCHIMEDES AND PARTY .. AND WIKIPEDIA OF COURSE WILL HAVE A PAGE FOR ME .

  BY THE WAY IMHOTEP WHO MADE THE PYRAMIDS WAS AYYAPPA

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/08/imhotep-patron-saint-of-freemasons-capt.html

  IF YOU GIVE ME THREE STRONG MEN— I CAN BUILD THE BRITISH STONEHENGE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/01/mystery-of-stonehenge-solved-capt-ajit.html

  HEY WIKIPEDIA CUNTS

  WHAT DO YOU THINK OF BRAHMAN ( MICRO LEVEL INSIDE AN ATOM )

  BATAAAO NAH--YOU FUCKIN' DRIPPING CUNTS.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/12/perpetual-motion-of-orbiting-electrons.html

  HEY WISEMEN IN GOOGLE --WHY DID YOU GET RID OF GOOGLE+ COUNT FUNCTION ? YOU WERE WORRIED THAT AN INDIAN BLOGGER WOULD OVERTAKE BEHEMOTH BBC ?

  WHEN WILL YOU REMOVE YOUR KOSHER GOGGLES ?

  WHY NOT GET RID OF THE " PROFILE VIEW FUNCTION TOO ?"

  1564 LAKHS , WHEN THE NO 2 IS LESS THAN 3 LAKHS ?

  https://www.blogger.com/profile/14410812789424637654

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete


 146. Sangeetha
  May 11, 2017 at 9:09 PM

  Captain, Krishna addresses Arjun as Bhaarata. Is it because Arjun was descendant of Bharata , son of Rishabha ? Or was it a form of address like Arya ?

  Delete
  ############
  Sandy
  May 11, 2017 at 9:37 PM

  Highest Gratitude to you Captain for explaining us name of our country......Bharat.

  Jai Hind

  Delete
  ##############
  Capt. Ajit Vadakayil
  May 11, 2017 at 10:20 PM

  THERE IS ONLY ONE BHARATA ( 8165 BC ) —THE SON OF EMPEROR RISHABA.

  BHARATA FAMILY IS MENTIONED IN RIG VEDA , PENNED DOWN 70 CENTURIES AGO

  FAKE BHARATA ,THE SON OF FAKE DUSHYANATA AND FAKE SHAKUNTALA , WRITTEN BY FAKE KALIDAS HAS BEEN INJECTED BY JEW ROTHSCHILD INTO ADI PARVA OF MAHABHARATA

  JEW ROTHSCHILD INJECTED THE CASTE SYSTEM IN ADI PARVA WHEN NONE EXISTED

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/07/untouchables-capt-ajit-vadakayil.html

  Let me quote Wikipedia-
  QUOTE : He ruled virtuously and earned great fame and was known by the titles of "Chakravarti" (emperor) and "Sarvabhauma" (Sanskrit: सार्वभौमः). Bharata performed many sacrifices and Sage Kanva was the chief priest at those sacrifices. Bharata performed a hundred Horse sacrifices on the banks of the Yamuna, three hundred on the banks of Saraswati and four hundred on the banks of the Ganga. He again performed a thousand Horse sacrifices and a hundred Rajasuya. He also conducted sacrifices such as Agnishtoma, Atiratra, Uktha and Viswajit. He also performed many thousands of Vajapeyas.[7] :-UNQUOTE

  SORRY, WE DID NOT DO ANY BLOOD HORSE SACRIFICES IN ANCIENT INDIA

  ASHWAMEDHA YAGNA WAS A “VOTE OF CONFIDENCE “

  ONLY GHEE AND AKSHATA ( UNBROKEN RICE ) WAS SACRIFICED INTO THE HOMAM FIRE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/11/all-animal-sacrifices-in-hindu-temples.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 147. ANY HUMAN WHO INTENDED THAT HE WOULD BE CREMATED AFTER DEATH -- (THIS INCLUDES HINDUS WHOSE DEAD BODIES WERE NEVER FOUND, SAY DROWNED AT SEA )

  CAN BE HELPED OUT BY ANY CLOSE BLOOD RELATIVE - MAN OR WOMAN

  ALL IT REQUIRES IS TO DO SHRADDH BY THE SIDE OF ANY INDIAN RIVER AND BREAK A COCONUT WITH INTENTION " I HEREBY RELEASE THIS TRAPPED SOUL "

  THIS TRAPPED SOUL WILL RIDE THE SOLITON WAVE AND CARRY ITSELF TO THE APPROPRIATE ASTRAL LAYER

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/11/rip-impossible-with-burial-world-is.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/11/pitru-paksha-shraadh-pitru-tharpanam.html

  COCONUT BREAKING ( DURING SHRADDH ) TO CREATE A SOLITON WAVE HAS THE SAME EFFECT OF SKULL POPPING DURING CREMATION.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/04/vedic-quantum-intention-experiment.html

  THIS IS ONE OF THE GREATEST REVELATIONS OF THIS BLOGSITE

  MY REVELATIONS NOW JUMP TO 48.6 %

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete


 148. The mind of god represented by the divine 3D geometry of Sri Yantra, is cosmic music resonating through hyperspace. Sri Yantra represents OM of digital value 108. Sruti verses of Vedas is music of pure mathematics . It cannot be interpreted unless you can look behind the words.-- Capt Ajit Vadakayil

  THIS IS THE MOST POTENT QUOTE ON SANATANA DHARMA EVER MADE - OR WILL BE MADE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/12/108-numerical-equivalent-of-hindu-king.html

  ReplyDelete