Thursday, July 21, 2016

SANATANA DHARMA , HINDUISM EXHUMED AND RESURRECTED, PART 54 - CAPT AJIT VADAKAYILTHIS POST IS CONTINUED FROM PART 53, BELOW--
NONE OF THE SO CALLED ANCIENT CIVILIZATIONS OF THE PLANET HAVE LEFT BEHIND ANYTHING OF CEREBRAL VALUE IN WRITING-- ABSOLUTELY  NOTHING !!     

80% OF OUR VEDAS ( SAMHITAS/ BRAHMANAS/ ARANYAKAS/ UPANSIHADS) HAVE BEEN STOLEN / DESTROYED BY THE WHITE INVADER.    

THE JEALOUS WHITE MAN  POST DATED OUR ANCIENT WORKS PENNED DOWN IN 5000 BC,   TO SUIT THEIR UNDERSTANDING OF BIG BANG DATED AT A RIDICULOUS 4004 BC.    

IN THIS INTERNET AGE, IT IS PAY BACK TIME !   

THE WORLD SHALL KNOW THE GLORY OF ANCIENT INDIA  !! 

CHECK OUT THE SOUND OF  PATANJALIs YOGA SUTRAS PENNED DOWN 7000 YEARS AGO, WHEN THE REST OF THE WORLD WERE RUNNING AROUND NAKED DOING GRUNT GRUNT
CHAPTER I-  SAMADHI PADA-   CONTEMPLATION
atha yoganushasanam
yogashchittavrittinirodhah
tada drashtuh svaroope avasthanam
vrittisaroopyam itaratra
vrittayah pangchatayyah klishta aklishtah
pramannaviparyayavikalpanidrasmritayah
pratyakshanumanagamah pramanani
viparyayo mithyajnanam atadroopapratishtham
shabdajnaananupati vastushoonyo vikalpah
abhavapratyayalambana vrittirnidra
anubhootavishayasanpramoshah smritih
abhyasavairagyabhyan tannirodhah
tatra sthitau yatno abhyasah
sa tu dirghakalanairantaryasatkarasevito dridha-bhoomih
drishtanushravikavishayavitrishnnasy vashikarasamjna vairagyam
tatparan purushakhyatergunnavaitrishnyam
vitarkavicharanandasmitaroopanugamatsanprajnatah
viramapratyayabhyasapoorvah sanskarashesho anyah
bhavapratyayo videhaprakritilayanam
shraddhaviryasmritisamadhiprajnapoorvaka itaresham
tivrasanveganam aasannah
mridumadhyadhimatratvat tatopi visheshah
eeshvarapranidhanad va
kleshakarmavipakashayairaparamrishtah purushavishesh eeshvarah
tatra niratishayan sarvajntvabijam
sa poorvesham api guruh kalenanavachchhedat
tasya vachakah prannavah
tajjapastadarthabhavanam
tatah pratyakchetanadhigamopyantarayabhavashch
vyadhistyanasanshayapramadalasyaviratibhrantidarshanalabdhabhoomikatvanavasthitatvanichittavikshepastentarayah
duhkhadaurmanasyanggamejayatvashvasaprashvaavikshepasahabhuvah
tatpratishedhartham ekatattvabhyasah
maitreekarunamuditopekshanansukhaduhkhapunyapunyavishayananbhavanatashchittaprasadanam
prachchhardanavidharanabhyan va prannasya
vishayavati va pravrittirutpanna manasah sthitinibandhini
vishoka va jyotishmati
vitaragavishayan va chittam
svapnanidrajnanalambanan va
yathabhimatadhyanad va
paramanu paramamahattvantosya vashikarah
ksheennavritterabhijatasyevmanergrahitrigrahannagrahyeshutatsthatadangjanatasamapattih
tatra shabdarthajnanavikalpaih sankeerna savitarka samapattih
smritiparishuddhausvaroopashoonyevarthamatranirbhasa nirvitarka
etayaiva savichara nirvichara cha sookshmavishaya vyakhyata
sookshmavishayatvan chalinggaparyavasanam
ta eva sabijah samadhih
nirvicharavaisharadye adhyatmaprasadah
rtanbhara tatr prajna
shrutanumanaprajnabhyam anyavishayaa vishesharthatvat
tajjah sanskaro nyasanskarapratibandhi
tasyapi nirodhe sarvanirodhannirbijah samadhih

CHAPTER II - SADHANA PADA-- PRACTISE

tapahsvadhyayeshvarapranidhanani kriyayogah
samadhibhavanarthah kleshatanookaranarthashch
avidyasmitaragadveshabhiniveshah kleshaah
avidya kshetram uttareshanprasuptatanuvichchhinnodaranam
anityashuchiduhkhanatmasunityashuchisukhatmakhyatiravidya
drigdarshanashaktyorekatmatevasmita
sukhanushayi raagah
duhkhanushayi dveshah
svarasavahi vidushopi tatharoodho bhiniveshah
te pratiprasavaheyah sookshmah
dhyanaheyastadvrittayah
kleshamoolah karmashayodrishtadrishtajanmavedaniyah
sati moole tadvipako jatyayurbhogah
te hladaparitapafalah punyapunyahetutvat
parinamatapasanskaraduhkhairgunnavritti -virodhaccha duhkham eva sarvan vivekinah
heyan duhkham anagatam
drashtridrishyayoh sanyogo heyahetuh
prakashakriyasthitishilan bhootendriyatmakanbhogapavargarthan drishyam
visheshavisheshalinggamatralinggani gunnaparvani
drashta drishimatrah shuddhopi pratyayanupashyah
tadarth eva drishyasyatma
kritarthan prati nashtam apyanashtantadanyasadharannatvat
svasvamishaktyoh svaroopopalabdhihetuh sanyogah
tasya heturavidya
tadabhavat sanyogabhavo hanan taddrisheh kaivalyam
vivekakhyatiraviplava hanopayah
tasya saptadhaa prantabhoomih prajna
yogangganushthanad ashuddhikshaye jnanadiptira vivekakhyateh
yamaniyamasanapranayamapratyaharadharanadhyanasamadhayo-a-shtava anggani
ahinsasatyasteyabrahmacharyaparigraha yamah
jatideshakalasamayanavachchhinnahsarvabhauma mahavratam
shauchasantoshatapahsvadhyayeshvarapranidhanani niyamah
vitarkabadhane pratipakshabhavanam
vitarkaa hinsadayah kritakaritanumoditalobhakrodhamohapoorvakamridumadhyadhimatra duhkhajnananantafala itipratipakshabhavanam
ahimsapratishthayam tatsannidhau vairatyagah
satyapratishthayam kriyafalashrayatvam
asteyapratishthayam sarvaratnopasthanam
brahmacharyapratishthayam viryalabhah
aparigrahasthairye janmakathantasanbodhah
shauchat svanggajugupsa parairasansargah
sattvashuddhisaumanasyaikagryendriyajayatmadarshanayojnatvani cha
santoshad anuttamah sukhalabhah
kayendriyasiddhirashuddhikshayat tapasah
svadhyayad ishtadevatasanprayogah
samadhisiddhirishvarapranidhanat
sthirasukham aasanam
prayatnashaithilyanantasamapattibhyam
tato dvandvanabhighatah
tasmin sati shvasaprashvasayorgativichchhedah pranayamah
bahyabhyantarastambhavrittihdeshakalasankhyabhih paridrishto dirghasookshmah
bahyabhyantaravishayakshepi chaturthah
dharanasu ch yojnata manasah
svasvavishayasanprayoge chittasy svaroopanukarivendriyanan pratyaharah

CHAPTER III – VIBHOOTI PADA - MANIFESTATION

deshabandhashchittasya dharana
tatra pratyayaikatanata dhyanam
tad evarthamatranirbhasan svaroopashoonyam iva samadhih
trayam ekatra sanyamah
tajjayat prajnaalokah
tasya bhoomishu viniyogah
trayam antaranggan poorvebhyah
tad api bahiranggan nirbijasy
vyutthananirodhasanskarayorabhibhavapradurbhavaunirodhakshannachittanvayo nirodhaparinamah
tasya prashantavahita sanskarat
sarvarthataikagratayoh
kshayodayau chittasyasamadhiparinamah
tatah punah shantoditau tulyapratyayauchittasyaikagrataparinamah
etena bhootendriyeshu dharmalakshanavasthaparinama vyakhyatah
shantoditavyapadeshyadharmanupati dharmi
kramanyatvan parinamanyatve hetuh
parinamatrayasanyamadatitanagatajnanam
shabdarthapratyayanam itaretaradhyasat sankarahtatpravibhagasanyamat sarvabhootarutajnanam
sanskarasakshatkaranat poorvajatijnanam
pratyayasy parachittajnanam
na cha tat salambanan,tasyavishayibhootatvat
kayaroopasanyamat tadgrahyashaktistambhe chakshuhprakashasanprayogentardhanam
etena shabdadyantardhanamuktam
sopakraman nirupakraman cha karma tatsanyamad aparantajnanam,
arishtebhyo va
maitryadishu balani
baleshu hastibaladini
pravrittyalokanyasat sookshmavyavahitaviprakrishtajnanam
bhuvanajnanan soorye sanyamat
chandre taravyoohajnanam
dhruve tadgatijnanam
nabhichakre kayavyoohajnanam
kanthakoope kshutpipasanivrittih
koormanadyan sthairyam
moordhajyotishi siddhadarshanam
pratibhad va sarvam
hridaye chittasanvit
sattvapurushayoratyantasankeernnayohpratyayavishesho bhogah pararthatvat
svarthasanyamat purushajnanam
tatah pratibhashravannavedanadarshasvadavarta jayante
te samadhavupasargaa vyutthane siddhayah
bandhakarannashaithilyat pracharasanvedanach chchittasya parashariraveshah
udanajayajjalapangkakantakadishvasangg utkrantishch
samanajayat prajvalanam
shrotrakashayoh sanbandhasanyamad divyan shrotram
kayakashayoh sanbandhasanyamalaghutoolasamapatteshchakashagamanam
bahirakalpita vrittirmahavideha tatahprakashavarannakshayah
sthoolasvaroopasookshmanvayarthavattvasamyamadbhootajayah
tatoanimadipradurbhavah kayasanpattaddharmanabhighatashch
roopalavanyabalavajrasanhananatvani kayasanpat
grahannasvaroopasmitanvayarthavattvasanyamad indriyajayah
tato manojavitvan vikarannabhavah pradhanajayashch
sattvapurushanyatakhyatimatrasysarvabhavadhishthatritvam sarvajnatritvan cha
tadvairajnadapi doshabijakshaye kaivalyam
sthanyupanimantrane sanggasmayakarannanpunah anishtaprasanggat
kshannatatkramayoh sanyamadavivekajam jnanam
jatilakshannadeshairanyataanavachchhedattulyayostatah pratipattih
tarakan sarvavishayan sarvathavishayam akramancheti vivekajan jnanam
sattvapurushayoh shuddhisamye kaivalyam iti

CHAPTER IV--  KAIVALYA PADA --  LIBERATION

janmaushadhimantratapahsamadhijah siddhayah
jatyantaraparinamah prakrityapoorat
nimittam aprayojakan prakritinan varannabhedastutatah kshetrikavat
nirmannachittanyasmitamatrat
pravrittibhede prayojakam chittam ekam anekesham
tatra dhyanajam anashayam
karmashuklakrishnnam yoginah trividham itaresham
tatastadvipakanugunanam evabhivyaktirvasananam
jatideshakalavyavahitanam apyanantaryamsmritisanskarayoh ekaroopatvat
tasam anaditvam chashisho nityatvat
hetufalashrayalambanaih sangrihitatvad eshamabhave tadabhavah
atitanagatan svaroopatostyadhvabhedad
te vyaktasookshma gunatmanah
parinamaikatvad vastutattvam
vastusamye chittabhedat tayorvibhaktah panthah
taduparagapekshatvat chittasya vastu jnatajnatam
sada jnatashchittavrittayastatprabhohpurushasyaparinamitvat
na tat svabhasandrishyatvat
ekasamaye chobhayanavadharannam
chittantaradrishye buddhibuddheratiprasanggah smritisankarashcha
chiterapratisankramayastadakarapattausvabuddhisanvedanam
drashtridrishyoparaktan chittan sarvartham
tadasankhyeyavasanachitram api pararthan sanhatyakaritvat
visheshadarshin aatmabhavabhavanavinivrittih
tada vivekanimnan kaivalyapragbharan chittam
tachchhidreshu pratyayantarani sanskarebhyah
hanam esham kleshavaduktam
prasankhyanepyakusidasy sarvathavivekakhyaterdharmameghah samadhih
tatah kleshakarmanivrittih
tada sarvavarannamalapetasyjnanasyaanantyajgyeyam alpam
tatah kritarthanan parinamakramapari samaptirgunanam
kshannapratiyogi parinamaparantanigrarhyah kramah

purusharthashoonyanan gunanan pratiprasavahkaivalyan, svaroopapratishtha va chitishaktireti

Sir, Salutes. I wish to know the scientific truth behind our practice in India. We used to preserve and put a segment of umbilical cord in a tiny silver box and tie it with black or red rope and wear it around the waist of our child. We use it with the lactating mothers milk and give that to the child whenever the child gets sick. Is it our stem cell banking system of medicine and we practiced it as our way of life. Kindly tell me. I am searching the answer for it for a long time. I am from Tamil Nadu. I did that for my son too. Your blog gave me a vast knowledge about us. Thank you...
 1. hi ps,

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/ethics-of-human-cloning-decided-6000.html

  6000 years ago, Lord Krishna’s unmentioned task on planet earth was to decimate all 100 Kaurava test tube babies.

  Stem cell therapy is mentioned in 6200 year old Ayurveda texts “ Sthayeendhatus (stem cells ) from bone marrow and umblical cord are those which have power to give rise to the entire human body.

  The dhatus form the basic matter of the body – tissues. These are of two categories –Sthayee & Asthayee and generic types of these dhatus are of seven types.

  The presence of Sthayeedhatus control the architecting of Asthayeedhatus throughout the life from the available nutrients in the human systems with the help of Agni, the transporting mechanisms.

  If due to deficiency of any nutrition or in any chronic disease condition any kinds of dhatu get depleted then with the help of Rasayanatherapy (stem cell extract of cytokines and growth factors) the process of formation of that particular dhatu/ dhatus is stimulated.
  Adult human bodies contain relatively few stem cells, mostly concentrated in the bone marrow. The cloning procedure works by combining a patient's body cell with an unfertilized egg cell from a donor.

  The patient's skin cell is inserted into the outer membrane of the egg cell and chemically induced to begin developing into a blastocyst.

  In the blastocyst, embryonic cells divide, producing a mass of stem cells.

  The stem cells can be induced to differentiate into different types of cells as needed (heart, nerve, muscle, etc.). These cells are genetically identical to the patient's own cells (that is, they are cloned).

  In the future, the cloned cells could be transplanted into the patient to replace damaged cells.
  Today stem cells are used in hip replacement therapy.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/06/avascular-necrosis-and-stem-cell.html

  MODERN MEDICINE HAS LIFTED WHOLESALE FROM ANCIENT AYURVEDA. MOST MEDICAL DISCOVERIES ARE MERE INNOVATIONS .

  I saw a BBC programme where some white people were discussing ancient knowledge. In between one woman asked why all Greek knowledge dried up after Pythagoras, Plato and party .     Another fat woman interjected with a laugh ”THEY FOUND IT IN WATER “

  THE TRUTH IS EVERY ANCIENT GREEK KNOWLEDGE WAS STOLEN FROM INDIA AND PATENTED IN OWN NAME. PLATO AND PYTHGORAS STUDIES IN KODUNGALLUR UNIVERSITY , THE OLDEST ON THE PLANET.

  WE SOLD TRANSLATED INTO ARABIC KNOWLEDGE TO ARABS .

  TILL THE WHITE MAN INVADED INDIA, HE HAS ZERO INVENTIONS AND DISCOVERIES TO HIS NAME. ALL OF A SUDDEN THEY GOT SPONTANEOUS KNOWLEDGE .

  Capt ajit vadakayil
  ..
 • Happy guru pournima sir...you are too modest sir...not just you definitely maa'm is also something :) (I feel so)......God directed us to your blog :)...which retired ship captain writes the sort of things that you write sir...your posts show the brilliance of something un perceivable (some divine handiwork)

 • hi sv,

  THERE IS NOTHING DIVINE IN ME-- NOR AM I A GURU.

  SPIRITUALITY HAD FEW TAKERS -BECAUSE OF THE EFFECT OF THE NEW WORLD ORDER.

  NOT ANY MORE!

  THIS IS WHY I STARTED THIS BLOGSITE.

  I WAS AN ATHEIST MYSELF TILL I HAD A UNIQUE EXPERIENCE AT SEA.

  THAT FORCED ME TO LEARN QUANTUM PHYSICS.  AND SUDDENLY I NOTICED THAT OUR VEDAS ARE THE VERY FOUNDATION OF MODERN QUANTUM PHYSICS.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/super-typhoon-bart-perfect-storm-capt.html

  PEOPLE JUDGE VEDAS BY TRYING TO FIGURE OUT PART ONE ( SAMHITA ) OUT OF FOUR-- .

  PART ONE IS SANSKRIT MANTRAS AND VERSES -- PICKED OFF BY SEERS FROM AKASHA.

  THEY CONTAIN SONIC MAGIC POWER .    THE WORDS ARE JUST TO PUT YOU INTO IN A GRATEFUL STATE.    THE PROSE SRUTI SECTIONS ARE PARTS 2, 3 AND 4 ( BRAHMANAS, ARANYAKAS , UPANISHADS ) WHICH WOWED THE PLANET.

  I ASK MY READERS WHOSE PARENTS ARE ON THE DEATH BED -- WHISPER INTO THEIR EARS " I AM GRATEFUL TO YOU"-- .

  HUMPED COW FILLED US WITH GRATITUDE .

  IT GAVE US MILK . IT TILLED OUR LAND. ITS URINE HAD NANO GOLD WHICH COULD BREACH THE BLOOD BRAIN BARRIER AND CURE DEADLY DISEASES .

  NEXT TIME YOU SEE A HUMPED COW-- HUG IT-- GENTEY PASS YOUR PALMS OVER ITS HUMP AND RUB IT IN A ROTARY MANNER --MAKE A WISH WITH "INTENT"

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/04/vedic-quantum-intention-experiment.html

  ARE HINDUS IDIOTS TO BUST COCONUTS IN TEMPLES ?

  OK , IN KERALA WE HAD PLENTY OF IT. WHAT ABOUT NORTH INDIA WHERE THEY HAD NONE ?

  capt ajit vadakayil
  ..

 • Sadhana means practice.

   In Sadhana Pada, he also elucidates the concept of Kriya Yoga. Kriya meaning action and Kriya Yoga, the yoga of action, has three tiers, namely tapas, svadhyaya and Isvarapranidhana. Tapas means burning desire, Savadhyaya means self study and Isvarapranidhana that means surrender to God.

  In Sadhana Pada, Patanjali also explains the causes of sufferings and the process to minimize it. He then explains the eightfold path of Yoga to achieve freedom for common man. This eight fold path is known as Astanga Yoga and it is suitable for all. The eight steps of Astanga Yoga are yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharna, dhyana and samadhi.

  Yamas are social moral conduct; Niyamas are to be followed strictly for self-development; Asana is a relaxed, steady and peaceful posture to make the physical body strong and ready for inward journey; Pranayama is the controlling of bio-energy.

  The first four steps are external supports and are called Bahiranga and last three are internal aid called Antaranga. Pratyahara is the association between external and internal. It consists of controlling of five sense organs. In the Sadhana Pada chapter, Patanjali explains the journey from yama to pratyahara. 

  Yama means restraint or self-control. There are five yamas: ahimsa (non-violence or non-injury), satya (truthfulness), asteya (non-stealing), brahmacarya (continence) and aparigraha (freedom from avarice or non-covetousness). They are to be practiced individually and collectively irrespective of lineage, place, time, condition or career.

   The yamas are mighty universal vows. Niyama means practice or observance. The five niyamas are to be followed not merely as individual, but also as spiritual, disciplines. They are santosa (contentment), sauca (clealiness or purity), tapas (religious fervour), svadhyaya (study of the sacred scriptures and of one's own self) and Isvara pranidhana (surrender of the self to God).
    
  There are 55 shlokas in the Sadhana pada where Patanjali explains how a Sadhak can begin his sadhana.  2.01---  tapahsvadhyayeshvarapranidhanani kriyayogah

  The practice of yoga is the 'yoga of action', kriyayoga', comprising tapas, self-discipline, svadhyaya, self-study and Isvara pranidhana, surrender to God.  Tapas is the blinding desire to burn away the impurities of body, senses and mind. Svadhyaya is the reiteration of sacred mantras and the study of spiritual sacred texts, in order to comprehend one's own self. Isvara prani-dhana is surrendering of one's body, mind and soul to God through love for Him. The disciplines of cleansing man's three constituents - body, speech and mind constitute kriyayoga - the path to perfection. Human bodies are purified by self-discipline (tapas), words by Self-study (svadhyaya) and minds by love and surrendering to Him (Isvara pranidhana). This sutra symbolises the three great paths - karma, jnana and bhaka. The path of action (karma-marga) is the discipline (tapas) of body, senses and mind. The path of knowledge (jnana-marga) is the study of the self (svadhyaya) from the skin to the core and back again. The path of love of God (bhakti-marga) is surrendering (pranidhana) of everything to God. Sadhana pada distinguishes the source of all these paths. The first symbolises life, the second wisdom. The third, through the surrender of ego, brings the humbleness that leads to the effulgent, sorrowless light of Isvara, God.  2.02-- samadhibhavanarthah kleshatanookaranarthashch

  This discipline is practised for the purpose of acquiring fixity of mind on the Lord, free from all impurities and agitations, or on One's Own Reality, and for attenuating the afflictions.
    


  Most of us make our minds like spoiled children, allowing them to do whatever they want. Therefore it is necessary that there should be constant practice of the previous mortifications, in order to gain control of the mind, and bring it into subjection. The obstructions to Yoga arise from lack of this control, and cause us pain. They can only be removed by denying the mind, and holding it in check, through these various means. Deep peace is the side effects of this experience of “no-thing” or “no-thought.”  It is the realization that you are more than your thoughts.  Something is there beyond your mind.  Negative thoughts  create negative feelings and hence stress and illness.  Our inner voice evaluates, judges, compares and worries.   Most people live with such a tormentor in their head draining them of energy. It is an awful burden not to be able to stop thinking.  Up to 90 % of most people’s thoughts are meaningless playbacks of old broken “records”. Silencing the body is easy, but silencing the mind is difficult in this modern age.  Silencing is about grace, harmony and tranquility. Exhaustion or being drugged out of your mind is NOT tranquility. In the modern age people get stressed, and they need to still the mind--the chattering monkey, which remains entangled in the past and the imagined future, but never in the present.  A person stops thinking either when he is dead or when he has realised.  When your ego powered mind is chattering like a monkey or the angry sea, you miss the truth.  Truth can be communicated only in silence. For this deep silence you need to have harmony between the mind, body and spirit.


  2.03-- avidyasmitaragadveshabhiniveshah kleshaah


  The five afflictions which disturb the equilibrium of consciousness are - ignorance or lack of wisdom, ego, pride of the ego or the sense of 'I', attach ment to pleasure, aversion to pain, fear of death and clinging to life.

  Ignorance is the field or source for the four Klesas, viz., Asmita, Raga, Dvesha and Abhinivesa. All these five disorders ruffle the mind like physical malady. Therefore they are great impediments to meditation. They raise Vrittis and bring about fructification of Karmas by coming to depend upon one another for mutual support. If you eradicate Abhinivesa, Raga and Dvesha currents will die. If you remove egoism, these two currents, like and dislike will vanish. The root for egoism, Raga, Dvesha and Abhinivesa is ignorance. If ignorance is destroyed by getting knowledge of Purusha through Samadhi, the other four Klesas will die by themselves. The Karmas are supported by afflictions and the afflictions are supported by Karmas. This is mutual support. This is a Chakrika or cycle like the analogy of the seed and the tree (Bija-Vriksha Nyaya). These Klesas develop the Mahat Tattva, egoism and Tanmatras. These are the five ties that bind a man to the wheel of birth and death – the impediment to moksha. The most important knot is ignorance (Hridaya Granthi). This is the fundamental cause. The other four Klesas are the effects of ignorance. Pain and sin are ignorance only. These manifest in those who have forgotten the true all-blissful and eternally pure nature of Purusha. Afflictions are of three levels - intellectual, emotional and intuitive. Avidya and asmita belong to the arena of intelligence; here lack of spiritual knowledge combined with pride or arrogance billows the ego, inducing arrogance and the loss of one's sense of balance. Raga and dvesa belong to emotions and feelings. Raga is desire and attachment, dvesa is hatred and aversion. Succumbing to exuberant desires and attachments or allowing oneself to be carried away by expressions of hatred, creates dissonance between body and mind, which may lead to psychosomatic disorders. Abhinivesa is intuitive - the desire to prolong one's life, and concern for one's own survival. Cohering to life makes one apprehensive in dealings with others, and causes one to become selfish and self-centred. The root causes of these five afflictions are the behavioural functions and thoughts of the various spheres of brain. Avidya and asmita are connected with the conscious frontal brain, and the top brain is considered the seat of the 'T' consciousness. Raga and dvesa are connected with the base of the brain, the hypothalamus. Abhinivesa is connected with the 'old' brain or back brain which is also known as the unconscious brain, because it retains past subliminal impressions, samskaras. The sadhaka must learn to locate the sources of afflictions, in order to be able to clip them in the bud through his yogic principles and disciplines. Discrimination remains shaky as long as false knowledge has not been completely removed. Egoism is the root cause for Raga (attachment to pleasures ). Asmita happens when you identify with the parts of yourself that change—everything from your mind to your body, appearance, or job title—instead of with the quiet place within you that does not change.   Road rage has to do with reptilian instincts ,the amygdala is involved. The amygdala can mistakenly misfire messages of danger creating a chronic state of anxiety and panic. The amygdalae react to negative events in many ways, including activation of your sympathetic nervous system. The results cause you gut wrenching turmoil. Because the amygdala helped the ancient cave man survive, it remained as the brain grew and evolved. Today, it’s rare that we face an extreme emergency that requires the amygdale to spring into action, but it does so nevertheless.  It is the classic “fight or flight response.” A feeling of revenge and retribution , “to teach a lesson”  to a guy who has “cut you off “ is always involved in road rage .  Some delusional ones even feel that they have been chosen to “bell this bad cat”. Road-rage incidents stem from the stimulation of the reptilian mind -- a driver experiencing road rage feels threatened and responds aggressively to ensure his “survival”.   The reptilian brain is inflexible, compulsive, ritualistic and incapable of learning from previous screw-ups. Territoriality - like many animals, human beings react negatively when we feel our space is threatened by someone else. A mature man does not engage in self-destructive behavior. Maturity is the ability to bear an injustice without wanting to get evenand act within the framework of dignity.   When you are consumed by rage you hyperventilate , there is an increase in your heart rate, BP and a rush of adrenaline, cortisol and other stress-induced hormones. Breathing deeply from your diaphragm is essential to calming and relaxing you. There is nothing mystical about the power that breathing has to prevent panic. As you control the rate of your breathing, it sends a subconscious message to the amygdala that there is no need to be stressed.  Just breathe deep and slow until you feel any butterflies start to settle down. Yoga has NOTHING to do with hyperventilation (  patented  SO HUM  ) taught by Sri Sri Ravishankar. There are many low IQ drivers on the road—remember this.  He is NOT busting your balls.  He is just trying to reach his destinations using his limited cerebral faculty. You do NOT get angry with stationary trees which have  popped up on your path, right? Rage is a complete blackout of the thoughts.  Rage only sees its own "rightness".  Rage does not care if it hurts others, in fact it aches to hurt somebody.  Rage feels justified in hurting others. Rage detracts from the quality of your life, driving away the people who love you and can help you. According to yoga philosophy, this unchanging part of you is known as the “seer”—the cit, drasta (drg), or purusa—that which experiences or “sees” the world through the lens of the mind. As Patanjali explains in the Yoga Sutra, the mind—which includes your thoughts, emotions, and even the sensory input you receive from your body—is the instrument of perception through which the seer engages with the world around you. Asmita, or false identification, is common to everyone because our external qualities inevitably influence how we see ourselves. The nature of the Soul is eternal bliss. What can make it sorrowful except ignorance, hallucination, delusion;  all this pain of the soul is simply delusion.  For destroying the following evil Vrittis, raise the opposite good Vrittis given against each: - Lust (Kama).. Brahmacharya, Mumukshutva.---Anger (Krodha)...Love, Kshama (forgiveness), Daya (Mercy), Maitri (friendship), Santi, Dhriti (patience), Ahimsa.---Pride (Mada)... Humility (Namrata or Vinaya).---Greed (Lobha)...Honesty, disinterestedness, generosity, Santosha (contentment), Aparigraha (non-covetousness).---Jealousy (Irshya)...Nobility (Udarata), magnanimity, Mudita (complacency).---Delusion (Moha)...Viveka (discrimination).---Vanity, Hypocrisy (Dambha)...Simplicity.---Darpa (arrogance)... Politeness, Hri (Modesty).---Cunningness... Arjava (crookedness) (straightforwardness).---Harshness... Mildness.---Attachment (Raga)...Vairagya.---Insincerity (Asraddha)...Sraddha (faith).---Chanchalatvam (Fickleness)... Determination (Nischaya Vritti).  2.04- - avidya kshetram uttareshan prasuptatanuvichchhinnodaranam

  Lack of true knowledge is the source of all pains and sorrows - whether dormant, attenuated, interrupted or fully active.


  Patanjali explains avidya as the fostering-ground of all affliction, whatever its nature. To fully dismantle avidya is the deep goal of yoga, and it demands a radical shift of consciousness. In the Bhagavad Gita it is noted that all sufferings and limitations imposed by the ego come from avidya; consequently man has to seek knowledge, with which hatred, injury and greed are incompatible. Avidya is not lack of information,  but a "more deep seated misperception of reality". Avidya means more than ignorance—it is lack of wisdom The term includes not only ignorance out of darkness, but also obscuration, misconceptions, mistaking illusion to be reality or impermanent to be permanent or suffering to be bliss or non-self to be self (delusions).    Avidya includes confusing the mundane reality to be the only reality, and it as a permanent though it is ever changing.   Avidya is a deep habit of consciousness, but it’s a habit that we can shift—with intention, practice, and a lot of help from the universe.  Avidya - spiritual ignorance, is the source of all the other obstacles - arrogance, desire , aversion etc.. These afflictions, whether dormant, weakened or alternating between hidden and fully active, are obstacles to self-enlightenment. Ignorance causes Vipareetha Bhavana (perverted understanding), and the man is rendered blind by passion and various sorts of Raga. He is under intoxication. Ignorance clouds understanding. An ignorant man is a dead man while living.   He is a living buried soul, despite his wealth, possession and university knowledge. To take a thing for what is not, is ignorance. It is not a privation of knowledge. It is a Bhava Vastu. It does not mean absence of knowledge. You mistake this perishable body of five elements and various impurities as the pure Self. You think that you are the body only and you have forgotten the real nature of Purusha. This is delusion. The effect of avidya is to suppress the real nature of things and present something else in its place. In effect it is not different from Maya  or illusion. Avidya relates to the individual Self (atman), while Maya is an adjunct of the cosmic Self (Brahman).    Adi Shankaracharya says in his Introduction to his commentary on the Brahma Sutras, "Owing to an absence of discrimination, there continues a natural human behaviour in the form of 'I am this' or 'This is mine'; this is avidya. It is a superimposition of the attributes of one thing on another. The ascertainment of the nature of the real entity by separating the superimposed thing from it is vidya (knowledge, illumination)". In Shankara's philosophy avidya cannot be categorized either as 'absolutely existent' or as 'absolutely non-existent'. Avidya is a fundamental blindness about reality. The core ignorance we call avidya isn’t a lack of information, but the inability to experience your deep connection to others, to the source of being, and to your true Self. Avidya in action is in the habit of thinking that you need someone’s approval to feel good about yourself.   Patanjali’s sutra on avidya is not just a description of the problem of ignorance. It’s also the key to the solution. When you pull back and question the things you think are eternal and permanent, you begin to recognize the wondrous flux that is your life. When you ask, “What’s the real source of happiness?” you extend your focus beyond the external trigger to the feeling of happiness itself. And when you seek to know the difference between the false self and the true one, that’s when the veil might come off altogether and show you that you’re not just who you take yourself to be, but something much brighter, much vaster, and much more free. Avidya is to mistake the impermanent for the eternal, the impure for the pure, sorrow for happiness, and the not-Self for the true Self. Just as the mirror is rendered dim by a layer of dirt attaching to it, so also Knowledge is veiled by Avidya. Dismantling avidya is a multilayered process, which is why one breakthrough is usually not enough. Since different types of practice unpick different aspects of avidya, there are different types of yoga for each one—devotional practice for the ignorance of the heart, selfless action for the tendency to attach to outcomes, meditation for a wandering mind. The good news is that any level you choose to work with is going to make a difference. On a day-to-day, moment-to-moment level, you burn off a few layers of avidya every time you turn your awareness inward and reflect on the subtle meaning of a feeling or a physical reaction. Avidya, in all its subtle forms, works within us constantly to root us in our habitual ways and make improvement difficult or impossible. The more we indulge Avidya, the stronger it becomes. Eventually, we feel that we are no longer the doer of these things; they simply happen to us. For most of us, Avidya will remain to some extent throughout our lives. However, the more we can live from the true spirit within, the Purusa, the more authentically we live our lives. We relate to others better, make better decisions, and the hold of ignorance upon our lives gradually diminishes. We become the best person we can possibly be and thereby benefit the world.  Avidya  is the antithesis of Vidya, or true knowledge.
  2.05— anityashuchiduhkhanatmasu  nityashuchisukhatmakhyatiravidya
    
  Ignorance is taking the non-eternal for the eternal, the impure for the pure, evil for good and non-self as self.  Vidya is not mere intellectual knowledge, for the Vedas demand understanding. Its root is Vid which means - to reason upon, knower, finding, knowing, acquiring or understanding. In Hindu philosophy, Vidya refers to the knowledge of the soul or spiritual knowledge. It is NOT mundane “Capital of Iran is Teheran “ –type knowledge . It is but ordinary that one will make mistakes. But when, through want of understanding, one fails to reappraise or reflect, error turns a habit. As the processes of thought and action have existed from the beginning of civilization, so has trial and error been used in the quest for knowledge. But when all doubts have been settled in the pursuit of sadhana, the discriminative power of intelligence comes to an end and pure wisdom alone resides, where perception and action are concurrent. Experimental and experiential knowledge correspond. Objective knowledge and subjective knowledge become one. This is pure vidya- the highest knowledge. All these various sorts of impression have one source: ignorance.   We have first to learn what ignorance is. All of us think that “I am the body,” and not the Self, the pure, the effulgent, the ever blissful, and that is ignorance. We think ofman, and see man as body. This is the great delusion. The word, Vidya, in the Brahmana portions of the Yajurveda and in the Upanishads. In Hinduism, , leaving aside Vishnu avatars , gods  are cosmic forces , personifications of the deepest level of power and energy. The concept of Shakti, in its most abstract terms, relates to the energetic principle of Ultimate Reality, the dynamic aspect of the divine. This concept surfaces in the Kena Upanishad as Goddess Umā bestowing Brahma-vidya on Indra; when linked with shakti and maya, she embodies the power of illusion (maya), encompassing ignorance (avidya) and knowledge (vidyā) and thereby presented with a dual personality. The Upanishads teach us that the knowledge of difference is avidyā or ignorance, and the knowledge of identity is true knowledge or vidyā or valid knowledge, which leads to life eternal. Sankara accepted perception, inference, scriptural testimony, comparison, presumption and non-apprehension as the six sources of knowledge and concluded that the knowledge which corresponds with the real nature of its object is valid. The Atman is the reality in the empirical self as the ever present foundational subject-objectless universal consciousness which sustains the empirical self. All forms of contemplation have only one aim: to lead to the Supreme Knowledge and hence they are termed as vidyas; through vidya, which is amrta, one attains immortality (Shvetashvatara Upanishad Verse V.1). In ancient India , we had gurukuls where students stayed with the Guru ( mentor ) .  The students were clay,  to be moulded by the Guru. The ancient Indian Guru as a mentor retains a magic control over the pupil even after he walks out of the ashram after his studies.  The usual modern teacher  treats the mind as a vessel to be filled up, while the Guru ignited the mind in peaceful environments , next to a water body or a waterfall supercharges with negative ions . If the environment is not OK , the dialogue between minds cannot happen.   The Guru does NOT bid the shishya to enter the glorious house of his own wisdom  -- rather he leads him gently into the threshold of his own mind.  The Guru is a prober and never an interrogator. He does NOT play the power game .  Nididhyasana happens in a gurukul--  the practice of atma-vichara, self-enquiry, self-investigation, self-scrutiny or self-attentiveness.  


  2.06— drigdarshanashaktyorekatmatevasmita

  Egoism is the identification of the seer with the instrumental power of seeing.


  One of the five Kleshas or hindrances in Yogic philosophy is Asmita, or egoism. The word Klesha is derived from the sanskrit root Klish which means “to suffer, torment or distress- to cause trouble”. The Kleshas are the Hindrances. They are the five factors that lead us into suffering. (Avidya-Non-seeing,  Asmita-Egoism,  Raga- Attachment,  Dvesha- Aversion, Abhinivesa- Fear of Death).  Asmita is the “I” maker.  We need our ego to organize our mind and navigate through life, but to over identify with and cling to these labels ultimately brings suffering.   Even though we may know intellectually that our sense organs are simply acting as instruments for the ‘self’ , we still say ‘I see’ or ‘I hear’ etc giving the false indication that seeing and hearing are done by the self. Asmita differs from our traditional conception of egoism in a few important ways.  When we think of ego, we generally think of conceit or holding a high opinion of oneself, but this is only a small part in the Yogic view.   Patanjali defines egoism as mistaking the transient aspects of ourselves – the physical, emotional, and mental – for the true self, which according to the Yogis is the unchanging, ever-peaceful observer behind those characteristics. Distinguishing the instruments of cognition - the senses of perception, intelligence and ego or the sense of the individual self - with the pure seer is egoism, or the conception of individuality. When we start to think of ourselves in terms of the incomplete view provided by limited aspects of our being, we begin a process of alienation from both ourselves and the world.  This alienation becomes more striking when we realize those partial elements are also transient. Though the body and the eternal Self are dissimilar entities, lack of knowledge makes one believe that they are one. Taking pride in the body as the Self is also avidya. Though there is a dissimilarity between the seer (atma) and the seen, during the act of perceiving the seen (the mind itself) looks as if the pure seer. This appearance of merging or 'oneness' is because of asmita. One must be aware of the difference between the seer (atma) and the instrument that sees (buddhi). If they coalesce and work together, that experience is reality. But if the mind and senses - the seer's agents, take it upon themselves to identify with the true seer, as though the seer were manifest or apparent, then polarities are created and seer and seen become separated or split. Asmita is the identification of consciousness with the vehicle through which the power of cognition is being expressed. Asmita literally means I-am-ness or awareness of Self-existence. When, however, it identifies with one of its vehicles, it is no more pure and is bound by the limitations of Avidya. The identification of consciousness with matter proceeds progressively from subtle to grosser elements. In that process, the veil of avidya gets thicker.  Thoughts, opinions, prejudices etc are much harder to deal with from the point of view of ‘asmita’. Ego is to consider the nature of the seer and the nature of the instrumental power of seeing to be the same thing. Asmita, is the misidentification of buddhi, the instrumental power of ‘darshana’, with the soul (purusha). Asmita, in this sense, is also known as ‘ego’ that is responsible for imagining the body and mind, which are mere instruments, to be the self.  Ego is at the root of all suffering.   Ego drags us into the past or the future as it doesn’t feel comfortable in the present moment. We can only feel peaceful and stress-free when we are in the present moment. The moment we step into the past or the future and try to dwell there, stress and unhappiness creeps in.
  2.07— sukhanushayi raagah

  Attachment is that magnetic pattern which clusters in pleasure and pulls one towards such experience.


  Raga is attachment /affinity for something, implying a desire for that.   This can be emotional (instinctual) or intellectual. It may range from simple liking or preference to intense desire and attraction.  Raga is the attraction towards any person or object. Affinity for booze or drugs is a raga. Attraction in this manner happens because the soul in bondage, having lost its inner source of bliss (ananda), gropes for happiness in the external world.   Any object that provides such an experience becomes dear to it. Raga is  that modification which follows remembrance of pleasure.  An experience of pleasure results in a latent impression which subsequently can lead to desire or craving for the same experience. In attachment, desire and senses are drawn involuntarily towards objects. When desire deepens into greed, the sense of right and wrong becomes neglected. By this the self gets linked up with the senses. The detached self, in this case, appears to be bound with the latent impressions of pleasure.  Raga is craving for pleasure by one who remembers past experience of pleasure. Ego is the root of attachment just as ignorance is the root of ego. Ignorance and ego cause the deluded mind to associate the self with the latent impressions of past experience of pleasure. Residing on pleasurable experiences inflames desire and a sense of attraction, which induces attachment. Pleasurable experiences spawns greed and lust, which strengthen attachment and provokes a greater passion, as one always wants more and more. One becomes absorbed by the pursuit of pleasure, and addicted to satiation of the senses. The aspirer may thus forget his chosen path and allow himself to be caught up in sorrow and sickness.  When Consciousness appears to be an individual, which happens after the veils of avidya and asmita are added, it can look at the rest of the apparent manifestation and start to like parts of it. When a sensory impression comes into the mind and ahamkara colors it with like, with attraction, it means the another veil is added, namely that of raga. This adds another false identity to “me”, because it is the appearance of “I” who likes, so anything colored with raga is immediately related to me.   These are the things we want to do, keep, have, feel, experience.  In modern terms, it’s much like the pleasure principle – there’s a strong attraction to what brings instant pleasure and gratification. Sometimes, we want these pleasurable things so much that we cling to them when we have them.  Raga causes us to endlessly chase after our desires.   Raga keeps us unsatisfied even when what we want is in our lap, either by trying to retain it or by the impulse to want more.  We cling like a barnacle to the things that we’re comfortable with and make us feel good when Raga asserts itself.  Raga can cause restlessness, despair, and havoc in the mind. Raga and Dvesha are two sides of the same coin  2.08— duhkhanushayi dveshah

  That repulsion which accompanies pain is Dvesa  Pain, sorrow and misery spark off a chain of hate or loathing. Recalling lost pleasures, excruciated by desires unfulfilled, man is driven towards sorrow. In utmost anguish he comes to hate himself, his family, neighbours and surroundings, and feels a sense of worthlessness. A discriminating person endeavours to acquire knowledge, so that he may strike a balance between sukha and duhkha and live at the mercy of neither pleasure nor pain. We run away from conceived pain. . When the Ragas and Dveshas rear their heads, try to see them for what they are – colors that you are painting over external things.  Dvesha is repulsion felt towards a person or object which is a source of unhappiness. Raga and dvesha go together – they are like the opposite sides of the same coin.  Raga and dvesha which bind us to external objects condition our life in such a way that we begin to think, feel and act according to these biases. Raga and dvesha bind us down to the lower levels of consciousness where consciousness functions under the greatest limitations. Dvesha binds us the same way as raga. We are tied to the person we hate even more than the person we love since it is more difficult to transmute the force of hatred.  Every morning detractors of my blogsite dwell on each word I write and corrode in their own juices. Some minds hang on you through Raga, while some others hang on you through Dvesha.  Vairagya is not just freedom from raga but equally from dvesha. Raga and dvesha belong to the vehicles (elements of prakriti) but owing to avidya we associate us with them. These are responsible for much of human misery. Aversion is the feeling of opposition, propensity to hurt and anger towards misery or object producing misery, arising from recollection of misery experienced before. As in Raga, the latencies of misery are falsely attributed to the self and the inactive self is regarded as the doer.  In the Bhagavad Gita there is a often-quoted passage (shlokas 2.62-63), sometimes referred to as "the ladder of destruction" . --"Repeated focus on an object results in affection ‘sanga’. From affection results strong desire ‘kama’.  If you are not able to satisfy the desire or kama you will end up with anger ‘krodha’. Increased anger results in increased ego and focus on the inner self ‘sammoha’. When this happens, past experience ‘smriti’ is forgotten and a person loses judgement ‘smriti vibramaha’. Lack of judgement results in destruction of wisdom ‘buddhi nashaha’ and finally the person is lost ‘pranashyati’." But, moving amidst (unavoidable) sense objects with sense organs which are under control and which are free from likes (raga) and dislikes (dvesha), a man of self-control enjoys tranquility.However, it becomes a ‘raga’ (attachment) only when that desire becomes a craving (addiction  like porn ) and results in suffering if not fulfilled.  If we can develop an attitude of indifference to the outcome of a desire, then having a desire is not bad. Raga (attraction), Dvesha (repulsion) and Tatastha Vritti (indifference) are the three important Vrittis of the mind. Raga and Dvesha (like and dislike or love and hatred or attraction and repulsion) are the two currents in the mind which bind a man to the Samsaric wheel of birth and death. Raga and Dvesha are the two Doshas or faults in the mind that have brought you to this world. The Svarupa of Bandha (bondage) is Raga and Dvesha. The Svarupa of Ajnana is Raga and Dvesha. All the emotions come under the category of Raga-Dvesha. These two currents are the Dharma (characteristics) of the mind and not of the spirit. Pleasure and pain, Harsha and Soka, exhilaration and depression are due to Raga-Dvesha. If Raga and Dvesha vanish from the mind, Harsha-Soka also will disappear. Fear is hidden in Raga. When you have got Raga for body, fear of death comes in. When you have Raga for money, there is fear of losing money, as money is the means of getting objects of enjoyment. When you have Raga for a beautiful woman, you become obsessed in protecting her. Fear is a very old, intimate friend of Raga. Raga-Dvesha has four Avasthas, viz., Dagdha (burnt up), Tanu (attenuated or thinned out), Vicchinna (concealed) and Udara (fully expanded). The first two states pertain to a Yogin; the last two to worldlings. In a fully developed Yogin, the Vrittis of Raga-Dvesha are burnt up by Nirvikalpa Samadhi. They are Dagdha (like burnt-up seeds). When the mind is set in motion or vibration through the currents of Raga-Dvesha, real Karmas begin. Real Karma originates from Sankalpas of the mind. It is the actions of the mind that are truly termed Karmas. External actions manifest later on. It is desire that sets the mind in motion. When there is a desire, Raga and Dvesha exist side by side in the mind. Desire is a motive force. Emotions and impulses co-exist with desire. That Yogin or Jnanin who has destroyed these two Vrittis of Raga and Dvesha is the highest man in the three worlds. He is the real King of kings, Emperor of emperors. Even if a Jnanin or Yogin sometimes exhibits traces of anger, it is Abhasamatra (mere appearance). Just as the impression made in water with a stick passes away soon, as also the anger will disappear in the twinkling of an eye, even though it manifests in a Jnanin. This can hardly be understood by worldly people. He who has no Raga but possesses Titiksha (power of endurance) can do anything. He can move about wherever he likes.. His happiness, freedom and peace are unbounded. Their extent can hardly be imagined. The freedom and joy of such Sannyasins cannot be imagined by the poor, petty-minded worldlings. It is Raga and luxury that have enfeebled the householders who must keep up with the Joneses and must get an invite for a page 3 party. Destroy the true modifications of the mind, Raga-Dvesha, by Vichara and Brahma-Chintana (right thinking and meditation). Go beyond the Dvandvas (pairs of opposites). You will get eternal, infinite bliss and peace. Amongst the several Vrittis in the mind, FAALTHU  Raga-Dvesha and Moha are very deep-rooted. They demand strenuous and persistent efforts for their eradication.  Remember the opposing forces which forces you into bad karma.  2.09— svarasavahi vidushopi tatharoodho bhiniveshah

  Self-preservation or attachment to life is the subtlest of all afflictions. It is found even in wise men.
  Abhinivesha is a layer of fear that is added on top of an attraction (raga) or an aversion (dvesha).Patanjali indicates that every human being has had a taste of death, which lurks. This impress is the seed of fear. Abhinivesa is an intuitive defect which can be transformed into intuitive knowledge and insight by practising yoga. While practising asana, pranayama or dhyana, the sadhaka penetrates deep within himself. He experiences unity in the flow of intelligence, and the current of self-energy. In this state, he perceives that there is no difference between life and death, that they are simply two sides of the same coin. He understands that the current of self, the life-force, active while he is alive, unites with the universe when it leaves his body at death. Through this understanding, he loses his fixation for life and conquers the fear of death. This liberates him from afflictions and sorrows and leads him towards kaivalya. If avidya is the root cause of afflictions, so abhinivesa results in pain. In realising the oneness of life and death there is an end to ignorance in the aspirer, and he lives forever in the flow of tranquillity.A person becomes wise only when all the five kleshas have been completely eradicated. The second point in the sutra is that this desire for life is ‘swarasavahi’ which means it is sustained by its own inherent force. Abhinivesha is merely the final manifestation of all the kleshas.  Raga (attractions) and dvesha (repulsions) are the immediate cause of abhinivesha. Thus, stronger are the likes and dislikes, more prominently noticeable will be the desire for life or fear of death.Abhinivesha is a result of the past memory of death.  Even animals fear death.   Since death happened in a past life, this sutra establishes previous lives.If it be true that all our knowledge has come from experience, then it is sure that that which we never experienced we cannot imagine, or understand. Even a new-born animal  is afraid of death. This can only be explained by a latent impression (samskara) of a previous experience of death. The word abhinivesha is a compound word derived from the root word ‘vish’ (to enter), preceded by the two prefixes ‘abhi’ and ‘ni’. The literal meaning of the word is ‘strong desire to hold on to something’.   In the context of this sutra it represents a strong desire to cling to life with the extended meaning of ‘fear of death’.  Essentially the word may mean any kind of fear. This klesha is a result of the previous two kleshas – raga (attraction) and dvesha (repulsion). Raga leads to the fear of losing something that we desire to hold on to, or the fear of not being able to get what we strongly desire. Dvesha leads to the fear of getting something that we truly dislike (disease, for example), or the fear of not being able to get rid of something that we dislike (again disease, for example). The ultimate fear, of course, is the fear of death. To control our passions we have to control them at their very roots; then alone shall we be able to burn out their very seed. As fried seeds thrown into the ground will never come up, so these passions will never arise.


  2.10 — te pratiprasavaheyah sookshmah

  Subtle afflictions are to be minimised and eradicated by a process of involution


  Afflictions may be gross or subtle; both must be neutralised and eliminated, quietened at their very roots. The Upanishads mention past-life regression.   Patañjali discussed the idea of the soul becoming burdened with an accumulation of impressions as part of the karma from previous lives.  Patañjali called the process of past-life regression prati-prasav (literally "reverse birthing"), and saw it as addressing current problems through memories of past lives.   Some types of yoga continue to use prati-prasav as a practice the "memories" recovered by techniques like past-life regression are the result of cryptomnesia: narratives created by the subconscious mind using imagination, forgotten information and suggestions from the therapist. Memories created under hypnosis are indistinguishable from actual memories and can be more vivid than factual memories. The five adversities - ignorance, egoism, lust, malice and attachment to life appear gross (sthula) on the surface, but their subtle nature may be either latent or highly lively, or may alternate between the two . Meditation helps to exterminate them. The subtle afflictions start with attachment to life, travel in the reverse order, contrary to spiritual evolution and end with the gross affliction, ignorance. Subtle afflictions need to be overcome before they lead to trouble.  If a seed becomes seared, it cannot sprout; so one must render an affliction infertile by tracing it back to its source. The mother of subtle afflictions is the mind, whose movements should be directed towards the seer by the yogic process of involution (prati prasava). In this manner, subtle afflictions are crushed and an un-polarised state of pure knowledge is chanced upon. These, the subtle ones, can be reduced by resolving them backward into their origin.The kleshas can exist in one of two states, active and potential. A person in a fit of anger is expressing the klesha of dvesha in an active state. Through the practice of yoga a person may acquire the ability to remain calm in difficult situations. Even at that time the kleshas remain in a dormant or potential state where, given the right trigger, the kleshas can again become active. Essentially there are three stages of dealing with the kleshas – attenuation (tanukarana), converting to inactive (prasupta) state, and finally burnt seeds. Pratiprasava literally means to go back to the original cause.   In the case of kleshas, avidya (ignorance) is the root cause of the subsequent kleshas. To eliminate the lowest level of klesha, abhinivesha (fear of death), we need to go to the cause which are raga (likes) and dvesha (dislikes). From there we need to trace the cause back to ego and then back to avidya. In order to uproot kleshas altogether we need to eliminate avidya and reach the state of kaivalya. As long as the seed remains, even though it may be in a potential (sushupta) state, it can still fructify given favorable triggers. To destroy the seeds completely, one needs to go through the various stages of samadhi and attain the state of "kaivalya". The word "pratiprasava",  which is the opposite of "prasava", means resolving into the cause.  These kleshas are subtle; they are destroyed when (the mind) dissolves back into its original matrix. When the mind has fulfilled its purpose of attaining "nirbija samadhi", then it dissolves back into prakriti. The mind at this point becomes redundant. The kleshas too dissolve along with the mind. Like burnt seeds, kleshas do not disappear as long as the mind is still active.Three stages of dealing with the kleshas:Attenuation (tanu-karana), Burning the seeds (dagdha bija),--by Prati Prasava we can  accessing the deep hidden negative memories of the past this and previous lifetimes.  These memories remain hidden deep in the subconscious mind though ‘forgotten’ by the conscious mind that are the root causes of our negative reactions, habits, and actions that cause more karmic, thus falling into the endless loop of cause and effect. In Prati Prasav sadhna all these deep-rooted emotions and psychic impressions are accessed and surfaced to be released and healed. Our present is nothing but the reflection of what we did in the past due to soul samkaras picked up in past lives. This explains phobias.  The purpose of our birth is to resolve the issues that remained unresolved from our past lives. The circumstances and the problems one is facing is due the stored baggage of psychic impressions that one has collected in various lives with every action, word and thought. The psychic impressions are not just from past lives but also received and absorbed even in the infant and fetus stage in the mother’s womb. Obstacles in life indicates unresolved issues and more the obstacles and issues in life, the more are the unresolved issues, which need to be resolved so that one does not get stuck in similar circumstances again and again repeatedly, birth after birth. This unresolved issue is what is called as samskars or sanchit karmas or psychic impressions. In order to release the suffering, pain or disease of present life or to attain the higher level of spirituality and experience the ultimate truth one has to release the sanchit karma or samskaras or psychic impressions. Prati Prasav Sadhna teaches how to shed this heavy load and bring out the inner light in the form of health happiness and prosperity. By releasing these impressions which are the reasons behind the cause of our present sufferings, one is able to weed out the root cause of sufferings and blockages in one’s life. By Prati Prasav Sadhna we can dissolve fears, phobias, sufferings, limitations and awakening of your consciousness towards infinite dimension. In order to release the suffering, pain or disease of present life or to attain the higher level of spirituality and experience the ultimate truth one has to release the sanchit karma or samskaras or psychic impressions.  Prati Prasav Sadhna teaches how to shed this heavy load and bring out the inner light in the form of health happiness and prosperity. Our cellular memory can store the memory of physical trauma like accidents, wounds, surgeries, abuse,trauma , fear etc that manifests in low self-esteem, stress etc. When trauma is suppressed into the cellular memory, that energy can get stuck.   Vaccines can be used to explain cellular memory. You are given a shot that contains a small controlled amount of a bacteria. Your immune system immediately sets up a counter-offensive to keep you from getting sick from it.  Then your immune system 'remembers' that type of experience to keep you healthy. This means vaccines evoke cell memory by their actions. Cells can “remember” how to fight a virus so you won’t get reinfected. All these modern psychiatrists talk about past life regression.  This means they are Hindus or they have stolen from our ancient texts. For only in Hinduism we have endless re-births till a person obtains Moksha , as a result of NIL Karmic baggage .  Past life regression a Vedic technique of Charaka is recommended for people who are willing and decided to change, to secure relief from vices, negativity, repetitive illnesses, phobias, separations and conflicts, inability to love,trust, learn. etc.  Upon completion of the past life regression therapy, subjects are able to “reverse and resolve” phobias, negativity and vices  which, they were unable to solve through any other modern treatment or therapy.  Each cell in our body stores memories from early life, intra-uterine life, our parents and ancestors as well as, many past generations.  A bio computer essentially acts like a file which when triggered causes us to act in a repetitive manner..  Erasing stored traumatic experiences from our cellular memory is akin to deleting a virus from a computer.    All Vedic healers were psychiatists . How many of modern psychiatrists are healers ?If each cell contains all of the information for the whole organism, then our experiences, good or bad, are also recorded on a cellular level.  Those experiences that we perceive as life threatening will continue to resonate within the memory banks of the body’s crystalline cellular and molecular matrix because we were not able to resolve the conflict or dissipate its energy. Every cell in our body has the ability to remember. Cells retain the information of all life experiences that has been absorbed from genetic heritage, nothing ever experienced whether positive or negative escapes being programmed...Without past life regression therapy it can be almost impossible to heal, as the memories are suppressed and we are not aware of holding onto them.The healer  helps the subject access the specific internal negative file and then reprograms or formats it.   If you magnify your cells down to your atoms, you would see that you are made up of subtle bundles of "info-energy."  Release stored emotions from your subconscious mind and cellular memory and find peace with your past, by past life regression.Cells are constantly growing and dying they are the ultimate reflection of how the universe works.  The universe is constantly changing, constantly transforming chaos to order, darkness into light and requires all who inhabit it.  So either we make the conscious decision to live and grow or do nothing, which is a personal choice. This is the meaning of old progamming of new cells—it is about cell memory. This is why is that if you have some skin disease ( our skin renews every 28 days )  , the new skin which comes does NOT cure the disease.  


  2.11 — dhyanaheyastadvrittayah

  The fluctuations of consciousness created by gross and subtle afflictions are to be silenced through meditation.  Patanjali offers meditation as another method to calm the mind.  By these means, the mind's whims are reduced to their subtlest point and it is constrained to rest silently in its source, the soul. Afflictions are of three intensities - gross (sthula), subtle (suksma), and the subtlest of the subtle (suksmatama). Tapas, svadhyaya and ishavara pranidhana exterminate the gross, the subtle and the subtlest afflictions respectively.  Isvara Pranishana is less of a devotional dedication or a surrendering, and more of an ‘opening up to what is’, and instead of fighting against life’s twists and turns, remaining open to experiencing life as it unfolds.  Dhyana can help suppress the modifications produced by kleshas even further. In order to achieve that result, one must practice the three elements of kriya yoga with intense concentration of the mind. The kleshas must be reduced to a latent, passive state where even with a strong trigger, the kleshas will not come to the surface. Moreover, each klesha can assume multiple forms of expression and each one of these expressions must be tackled in order to eliminate the klesha.Gross manifestations of kleshas, based on asmita etc, are attenuated by kriya yoga. They are further reduced to an unproductive state by meditative insight on discriminative knowledge and then totally annihilated by dissolution of the mind. Vrittis produced by the kleshas are eliminated (turned into burned seeds). In the final stage, even the subtlest form of the kleshas are completely dissolved by dissolving the mind back into its origin .  2.12 — kleshamoolah karmashayo drishtadrishtajanmavedaniyah

  The accumulated imprints of past lives, rooted in afflictions, will be experienced in present and future lives


  Every past life we have had ended in death. Each death is a decisive transition stage for the soul. In therapy, this is where the most crucial part of the healing begins—finishing the unfinished business. Samskara is the Malayalam / Sanskrit word for an indelible impression, from a current or past life, stored in the subconscious mind which cannot be easily recalled to the conscious mind and generates a predetermined thought pattern, behavior or influence that can negatively affect one’s current life. By erasing the influence of the Samskara, a person can become free of its effect in order to lead a more conscious, productive, happy, and fulfilled life. Samskaras from a previous life or lives can still have an influence in and upon our current life. Some of the strongest impressions are from a traumatic death which then shows up as fears and phobias.  Past life regression cannot erase past Karmas but helps in performing Karmas better by removing some of the impediments.Vasanas affect our ability to live fully in the present moment and curtail our true nature.  The conscious mind can access the conscious mind, memories and intellect, but not the subconscious.   The subconscious mind, the causal body, that stores these impressions can be tackled through subconscious states.   Through deep meditation we can access these deeper layers of our existence and memories from previous lives. By exploring our own past lives we become aware of these repetitive, unconscious patterns and we erase our past by resolving those patterns.  Only then, are we free from our past and the whole past is dropped. Without making peace with the past we will not progress.. Karma is not punishment system. Karma is a feed back system through that we learn our lessons from the past and evolve. Past-Life-Regression helps individuals to understand the karmic patterns involved and the resultant energy blockages. It is these energy blockages that manifest as diseases, which are sometimes chronic. The understanding that flows clears the energy blockages and thereby the disease is healed. For example a person who had this fear of closed spaces (claustrophobia) had experienced a past life where he was buried alive in an earthquake. Once he relives this trauma, he was able to overcome his claustrophobia immediately. Past-Life-Regression helps us to explore our past lives and through this exploration we realize that we are eternal beings. We understand that death is a mere transition from one state to another and that the essence of our being continues into eternity as we have lived before and are going to live again after ‘death’. Samskaras which have left a very deep impression on our personality.  Samskara has nothing to do with our intellect or buddhi. We should not look at things only from the intellectual standpoint but from the aspect of the total personality. This is what meditation teaches. Just as a healthy body can resists toxins and pathogens, a healthy mind can ward off the negative sensory influences around itKarma or the actions that you do in the present life is passed on to the next life.  But fate is not passed on to the next life. Fate ( vidhi )is the outcome of our past karmic baggage – and god has decided in advance this is what you deserve. Karmic negative baggage has to be lived and worked out. There is no way of avoiding it. Humans are the result of their deeper mind and its store of countless impressions from the past. Sankalpa is a resolution for self transformation out of free will.  When divinity is added to the Sankalpa; it gains strength and gets proper direction. . Yoga Nidra provides the tools to ‘weed out’ these unconscious negative patterns and in their stead plant positive seeds deep in the subconscious mind, gradually allowing expression from the highest aspect of the self.   Past actions are the seeds of adversity, which in turn brings about other actions, necessitating further lives, or reincarnation. This is known as karma, or the universal law of cause and effect. Afflictions and actions intermix and interact, and the cycles of birth and death roll on. Actions rooted in desire, greed, anger, lust, pride and malevolence invite adversity, just as those which are free from the spokes of the wheel of desire lead towards the state of ecstasy. The effects of both types of action may be visible or invisible, manifest or latent; they may surface in this life or in future lives. Whatever work we do, the mind is thrown into a wave, and, after the work is finished, we think the wave is gone. No. It has only become fine, but it is still there. When we try to remember the thing, it comes up again and becomes a wave. So it was there; if it had not been there, there would not have been memory. So, every action, every thought, good or bad, just goes down and becomes fine, and is there stored up. They are called pain-bearing obstructions, both happy and unhappy thoughts, because according to the Yogis, both, in the long run, bring pain. All  appiness which comes from the senses will, eventually, bring pain.. There is no limit to man’s desires; he goes on desring, and when he comes to a point where desire cannot be fulfilled, the result is pain. Therefore the Yogis regard the sum-total of the impressions, good or evil, as pain-bearing obstructions; they obstruct the way to freedom of the Soul. It is the same with the Samskaras, the fine roots of all our works: they are the causes which will again bring effects, either in this life, or in the lives to come.

  2.13 — sati moole tadvipako jatyayurbhogah

  When the root exists, its fruition is birth, life and experience.


  Life itself springs from the admixture of good and bad actions, favourable and unfavourable impressions. These form one's birth,  type of human life, span of life and the kind of experiences one has to go through. According to the law of karma, every condition in the nature of human birth and life stem from one's past actions, and are responsible for the experiences, pleasant or otherwise, which one meets in life. The fruits of the actions gathered in this  past lives  are called soul samskaras, which become residual imprints or impressions.   Soul samskaras are impressions remaining unconsciously in the mind from past good or bad actions, giving rise to pleasure or pain.Samskaras become the cause of future actions. Every action leaves a deep trace in the citta as printing or impression ( samskara ). All the impressions accumulated in the citta and which is the fruit of action is what we mean by karmāśaya. Karmashayas are of two kinds – those that must mature (niyata vipaka)and those that may not mature (aniyata vipaka). Aniyata Vipaka karmashayas may take one of these three courses: Karma may get nullified by a stronger karma of the opposite kind A dominant karma may subdue a minor karma and may not fructify in the next life. The unfructified minor karma my bear fruit in  a future birth.Karma can bear fruit only when the kleshas exist. Grains of rice can germinate only when they are not burnt and the husk is not removed. At the time of death, the karmashaya will determine the three fruits: type of birth, life span and life experience – pain or pleasure. Karmashaya contains impressions of deeds – samskaras – from countless previous lives. At the time of death, the subtle body, which contains the karmashaya, is transferred to the new body. Only the gross body is destroyed on death. Most of the karmas will fructify in the next life. In each re-birth on earth , we acquire some bad karma and some good karma.  Only conscious humans have bad karma baggage . Animals do NOT have karma as they have never risen beyond their mooladhara chakra. In each incarnation we suffer the consequences of some of our previous bad karma –and every human soul has a  resultant karmic baggage plus some picked up samskaras , which affect current life on the planet , like phobias , deep rooted vices etc . Though weighed down by past life samskaras , the soul ( ball of energy ) within you is a part of the mother field of brahmAn ( god ) .   Yoga empowers you to take charge of your destiny , though it cant alter your fate. The purpose of life on this planet is to be happy while pursuing the goal of lessening your karmic baggage as much as possible The Universe is  not inanimate but conscious; it records our actions and provides feedback to us for our psychic growth through the mechanism of karma. This karma gets recorded in the form of inchoate formations in the higher mental worlds.  These formations get fleshed out as they descend through the various planes of consciousness until they materialize at the appropriate time as events in the physical world. The Law of Karma is infallible and everyone  is subjected to it.. As per the law of karma, every positive deed which we do, generates  positive marks, while every sin ( laws of universe ignored ) results in negative arks , which subsequently we need to repay by enduring happiness or unhappiness in this life of the next During our day-to-day interactions, we are either increasing or reducing the karmic baggage weight.  If the karmic baggage weights you will have another re-birth and another chance to lighten it.   We are not consciously aware of the give-and-take karmic accounts generated in our previous births.   In our subsequent births, we may or may not be equipped to settle our destiny and the paradox is that at the same time we are creating new karmic accounts.   Thus, this loop of karma and destiny binds us and we remain entangled in it. The only way through which we can nullify our give and take account and destiny is through sustained and regular spiritual practice.  In Sanatan Dharma the true purpose of life is to overcome karma (destiny) and attain moksha where you become god. The ball of energy within you ( soul ) merges with brahmAn ( mother energy field ).  The soul was once part of it. It is REAL home coming .  

  2.14 — te hladaparitapafalah punyapunyahetutvat

  According to one's good, bad or mixed actions, the quality of life, its span, and the nature of birth are experienced as being pleasant or painful
    

  Happy or painful experiences are based on whether the thoughts, feelings or actions that produce them were "virtuous" or "vicious". This is the basis law of karma. Virtuous deeds are those that follow the universal moral code. Vice, apunya, produces a short life which is stressful (paritapa) and gives painful experiences. Virtue,  punya, produces good karma resulting in happy (hlada) experiences. There is NO escape from laws of Karma . Organised religion applies severe retribution method at the hour of judgement – Sanatana Dharma applies Karma. Willfully and knowingly transgressing the laws of the universe generates a lot more negative karma than unintentional or ignorant transgressions. Whenever you act with intention you create Karma. Actions are considered to be thoughts, emotions, words and deeds, and the motive, desire and intent behind each. The purpose of Karma is to attain harmony.Although many of the major events in your life are astrologically predestined, , god has given you consciousness and free will to mitigate the impact of the event, or to transcend it entirely. Beliefs can be changed when you recognize those that are not working for you, and begin programming what will create success and harmony in your life.  You are NOT an animal—you are a conscious human with free will and the power to choose.   The unlimited creative power of your mind, through dedication, awareness and training, can be the wisdom to rise above your Karma.    Sanatana Dharma guides you in this aspect. There are no accidents in the way the cosmos works.Your energy, translated into thoughts, words, emotions, and deeds, causes all your experiences. This assures that you always have the learning opportunities you require to resolve your Karma, and, as with you, the collective thoughts, words, emotions, and deeds of mankind create the environment for us all. The purpose of karma is to attain harmony and balance. The universe is perfectly balanced. When you are in harmony you are in balance. Until you have resolved your Karma and fulfilled your Dharma, you will continue to reincarnate into sequential lifetimes upon the earth.  You decide what lessons you need to learn for each life experience. Whenever you act with intention (actions being your thoughts, emotions, words and deeds and the motive, intent and desire) you create karma.   Dis-harmonious acts, are rooted in fear-based emotions, must be eventually balanced and resolved. When you can live a life of perfect harmony, liberation will follow. Karma can be experienced in pain and suffering, or it can be experienced in grace. The choice is yours. If you give love , fairness with grace , you will receive the same in return.   Karma is simply an opportunity to make good by CHANGE –  it neither punishes nor rewards; it simply guides.  Karma is a matter of basic cause-and-effect without the need of a deity to mediate the effects.The law of karma is not the cause of suffering,  it is merely the change agent. Karma is self-balancing divine justice; it is 100% fair and absolutely infallible.  It doesn't matter if a criminal seems to GET AWAY WITH IT – see evil Jew Rothschild has got away with it. There is no getting away with it – karma will eventually catch up with him  -if not in this life then the next life. After doing sins no dip in Ganges, no puja, no pilgrimage , no endless prayers to god can lessen the weight of your karmic baggage.  It can be reduced only by good karma. Karma is not some mysterious metaphysical, or supernatural, force or power that somehow comes back to haunt you.   Karma is simply what we do in a conscious manner . Karma is a Sanskrit word meaning "action".  Karmic baggage is a resultant – and is negative bad karma.
  2.15 — parinamatapasanskaraduhkhairgunnavritti - virodhaccha duhkham eva sarvan vivekinah

  The wise man knows that owing to fluctuations, the qualities of nature, and subliminal impressions even pleasant experiences are tinged with sorrow, and he keeps aloof from them.

  The wise man knowing that all instant addcitive gratification and hedonistic pleasure leads to pain. Pure inner peace can be reached by winning the right knowledge that will weed out the roots of pain and petty pleasures.  As per this sutra, all experiences are actively or potentially full of misery to the "viveki", a wise person whose spiritual perception has awakened. In the previous sutra we learned that virtue and vice will bring out pleasurable and painful experiences respectively. Parinama means change or transformation. Everything in the universe is in a state of constant flux and change is happening every moment whether or not we are aware of it. It is the effect of Maya that we are unaware of the constant change happening all around us. We become aware of this change only after we attain the state of viveka (discriminatory wisdom). At that time, we develop a sense of fear and loneliness as everything seems to move so rapidly. It is only when we follow the practice of yoga intently that we begin to realize that there is something Eternal deep inside us despite all the change happening. With that comes the realization that little pleasures and ambitions in life are only transitory. Tapa means anxiety.  We are constantly in fear of losing those objects which give us instant pleasure. Whether it is love or money or any other possession, we always have a sense of anxiety that we will lose it one day. Happiness is not pleasure.   Happiness is free . It is about filling up the space deep inside, or gratification of the soul. It is about equilibrium or dynamic balance -life is a combination of spiritual, intellectual and physical aspects. It is achieved by deserving. One of the great secrets to happiness is to be immersed in an activity that is complex, where you have the skills to match that activity.  Samskara means impressions . Every experience creates an impression in our mind. Repeated similar impressions create habits. Surroundings and circumstances in life are constantly changing. There is a conflict between the ‘status quo’ expected due to habits and the change that is always happening, threatening the very habits that we develop. This conflict is a cause of misery and unhappiness. The wise man knows that any instant pleasure in life is only transitory and will ultimately result in pain and suffering.  Experience of happiness is due to attachment to objects and that of suffering is caused by hatred or dislike for an object. The karmashaya (storehouse of karma) is a result of these experiences. When the senses are accustomed to short experience of happiness, they are not inclined for renunciation since their attachment is increased. For a Yogin, even these pleasant experiences are source of ultimate misery and he shuns attachment to these objects.  Greed and infatuation are the cause of aversion which brings misery as one pursues to overcome the source of aversion. The mind of a yogin or a wise man is as sensitive as the surface of the eyeball. The touch of a falling cobweb hurts only the eyeball, but no other part of the body. Similarly, miseries due to the changing nature of things affects only a yogin due to his enhanced sensitivity. Others, under the influence of ignorance (avidya) suffer from misery due to their own deeds. They go through the cycle of birth and death .  Even when an addictive desire is fulfilled, it never is fully satisfied as it grows even stronger for the same or similar objects – like fire that flares up with the oblation of ghee. The main idea in the sutra is to understand that pleasure and pain are all associated with material objects which are transitory. Hedonists, strive to maximise their total pleasure (the net of any pleasure less any pain or suffering). They believe that pleasure is the only good in life, and pain is the only evil, and our life's goal should be to maximize pleasure and minimize pain.  7000 years ago Patanjali wrote about the PARADOX of hedonism.  When one aims solely towards pleasure itself, one's aim is frustrated.   Pleasure and happiness are strange phenomena that do not obey normal principles, in that they cannot be acquired directly, only indirectly and we often fail to attain pleasures if we deliberately seek them.   Pleasure cannot be the standard or guide to action, as that would result in intellectual and philosophical abdication.


  THIS POST IS NOW CONTINUED TO PART 55A,  BELOW-
  At my younger son's Manipal college convocation ceremony.  A grand affair.  Verses from Atharva Veda were recited.  The chief Guest ISRO chairman Kiran Kumar said " Our ancient texts, the core of Indian wisdom ,  should NOT be disregarded" . 

  He said " Science as it is known today is of relatively modern origin but the traditions out of which it had emerged “reach back beyond recorded history. 

  There were NO unwashed, crass, rustic, NIL class  Kanhaiya Kumars ( who wants BHINDOW seat and PROMOSSANN ) there in the outdoor hall.  JNU does not require attendance. In Manipal you fail, if you dont have 75% attendance.  When did Kainhaiya Kumar last attend college ? --African studies TEE HEEE .


  CAPT AJIT VADAKAYIL
  ..

  101 comments:

  1. Good pic dadaji...... I have many times touched a cow. The moment you touch it on its stomach its skin starts vibrating. I am talkig about desi white cow. It is a unique experience. Few days back I visited a shiva temple in nearby village, the priest had a cow who had recently a calf. The cow was loving the calf with her tongue,cleaning it all over. The scene was so lovely so beholding so relaxing so gratifying. I continued watching it for a while. Then I realized that the love of a mother inherently has self sacrifice in it and that it why in India we keep mothers at equal pedestal as that of God. In fact, we say that a mother is a God on earth in human form. I wonder that in Islam they don't understand this importance of mother due to such an extreme misinterpretation of Shirk. By calling mother a form of God we express our gratitude towards her self sacrifices made in the interest of other family members.

   Pseudo-feminists can never understand this gratitude we have towards such a woman who has this self sacrificing tendency. We men can lay down our lives and can take someone life in the service of such self sacrificing motherly figures. Who will even think of laying down their life for such pseudo feminists who are destroying the harmony between the two genders in the name of women rights when women enjoy sub a beautiful relationship with men based on trust and love and mutual respect. All women are not bad and that is why perhaps this planet is worth living a place. Thanks to my mother that we have such a beautiful day daily. We get up at the tinkling of temple bell and chanting of ramayana. My mother roams around the house holding and ringing the bell purifying each and every corner of our home so that we all can have peaceful and beautiful life. We are all indebted to such hindu mothers who are epitome of love, rustic Wisdom and inherent spirituality. And that is why our Lord Rama said that Mother and motherland are superior to heavens.

   Prithvi Singh

   ReplyDelete
  2. http://timesofindia.indiatimes.com/india/What-was-the-need-to-kill-Wani-PDP-asks-govt-in-Lok-Sabha/articleshow/53310831.cms

   TERRORISTS LIKE WANI WHO LIFTS A GUN TO THREATEN THE STATE AND WAVES PAKISTANI FLAG WILL BE KILLED AGAIN AND AGAIN ..

   ReplyDelete
  3. Hi Sir,

   http://www.thehindu.com/news/national/big-brother-is-now-keeping-watch-on-social-media-too/article8876937.ece?homepage=true

   I could not open this link as page became unresponsive anytime i click on it. However i could open any other link in Hindu .

   Thanks,
   Srinu.

   ReplyDelete
   Replies
   1. NONE OF THE MAIN STREAM MEDIA HAS THE BALLS TO TALK ABOUT ROTHSCHILD .

    Delete
  4. Hi Ajith

   After reading almost all your blogs, found this extremely interesting and amusing. Buddhism in Hebrew likening the Bhavachakra with their own Hebrew terms!!! https://gnosticteachings.org/courses/bhavachakra-the-wheel-of-becoming/3357-bhavachakra-the-wheel-of-becoming.html

   ReplyDelete
  5. Respected Sir
   As you have told Vagus nerve is related to immune system .so how can we control vagus nerve

   ReplyDelete
  6. http://m.huffingtonpost.in/mark-manuel/baba-ramdev-simple-living-high-thinking-fast-driving/

   ReplyDelete
  7. MOHAMMED SHAHIDs DRIBBLING SKILLS COULD BE MATCHED ONLY BY DHYAN CHAND AND BALBIR SINGH

   WE MUST KNOW THAT CRICKET IS PLAYED BY JUST NINE AND A HALF NATIONS ON THIS PLANET. IS TENDULKAR WHO IS STILL SELLING WARES ON TV, FIT TO BE A BHARAT RATNA ?

   Balbir Singh's was the first sports personality to be honoured with the Padma Shri award, in 1957- he deserved it

   ReplyDelete
   Replies
   1. Write a blog on dhyan chand like Vishwanathan anand he deserves it.

    Delete
  8. Sir.
   Alfred nobel was jew or not as some websites claim that he was not a jew but you claimed that he was?

   ReplyDelete
  9. Pranaam Captain

   is it true that in original Vyaasa Bharatham it is mentioned no where that Dhraupadhi laughed at Dhuryodhana ,and it was actually Bheema that laughed and insulted him ?

   ReplyDelete
   Replies
   1. draupadi ridiculed duryodhana in loud sarcasm , when he fell in the pool-- he was tricked by illusions

    ANDHASYA PUTR ANDHAHAH

    blind son of a blind father

    she would pay the price. duryodhana got moksha before her.

    Delete
  10. http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Gujarat-tops-in-milk-but-Gujaratis-dont-get-it/articleshow/53315631.cms

   GUJARAT IS POISONING INDIA WITH TOXIC HUMPLESS COW MILK . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/07/nutritious-a1-milk-of-vedic-cows-with.html

   ReplyDelete
   Replies
   1. Sir, sourashtra area in Gujarat has lot of humped cows. As soon as we came out of Rajkot airport, we saw group of humped cows. a bull on the road with most magnificent horns I ever saw in life. so blissful to see humped cows roaming everywhere in Dwarka. Cattle live like human beings there. No one ties them up. They roam around with their friends, people feed them everywhere, Bulls woo the cows naturally. I even saw a bull, cow and calf walking together like a human family. The milk, butter milk, curd, butter all divine. dont know why, Dwarka felt like coming home. Tears came to my eyes on leaving Dwarka.

    Delete
   2. Very true. From this entire belt I have the magnificent Gir cow and believe you me the kind of divine aura it has around her. My take on no jersy cows in this belt is because of very high temperatures and very little rain, thus it is next to impossible for jersy cow to sustain in this harsh environment, whereas only Indian breeds like Tharparkar, Gir etc. can survive in these harsh climates. So these harsh weather has been a kind of boon for we Indians otherwise who knows that these breeds would have been replaced by the jersy (so called) cow by now.

    Delete
   3. Make aware of owners of the cows in India. The beef exporter in karnataka or Tamil Nadu called Al-Kabeer take away all these roaming cows and slaughter them. And their facility is heavily guarded.

    Check the video out...

    http://ummahlink.org/al-kabeer-the-beef-exporter-from-india/

    Delete
  11. http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Accused-of-unnatural-sex-man-claims-cover-under-marital-rape-law/articleshow/53311654.cms

   EVERY DAY TOILET PAPER OF INDIA COAXES READERS TO HAVE UNNATURAL SEX . .

   ReplyDelete
  12. http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/ask-the-expert/Why-do-I-lose-interest-in-women-after-having-sex-with-them/articleshow/53316022.cms

   THIS IS CALLED "CHUTNEY MARY SYNDROME"

   SHE GETS HER OFFICE PEON CHANGED REGULARLY . .

   ReplyDelete
  13. http://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/With-Amitav-Ghosh-a-new-side-of-Rashtrapati-Bhavan/articleshow/53243644.cms

   AMITAV GHOSH WRITES HIS OPIUM BOKK, WITHOUT MENTIONING JEW ROTHSCHILD OR JEW SASSOON EVEN ONCE . ..

   THIS IS LIKE RAMAYAN PARAYAN WITHOUT RAVAN . ..

   ReplyDelete
  14. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Pro-Naik-protests-worry-MHA-but-it-can-do-little/articleshow/53311501.cms

   GOVT SECURITY AGENCIES MUST TAKE HIGH RESOLUTION PHOTOS . PROFILE THEM .

   ReplyDelete
  15. PATEL AGITATION OVER. SHANI TEMPLE OVER. CHURCH STONE THROWING OVER. AWARD WAPSI OVER. DADRI OVER. NOW....THE NEXT ITEM IS..

   one muslim arrested ,one gujarat cop killed,congress is now planning agitation throughout guj,,muslim gau raksha???Request all ur followers to make people know this in social media.


   http://rightactions.in/2016/07/21/a-political-conspiracy-muslim-juvinile-darbars-and-others-part-of-gau-rakshak-group-who-assaulted-dalits-in-una/

   ReplyDelete
   Replies
   1. THE INDIAN JUDICIARY LOOKS AT FALSE EVIDENCE

    THEY DONT CARE FOR FALSE FLAG ATTACKS AND HEGELIAN DIALECTIC

    MOST OF THE "LAWYERS TURNED JUDGES" DONT HAVE THE CEREBRAL CAPABILITY TO GLEAN CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE

    WE NEED TO HAE A SYSTEM WHERE LAWYERS CANNOT BECOME JUDGES .

    IN USA JURY ARE ORDINARY PEOPLE LIKE YOU AND ME.

    DESH DROHI FORCES ABOLISHED JURY SYSTEM IN INDIA. .

    http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/11/altamas-kabir-worst-chief-justice-of.html

    Delete
  16. Hi Captain,

   In one of your recent post you mentioned about fake verses of tukaram. On the similar lines, I would like to ask you about authenticity of Naam-Smaran. Almost all saints in MH have called Naam-Smaran as the one of the royal way to salvation.

   Chanting Hari naam with gratitude can lead us to the ultimate goal.
   Will you please comment on authenticity of this?

   Thanks,
   Ninad

   ReplyDelete
   Replies
   1. Does that seem right? Ppl are missing the point of karma and dharma.

    Delete
   2. IN HINDUSIM WE CANT KILL AND THEN PRAY 5 TIMES A DAY-- TOW ASH THE SIN AWAY

    EVEN GODS LIKE RAMA , KRISHNA --ALLOWED KARMA TO DICTATE.

    KRISHNA AWAITED HUNTER JARA'S ARROW BLEEDING HIM UNDER THE FOOT

    Delete
   3. Thanks!

    I am not asking from the point of view of people, who under the influence of senses commit wrong deeds and then ask forgiveness by doing some rituals.. NO.

    My question if from the perspective of SADHAK of spirituality who wishes to what you call as Atman + Brahman union / Turiya awastha etc. What I understood is that following path of Ashtang yoga we can achieve it. But there are some 'SAINTS' which claim that this can also be achieved by Chanting Gods name with gratitude and love. What they call as Naam-Smaran.

    I would like understand its authenticity and if yes, how it works?

    Thanks,
    Ninad

    Delete
   4. CHANTING GODS NAME IN A FAALTHU MANNER DOES NOTHING --

    Delete
   5. Names carry power of those who were one in their minds speech and action. Chanting with gratitude helps only if other karmic principles are followed.universal law of Not hurting people with minds speech and action.
    Aligning one's ego to the higher power in both good n bad thus avoiding or reducing raag n dvesha as mentioned above is the key.

    Delete
   6. Hi Ninad,

    My two cents.

    Chanting a divine name can lead to 'Salvation' - so to say. But chanting for a certain number times or for certain hours a day won't work. The chanting has to happen 24x7 and it should become an automatic process like the breathing. It should go on in the background like the base note (Shruthi) of a song no matter what happens in the foreground. It should become effortless and non-volitional. In fact, the chanting has to be so overwhelming that it has to subdue all other mental processes - even the subtle process that creates the "ME" image.

    Then, by pure grace, it may STOP one day.

    It is this sopping which is important. It creates a vacuum. That is the real "Chitta Vritti Nirodha". In the total absence of mental movements the underlying reality -hitherto obscured- comes up to the forefront and Yoga results.

    Papa Ramdas of Anadashram, Kanhangad, Kerala was a living example of this.

    Delete
   7. no amount of CHANTING DIVINE NAME can give you moksha

    the whole of BHAKTI MOVEMENT created and back dated by jew rothschild was a fake

    we are the monkeys whom rothschild's agent gandhi told to ghumao CHARKHA and get freedom

    Delete
   8. Captain,

    Papa Ramdas used to chant only “Aum Sri Ram Jay Ram Jay Jay Ram”. Yet, in Anandashram there is not a single image of Sri Ram to be seen anywhere or of any God for that matter. Bhakthi is not an ingredient in this process.

    Delete
   9. Captain,

    Your previous comment somehow gives an impression that CHANTING DIVINE NAME is a proprietary practice of BHAKTI MOVEMENT. I was saying that was not the case with Papa Ramdas whom I referred in my comment right above yours. He was not part of any such movement though he incessantly chanted the name during his Sadhana days.

    Delete
  17. Dear Sir,

   I was recently in Baku, Azerbaijan over a week. The country is open minded with strong social values though over 80% of population is Shia. It has great architecture and good educational institutional institutions.Azerbaijanis have great respect for India and Indians.

   However, back home in India, Bihar and Bengal have banned liquor without understanding that first step towards RADICAL ISLAM is ban on liquor. Next time we are going to hear it is mandatory to wear dresses like burkha for girls/ women , and long kutra and pajmas for men.

   WHY dont politicians understand they are destroying the nation through silent introduction of Safalists.
   Army in Turkey wanted to take over as SULTAN wants to implement Wahhabi forcing men and women to wear burkhas, kurta and pajmas...Women are very liberal in Azerbaijan and Turkey.

   Baku has great night life with great night lights.

   BEST Wishes.

   ReplyDelete
   Replies
   1. Dear Sir,

    Before 1990...kashmir was majorly sufis and shia...now majorly sunni backed 1000% by Safalists....moment whabbi entered...kashmir ...problem started
    I see bihar, kerela and bengal in that direction now.

    BEST WISHES.

    Delete
   2. SUNNI RELIGION WAS PUSHED INTO KASHMIR BY PAKISTAN USING WAHABBI / SALAFI FUNDS

    SHIA KASHMIRI MUSLIMS DO NOT CARE FOR PAKISTAN.

    Delete
   3. Mr Singh - why don't you understand that maybe the politicians task is to destroy India from within.

    Delete
  18. Capt., You cannot get away from this. Wasnt Sage Chyawan a Caesarean Baby?

   ReplyDelete
   Replies
   1. hi hd,

    caesaraean babies delivery is expounded in susruta samhita- 6200 BC

    there are written records that professor of surgery at taxila university chanakya delivered a cesarean baby more than 23 centuries ago ( bindusara's mother )

    http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/08/chanakya-taxila-university-professor.html

    capt ajit vadakayil
    ..

    Delete
   2. Sir,
    Bindusar was father of Ashoka and you have said that Ashoka is fake?

    Delete
  19. THE WESTERN AND NATO NATIONS DO MAXIMUM DOPING.

   RUSSIA SHOULD BOYCOTT RIO OLYMPICS

   WHY DID FLORENCE GRIFFITH JOYNER DIE AT THE AGE OF 37 ? IN A SHORT TIME HER TIMINGS IMPROVED LIKE MAGIC AND SHE HAD DEVELOPED A BEARD BY SEOUL OLYMPICS .

   PRIOR TO THE OLYMPICS SHE WAS BOOED OFF THE STADIUM --THE ENTIRE STADIUM BOOING.

   THE 100 METRES AND 200 METRES WORLD RECORDS OF THIS CHEAT SET IN 1988 SHOULD BE ERASED.

   SHE WON 3 GOLD MEDALS AND A SILVER AT SEOUL

   Flo-Jo retired in February 1989 at the height of her ability. every body knew that this cheat could never ever reproduce her past drug assisted performances

   ReplyDelete
   Replies
   1. Respected Captain
    The world record set by Florence Griffith Joyner is surely dubious. Not even the best women Jamaican sprinters like Shelly-Ann Fraser-Pryce and Veronica Campbell-Brown were able to beat it, which is surprising given the fact that they undergo a lot of training and follow a strict regimen.
    Regards

    Delete
   2. Lance Armstrong was also convicted of taking drugs and later accepted that western athletes secret is the use of sophisticated drugs.

    Delete
  20. Sir,
   😮This Alfred Nobel was jew or not?

   ReplyDelete
  21. Sir
   U Had written on 2 German Navy Ship Captains of WW2.There is one more German hero Erwin Rommel.what can u tell about him?

   Regards

   ReplyDelete
  22. Hi sir
   I am your fan. Your blog is superb..
   Captain sir I am from gurgaon (haryana)..recently two shooters killed a shopkeeper. Police can't find them..we heard shooters from western UP got 5 lakhs to kill the shopkeeper
   What's your view on Indians shooters .IS such type of murder done by Indians or some foreigners are involved

   ReplyDelete
  23. Respected captain. I just heard about brahmarakshash? What is a brahmarakshash kind of a spirt? Do brahmarakshash still exist please tell sir
   Regards

   ReplyDelete
   Replies
   1. FAKE STORIES CREATED BY THE WHITE INVADER INVOLVING CHANDALAS ( SHUDRAS )

    Delete
  24. Pranaam Captain

   on Balraj Madhok

   http://swarajyamag.com/columns/balraj-madhok-1920-2016-gave-us-definition-of-indianisation

   [Quote]
   He was a fierce opponent of Nehruvian state socialism. His tough position against the nationalisation of banks earned him the ire of the section of the party led by Vajpayee which advocated a more populist position as a means of political expansion
   [UnQuote]

   [Quote]Madhok’s breakaway group hardly attracted any support. He turned a bitter man and began to indulge in wild conspiracy theories.[UNQUOTE]

   Why did he oppose the nationalisation of banks ? What conspiracy theories he was indulged in ?

   ReplyDelete
   Replies
   1. VAJPAYEE GRABBED POWER-

    SHYAM PRASAD MOOKHERJEE, DEEN DAYAL UPADHAYAY FELL BY THE WAYSIDE.

    BALRAJ MADHOK WAS SIDELINED . ALL BULL IS WRITTEN ABOUT HIM TODAY

    Delete
  25. DEAR SIR,
   It is said whoever controls Istanbul would be the King of the World.
   Istanbul or Constantinople or Constantine Naples is regarded as the “Gateway to India”. It is the strategic land connection between Europe and Asia.
   .Syrian President Bashar al-Assad gave interview to Cuba’s official state news agency Prensa Latina in which he said the Turks, Qataris and Saudis lost most of their cards on the battlefields in Syria and that Aleppo battle is their last.http://english.almanar.com.lb/adetails.php?eid=279090&cid=20&fromval=1&frid=21&seccatid=23&s1=1
   BEST WISHES

   ReplyDelete
  26. Durga
   July 22, 2016 at 2:23 AM

   Dear Capt.,I must thank you for revisiting history. Your observations synchronizes with mine particularly about Alexander. You may write on the period of Adi Shankar who certainly did not belong to the 8th c. when christian missionaries were active in S.India even during the 6th c. Carry on even if it grates on certain groups, individuals, or sectarian belief system. Thank you. DrDNMishra

   ReplyDelete
   Replies

   #########################

   Capt. Ajit Vadakayil
   July 22, 2016 at 8:37 AM

   hi d,

   THE WHITE INVADER KICKED FORWARDS ADI SHANKARACHARYA BY 2800 YEARS .

   THEY KICKED FORWARD THE 9TH AVATAR OF VISHNU -LORD AYYAPPA- AND TO AUTHENTICATE IT THESE BASTARDS MADE AYYAPPA HAVE IMAGINARY CONVERSATIONS WITH MUSLIMS AND CHRISTIANS ( BOTH RELIGIONS ARE EVERY RECENT )

   THEY SUCCEEDED IN MAKING SABARIMALA HINDU PILGRIMS WORSHIP AT VAVAR MOSQUE "BEFORE" GOING TO SABARIMALA AND A CHRISTIAN ST ANDREWS CHURCH AT ARTHUNGAL ( HOMAGE TO VELUTHACHAN , A WHILE SKINNED CHRISTIAN ) KERALA "AFTER" GOING TO SABARIMALA .

   THE BEST PART IS WE HAVE "TELUGU MAN" RAHUL EASHWAR ENDORSING ALL THIS NONSENSE ON TV ..HIS GRANDFATHER IS TELUGU .

   THERE IS NO NEED FOR KERALA ( THE CUSTODIAN OF VEDIC HINDUISM ) TO IMPORT TELUGU TANTRI PRIESTS , WHO HAD IMAGINARY CONVERSATIONS WITH LORD PARASHURAMA.

   capt ajit vadakayil..

   ReplyDelete
  27. A Rothschild Plan for World Government

   http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/03/24/a-rothschild-plan-for-world-government/

   ReplyDelete
  28. WHY IS THE MODI GOVT NOT HAVING THE GUTS TO TALK ABOUT NITROUS OXIDE AND CARBON CREDITS / OFFSET.

   IS IT BECAUSE THE MODI GOVT IS TOTALLY LOST LIKE LITTLE BO BEEP OR PEA BRAINED LIKE ALICE IN WONDERLAND ?. .

   WHY IS THE BEEF LOBBY, THE GM NITRO FERTILISER LOBBY , THE NITRO BOMB MAKING LOBBY EXEMPTED ?

   WHAT IS THE TRUTH?

   ARE WE LOBBIED UP ?

   OR ARE WE AFRAID ?

   OF SOME OTHER FAALTHU FACTOR LIKE NOBEL PRIZE FOR MODI PREVENTING INDIA FROM SPEAKING UP ?

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/04/most-potent-greenhouse-gases-nitrous.html

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/06/methane-time-bomb-arctic-ice-meltdown.html

   NITROUS OXIDE HAS NO CARBON IN IT ..

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  29. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Maharashtra-Kerala-cops-arrest-Zakir-Naiks-aide-for-recruiting-youths-for-IS/articleshow/53328648.cms

   THERE IS BIG MONEY FOR JOINING ISIS

   THERE IS HUGE DEATH INSURANCE FOR BEING A "MARTYR"

   ReplyDelete
  30. http://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/tamil/movies/photo-features/10-facts-about-Rajinikanths-Kabali-that-you-probably-didnt-know/photostory/53316296.cms

   RAJNIKANTHs SUCCESS IS DUE TO HIS LACK OF EGO-- HIS FANS JUST LOVE HIM . .

   PROBABLY RAJNIKANTH IS THE ONLY STAR WHO CAN REACH THE DIZZY HEIGHTS OF RAJESH KHANNA

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/12/rajinikanth-living-legend-beyond.html

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/07/ode-to-rajesh-khanna-capt-ajit-vadakayil.html

   ReplyDelete
  31. Dear Capt.
   LOVE U MAN
   Entire world is awakening but our govt is playing POKEMON it seems HAHAHA.

   http://epaperbeta.timesofindia.com//Article.aspx?eid=31804&articlexml=World-fights-Pokemon-menace-with-bans-fatwas-22072016017029&Mode=1

   MODI TO REVIVE FERTILIZER PLANT MORE POLLUTION IN INDIA

   http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Modi-to-reopen-fertiliser-unit-after-26-years/articleshow/53292110.cms

   Thanks VKV

   ReplyDelete
  32. http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Delhi-sex-racket-busted-accused-posed-as-MP-to-seek-favours/articleshow/53328902.cms

   WHITE SKINNED WOMEN ARE BEING USED AS HONEY TRAPS EXTENSIVELY IN INDIA FOR AT LEAST TWO DECADES NOW . .

   DEFENCE OFFICERS , MINISTERS , IAS BABUS , AND MEDIA ARE TRAPPED AND BLACKMAILED . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/01/of-honey-traps-and-pots-capt-ajit.html

   ReplyDelete
  33. Sir, what is your opinion on inter caste marriages?? Overseas lots of Europeans/Americans marry Chinese, Indians, Filipinos. other than cultural differences does it effect the dna of the children borne (like are they more intelligent that others)??

   Regards
   SB

   ReplyDelete
  34. http://www.femina.in/relationships/love-sex/4-steps-to-becoming-a-sex-goddess-12096.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

   CHUTNEY MARYs DO IT ALL WITH PEONS IN OFFICE TOILETS

   ReplyDelete
  35. Heartening to see you think same as I wrote yesterday on my FB account that-
   QUOTE "After Rajesh Khanna only this man has deserving character to be entitled as universal Superstar. Rest may be just great actors with a definition enclosed. Rajini has proved that he is far beyond the limitations in real life too. Billions of hearts dancing on Rajnikant tunes. RESPECT" UNQUOTE

   ReplyDelete
  36. http://www.femina.in/relationships/love-sex/4-things-women-crave-in-the-bedroom-12089.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

   THE DIRTY UNWASHED PEONS IN THE OFFICE KNOW EXACTY WHAT CHUTNEY MARYs WANT .

   ReplyDelete
  37. Respected Captain Vadakayil
   My sister's friend got pregnant last year but aborted the baby. She again got pregnant 3 months ago. But in a recent sonography test, it was found that the baby wasn't developing further. The doctor has told her to undergo Dilation and curettage (D&C) procedure. Is this a case of missed miscarriage? If yes, what should be done to avoid such a scenario in future? Anxiously waiting for your reply.
   Regards

   ReplyDelete
   Replies
   1. hi is,

    Dilation and curettage is done to clear the uterine lining after a miscarriage or abortion. The doctor uses small instruments or a medication to open (dilate) your cervix — the lower, narrow part of your uterus. Your doctor then uses a surgical instrument called a curette to remove uterine tissue. Curettes used in a D&C can be sharp or use suction.

    The doctor might recommend a D&C to diagnose a condition if:

    You have abnormal uterine bleeding
    You experience bleeding after menopause
    Your doctor discovers abnormal endometrial cells during a routine test for cervical cancer

    To perform the test, your doctor collects a tissue sample from the lining of your uterus (endometrium) and sends the sample to a lab for testing. The test can check for:

    Uterine cancer
    Uterine polyps
    Endometrial hyperplasia — a precancerous condition in which the uterine lining becomes too thick

    When performing a therapeutic D&C, your doctor removes the entire contents of your uterus, not just a small tissue sample. Your doctor can do this to:---

    Remove a molar pregnancy, in which a tumor forms instead of a normal pregnancy
    Treat excessive bleeding after delivery by clearing out any placenta that remains in the uterus
    Remove cervical or uterine polyps, which are usually benign
    Remove fibroid tumors, which are benign tumors formed on the uterine wall that sometimes bulge into the uterine cavity
    Clear out any tissue that remains in the uterus after a miscarriage or abortion to prevent infection or heavy bleeding.

    The doctor may perform the D&C along with another procedure called a hysteroscopy. During a hysteroscopy, your doctor inserts a slim instrument with a light and camera on the end into your vagina, through your cervix and up into your uterus.

    The doctor then views the lining of your uterus on a screen, noting any areas that look abnormal, making sure there aren't any polyps, and taking tissue samples as needed. During hysteroscopy, the doctor can also remove uterine polyps and fibroid tumors.

    Dilation and curettage is usually very safe, and complications are rare

    http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/04/abnormal-uterine-bleeding-capt-ajit.html

    http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/06/chembu-kizhangu-colocasia-and-pms.html

    capt ajit vadakayil
    ..

    Delete
  38. Guruji,
   Very nice picture.happy to see Was it your son next to you?

   ReplyDelete
   Replies
   1. YETH !

    JOKE:

    a doctor told a small girl, to take deep breaths which listening to the stethoscope--

    he said-- BIG BREATHS

    the girl replied --YETH ,AND I AM ONLY 11 YEARS OLD    Delete
  39. Hey captain today I found cannabis look alike planting my school campus the plant was dwarf and bushy I took sample leaves home and matched them with cannabis leaves online they looked same

   Are cannabis so readily available and was it just a look alike do any plant have such strong resemblance with cannabis?
   Can I eat those leaves with boiled water?
   Thanks in advance.

   ReplyDelete
  40. Hi captain
   http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/india-china-border-tanks-may-hurt-investments-2927971/

   ReplyDelete
  41. Hi Captain,
   I have been trying the Ganapati Homam mantra on gam hleem hreem kleem krowm sreem for a few days and it has a profound effect after chanting. I feel instinctively all my past doubts and worries being washed away and a deep calm and contentment. This has made me really active and decisive. There is a remarkable power to this and it really suits me.
   Near where I stay in Sydney there is a particular site which has really profound spiritual vibration. It's next to an old 18th century graveyard. I suspect it maybe a holy place for aboriginals. Either that or a wonderful soul inhabits the place. The mantras are doubly effective around that area.
   Yours
   S

   ReplyDelete
  42. Hi Capt,

   Sorry state of INDIA tomorrow germans and west will teach us Sanskrit.

   http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-3038926/Sanskrit-fever-grips-Germany-14-universities-teaching-India-s-ancient-language-struggle-meet-demand-students-clamour-courses.html

   Thanks VKV

   ReplyDelete
   Replies
   1. SINCE SAY ONE I HAVE BEEN TELLING JEW DARLING MODI, TO HAVE NEWS IN SANSKRIT WITH SUBTITLES IN ENGLISH AND VERNACULAR.

    GUJJU NO 2 ,IS RUNNING AFTER SICKULAR VOTES

    HE IS AFRAID THAT BY PROMOTING SANSKRIT HE WILL LOSE DALIT AND MUSLIM/ CHRISTIAN VOTES.

    PATHETIC FELLOW !

    Delete
  43. Hi Ajit,
   Is it the reality of Kerla ? https://pbs.twimg.com/media/Cn_IfF5WAAE8zJr.jpg

   With best wishes,

   Sushanta Das

   ReplyDelete
   Replies
   1. LOVE JIHAD IS A REALITY IN NORTH MALABAR

    MONEY AND SEX !

    Delete
   2. http://beyondthedrama.blogspot.in/2012/10/the-truth-behind-conversion-of_8029.html


    JUST EFORE SHE DIED KAMALA DAS TRIED TO CONVERT BACK TO HINDUISM AND SHE THREW AWAY HER BURQA

    HER OWN SON BOUGHT ONE FROM THE MARKET AND FORCED HER TO WEAR IT .

    Delete
   3. Hi Ajit,

    Thanks for the reply,you have told earlier regarding Kamla Das,but this one belongs to your place Kozhikode

    With best wishes,

    Sushanta Das

    Delete
   4. KAMALA DAS WROTE OF HER SEXUAL EPISODES WITH THE YOUNG MUSLIM MAN.

    THIS MAN WROTE " SHE IS A WRITER "

    THE GIST IS SHE WAS HALLUCINATING OF HIS GREAT LUST FOR HER OLD WRECKED BODY WHICH LOOKED LIKE A BAG OF ROTTEN POTATOES.

    AS SOON AS KAMALA DAS STARTED WEARING A BURQA , THERE WAS AN INTERVIEW ON TV, WHICH I WATCHED WITH MY WIFE--SHE WAS PRAISING ISLAM.

    I TOLD MY WIFE" THIS VAIN WOMAN IS COVERING HER UGLY OUT OF SHAPE FAT BODY --PERIOD. REST ALL IS BULLSHIT "

    Delete
   5. Hi Ajit,

    Enjoy your words with zest !!!

    Sushanta Das

    Delete
  44. Respected Ajit Sir,

   I would like to thank and express my gratitude to you for the work you have been doing for last 6-7 yrs.
   I was introduced to your blogs by one of my friends and I am very much thankful to that guy as well.
   I find your blogs very informative. Sometimes I also wonder about your source of great level of information and knowledge. But then I think it must be your 4 decades of experience at sea which is paying you off(I might be wrong in this judgement).
   The great thing about your blogs is that while reading them my inner conscience asks me to believe their content.
   Hence, whatever I am writing below is the voice of my inner conscience.

   Since my childhood, I have been a staunch believer of Hinduism. I have read your blogs on Sanatana Dharama. Your blog series on Sanatana Dharam is truly a masterpiece of your writings.
   Sir, I try to understand them deeply but somehow can get merely 2%-3% of what you write.
   This must be due to my pea-brained level of understanding and the magnificence of this ultimate and the great concept which we know by the name of Sanatana.
   But only 2%-3% of this understanding has developed in me an amazing feeling of great pride in being a Hindu and an Indian.
   And this feeling is so strong that it would never ever fade away. I am VERY GRATEFUL to you for this.
   I am proud to be born in a country whose culture is the greatest and richest on this planet. All our maharishis and sages were great scientists and masters of meditation. Their contribution to this country and society can never be matched.
   My endeavour is to take my understanding of Sanatana Dharam to a much higher level. I would be very thankful if you can guide me with few ways in which I can do that.

   Thanks...

   ReplyDelete
   Replies
   1. WHAT I WRITE IS THE REAL SANATANA DHARMA

    NOT WHAT IS WRITTEN BY WHITE INDOPHILES-THE WOLVES IN SHEEPs CLOTHING
    NOT WHAT IS DISCUSSED IN DESH DROHI LITERARY FESTS
    NOT WHAT IS COOKED UP BY DROHI COMMIE PROFESSSORS OF JNU
    NOT WHAT IS WRITTEN IN THE LYING SPIRITUALITY COLUMN OF TOILET PAPER OF INDIA,
    NOT WHAT IS PREACHED BY FAKE GURUS FOR WHOM ROTHSCHILD HAS OPENED HUNDREDS OF BRANCHES WORLD WIDE ,
    NOT WHAT IS PREACHED BY THE FAKE GURUS WHO PREACH AT INTERNATIONAL FREEMASON SEMINARS,
    NOT THE THE BULL OF DEVDUTT PATTANAIK ON TV,
    NOT THE NONSENSE OF AMISH TRIPATI WHO HAVE CONVERTED COSMIC FORCES ( GODS ) INTO MORTALS --

    REMEMBER WE WROTE DOWN THESE THINGS 7000 YEARS AGO, WHEN THE REST OF THE PLANET DID GRUNT GRUNT

    IMAGINE THESE WHITE SKINNED PEOPLE CALLED US INDIAN HEATHEN SAVAGES , PRACTICING A PAGAN RELIGION FULL OF EVIL AND SUPERSTITION-- YET THEY LEARNT OUR LANGUAGES

    TODAY NR NARAYANA MURTHY WANTS SHELDON POLLOCK TO REACH HINDUS HINDUISM

    WIKIPEDIA QUOTES WENDY DONIGER ,THE INDOPHILES AND THE DESH DROHI INDIAN BASTARDS WHO COME IN TIME TOP 100 (FOR DENIGRATING ANCIENT INDIA AND SANATANA DHARMA ).

    OUR OWN PM APCO MODI, HAS A KNACK OF PRAYING TO ALL FAKE AND BACKDATED CREATIONS OF JEW ROTHSCHILD

    capt ajit vadakayil
    ..

    Delete
  45. Rahul menon
   July 25, 2016 at 9:03 AM

   Respected Sir,


   The demo was something like this https://www.youtube.com/watch?v=2xBVEM2iMns


   Is this just a marketing gimmick? Or does this have some real science behind it?

   Please share your wisdom on this topic.


   ###############

   Capt. Ajit Vadakayil
   July 25, 2016 at 10:29 AM

   I HAD FOOLED A GIRL IN MY GYM MANY YEARS AGO SAME WAY

   SRI SRI RAVISHANKAR FOOLED THE WHOLE OF IIT WITH HIS FAKE SHAKTI OIL -- THIS IS WHAT IITs ARE WORTH , THEY GET FOOLED BY ROGUES .

   Triple Sri called for a volunteer to come up on stage for a “patented” magic oil surprise demonstration.

   One of the students from the back rows of the auditorium was chosen to share the dais.

   The chosen volunteer, a male student wearing a black t-shirt with horizontal white stripes, was asked to extend his arm parallel to the floor, clinch his fist and resist the pulling down of his arm.

   Triple Sri gripping the volunteer’s arm near the wrist, was able to pull down his arm easily over and over again, much to the amusement of the naïve audience.

   He then produced from his pocket a small vial containing some oil.

   The volunteer was then asked to rub and spread this oil over his arm. After the volunteer took a step back and a deep breath to relax, the whole exercise was repeated again – except this time Triple Sri with his gargantuan paunch struggled quite hard to pull down the volunteer’s arm, amazing the vast audience.

   The volunteer, visibly impressed and believing that he had in fact become stronger in a matter of seconds after the application of the oil, went onto fall at the feet (cultural practice of surrender) of the extraordinary messiah Triple Sri.


   Following the thundering applause from his gullible audience, Mr. Ravishankar went on to urge stronger volunteers to come forth.

   The next male volunteer also went on to fall at the feet of Mr. Ravishankar after his new found strength.


   The frenzy in the arena attracted a male "skeptic" from the audience to volunteer.

   He was visibly unimpressed by the arm pull down test and the claim of instantaneous improvement of strength and vigor following the application of a few drops of oil.

   The skeptic boldly asked for permission to perform the same test on his own test subject on the dais.

   While the skeptic readied his subjects, Triple Sri changed his track and launched into a astounding theory for his precious oil.

   He spAke “one drop of poison can destroy the body. Can it not destroy? One drop of poison can destroy the immune system. No? HOOO ? No ? The reverse can also happen – one drop of nectar can also strengthen your body.”

   The stupefied audience gaped in awe.

   What happened afterwards was most hilarious . The “test subjects” chosen by the “skeptic” gave testimonies to the audience that they felt “something different,” and the skeptic had to agree, on the microphone, that he was convinced of the power of the messiah and his great oil.

   The gullible IIT Kanpur audience could NOT stop clapping. These are the same folks AAP’s Kumar Vishwas recites mindless non-veg Hindi poetry ( CHOO LAA is this poetry, is he a poet ? ) and gets these rustic North Indians in raptures.

   Some Shakthi Drops, are sold for 25 Euros in 30ml vials on Art of Living’s EU website.

   Triple Sri uses the reaction principle to trick all. Push , relax a muscle and then pull.

   Triple Sri’s oil which gives rocket boost in immunity and muscle strength is not even pseudo science – it is sheer fraud.

   THE PHOTOS ARE IN THE POST BELOW-

   SEE THE IIT STUDENT WITH BLACK T SHIRT WITH WHITE HORIZONTAL STRIPES ..

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/12/ipc-section-377-love-lust-perversion.html

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  46. abhishek prasannan
   July 5, 2016 at 12:33 PM

   Capt,

   Who is this Veluthachan?


   ###############################
   Capt. Ajit Vadakayil
   July 5, 2016 at 1:25 PM

   hi ap,

   JEW ROTHSCHILD INSERTED BUDDHA AS THE NINTH AVATAR OF VISHNU AND DELECTED AYYAPPA.

   THEN HE CREATED AND BACKDATED TWO FAKE CHARACTERS WHO WERE FRIENDS OF AYYAPPA—TO MAKE AYYAPPA A RECENT PHENOMENON.

   ONE WAS MUSLIM VAVAR MUNI—AND HINDUS PILGRIMS ARE FOOLED EVEN TODAY TO VISIT THIS VAVAR MOSQUE BEFORE GOING TO SABARMALA

   THE OTHER IS A CHRISTIAN VELUTHACHAN – AND HINDUS PILGRIMS ARE FOOLED EVEN TODAY TO VISIT A CHURCH AT ARTHUNKAL AFTER GOING TO SABARIMALA.

   SABARIMALA NEVER HAS ANY TELUGU BRAHMINS .

   RAHUL EASHWARS GRANDFATHER IS A TELUGU BRAHMIN ( Kandararu Maheshwararu )

   THEY GIVE BULL ABOUT TELUGU BRAHMINS MEETING LORD PARASHURAMA – NONSENSE !

   RAHUL EASHWAR IS NOW A DARLING OF BENAMI MEDIA—LIKE ARUN JAITLEY.

   Rahul Eashwar did Global Leadership at the London School of Economics—and he is being groomed to be a SICKULAR Hindu leader.

   APPARENTLY RAHUL EASHWAR WANTS ZIONIST JEW SUPPORT--THIS IS WHY HE IS PRETENDING TO BE A "SOFT" SICKULAR , WHEN HINDUISM IS BEING DECIMATED . ..

   THE STORY IN THE LINK BELOW OF TELUGU TANTRIS BROUGHT TO KERALA BY PARASHURAMA IS BULLSHIT.

   http://www.ayyappasamaaj.org/apps/blog/show/6195305-sabarimala-thanthri

   STORY: In order to protect and conduct rituals at these temples, from the banks of the holy river Krishna, he brought two brothers who were Tapasvis (ascetic persons who have undergone rigorous rituals of Tapas). This was sometime in the year 301 AD. The rights of Thantries were conferred on these two brothers of the families of Thazhamon and Tharananallur. Thazhamon family was given hereditary rights to the the Dharma Sastha temples while the Tharananallur family was given hereditary rights to the other temples. In order to distinguish who has the rights to which temple, the horizontal staff of the Holy Flag Post (Kodimaram) of each temple controlled by the Thazhamon family points to the North, while that of Tharananallur family points to the South.

   As to how the names Thazhamon and Taranallur came into being, here is the story:-

   When Parashuram was escorting these two elected pure brahmins ( TELUGU PURITY-- TEEE HEEEE )to the new land of Kerala, he came across a river. He thought it an ideal time to test the abilities of the two brahmins. He asked both to cross the river. The first one walked across the water. `Taranam' in Sanskrit means `traverse' or `cross'. Because he traversed the water, he and his successors earned the name of `Tarananallur'. The second brahmin made the waters part and traversed through the river bed. `Thazhamon' means the sand at the bottom. He and his successors earned the name of `Thazhamon`and the title of `Kantar'. Thazhamon Madom thantries were given charge of the Sastha temples while the Tarananallur thantires were assigned to the Devi temples, especially in north Kerala. UNQUOTE

   Capt ajit vadakayil
   .

   ReplyDelete
  47. Sanathan DharmJuly 25, 2016 at 1:03 AM
   Captain people are saying Ajit Doval made Nepal PM resign. Can India pull off such big task with such short time?

   ReplyDelete
   Replies

   Capt. Ajit VadakayilJuly 25, 2016 at 11:43 AM
   JNU COMMIE PROFESSORS ARE INVOLVED IN THE PLOT TO ASSASSINATE GADDAFI AND THE NEPAL ROYAL FAMILY MASSACRE -- USING JNU COMMIE STUDENTS . .

   JNU student ali zeidan became PM of libya

   JNU student baburam bhattarai became PM of nepal

   why modi govt is soft on JNU commie professors-- which force ties up his hands ---this blogsite knows!

   ALL IN GOOD TIME

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  48. DRAK
   July 26, 2016 at 5:50 AM

   Captain,

   Your points about this hype on celibacy by some gurus(Vivekanand,etc) is spot on!
   Infact many years ago I had read that "Brahmacharya" means being/living in/near Brahma, not withholding semen.

   However, one point needs clarity- wasn't the system of Dashnami Sanyasis and taking Sanyas Deeksha started by Adi Shankaracharya himself ??

   Even Vivekananda was initiated into Dashnami Sanyas order. These are the ten orders who give Sanyas with surnames like "Giri", Saraswati", etc.

   So, why did Adi Shankaracharya make this system of Sanyas for people of Grahastha age/ Brahmcharya age??

   Pranam.

   ReplyDelete
   Replies
   ###############################
   Capt. Ajit Vadakayil
   July 26, 2016 at 9:53 AM

   hi d,

   The white invader wrote that Adi Shankaracharya established the Dasanami Sampradaya 1200 years ago. Adi Shankaracharya died 4000 years ago.

   Crypto JEW homosexuals were put as Shankaracharyas of FAKE and backdated mutts created by Jew Rothschild. Sanatana Dharma was hijacked by agents of the white invader.

   They started celibacy ( with women only ), untouchability, animal sacrifices, devadasis , sati , aghori, and all fake traditions. In the four original mutts set up by Adi Shankaracharya only Namboodiris were allowed as heads or acharyas .

   Before the white invader came to India we never heard of sects like Aranya, Ashrama, Bharati, Giri, Parvata, Puri, Sarasvati, Sagara, Tirtha, and Vana. Adi Shankaracharya had nothing to do with this dashnami sampradaya.

   Dashnami sannyasins of above sects wore ochre-coloured robes and put CREMATION PYRE ASH on their foreheads- an unimaginable thing in Sanatana Dharma .
   The white invader wrote LIES that the 4 original mutts were for dashnami sects
   1. Govardhana Puri (Vana / Aranya )
   2. Dvaraka Pitha ( Tirtha, Aashram )
   3. Jyotirmath Pitha, Badrinath ( Giri, Parvat, Sagar)
   4. Sringeri Sharada Peetha ( Puri,Saraswati , Bharathi )

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/06/kanchi-mutt-creation-of-white-invader.html

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/01/my-visit-to-sringeri-mutt-exhuming.html

   FAKE GOTRAS –
   Puri, Saraswati, Bharati : Bhaveswa
   Tirtha, Ashram : Adhigata
   Ban, Aranya : Kashyap
   Giri, Parvat, Sagar : Bhrigu

   JEW ROTHSCHILD CREATED GOTRAS FOR CHITPAVAN JEWS NAY BRAHMINS TOO, WHO DID NOT HAVE A DROP OF BRAHMIN BLOOD IN THEM. NOBODY HEARD OF CHITPAVAN BRAHMINS BEFORE THE WHITE INVADER CAME TO INDIA.

   THE CHITPAVAN JEWS NAY BRAHMINS ( WHITE SKIN / PALE EYES / VERY MEAN ) WERE BENE ISRAEL JEWS FROM KERALA ( MATTANCHERY KOCHI ) WHO WERE DUMPED OFF THE COAST OF KONKAN FROM A ROTHSCHILD SHIP TO WADE ASHORE.

   THESE JEWS PROCREATED WITH LOCALS AND CREATE THE CHITPAVAN PESHWAS WHO WOULD USURP SHAHUS EMPIRE AND THEN RUN OVER INDIA , WITH ROTHSCHILDs GUNS TO SUBDUE THE MOGHALS AND SIKHS .

   MARATHAS HAVE WIND IN THEIR EARS. THEY CRY—WE ARE SO BRAVE , WE DEFEATED MOGHULS AND SIKHS. LIKE WISE SIKHS WITH WIND IN THEIR EARS CRY--WE ARE SO BRAVE , SIKH EMPIRE COULD NOT BE CONQUERED BY THE WHITE INVADER-- OH YEAH? ONLY BECAUSE MAHARAJA RANJIT SINGH HAD A TREATY WITH JEW ROTHSCHILD, WHO USED THIS KINGDOM AS A BUFFER FROM INVADING MUSLIMS .

   YES INDEED —WITH ROTHSCHILDs GUNS!

   http://www.kokanastha.com/htm/adnave.htm

   HERE IS A BOMBSHELL- VIVEKANANDA HAD CHRONS DISEASE ( A JEW MONOPOLISED DISEASE )

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  49. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/07/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_31.html

   I WANT ALL MY READERS TO READ THE POST ABOVE AGAIN

   BAD DAYS HAVE STARTED FOR SRI SRI RAVISHANKAR . .

   NEXT TIME HE GOES TO SOUTH AMERICA AND A COUPLE OF COUNTRIES IN EUROPE THERE ARE ANGRY PEOPLE WHO WILL GET HIM ARRESTED FOR CAUSING BRAIN DAMAGE DUE TO HYPERVENTILATION ( SUDARSHAN KRIYA- SO HUM )

   ReplyDelete
  50. STOP PRESS :

   kancha ilaih SQUEAK nay shephard came on TV couple of years ago.

   he was cracking up from within-- his voice quivered with sheer grief when he cried--THESE HINDU GODS ARE SO VIOLENT, THEY ARE ALL THE TIME KILLING PEOPLE

   to this SQUEAK i must say " hindus gods are all cosmic allegories except vishnu avatars "

   stop moaning that Brahmins did NOT allow shudras to learn vedas – this would be as irresponsible as a brain surgeon allowing his nurse to do brain surgery on a holiday .. vedas went on the oral route for 300 centuries, without losing a syllable , before they were penned down 70 centuries ago ..

   CONDENSATION DOES NOT KILL EVAPORATION--THIS IS A CONCEPT MEANT FOR THE WISE--NOT IDIOTS.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html
   devdutt pattanaik who does NOT understand sanatana dharama comes on TV serials aand denigrated hindusim.

   he thinks that hindu gods are mortals , and their vahanas ( vimanas ) animals and birds.

   see the way amish tripati converted shiva to be a tribal sex started mortal and the white man loved him for it.

   devdutt pattanaik's attitude towards hinduism can be gauged from the post below--

   read the part n blue italics- where shiva is hiding from nandi bull who is waiting in ambush to rape shiva anally . . . reciprocation if you please . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/01/nandi-bull-vahana-and-gatekeeper-of.html

   if he did the same in saudi arabia to islam he would have been beheaded on the streets within an hour.

   this blogsite asks TIMES OF INDIA e-newspaper to stop denigrating Hinduism daily vide its SPIRITUALITY COLUMN.

   devdutt pattanaik must know there is no heaven and hell in Hinduism.

   somebody asked me about old people-- even from kerala-- going to KASHI GHATS to die.

   well in olden days due to the saraswati river underground component, there was a MOBIUS COIL water flow at the ghats . people whose souls departs from this massive SCALAR FIELD gets a boost of ONE astral layer

   same with kailash mountain-- pandavas walked to mount kailash before they died.

   pyramid shaped mount kailash has an ORGONE FIELD due to the golden mean of 1.618 .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/secrets-of-egyptian-pyramids-revealed.html

   THIS BLOGSITE WARNS JNU COMMIE PROFESSORS, NOT TO COOK UP FALSE STORIES ABOUT SANATANA DHARMA . .

   WE DONT WANT COMMIES TO SAVE INDIA..

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete

  51. SOMEONE ASKED ME TO CLARIFY ABOUT HINDU GODS --

   EVERY HINDU GOD SHIVA, VISHNU, PARVATI, LAXMI, GANAPATI etc ARE COSMIC FORCES OF ENERGY . .

   WE HAD 4 VARNAS

   BRAHMINS CONVEYED THE VOLUMINOUS VEDAS FOR 300 CENTURIES WITHOUT LOSING A SYLLABLE .. BEFORE THEY WERE PENNED DOWN 70 CENTURIES AGO . .

   HUMAN DNA WAS DEGRADING AND SUCH MEMORY FEATS WERE GETTING HARD TO GET . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/07/untouchables-capt-ajit-vadakayil.html

   THE BOTTOM THREE VARNAS HAD TO BE CONTENT WITH PURANAS-- OUR GODS WERE PERSONALISED FOR EASY CONSUMPTION AND RETENTION , AMONG THE ILLITERATE AND NOT SO BRIGHT . .

   FOR EXAMPLE: OPERATON DESERT STORM , WAS NOT FOUGHT IN A DESERT STORM. IT IS JUST AN EASY WAY TO REMEMBER . .

   SO THERE IS NO FUCKIN' WAY--

   ######## BRAHMA CAN SCREW HIS OWN DAUGHTER

   ####### SHIVA CAN FUCK THE WIVES OF THE SAPT RISHIS ( GREAT SIPPER STARS ) WHO WERE IN DEEP PENANCE

   #### SHIVA CAN EAT CORPSES OR RAPE NANDI BULL ANALLY

   ##### VISHNU CAN SCREW SHIVAs WIFE BEHIND HIS BACK

   ###### SHIVA AND VISHNU CAN HAVE HOMOSEXUAL ANAL SEX AND PRODUCE LORD AYYAPPA ( NINTH AVATAR OF VISHNU )

   DROHI --ROGUE SRI SRI RAVISHAKAR HAS THE FOLLOWING TO SAY ABOUT SHIVA AND VISHNU PRODUCING A CHILD BY GAY SEX . .

   AND THIS SHAKTI MAGIC OIL PEDDLING DROHI ( WITH A DYED BEARD AND GARGANTUAN PAUNCH ) CLAIMS TO REPRESENT SANATANA DHARMA AS PER ROTHSCHILDs MEDIA . .

   https://twitter.com/srisri/status/410810667176697856?lang=en

   VISHNU AVATARS LIKE RAM, KRISHNA , AYYAPPA WERE MORTALS WHO LIVES ON EARTH WITH 13 STRAND DNA ( NIL JUNK ) AND MORE.

   BRAHMAN , THE MOTHER FIELD , SHEARED OFF PARTS OF ITSELF , AND SEND THEM ON EARTH WITHOUT REDUCING THE SOUL FREQUENCY .

   YOU AND ME WERE SENT DOWN ON EARTH BY REDUCING SOUL FREQUENCY AND WE ( SOULS ) HAD TO EVOLVE TILL WE GOT MOKSHA ( SOULD NOT HACE HIGHEST FREQUENCY ) AND MERGED BACK WITH THE MOTHER BRAHMAN FIELD ON THE 7TH ASTRAL KAYER

   ONLY VISHNU CAN HAVE AVATARS .

   THIS IS BECAUSE VISHNU CONTROLS THE SECOND TEMPLATE OF DVAITA

   VISHNU MEDIATES THE DANCE OF OPPOSITE FORCES ( SHIVA/ BRAHMA -- SAY CONDENSATION/ EVAPORATION )

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html

   JUST IN CASE SHIVA FOLLOWERS GET UPSET THAT VISHNU FOLLOWERS HAVE STOLEN A MARCH OVER THEM - -

   CONSIDER THIS--

   THE THIRD TEMPLATE ( SUPER IMPOSED ON BASE BRAHMAN ) OF SANKHYA CONSISTS OF SHIVA AND HIS WIFE SHAKTI ( PARVATI/ DURGA/ KALI )

   YOU CANNOT HAVE SHIVA WITHOUT VISHNU AND BRAHMA

   YOU CANNOT HAVE SHIVA WITHOUT HIS WIFE PARVATI . . THIS CONCEPT CALLED ADHANEESHWARA DOES NOT MEAN THAT SHIVA IS A TRANGENDER HIJRA AS TOM TOMMED BY BR AMBADKAR, EVR PERIYAR, MAHATMA PHULE, UR ANATHAMURTHY, KALBURGI, PANSARE , DHABHOLKAR etc

   NEPAL WAS A HINDU NATION . .

   ROTHSCHILD COMMIES CONVERTED NEPAL INTO A COMMIE NATION AND GOT THE ROYALTY ELIMINATED

   HOW DID COMMUNISM RISE SO FAST IN NEPAL?

   THEY MADE THE HINDUS SELF LOATHING AND MADE THEM ATHEISTS.

   THE ANNUAL GHADHIMAI ANIMAL SACRIFICE MASSACRE WAS PART OF THIS BRAINWASH.

   THIS BLOGSITE CLAIMS CREDIT FOR STOPPING THIS ANNUAL HORRIBLE ANIMAL MASSACRE . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/11/all-animal-sacrifices-in-hindu-temples.html

   JNU COMMIE PROFESSORS CREATED A COMMIE NEPAL PRIME MINISTER NAMED BABURAM BHATTARAI- WHO WAS INVOLVED IN THE WESTERN SPONSORED NEPAL ROYAL MASSACRE

   AND WHAT DOES OUR APCO MODI DO?

   HE GOES TO ASSAM AND PROPS UP THE HUMAN/ ANIMAL SACRIFICING KAMAKHYA TEMPLE ( ROTHSCHILDs CREATION ) --JUST TO MILK VOTES. .

   http://www.narendramodi.in/pm-modi-offers-prayers-at-kamakhya-temple-in-assam-440177

   WHEN DID MODI LAST SUPPORT A CAUSE FOR HINDUS? . .

   HE BEGGED AND SECURED HINDU VOTES--

   ENSCONSED HIMSELF ON THE PMs CHAIR AND THEN KICKED THE HINDUS ON THEIR COLLECTIVE TEETH ..

   SUCH IS HIS GRATITUDE . INGRATITUDE IS THE GREATEST OF ALL HUMAN VICES .

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  52. Somebody asked me about burial of Jivan Mukhts being BURIED .

   SORRY—

   WE NEVER BURIED OUR JIVAN MUKHTS UNDER THE GROUND .

   WE INTERNED THEM ABOVE THE GROUND IN A MUNIYARA ( WE CALL DOLMENS MUNIYARAS ).

   THEY WERE INTERNED IN YOGA NIDRA POSITON .

   Muniyaras are dolmens ( burial chambers ) made of four stones placed on edge and covered by a fifth stone called the cap stone

   When the white invader came to India we had more than 5000 muniyaras in Kerala alone – all of them on mountain tops of Western Ghats. Today there are just 400 muniyaras in Kerala—ones which were NOT noticed by the white invader.

   https://www.tripadvisor.in/Attraction_Review-g303881-d1371324-Reviews-Muniyara_Dolmens-Munnar_Idukki_District_Kerala.html#photos;geo=303881&detail=1371324

   The white BASTARDS took away these huge slabs of granite by breaking them into pieces. This was an EXTREME form of cultural terrorism, because Europe , Russia , Korea, and the world over were full of Dolmens—of Druids ( ancient Hindu sages )

   http://ancients-bg.com/dolmens-menhirs-cromlechs-the-magical-stones/

   Before 7000 BC, india ruled the whole world ,and there was only ONE religion

   HINDUS NEVER EVER BURIED ANYBODY INDER THE GROUND—VEERASHAIVA LINGAYATHS ( CREATED BY JEW ROTHSCHILD ) PLEASE NOTE

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/03/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo.html

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  53. http://www.huffingtonpost.in/2016/05/27/pinarayi-vijayan-allegedly-once-asked-his-party-members-to-add/

   IN ANY OTHER COUNTRY PINARAYI VIJAYAN WOULD BE THROWN INTO JAIL AND DISQUALIFIED PERMANENTLY FROM ELECTIONS .. TODAY THIS ATHEIST COMMIE IS CM OF KERALA. .

   COMMIE SITARAM YECHURY WANTS TO SHOW THAT COMMIE LEADERS ARE GREAT ADVOCATES OF PEACE WHEN HE WANTS ALL STAKE HOLDERS TO DISCUSS URI TERRORIST ATTACK

   THE TRUTH IS COMMIES ARE THE MOST UNRELIABLE TRAITORS ROOTED IN VIOLENCE WITH NO IDEOLOGY OTHER THAN GRABBING POWER AND LAND USING NAIVE ILLITERATE CADRE--ALWAYS FUNDED FROM ABROAD

   THE FRENCH REVOLUTION WAS THE FIRST COMMIE REVOLUTION-- EVEN BEFORE THE TERM "COMMUNIST" HAD BEEN INVENTED BY JEW ROTHSCHILD ..

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/11/the-french-revolution-conceived-and.html

   ALL THAT WAS GOOD OF FRANCE DIED IN THIS REVOLUTION-- AND FRANCE HAS BEEN RULED BY SLIMY JEWS EVER SINCE .

   I KNOW MORE ABOUT BOLSHEVIK REVOLUTION IN RUSSIA ,CONSIDERING I HAD OFFICERS SAILING WITH ME FROM EVERY EAST EUROPEAN COUNTRY.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/07/exhuming-dirty-secrets-of-holodomor.html

   MARX WAS A GERMAN JEW--A BLOOD RELATIVE OF GERMAN JEW ROTHSCHILD. STALIN, LENIN, TROTSKY AND EVERY REVOLUTION LEADER WAS A JEW . .

   MAO WAS A JEW . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/08/chinese-revolution-biggest-genocide-on.html

   A RUSTIC BIHARI IDIOT WHO WANTS PROMOSSSANN, REVOLUSSANNN, AJJADI , SORE LEAVE , BHYABHASSTA , BHINDOW SEAT etc THINKS HE CAN BE A FUTURE PM OF INDIA . ..

   HE THINKS QUIVERING HIS FOREFINGER WHILE TALKING MINDLESS NONSENSE IS SPEECH . .

   THIS TRAITOR NAMED KANHAIYA KUMAR WANTS RAINBOW COALITION COMMIES / DALITS ..

   MIND YOU COMMIE TELUGU SITARAM YECHURYs WIFE IS EDITOR OF INDIAN EXPRESS. .

   http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/kanhaiya-kumar-calls-for-rainbow-coalition-between-ambedkarites-communists-3038318/

   KANHAIYA KUMAR HAS THE SUPPORT OF NOAM CHOMSKY, COLLEGIUM JUDGES, NHRC, NCM , HUMAN RIGHTS GROUPS AND FOREIGN FUNDED TROJAN HORSE NGOs WHO RUN THE RED CORRIDOR . .

   AS SOON AS HE CAME OUT OF JAIL HE SPAKE -- PULLISSS NEH YECHOOOOREEE SAHAAB KOH GAALI DEEEYA .

   TEE HEEEEEE

   LISTEN CAN SITARAM YECHURY WIN AN ELECTION ANYWHERE IN INDIA . . LET HIS INDIAN EXPRESS EDITOR WIFE SEEMA CHISTI DO ALL THE CAMPAIGNING -KARKE DIKHA

   WE KNOW HIS SPONSORS IN RAJYA SABHA.

   WE MUST ABOLISH RAJYA SABHA-- MOST MPs ARE ON FOREIGN PAYROLL . . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/abolish-rajya-sabha-capt-ajit-vadakayil.html

   ROTHSCHILD MADE SURE THAT PRESIDENT CANNOT DISSOLVE THE RAJYA SABHA AND THIS HOUSE OF LORDS ( IN HIS POCKET ) CAN VETO ANY BILL PASSED BY LOK SABHA.

   WHITHER DEMOCRACY ?

   COLLEGIUM SYSTEM IS LIKE JNU -- ATHEIST COMMIES RULE THE ROOST . .. ALL THIS IS CONTROLLED FROM ABROAD. .

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  54. jew rothschild has started pushing for ban ki moon as the next president of south korea

   i want my readers to conduct an experiment --NOW

   google the words below-

   "BAN KI MOON SOUTH KOREA PRESIDENT"

   now put the time frame for 24 HOURS and see what you get on the first FEW pages

   you will find hundreds of newspapers with the headline

   "Who's next? A look at South Korean presidential contenders"

   JEW ROTHSCHILD TRIED THE SAME WITH HILLARY CLINTON IN USA

   THE FOUL PLAN OF JEW ROTSHCHILD FELL PHUTTTT ON ITS FACE

   google buried ajit vadakayil, as my posts were anti-hillary

   it did not work !

   ReplyDelete
   Replies
   ##############
   Capt. Ajit Vadakayil
   December 11, 2016 at 8:47 AM

   https://www.rt.com/news/369713-yemen-starving-to-death/

   WAR CRIMINAL BAN KI MOON IS BEING REWARDED FOR HELPING ZIONIST JEWS TO INSTALL CRYPTO JEW HADI AS THE PRESIDENT OF YEMEN IN THE PLACE OF MUSLIM SALEH

   SAUDI ARABIAs RULING CRYPTO JEW AL SAUD BLOODLINE DYNASTY ( INSTALLED BY JEW ROTHSCHILD ) IS DOING A JOB FOR THEIR JEWISH MASTERS IN ISRAEL

   THOUSANDS OF INNOCENT YEMENI WOMEN AND CHILDREN HAVE BEEN KILLED BY SAUDI AIR BOMBING

   HAS A SINGLE MUSLIM LEADER OF MULLAH IN INDIA OR PAKISTAN EVER CONDEMNED THE GENOCIDE IN YEMEN?

   WHY ?

   ONLY THIS BLOGSITE HAS BEEN OBJECTING.

   THE MULLAHS OF INDIA WHO OBJECTED TO THE JUDICIARYs TRIPLE TALAQ RULING

   MUSLIMS OF INDIA DO THIS EXPERIMENT ON THEM ( MOST ARE CRYPTO JEWS CHOSEN BY FOREIGN JEWS )

   MOST OF THEM WILL NOT HAVE A ZEBIBA MARK

   IF THEY DO HAVE A ZEBIBA MARK LIKE HAFEEZ SAEED , CATCH THEM AND CONDUCT A WHITE "TALCUM POWDER NAMAAZ TEST" LIKE IN THE BLOGPOST BELOW--

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/07/cracked-heels-and-prayer-marks-capt.html

   check out if their zebiba prayer mark obtained after decades of bending down to allah --coincides with the white talcum powder mark

   i can assure you that almost all of them will be rogues who made a zebiba mark with acid on their foreheads

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete

  55. Capt. Ajit VadakayilDecember 13, 2016 at 12:32 PM

   Dharma Samsthapana
   December 13, 2016 at 12:03 PM

   Namaste Captain

   Almost all newspapers today published about Methane problem ,beef,pesticide lobby's contribution to global warming , well done Captain

   ReplyDelete
   Replies
   ############################
   Capt. Ajit Vadakayil
   December 13, 2016 at 12:29 PM

   THE NEXT PROBLEM IS NITROUS OXIDE

   THERE IS NO CARBON IN THE FORMULA OF NITROUS OXIDE AS IT DOES NOT FIT INTO THE CARBON CREDIT/ OFFSET CALCULATIONS FROM WHICH JEWS MINT MONEY OUT OF THIN AIR

   BEEF LOBBY/ NITRO FERTILSER LOBBY / GM LOBBY/NITRO EXPLOSIVES LOBBY ARE ALL RESPONSIBLE

   DESPITE TELLING MODI AGAIN AND AGAIN AND AGAIN-- HE JUST IGNORED THIS BLOGSITE.

   MODI KNOWS SHIT AND HIS TEAM IS PACKED WITH MINDLESS CHOOTS

   If the GLOBAL WARMING POTENTIAL ( GWP ) is 1 for Carbon Dioxide, it is 302 for Nitrous oxide and 104 for Methane over a 20 year period.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/04/most-potent-greenhouse-gases-nitrous.html

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/06/methane-time-bomb-arctic-ice-meltdown.html

   DOES NOT MATTER

   THIS BLOGSITE WILL ASK DONALD TRUMP TO DO THE NEEDFUL

   MODI CAN DREAM OF HIS NOBEL PRIZE FROM JEW ROTHSCHILD

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  56. http://timesofindia.indiatimes.com/sports/cricket/news/bcci-v-lodha-host-matches-at-venues-that-have-complied-with-sc-order/articleshow/55994302.cms

   DOES SUPREME COURT UNDERSTAND THE MEANING OF PERJURY ?

   EVERY CITIZEN HAS FUNDAMENTAL RIGHTS UNDER OUR CONSTITUTION --AND SUPREME COURT CANNOT CHANGE THAT...

   WE MUST DISMANTLE THE COLLEGIUM JUDICIARY AND REBUILD IT… .

   In USA the attorney General interprets the laws that govern executive departments, and examines alleged violations of federal laws….

   In India our attorney general does NOT know his powers. He was there as witness when the Supreme court slapped CONTEMPT OF COURT on ex-CJI Katju for a blog he wrote . …

   SORRY-- CONTEMPT OF COURT CANNOT BE APPLIED TO THINGS WHICH HAPPENED OUTSIDE THE COURT ….

   IF THE SUPREME COURT JUDGE IS SO AGGRIEVED BY THE BLOG AND CONSIDERS IT A " LYING PERSONAL ATTACK" HE HAS TO USE THE LAW -- WHICH APPLIES . …DEFINITELY NOT "CONTEMPT OF COURT "-- 100%.....

   CONTEMPT OF COURT APPLIES WHEN THE COURT IS IN SESSION AND SOMEONE IN THE COURT RELATED TO THE CASE UNDERMINES THE JUDGE'S AUTHORITY REPEATEDLY . …

   CONTEMPT OF COURT CANNOT BE APPLIED ALONG THE LENGTH AND BREATH OF INDIA ( ON LAND/ UNDER GROUND/ IN SPACE ) , AS IT IS MEANT WITHIN THE CONFINES OF A WEE BRICK AND CEMENT BUILDING COURT ROOM --------

   ONE STUP1D JUDGE HAD SLAPPED BOTH "SEDITION" AND "CONTEMPT OF COURT " ON ARUN JAITLEY FOR SAYING CONSTITUTION DOES NOT SUPPORT "COLLEGIUM SYSTEM" BUT ONLY NJAC ….

   THIS JUDGE WILL NEVER BE PROMOTED AGAIN . …

   IF OUR SYSTEM WORKS RIGHT, THIS JUDGE WILL BE SACKED AND FINED --AS ARUN JAITLEY IS A CABINET MINISTER ….

   WE THE PEOPLE OF INDIA WILL NOT ALLOW FAILED LAWYERS ( BOTTOM OF THE SCHOOL CEREBRAL BARREL ) TURNED COLLEGIUM JUDGES TO ACT GOD. …

   WE THE PEOPLE OF INDIA DO NOT WANT LOSER LAWYERS TO BECOME JUDGES--RATHER THERE MUST BE A NATION WIDE EXAM ( LIKE IIT/ IAS ) TO CHOOSE JUDGES . …

   MOST OF THESE LOSER LAWYERS BECAME JUDGES TO C0CK A SNOOK AT THEIR SUCCESSFUL COLLEAGUES WHO DROVE MERCEDES CARS WHILE THEY FOOT SLOGGED WITH HAWAI CHAPPALS ….

   OUR FAILED LAWYERS TURNED COLLEGIUM JUDGES DO NOT HAVE THE CEREBRAL WHEREWITHAL TO UNDERSTAND THAT SANE/ FAIR JUDGMENTS MUST BE WITHIN THE PERIMETER OF CONTEXT --AND NATURAL JUSTICE MUST BE INHERENT....

   THE MELORDS CANT EVEN UNDERSTAND THE MEANING OF CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE ...

   THIS IS WHY NAXALS LOOK INTO THE CAMERA AND SAY--WE TRUST OUR SUPREME COURT... --

   FOR FAKE WITNESSES CAN BE PRODUCED OUT OF THIN AIR BY FOREIGN MONEY ( LIKE TEESTA SETALVAD )….

   WE KNOW THE NEXUS BETWEEN COLLEGIUM JUDICIARY / NHRC/ NCW/ NCM / HUMAN RIGHTs ORGs …WITH NAXALS ........

   NAXALS ARE NOW POURING INTO KERALA JUNGLES AS THE COMMIE KERALA GOVT WILL SAVE THEM , IF CAUGHT…….

   go0gle for the blogposts below-----

   read all 8 parts of post below ................

   COMMUNIST , MAOIST , NAXALITE MOVEMENTS IN INDIA EXHUMED VADAKAYIL.......

   read all seven parts of post below----- ......................

   FOREIGN FUNDED TROJAN HORSE NGOs , PIL, JUDICIAL OVERREACH, UNHOLY NEXUS VADAKAYIL ...........

   capt ajit vadakayil...

   ReplyDelete
   Replies
   1. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/02/naive-sailor-locking-ig-tank-entry.html

    THE COLLEGIUM MELORD JUDGES WERE THE BOTTOM OF THE SCHOOL CEREBRAL BARREL..

    I HAVE CLASS MATES WHO ARE NOW JUDGES ... I KNOW THEIR INTELLECT.....

    THEY BECAME LAWYERS AND HAD NO CASES.. THEIR COLLEAGUES BOUGHT HUGE BUNGLOWS AND MERCEDES CARS ..

    TO SPITE THEIR RICH COLLEAGUE LAWYERS , THESE LOSER LAWYERS BECAME JUDGES .

    LATER WHEN THEY GET INTO HIGH COURT AND SUPREME COURT THEY WEAR THREE PIECE SUITS AND TIE IN HOT WEATHER -- AND LOOK MAHAAAAA IMPORTANT--

    THEY BEHAVE LIKE KINGS..

    HOWEVER THEIR INTELLECT REMAINS SAME.. PATHETIC..

    IN THE PORT ABOVE A WHITE SKINNED EUROPEAN OIL MAJOR INSPECTOR COMES TO VET MY SHIP ..

    HE DOES NOT HAVE THE BRAINS TO CLEAN MY SHIPs TOILET , LEAVE ALONE CROSS SWORDS WITH CAPT AJIT VADAKAYIL
    ..

    MY FRUSTRATION IS APPARENT..

    I CAN TELL YOU THAT , IT THAT THE LAST INSPECTION OF THIS WHITE COCKY BUT IGNORANT MAN...

    I GAVE A BAD REPORT AGAINST HIM... HIS OWN REPORT AGAINST MY SHIP, KILLED HIM...

    ONLY SELECT / VERY SENIOR CAPTAINS CAN DO THIS..

    capt ajit vadakayil
    ..

    Delete
  57. Capt. Ajit Vadakayil
   November 20, 2014 at 5:46 PM

   SUBJECT : Devotees bathed Rampal in milk, then used it to make kheer, locals say . Rampal denounces trinity of Brahma, Vishnu, Mahesh.Instead he recommends poet Kabir as the 'supreme god'. He claims all major religious scriptures name Kabir as the supreme god .
   ##########################
   IMPORTANT . IMPORTANT . IMPORTANT . ALL INDIANS .

   ALL DASAS OF BHAKTI MOVEMENT ARE FAKE BACK DATED CREATIONS OF THE WHITE INVADER - , TO DIVIDE AND RULE , MAKE THE HINDUS SELF LOATHING, AND DRIVE FISSURES INTO HINDUSIM .

   kabirDAS of immaculate conception , who floated on a lotus leaf ( like krishna ) down ganges river to be found by a Muslim weaver couple did NOT exist . hence the question of sant rampal being a re-incarnation of kabirdas does NOT arise at all .

   kaliDAS who wrote about the FAKE mistress of lord krishna RADHA did not exist . so did surDAS who extolled the virtues of the FAKE radha . rothschild included verses of surdas in the holy book of sikhs guru granth sahib .

   tulsiDAS who wrote about lord rama abandoning his pregnant wife sita who then delivered twins luv/ kush did not exist . Valmiki ramayana has no FAKE agnipariksha .

   raviDAS and chandiDAS who again extolled the virtues of the FAKE mistress of krishna radha did NOT exist . krishna did NOT have 16000 virgin gopikas in vrindavan rather 16000 are dhatus of shasrara chakra .

   punch into google search -
   KALIDASA DID NOT EXIST VADAKAYIL .

   and

   UNKNOWN HISTORY OF SIKHS AND SIKHISM , PAWNS IN DIVIDE AND RULE POLICY OF BRITISH EMPIRE VADAKAYIL .

   THE WHITE INVADER DIVIDED INDIA DURING SLAVERY . IT IS DISMAYING THAT IN FREE INDEPENDENT INDIA THE BENAMI MEDIA HAS DIVIDED US MORE .
   Indians wake up !

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
   Replies
   ############

   Roshan Raghunathan
   December 23, 2016 at 10:51 PM

   Ajit why do you say that Kabir never existed? Any particular reason because it's very interesting especially seeing how his dohas are now a part of public consciousness.

   Delete
   ###########
   Capt. Ajit Vadakayil
   December 24, 2016 at 2:03 AM

   have you heard the CHOOT LUND dohas of kumar vishwaas ?

   it is better in intellectual content as per KOTA educated IIT students and professors .

   WAAH WAAH KYA BAATH HAI-- JEEYO RAJA JEEYO

   NOIDA KA CHOOT AND LUND

   https://www.youtube.com/watch?v=crIvZm6TeI0

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  58. TIME TO PASTE THE WHITE MANs LIE –WHO HAS CLAIMED THE ANCIENT KERALA ASTROLOGY GEAR FOR THEMSELVES .

   MY REVELATIONS WILL NOW JUMP TO 25.5% ..

   WHEN I WROTE THAT ANCIENT KERALA NAVIGATORS TRADED WITH CRETE –ALL RIDICULED AND ROLLED IN EXTREME SARCASM

   Antikythera mechanism is an astrological instrument and belongs to ancient Kerala Navigators. This instrument was found in the NW coast of Crete.

   https://www.youtube.com/watch?v=MqhuAnySPZ0

   In ancient days only Kerala had the knowledge of astronomy and astrology.. The front dial has two concentric, circular scales that represent the path of the ecliptic through the heavens and only India knew of precession those days..

   The outer ring is marked off with the days of the 365-days of the Indian calendar. .

   On the inner ring, there is a second dial marked with the Vedic signs of the Zodiac and it is divided into degrees..The mechanism has a Rose wood casing with a front and a back door

   TO CLAIM THAT THE INVENTION IS GREEK THE ROGUES HAVE KICKED BACK THE INSTRUMENT IN TIME TO 200 BC.

   BY THIS TIME THE GREEKS WERE STUDYING ASTRONOMY IN KODUNGALLUR UNIVERSITY BELONGING TO THE CALICUT KING ( MY HOMETOWN ).

   URANUS ( SHWETA ) , NEPTUNE ( SHYAMA ) AND PLUTO (TEEVRA ) WAS NOT USED IN KERALA ASTROLOGY –SAME WITH THIS INSTRUMENT.

   THIS INSTRUMENT CANNOT BE MADE WITHOUT DEEP KNOWLEDGE OF CALCULUS.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/12/108-numerical-equivalent-of-hindu-king.html

   There are 54 gears inside this instrument in Shiva Shakti format –in consonance with the Hindu King Mantra 108—this instrument was meant to move perpetually .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/01/isaac-newton-calculus-thief-capt-ajit.html

   IN THE POST—THEARANMULA MIRROR , THE RUDRAKSHA MALA , IVORY COMB AND NANDI HUMPED BULL BELONGS TO KERALA

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/true-founder-of-christianity-jesus.html

   THIS BLOGSITE WILL EXPOSE THE IMMORAL THEFTS OF THE WHITE MAN. I HAVE NOT EVEN STARTED SERIOUSLY .

   THE ROMAN EMPEROR CREATED THE BIBLE IN 325 AD, WITH HELP FROM SAGES FROM KERALA.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/10/the-huge-statue-of-colossus-of-rome-at.html

   THE ENTIRE ROMAN SENATE WAS PAGAN ( HINDU THOSE DAYS )

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_17.html
   IT IS PAYACK TIME.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Antikythera_mechanism

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  59. ALL HINDU GODS ARE COSMIC ALLEGORIES EXCEPT THE HUMAN AVATARS OF VISHNU VAMANA, PARASHURAMA, RAM, KRISHNA AND AYYAPPA

   THESE VISHNU AVATARS HAD 13 STRAND DNA AND MORE

   MAHARISHIS HAD 12 STRAND DNA - NIL JUNK

   YOU AND ME --MERE MORTALS HAVE 2 STRAND DNA 97% JUNK...

   JESUS CHRIST NEVER EXISTED

   JESUS CHRIST WAS COOKED UP BY THE ROMAN EMPEROR AT THE FIRST COUNCIL OF NICEA IN 325 AD

   TILL 325 AD NOBODY HEARD OF JESUS CHRIST--THOUGH ALL HEARD OF A SAGE FROM KERALA KNOWN AS APOLLONIUS

   THE BIBLE COSMIC BLUE PRINT WAS WRITTEN IN KODUNGALLUR UNIVERSITY OWNED BY THE CALICUT KING ( MY HOMETOWN )

   CHECK OUT THE AREAS WHERE I HAVE RIDICULED "APUN BHI COSMIC ALLEGORY " IN THE POST BELOW---

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_17.html

   I AM TRAINED IN ASTRONOMY BEING A MASTER MARINER. IN MY FIRST 8 YEARS OF COMMAND I DID NOT HAVE A GPS MY SHIP.

   WE USED SUN AND STARS --SEXTANT NAVIGATION

   ALL THOSE WHO THINK CAPT AJIT VADAKAYIL IS AN IDIOT ( INCLUDES MY DETRACTORS ) RAISE YOUR HANDS

   GOOD !

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/10/the-huge-statue-of-colossus-of-rome-at.html

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  60. Two years ago , icy water inundated the Internet in what may have been the online equivalent of the largest chain letter ever—the ALS Ice Bucket Challenge.

   In endless autoplaying Facebook videos, people hoisted buckets filled with ice water, announced their philanthropic intentions, and upended the buckets over their heads in a ridiculous manner . Breathless, they would nominate a few friends, demanding that they do the same upon penalty of a charitable donation to ALS.

   In India we had few whores showing their camel toe

   The Ice Bucket Challenge was immensely successful—a break-the-Internet phenomenon that spread all the way up to President Obama.

   ALS Association (ALSA), raked in more then 125 million USD. Most of the money disappeared into the pockets of Jews.

   LET ME TELL THESE IDIOTS—YOU CANT DO BRAIN EXPERIMENTS ON RATS.

   THE REASON IS ONLY HUMANS PLUS A COUPLE OF MAMMALS LIKE ELEPHANTS, DOLPHINS , BONOBOS ETC PASS THE CONSCIOUS MIRROR AND COLOUR TEST

   GOOD MONEY WASTED.

   FUCK YOUR NECROSTATIN EXPERIMENTS.

   LISTEN UP- YOU CUNTS .

   AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS (ALS) is a form of motor neuron disease .. a progressive neurodegenerative disease

   One famous ALS survivor is the physicist Stephen Hawking, who was born in 1942 and developed ALS when he was only 21 years old. He has suffered from the disease for 52 years and is still alive. His symptoms have slowly worsened over time, however. He uses a wheelchair to move around and needs special equipment in order to communicate with others.

   Stephen Hawking's long life with ALS is unusual.

   When you have Multiple sclerosis MS, your body attacks the myelin sheaths in your brain and spinal cord. When myelin sheaths are damaged, signals from your brain to other parts of your body get short-circuited.

   ALS breaks down the actual nerve cells in your brain and spinal cord. These cells, called motor neurons, are in charge of the voluntary muscles in your arms, legs, and face. You lose control of your motor functions, and as the motor neurons break down, the myelin sheaths harden. Most people with ALS live 5 years or less after their diagnosis..

   As the disease progresses, the patient gradually loses their ability to move, speak, chew, swallow, and breathe. The patient usually dies prematurely due to respiratory failure. There are two types of cells in the human nervous system: neurons and glial cells. The neurons transmit nerve impulses, which are traveling electrochemical signals.

   These signals are essential in order to keep us alive. Neurons need the help of glial cells in order to do their job, however. Glial cells have many essential functions. The brain actually contains more glial cells than neurons. ALS is characterized by gradual degradation and death of neuronal axons.

   An enzyme called RIPK1 ( receptor-interacting protein kinase 1 )stops myelin production in affected individuals, causing damage to neurons.. The aberrant behavior of an enzyme called RIPK1 damages neuronal axons by disrupting the production of myelin, the soft gel-like substance enveloping axons to insulate them from injury. RIPK1 as a key regulator of inflammation and cell death.

   When RIPK1 is out of control, it can spark axonal damage by setting off a chemical chain reaction that culminates in stripping the protective myelin off of axons and triggering axonal degeneration—the hallmark of ALS.

   RIPK1, inflicts damage by directly attacking the body’s myelin production plants—nerve cells known as oligodendrocytes, which secrete the soft substance, rich in fat and protein that wraps around axons to support their function and shield them from damage.. he activity of RIPK1 could be blocked by a chemical called necrostatin-1.


   Glial cells surround neurons.
   More women than men get MS.
   ALS is more common in men.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2017/02/vaccine-induced-encephalitis-mylelin.html

   YOU CAN USE RAMAN SCATTERING ( SRS ) MICROSCOPY FOR MYELIN PERUSAL.

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  61. BHARAT name does NOT come from the FAKE “BHARAT” -- a FAKE character created by FAKE kalidasa .

   the FAKE son of FAKE dushyanata and FAKE shakuntala was created by FAKE kalidasa

   WE IN INDIA NEVER HEARD OF KALIDASA TILL THE WHITE INVADER CAME TO INDIA

   ALL DASAS ARE FAKE AND BACKDATED CREATIONS OF JEW ROTHSCHILD

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/06/kalidasa-did-not-exist-jainism-is.html

   THE REAL BHARATA IS SON OF RISHABA ( 8190 BC )

   SVAYAMBHUVA MANU ( 8275 BC ) — PRIYA VARTA ( 8255 BC )- AGNIDHARA – NABHI RAJA -- RISHABHA (8190 BC ) – BHARATA ( 8165 BC ) .

   HOWEVER BHARATA HAS NOTHING TO DO WITH THE NAME OF A MORTAL NAMED BHARATA WHO RULED THIS PLANET ..

   BHARATA IS AN AMAZING CONCEPT OF SHABDA BRAHMAN

   BHAVA / RAGA/ TALA --BHA-RA-TA

   BHAva / the eight natural emotional states-- RAga / the melodic framework---- TAla / time cycle --- BHARATA

   LIES BY JEW ROTHSCHILD WILL NOT WORK ANYMORE

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete
  62. I WAS IN GREECE FOR NEARLY A MONTH IN 1975-- SCARAMANGA SHIPYARD PIRAEUS ( ATHENS )

   EVERY EVENING I USED TO WALK UP TO THE RUINS OF ACROPOLIS AND PARTHENON

   I HAVE EXPLORED EVERY INCH OF GREEK RUINS ELSEWHERE

   GREEK TEMPLES WERE ALL HINDU

   IF YOU COMPARE GREEK AND ROMAN RUINS WITH HAMPI--THEY ARE JUST PIECES OF SHIT

   WE GET IMPRESSED BY THE SIGHT OF WHITE MARBLE AGAINST BLUE SKIES

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/01/ruined-city-of-hampi-capt-ajit.html

   70% OF HAMPI IS DESTROYED- THE STONES CARTED AWAY AND USED BY MOGHULS TO BUILD THEIR MONUMENTS WITH CARVED PORTIONS INWARDS ( HIDDEN )

   JEW ROTHSCHILD CONVERTED MANY TEMPLES TO VITTALA ( VITHOBA/ PANDURANGA / ) TEMPLES. VITTALA IS A GOD CREATE BY JEW ROTHSCHILD FOR CHITPAVAN JEWS

   https://www.youtube.com/watch?v=UOFoQ70m6Z8

   IMAGINE THE HAMPI RUINS COATED BY A SILVER VENEER !!

   https://www.youtube.com/watch?v=ChchmDc_OhI

   EVEN THE GREEKS KNOW THAT THEIR ENTIRE KNOWLEDGE IS FROM INDIA .. AFTER WE BLACKBALLED GREEKS ( STEALING KNOWLEDGE AND PATENTING IT IN OWN NAMES ) -- GREEK GLORY FELL PHUTTTTTTTTT

   THEN THE WHITE MAN WAS REDUCED TO USING ARABS AS MIDDLEMEN -- BUY KNOWLEDGE FOR GOLD .. KODUNGALLUR UNIVERSITY SOLD TRANSLATED TO ARABIC KNOWLEDGE FOR GOLD .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/mansa-musa-king-of-mali-and-sri.html

   capt ajit vadakayil
   ..

   ReplyDelete