Monday, July 18, 2016

SANATANA DHARMA , HINDUISM EXHUMED AND RESURRECTED, PART 52 - CAPT AJIT VADAKAYILTHIS POST IS A CONTINUATION OF PART 51 , BELOW-NONE OF THE SO CALLED ANCIENT CIVILIZATIONS OF THE PLANET HAVE LEFT BEHIND ANYTHING OF CEREBRAL VALUE IN WRITING-- ABSOLUTELY  NOTHING !!     

80% OF OUR VEDAS ( SAMHITAS/ BRAHMANAS/ ARANYAKAS/ UPANSIHADS) HAVE BEEN STOLEN / DESTROYED BY THE WHITE INVADER.    

THE JEALOUS WHITE MAN  POST DATED OUR ANCIENT WORKS PENNED DOWN IN 5000 BC,   TO SUIT THEIR UNDERSTANDING OF BIG BANG DATED AT A RIDICULOUS 4004 BC.    

IN THIS INTERNET AGE, IT IS PAY BACK TIME !   

THE WORLD SHALL KNOW THE GLORY OF ANCIENT INDIA  !! 
CHECK OUT THE SOUND OF  PATANJALI SUTRAS PENNED DOWN 7000 YEARS AGO, WHEN THE REST OF THE WORLD WERE RUNNING AROUND NAKED DOING GRUNT GRUNT


CHAPTER I-  SAMADHI PADA-   CONTEMPLATION
atha yoganushasanam
yogashchittavrittinirodhah
tada drashtuh svaroope avasthanam
vrittisaroopyam itaratra
vrittayah pangchatayyah klishta aklishtah
pramannaviparyayavikalpanidrasmritayah
pratyakshanumanagamah pramanani
viparyayo mithyajnanam atadroopapratishtham
shabdajnaananupati vastushoonyo vikalpah
abhavapratyayalambana vrittirnidra
anubhootavishayasanpramoshah smritih
abhyasavairagyabhyan tannirodhah
tatra sthitau yatno abhyasah
sa tu dirghakalanairantaryasatkarasevito dridha-bhoomih
drishtanushravikavishayavitrishnnasy vashikarasamjna vairagyam
tatparan purushakhyatergunnavaitrishnyam
vitarkavicharanandasmitaroopanugamatsanprajnatah
viramapratyayabhyasapoorvah sanskarashesho anyah
bhavapratyayo videhaprakritilayanam
shraddhaviryasmritisamadhiprajnapoorvaka itaresham
tivrasanveganam aasannah
mridumadhyadhimatratvat tatopi visheshah
eeshvarapranidhanad va
kleshakarmavipakashayairaparamrishtah purushavishesh eeshvarah 
tatra niratishayan sarvajntvabijam 
sa poorvesham api guruh kalenanavachchhedat
tasya vachakah prannavah
tajjapastadarthabhavanam 
tatah pratyakchetanadhigamopyantarayabhavashch
vyadhistyanasanshayapramadalasyaviratibhrantidarshanalabdhabhoomikatvanavasthitatvanichittavikshepastentarayah
duhkhadaurmanasyanggamejayatvashvasaprashvaavikshepasahabhuvah
tatpratishedhartham ekatattvabhyasah
maitreekarunamuditopekshanansukhaduhkhapunyapunyavishayananbhavanatashchittaprasadanam
prachchhardanavidharanabhyan va prannasya
vishayavati va pravrittirutpanna manasah sthitinibandhini
vishoka va jyotishmati
vitaragavishayan va chittam
svapnanidrajnanalambanan va
yathabhimatadhyanad va
paramanu paramamahattvantosya vashikarah
ksheennavritterabhijatasyevmanergrahitrigrahannagrahyeshutatsthatadangjanatasamapattih
tatra shabdarthajnanavikalpaih sankeerna savitarka samapattih
smritiparishuddhausvaroopashoonyevarthamatranirbhasa nirvitarka
etayaiva savichara nirvichara cha sookshmavishaya vyakhyata 
sookshmavishayatvan chalinggaparyavasanam
ta eva sabijah samadhih
nirvicharavaisharadye adhyatmaprasadah
rtanbhara tatr prajna
shrutanumanaprajnabhyam anyavishayaa vishesharthatvat
tajjah sanskaro nyasanskarapratibandhi
tasyapi nirodhe sarvanirodhannirbijah samadhih

CHAPTER II - SADHANA PADA-- PRACTISE

tapahsvadhyayeshvarapranidhanani kriyayogah
samadhibhavanarthah kleshatanookaranarthashch
avidyasmitaragadveshabhiniveshah kleshaah
avidya kshetram uttareshanprasuptatanuvichchhinnodaranam 
anityashuchiduhkhanatmasunityashuchisukhatmakhyatiravidya
drigdarshanashaktyorekatmatevasmita
sukhanushayi raagah
duhkhanushayi dveshah
svarasavahi vidushopi tatharoodho bhiniveshah
te pratiprasavaheyah sookshmah
dhyanaheyastadvrittayah
kleshamoolah karmashayodrishtadrishtajanmavedaniyah
sati moole tadvipako jatyayurbhogah
te hladaparitapafalah punyapunyahetutvat
parinamatapasanskaraduhkhairgunnavritti -virodhaccha duhkham eva sarvan vivekinah
heyan duhkham anagatam
drashtridrishyayoh sanyogo heyahetuh
prakashakriyasthitishilan bhootendriyatmakanbhogapavargarthan drishyam
visheshavisheshalinggamatralinggani gunnaparvani
drashta drishimatrah shuddhopi pratyayanupashyah
tadarth eva drishyasyatma
kritarthan prati nashtam apyanashtantadanyasadharannatvat
svasvamishaktyoh svaroopopalabdhihetuh sanyogah
tasya heturavidya
tadabhavat sanyogabhavo hanan taddrisheh kaivalyam
vivekakhyatiraviplava hanopayah
tasya saptadhaa prantabhoomih prajna
yogangganushthanad ashuddhikshaye jnanadiptira vivekakhyateh
yamaniyamasanapranayamapratyaharadharanadhyanasamadhayo-a-shtava anggani
ahinsasatyasteyabrahmacharyaparigraha yamah
jatideshakalasamayanavachchhinnahsarvabhauma mahavratam
shauchasantoshatapahsvadhyayeshvarapranidhanani niyamah
vitarkabadhane pratipakshabhavanam
vitarkaa hinsadayah kritakaritanumoditalobhakrodhamohapoorvakamridumadhyadhimatra duhkhajnananantafala itipratipakshabhavanam
ahimsapratishthayam tatsannidhau vairatyagah
satyapratishthayam kriyafalashrayatvam
asteyapratishthayam sarvaratnopasthanam
brahmacharyapratishthayam viryalabhah
aparigrahasthairye janmakathantasanbodhah
shauchat svanggajugupsa parairasansargah
sattvashuddhisaumanasyaikagryendriyajayatmadarshanayojnatvani cha
santoshad anuttamah sukhalabhah
kayendriyasiddhirashuddhikshayat tapasah
svadhyayad ishtadevatasanprayogah
samadhisiddhirishvarapranidhanat
sthirasukham aasanam
prayatnashaithilyanantasamapattibhyam
tato dvandvanabhighatah
tasmin sati shvasaprashvasayorgativichchhedah pranayamah
bahyabhyantarastambhavrittihdeshakalasankhyabhih paridrishto dirghasookshmah
bahyabhyantaravishayakshepi chaturthah
dharanasu ch yojnata manasah
svasvavishayasanprayoge chittasy svaroopanukarivendriyanan pratyaharah

CHAPTER III – VIBHOOTI PADA - MANIFESTATION 

deshabandhashchittasya dharana
tatra pratyayaikatanata dhyanam
tad evarthamatranirbhasan svaroopashoonyam iva samadhih
trayam ekatra sanyamah
tajjayat prajnaalokah
tasya bhoomishu viniyogah
trayam antaranggan poorvebhyah
tad api bahiranggan nirbijasy
vyutthananirodhasanskarayorabhibhavapradurbhavaunirodhakshannachittanvayo nirodhaparinamah
tasya prashantavahita sanskarat
sarvarthataikagratayoh
kshayodayau chittasyasamadhiparinamah
tatah punah shantoditau tulyapratyayauchittasyaikagrataparinamah
etena bhootendriyeshu dharmalakshanavasthaparinama vyakhyatah
shantoditavyapadeshyadharmanupati dharmi
kramanyatvan parinamanyatve hetuh
parinamatrayasanyamadatitanagatajnanam
shabdarthapratyayanam itaretaradhyasat sankarahtatpravibhagasanyamat sarvabhootarutajnanam
sanskarasakshatkaranat poorvajatijnanam
pratyayasy parachittajnanam
na cha tat salambanan,tasyavishayibhootatvat
kayaroopasanyamat tadgrahyashaktistambhe chakshuhprakashasanprayogentardhanam
etena shabdadyantardhanamuktam
sopakraman nirupakraman cha karma tatsanyamad aparantajnanam, 
arishtebhyo va
maitryadishu balani
baleshu hastibaladini
pravrittyalokanyasat sookshmavyavahitaviprakrishtajnanam
bhuvanajnanan soorye sanyamat
chandre taravyoohajnanam
dhruve tadgatijnanam
nabhichakre kayavyoohajnanam
kanthakoope kshutpipasanivrittih
koormanadyan sthairyam
moordhajyotishi siddhadarshanam
pratibhad va sarvam
hridaye chittasanvit
sattvapurushayoratyantasankeernnayohpratyayavishesho bhogah pararthatvat
svarthasanyamat purushajnanam
tatah pratibhashravannavedanadarshasvadavarta jayante
te samadhavupasargaa vyutthane siddhayah
bandhakarannashaithilyat pracharasanvedanach chchittasya parashariraveshah
udanajayajjalapangkakantakadishvasangg utkrantishch
samanajayat prajvalanam
shrotrakashayoh sanbandhasanyamad divyan shrotram
kayakashayoh sanbandhasanyamalaghutoolasamapatteshchakashagamanam
bahirakalpita vrittirmahavideha tatahprakashavarannakshayah
sthoolasvaroopasookshmanvayarthavattvasamyamadbhootajayah
tatoanimadipradurbhavah kayasanpattaddharmanabhighatashch
roopalavanyabalavajrasanhananatvani kayasanpat
grahannasvaroopasmitanvayarthavattvasanyamad indriyajayah
tato manojavitvan vikarannabhavah pradhanajayashch
sattvapurushanyatakhyatimatrasysarvabhavadhishthatritvam sarvajnatritvan cha
tadvairajnadapi doshabijakshaye kaivalyam
sthanyupanimantrane sanggasmayakarannanpunah anishtaprasanggat
kshannatatkramayoh sanyamadavivekajam jnanam
jatilakshannadeshairanyataanavachchhedattulyayostatah pratipattih
tarakan sarvavishayan sarvathavishayam akramancheti vivekajan jnanam
sattvapurushayoh shuddhisamye kaivalyam iti

CHAPTER IV--  KAIVALYA PADA --  LIBERATION

janmaushadhimantratapahsamadhijah siddhayah
jatyantaraparinamah prakrityapoorat
nimittam aprayojakan prakritinan varannabhedastutatah kshetrikavat
nirmannachittanyasmitamatrat
pravrittibhede prayojakam chittam ekam anekesham
tatra dhyanajam anashayam
karmashuklakrishnnam yoginah trividham itaresham
tatastadvipakanugunanam evabhivyaktirvasananam
jatideshakalavyavahitanam apyanantaryamsmritisanskarayoh ekaroopatvat
tasam anaditvam chashisho nityatvat
hetufalashrayalambanaih sangrihitatvad eshamabhave tadabhavah
atitanagatan svaroopatostyadhvabhedad
te vyaktasookshma gunatmanah
parinamaikatvad vastutattvam
vastusamye chittabhedat tayorvibhaktah panthah 
taduparagapekshatvat chittasya vastu jnatajnatam
sada jnatashchittavrittayastatprabhohpurushasyaparinamitvat
na tat svabhasandrishyatvat
ekasamaye chobhayanavadharannam
chittantaradrishye buddhibuddheratiprasanggah smritisankarashcha
chiterapratisankramayastadakarapattausvabuddhisanvedanam
drashtridrishyoparaktan chittan sarvartham
tadasankhyeyavasanachitram api pararthan sanhatyakaritvat
visheshadarshin aatmabhavabhavanavinivrittih
tada vivekanimnan kaivalyapragbharan chittam
tachchhidreshu pratyayantarani sanskarebhyah
hanam esham kleshavaduktam
prasankhyanepyakusidasy sarvathavivekakhyaterdharmameghah samadhih
tatah kleshakarmanivrittih
tada sarvavarannamalapetasyjnanasyaanantyajgyeyam alpam
tatah kritarthanan parinamakramapari samaptirgunanam
kshannapratiyogi parinamaparantanigrarhyah kramah
purusharthashoonyanan gunanan pratiprasavahkaivalyan, svaroopapratishtha va chitishaktireti


YOGA IS THE PATH TO KAIVALYA

The yogi, who has attained kaivalya, as an entity who has gained independence from all bondages and achieved the absolute true consciousness or ritambhara prajna

"Kaivalya is the very nature of the self, the supreme state (paramam padam). It is without parts and is stainless. It is the direct intuition of the Real-existence, intelligence and bliss. it is devoid of birth, existence, destruction, recognition, and experience. This is called knowledge." Yogatattva Upanishad (16-18) 5000 BC

Kaivalya is freedom from the mind and modifications of the mind

Kaivalya ( liberation) comes when the Gunas (qualities), devoid of motive, become latent.   Or the power of consciousness gets established in its own nature.

When the soul realises that it is absolutely independent and it does not depend on anything else in this world, this highest knowledge, Kaivalya  comes in.   

The soul feels that it is ever free, unchanging, immortal, beginningless, endless, infinite, beyond time, space and causation, full of bliss, peace and knowledge.

By attaining Kaivalya, the yogi attains everything and nothing more remains.


I NOW WRITE THE FOLLOWING BECAUSE THE WEST THINKS YOGA IS PHYSICAL EXERCISE.  

THEIR SHALLOW MINDS CANNOT FATHOM THE DEPTH OF YOGA.


EVANGLELISTS OF SINGLE HOLY BOOKS RECITE A VERSE AND THEN SPEAK RIDICULOUS BULLSHIT ( LOWEST CEREBRAL PLANE ) FOR HOURS --- THINGS WHICH HAS ABSOLUTELY NO CONNECTION WITH THE VERSE RECITED.THESE ARE THE MENTAL MIDGETS WHO CALL ANCIENT INDIANS HEATHEN SAVAGES  


1.01 atha yoganushasanam
Now, an exposition of  YOGA .

The disciplines of integration are here. Patanjali analyses the components of consciousness

1.02 yogashchittavrittinirodhah
Yoga restrains the mind-stuff (Chitta) from taking various forms (Vrttis). 

Yoga is about restraining the thought-streams natural to the mind.  Yoga restrains fluctuations of the consciousness. Yoga is the art and science of mental discipline , to make the mind cultured and mature. Chitta is the subtlest form of cosmic intelligence ( mahat ) .The eyes are only a secondary instrument, not the organ of vision. The organ of vision is in the nerve centre of the brain. Sometimes a man is asleep  with his eyes open. The light is there and the picture is there, but a third thing is necessary; mind must be joined to the organ. The mind takes the impression farther in, and presents it to the determinative faculty—Buddhi—which reacts. Along with this reaction flashes the idea of egoism. Then this mixture of action and reaction is presented to the Purusa, the real Soul, who perceives an object in this mixture. The organs (Indriyas), together with the mind (Manas), the determinative faculty (Buddhi) and egoism (Ahamkara), form the group called the Antahkarana (the internal instrument). They are but various processes in the mind-stuff, called Chitta ( consciousness ) . The waves of thought in the Chitta ( mindstuff )  are called Vrtti ( the whirlpool). The bottom of the lake we cannot see, because its surface is covered with ripples. It is only possible when the rippled have subsided, and the water is calm, for us to catch a glimpse of the bottom. If the water is muddy, the bottom will not be seen; if the water is agitated all the time, the bottom will not be seen. If the water is clear, and there are no waves, we shall see the bottom. That bottom of the lake is our own true Self; the lake is the Chitta, and the waves are the Vrttis. Again, this mind is in three states; one is darkness, which is called Tamas, just as in brutes and idiots; it only acts to injure others. No other idea comes into that state of mind. Then there is the active state of mind, Rajas, whose chief motives are power and  njoyment. “I will be powerful and rule others.” Then, at last, when the waves cease, and the water of the lake  becomes clear, there is the state called Sattva, serenity, calmness. It is not inactive, but rather intensely active. It is the greatest manifestation of power to be calm. It is easy to be active. Let the reins go, and the horses will drag you down. Anyone can do that, but he who can stop the plunging horses is the strong man. Which requires the greater strength, letting go, or restraining? The calm man is not the man who is dull. You must not mistake Sattva for dullness, or laziness. The calm man is the one who has restraint of these waves. Activity is the  anifestation of the lower strength, calmness of the superior strength. To restrain it, and to checkthis outward tendency  is the first step in Yoga, because only in this way can the Chitta get into its proper course. Although this Chitta is in every animal, from the lowest to the highest, it is only in the conscious human form that we find intellect, and until the mind-stuff can take the form of intellect it is not possible for it to return through all these steps, and liberate the soul. Immediate salvation is impossible for the non conscious animal ( who cant pass the colour/ mirror test )  although they have mind, because their Chitta cannot as yet take that form which we call intellect. Chitta manifests itself in all these different forms - scattering, darkening, weakening, and concentrating. These are the four states in which the mind-stuff manifests itself. First a scattered form, is activity. Its tendency is to manifest in the form of pleasure or of pain. Then the dull form is darkness, the only tendency of which is to injure others. The commentator says the first form is natural to the Devas, the angels, and the second is the demoniacal form. The Ekagra, the concentrated form of the Chitta, is what brings us to Samadhi. The sadhaka’s aim is to bring consciousness to a state of purity and transclusence. Antakharana ( conscience ) unifies ahamkara ( ego ) and antaratma ( soul ) by a common thread. Yoga stops mind chatter ( fluctuating thought ). Stillness is dharana ( concentration ) and silence is dhyana ( meditaion ) Restraining the fluctuations of the mind is the goal ( samadhi ). Yoga is both the means and the end.


1.03 tada drashtuh svaroope avasthanam  

Then the seer dwells in his own true unmodified splendour.

As soon as the waves have stopped, and the lake has become quiet, we see the ground below the lake. So with the mind; when it is calm, we see what our own nature is. When the waves of consciousness are stilled , they can longer distort the true expressions of the soul. Revealed in his own nature , the radiant seer abides in his own grandeur. In this state wisdom dawns clear. The vision of the soul radiates without any activity on the part of chitta . Once realized , the soul abides in its own seat.

1.04 - vritti saroopyam itaratra

At other times the seer is identified with the fluctuating thoughtstreams 

When someone blames you , you go into a state of sorrow.  This is a modification, Vrtti, and you identify yourself with it - the result is misery.  Noone should be able to make you feel guilty without your own consent.  The natural tendency of consciousness is to become involved with the object seen.  No human cries ( sheds tears ) unless out of selfishness – the person identifies himself with the sorrow. When the soul does not radiate its own glory it is a sign that the thinking faculty has manifested itself n place of the soul. Imprint of objects is transmitted to chitta through senses of perception. Chitta absorbs these impressions and is modified by them . The soul is in fog. Chitta becomes murky and causes changes in behavior and mood as it identifies itself with objects seen.We are aware of the internal facet of chitta only when it speaks with the voice of conscience. Yoga aims at restraining the senses of ensnarement , cleansing the fogged lens of chitta , until it transmits only the light of the soul.

1.05- vrittayah pangchatayyah klishta aklishtah


The thought-streams are five-fold,  cognizable or non-cognizable , painful or not painful.

Pain may be hidden in the non-painful state and vice versa. When consciousness take the lead the seeds of change is not in the seer. Cognizable pains are anhillated by yoga.  Incognizable pains are prevented from rising to the state of cognition by freedom from vasanas ( desires ), non attachment ( vairagya ) and of course by yogic sadhana.

1.06-  pramannaviparyayavikalpanidrasmritayah


They are caused by correct knowledge , illusion , delusion, sleep and memory

Consciousness has five qualitative types of intelligence.- mudha ( stupid ), ksipta ( distracted ), viksipta ( agitated ), ekagra ( focused ) and niruddha ( restrained ). Hence fluctuations are also classified in five categories. Wrong perception (viparyaya ) are gathered by the senses of perception and they influence the mind—like the six blind men and the elephant . Fancyful knowledge ( vikalpya )causes the mind to live in an imaginary state . Memory helps one recollect the right experiences at right time for right understanding. Consciousness is empty in sleep . In sleep we experience a quiet state of mind (manolaya ) Correct knowledge is direct knowledge from the core of the being. It is intuitive , hence pure and beyond the field of intellect.  Direct knowledge leads man to a state of consciousness called amanaskatva (liberation ).


1.07-  pratyakshanumanagamah pramanani

Direct perception, inference, and competent evidence, are proofs.


Correct knowledge is based on three kinds of evidence - direct perception, correct inference or deduction, and testimony from authoritative sacred SRUTI scriptures or men of great ethos SMRITI.  Initially, individual perception should be ascertained by rational logic, and then checked to correspond to traditional or scriptural wisdom. This process necessitates the enlightened intelligence, or buddhi. Intellect is subtler than mind.    It is concerned with the knowledge of acts and the analysing ability, and becomes noticeable only through its monolithic quality, intelligence, which is closer to consciousness rather than to the mind or thought process. The real guru is the pure intellect within. The purified and aspiring mind is the disciple. The quality of intelligence is inherent but inactive, so one's primary step must be to awaken it. The practice of asana brings intelligence to the surface of the cellular body through stretching and to the physiological body by holding the pose. Once aroused, intelligence can unwrap its vibrant aspect, its ability to tell apart.  When discrimination has been cultivated and intelligence is full and dazzling, ego retreats  .  But spiritual intelligence, which stands for true wisdom, gets through only when discrimination ends. Wisdom does not function in dichotomy. It recognises only oneness. It does not abandon the wrong, it perceives only the right.  Just as the totally pure citta, free from sensory entrapments, gravitates towards the atman, so, once intelligence has accomplished the highest knowledge of nature, it is attracted inwards towards the soul Aptavakyam, is the direct perception of the Yogi, of those who have seen the truth. We are all of us struggling towards knowledge, but you and I have to struggle hard, and come to knowledge through a long tedious process of reasoning, but the Yogi, the pure one, has gone beyond all this.  Any new discovery of truth does not contradict the past truth, but fits into it.   Truth must have a possibility of verification. If a man says “I have seen a vision,” and tells me that I have no right to see it, I believe him not. Everyone must have the power to see it for himself. No one who patents and sells his spiritual knowledge is an Apta.  An apta ( realized yogi ) is  pure, and that he has no selfish motive; that he has no thirst for gain or fame. Have you seen our modern FAKE gurus? They crave the limelight . Even if they donate a rupee these selfish evil men want to squeeze something out of it. Apta Vakyas – the words of seers and Yogis who have realised and have given their emphatic declaration in the Upanishads – Yo Vai Bhuma Tat Sukham; Na Alpe Sukham Asti-  Chandogya Upanishad 7.23.1 5000 BC (The Infinite is the satisfying happiness. In the finite no happiness). You can get that Supreme Bliss only in that transcendental Bhuma which is not conditioned by time, space and causation.  But man is deluded into thinking that he can obtain bliss from the objects

1.08-  viparyayo mithyajnanam atadroopapratishtham

Illusory or flawed knowledge is based on non-fact or the non-real.

Illusory knowledge is based on the misrepresentation of reality. Incorrect understanding and mistaken conceptions contaminates the consciousness. This blocks the sadhaka in his efforts to go through the seer, and may give rise to a dual or split personality.


1.09-  shabdajnaananupati vastushoonyo vikalpah
Verbal knowledge devoid of substance or reality is fancy or imagination.


There is another class of Vrttis called Vikalpa.  A word is uttered, and we do not wait to consider its meaning; we jump to a faalthu conclusion immediately. It is the sign of weakness of the Chitta.   The weaker the man the less he has of restraint. .Vikalpa, a vague and uncertain knowledge have no substantial basis, and which does not correspond to reality.  If vikalpa is brought down to the level of factual knowledge by examination, trial, error, and discrimination, it can arouse a craving for correct or true knowledge, and delusion can be transformed into vision and discovery..1.10- abhavapratyayalambana vrittirnidra

Deep sleep is the modification of the mind which has for its substratum nothingness.


The next class of Vrttis is called sleep and dream. Sleep is a state in which all activities of thought and feeling come to a close. During sleep, the senses of perception repose in the mind - the mind in the consciousness and the consciousness in the being. Sleep constitutes three kinds  . In deep sleep, these four types of knowledge are absent - the senses of perception discontinue to function because their king, the mind, is at rest. This is abhava, a state of nihility, a feeling of emptiness.  Sleep furnishes one a glimpse of the seer, but only murkily, because the light of discrimination, viveka, is befogged.    Simulation of this state of sleep when one is awake and aware is named samadhi, in which the seer witnesses his own form. When you meditate your brain goes from Beta 25 Hz to Alpha 12 Hz and then to Theta 7 Hz. Delta is the slowest of all 5 brain frequencies- others being , alpha, beta, theta and gamma . Your brain goes into the delta range of 1 to 3 Hz range during deep non REM dreamless sleep. You also go to this range when you are knocked unconscious in a boxing bout, or if you are given anesthesia in the hospital. Masters of meditation and the ancient Indian rishis could go into this range easily ( Samadhi ) and still be conscious and aware . During this delta range the brain is at the lowest frequency but at the highest amplitude.Theta brain waves are associated with " subconscious mind " -- while delta is connected with " unconscious mind ".   Beginners of meditation can go only to alpha and theta. The lesser ancient Vedic rishis took Soma , a potent drug stronger than LSD to go into the delta range for terrific intuition . Maharishis with 12 strand dNA and a king sized pineal gland did NOT need soma. They could tap into " universal knowledge " ( the mind beyond our own or the collective unconscious)


1.11- -anubhootavishayasanpramoshah smritih

Memory is not allowing mental impressions to escape.
  
Memory is a modification of consciousness allowing one to recapitulate past experiences. Memory is the collection of the modulations and impressions of accurate knowledge, perverse knowledge, illusory knowledge and sleep. As perception changes, memory too may vary, but when correctly used, it enables one to recall experiences in their true, unspoiled state. This ability is the groundwork of the practice of discrimination.  The five properties of consciousness can be equated with the five fluctuations of consciousness - dullness with nidra, negligence with viparyaya, agitation with vikalpa, one-pointed ness with smrti and self-discipline or control with pramana.   Dream is a form of ripple which in the waking state is called memory.


1.12 - -abhyasavairagyabhyan tannirodhah

Practice and detachment are the means to still the movements of consciousness.    


The mind, to have this non-attachment, must be clear, good and rational.   Each action is like the pulsations quivering over the surface of the lake. The vibration dies out, and what is left? The Samskaras, the impressions. When a large number of these impressions is left on the mind they coalesce, and become a habit. It is said “habit is second nature;” it is first nature also, and the whole nature of man; everything that we are, is the result of habit. The Samskara is left by these vibrations passing out of our mind, each one of them leaving its result. Our character is the sum-total of these marks, and according as some particular wave prevails one takes that tone. Our sould has impressions of the past life too, which present itself as phobias All the bad habits that have left their impressions are to be controlled by good habits. Go on doing good, thinking holy thoughts continuously; that is the only way to suppress base impressions. Never say any man is hopeless, because he only represents a character, a bundle of habits, and these can be checked by new and better ones. Character is repeated habits,and repeated habits alone can reform character. Mental strength must be garnered, to achieve detachment and freedom from desires. Abhyasa expresses the sense of mechanical repetition, while anusthana connotes devotion, dedication and a religious attitude. Repeated effort made with an in-depth understanding of the art and philosophy of yoga and with perfect communion of body, mind and soul is not a mechanical practice, but a religious and spiritual one. Practice is the path of evolution - detachment and renunciation the path of involution. Practice is demanded in all the eight limbs of yoga. Evolutionary practice is the forward march towards discovery of the Self, necessitating yama, niyama, asana and pranayama. The involutionary path of renunciation necessitates pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. This inward journey disengages the consciousness from external objects. To be proficient in yoga, yama and niyama must be observed carefully all through the yogic sadhana. This is abhyasa. The casting away of ideas and actions which obstruct progress in sadhana is named vairagya. As it is known, consciousness becomes involved with the objects perceived, and identifies with them, taking the seer with it. Then the seer becomes subordinate to the vacillating mind. . Vairagya is a practice through which the sadhaka learns to be liberated from desires and passions and to encourage non-attachment to things, which holds back his pursuit of union with the soul.

1.13 - -tatra sthitau yatno abhyasah

Practice is the unfaltering effort to still these fluctuations.


Practice is the effort to quieten the fluctuations in the consciousness and then to move towards silencing it - to accomplish a constant, balanced, tranquil state of mind.    In order to free the mind from fluctuations and vacillations and to reach a state of stability, the sadhaka is advised to intensely practise all the yogic principles, from yama to dhyana. These encompass every discipline - moral, ethical, physical, mental, intellectual and spiritual. Being in the zone is a state of mind—where you are free of thinking and negative emotions. Such people are beyond the boundaries of human ego, and feel that they are part of something larger, where the laws of the physical world cease to exist, transcending the condition of being human. All trust their instincts and intuition to do the right thing at the right time, without reasoning or analysing. The game comes to you and not you going to the game. Arjun saw only the eye of the fish, at Draupadi swayamvar —at that time the activity in the neocortex ceases and there is no thinking. The cerebellum takes over at that point. When the frontal lobe is activated you have focus, clarity, decisiveness, concentration, pro activeness and individuality.

1.14 - -sa tu dirghakalanairantaryasatkarasevito dridha-bhoomih

Long, uninterrupted, alert practice is the firm establishment for restraining the fluctuations.

Restraint does not come in one day, but by long continued practice. Insightful wisdom is acquired through unfaltering, dedicated, attentive practice, and non-attachment through applied restraint. However, success may bloat the sadhak's ego, and he should be careful not to become a victim of intellectual pride, which may drag him away from enlightenment. He must use his own discrimination, so that humility replaces pride and spiritual wisdom dawns. Knowing how to be in the flow, gives athletes the winning edge. Sports psychology is all about knowing how to trigger this state. You know what has to be done, and you are doing it. You are engaged by the challenge , but NOT overwhelmed. You find a good match between the demands of the situation and your own innate ability.


1.15 - - drishtanushravikavishayavitrishnnasy vashikara samjna vairagyam

Desirelessness towards the seen and the unseen gives the consciousness of mastery.

A bird cannot fly with one wing.  It requires two wings to fly. To reach the highest spiritual goal, the two wings of yoga, abhyasa ( practice ) and vairagya (dispassion ) are mandatory. Non-attachment and detachment must be learned through willpower. They consist of learning to be free from yearnings - not only for worldly, but also heavenly pleasures. Citta is taught to stay impassive towards thoughts of craving and passion, and to remain in a state of pure consciousness, free of all objects and free even from the qualities of sattva, rajas and lamas. The mind is regarded by the sages as the 11th sense. The eyes, ears, nose, tongue and skin are the five senses of perception. Arms, legs, mouth, reproductive and excretory organs are the five organs of action. These are the external senses; mind is an internal sense organ. There are five stages in vairagya - 1.Releasing the senses from enjoyment of their objects, and controlling them, is yatamana. As it is not possible to control all the senses at a time, one should endeavour to control them one by one to attain domination over them all. 2.By thoughtful control, one burns away the desires which blocks citta's movement towards the soul. This is vyatireka. 3.When the five senses of perception and five organs of action have been detached away from contact with objects, the faintest desires remain in a causal state and are felt only in the mind - this is known as ekendriya. The mind wants to play a dual role - to satisfy the desires of the senses, and also to experience Self-Realisation. Once the senses have been stilled, the mind moves with one-pointed effort towards Soul Realisation. 4.     Vasikara is achieved when one has gotten over all hungrinesses, and has developed stolidity to all types of attachment, non-attachment and detachment. All eleven senses have been subdued. 5.     From these develops paravairagya, the highest form of renunciation - it is free from the qualities of sattva, rajas and lamas. On coming upon this state, the sadhaka ceases to be concerned with himself, or with others who remain caught in the entanglement of pleasures. Often one comes across renounced people who get caught in the pleasures and comforts of life and neglect their sadhana. One should learn from such examples and guard themselves, so that one develops firmness in one's own sadhana. We observe that the mind runs toward the objects of its attachment, toward the direction it has been habituated to running in the past. The elimination of attachment eradicates the unnecessary wanderings of the mind. The things that used to afford you delight before give you displeasure now. That is a sign of Vairagya. As soon as Vairagya arises in the mind, it opens the gate of Divine Wisdom. No true and lasting satisfaction comes from the enjoyment of worldly pleasures. Yet, people rush headlong towards objects, even when they know full well that the objects they are trying to seize are unreal and that the world in which they live is fraught with miseries of all sorts. This is Maya. When the mind rests in Atma then the only Nitya-Tripti, or eternal satisfaction comes. Attachment is the first child of Maya. The whole Lila of brahmAn Lord is being kept up by the force of attachment only. Vairagya does not mean abandoning social duties and responsibilities of life. It does not mean detachment from the world. It does not mean a life in  solitary caves. That man who has perfect mental detachment while remaining in the world is a hero indeed. A dispassionate man has a different mind altogether. He identifies himself every moment of his life with the witnessing consciousness that is present in pleasure and in pain, in joy and in sorrow, in censure and in praise, in honour and in dishonour, in all states of life. He stands adamantine as a peak amid a turbulent storm, as a spectator of this wonderful world show. He is not a bit affected by these pleasant and painful experiences. He learns several valuable lessons from them. He has, in other words, no attraction for pleasant objects and repulsion for painful ones. Nor is he afraid of pain. He knows quite well that pain helps a lot in his spiritual progress and evolution, in his long journey towards the Goal. He stands convinced that pain is the best teacher in the world. If you develop keen Vairagya, if you subdue your senses, and shun all enjoyments and pleasures of this worthless world, mixed as they are with pain, sin, fear, craving, miseries, disease, old age and death then nothing can really tempt you in this world. You will become proof against all temptations. You will have eternal peace, and infinite joy. You have no use for lust. Abhyās means practice, or a concerted and persistent effort to change an old habit or develop a new one. The term vairāgya appears three times in the Bhagavad Gita (6.35, 13.8, 18.52) where it is recommended as a key means for bringing control to the restless mind.

श्रीभगवानुवाच |
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् |
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते || 35||

śhrī bhagavān uvācha
asanśhayaṁ mahā-bāho mano durnigrahaṁ chalam
abhyāsena tu kaunteya vairāgyeṇa cha gṛihyate

BG 6.35: Lord Krishna said: O mighty-armed son of Kunti, what you say is correct; the mind is indeed very difficult to restrain. But by practice and detachment, it can be controlled.1.16--tatparan purushakhyatergunnavaitrishnyam

The ultimate renunciation is when one transcends the qualities of nature and perceives the soul.


The whole of nature consists of three qualities; one is called Tamas, another Rajas and the third Sattva. These three qualities manifest themselves in the physical world as attraction / creation, repulsion / destruction , and control/ mediation ( done by Brahma/ Vishnu/ Shiva ) . Everything that is in nature, all these manifestations, are combinations and recombinations of these three forces. This is the bedrock of Dvaita Vedanta—dance of opposites controlled by a mediator ( preserver ) . If through abhyasa one can activate and purify one's energy, through vairagya one can disinvolve oneself from involvement in even the subtlest manifestations of the phenomenal world. The creation of energy alone, without control or restraint, cannot lead to freedom. Here, one sees the unfolding of nature from its noumenal (alihga) state into the lihga state, through mahat; then from the non-specific (aviiesa) phenomena, including ahamkara, ego or 'I-consciousness' to the manifest (visesa) expressions of nature, which forms the foundation of one's experience of everyday reality. The reverse or involutionary process, which is the path of yoga, can be seen as the ascension of a ladder. Abhyasa furnishes one the necessary impulse for the rise; by vairagya one draws up the ladder behind them. When that mental desire has faded away, years later, the body cells may spontaneously rekindle attachment. This sutra relates to the ultimate freedom achieved through paravairagya - here phenomenal nature ceases to exist, as the gunas are transcended, drawn back into their noumenal root. By transcending the gunas, one unlocks that which binds one to nature. When this is achieved in all the involvements, the soul is fully perceived. The consciousness has now, by the power of wisdom, gained everything that had to be acquired, and tossed away everything that had to be discarded. The sadhaka is liberated from all bondage; there is no feeling of birth and death. Kaivalya is accomplished. This is the effect of the twin disciplines of abhyasa and vairagya, through which the sadhaka turns wise and free, untarnished by the influence of citta. Prasahkhyana, means 'highest knowledge', purusakhyati, means 'perception of the soul'.

1.17—vitarkavicharanandasmitaroopanugamat Sanprajnatah

Cognitive meditation is accompanied by reasoning, discrimination, bliss and the sense of 'I am.'

Four types of awareness develop through practice and detachment.  Absorption of the consciousness, achieved through engrossment in conjecture, inference and analytical study; synthesis, consideration and discrimination; bliss or elation; and a state of pure being, make up samprajnata samadhi.  Samprajnata samadhi consists of vitarka, engrossment in analysis, vicar - engrossment in reasoning, ananda - experiencing a state of bliss, and asmita - experiencing the state of 'I'. Vitarka is an act of involvement by calculated thinking and study, which leads to the ultimate point or root cause. It is an attempt to differentiate the cause from the effect, a process of astute experimental research from the gross to the subtle. Intellectual analysis, vitarka samprajnataIt is further divided into deliberation, savitarka and non-deliberation, nirvitarka. Vicara stands for differentiating knowledge. It is a process of investigation, reflection and consideration through which the straying conjectural brain is silenced and the sadhaka develops mental depth, acuteness, refinement and subtlety. Vicara too is sub-divided into reasoning, savicara and non-reasoning, nirvicara. As the growing body of experience conveys maturity, fulfilment is reached and a state of ecstasy, ananda, results, liberating the sadhaka from the mechanism of study, investigation and fulfilment and leading him to dwell in the self alone. This state is called asmita riipa samprajnata samadhi. Therefore, all six gradations of sabija samadhi (samadhi with support or seed) - savitarka, nirvitarka, savicara, nirvicara, ananda and asmita - are explained. There is a 7th stage of samadhi, virama pratyaya, so called asamprajhdta samadhi, and an 8th, called dharma megha or nirbija samadhi. As external objects are vulnerable to change, deliberation might not be pure. One should go from the fringe to the source. Vicara is beyond vitarka, ananda is beyond vitarka and vicara, and asmita is beyond vitarka, vicara and ananda. This is the steady progress from the gross body towards the subtle mind, and from the subtle mind towards the source, the nucleus of being. Savitarka and nirvitarka samadhi belong to the function of the brain, and are achieved by rumination on gross elements and objects cognisable through the senses. Savicara and nirvicara samadhi belong to the territory of the mind and are achieved by contemplation of subtle elements, and ananda belongs to the territory of mature intelligence. Ananda must be assigned not to the senses, but to pure wisdom. Contemplation by the self of the self helps shed ego.. It is assumed that the front of the brain is the analytical part (savitarka), while the back of the brain is the old, reasoning area (savicara). The base of the brain is the seat of ananda, and the crown of the head of the individual self, asmita. Sabija samadhi is accomplished by drawing these four facets of the brain towards its stem. When this synchronisation has been attained, a passing state of quietness, manolaya, is experienced. Then, from the stem of the brain, consciousness is made to fall towards the source mind, the seat of the heart. Here it unites into a mindless, beginningless, endless state of being - amanas-katva, or nirbija samadhi (samadhi without seed or support). It is the conquest of the spirit. In between sabija and nirbija samadhis, Patanjali traces an intervening state, virama pratyaya, which others call asamprajnata samadhi. It is a spiritual plateau (manolaya), a passing state or a resting place before one dives into nirbija samadhi. Through practice and renunciation each and every part of human - the skin, the cells, the breath, the motions of thought, intelligence and reason become acquainted with the self. This is known as samprajnata samadhi. The sadhaka's intelligence spreads equally within and around his body, similar to the surface of a lake without ripples. Then he perceives things clearly. In this samprajnata samadhi or contemplation, the disparity between the seer and the seen stays on. For instance, the performance of an asana, or movements of breath pranayama at the outset, these are done at a physical level. As understanding intensifies, the body is imbued internally, its movements are connected with the intelligence, and the asana is apprehended as a single unit for all directions - front to back, top to bottom, side to side. It is absorbed and withheld by the body's intelligence for the soul to perceive. One learns that one's body is the bow, the asana is the arrow, and the target is the soul. When the asana is perfected, the target is hit - the field and the knower of the field are unified. The logic and reasoning of the asana are gratified, the sadhaka, having lost the consciousness of the asana and of his body, is one with himself. His asana, his breath, his effort and his very being are one with the millions of cells in his body. He has accomplished sasmita - the auspicious state of asmita. Patanjali generally addresses at several levels at once, therefore it is not unreasonable to explain vitarka, vicara, ananda and asmita in relation to asana.  As one's asanas mature, he or she reaches a stage when skin-consciousness proceeds towards the centre of being, and the centre radiates towards the fringe. Movement is both centripetal and centrifugal. This integrity fetches bliss - ananda. Eventually, when the conscious mechanism by which one considers and performs asana comes to an end, the process reaches a resting point. The asana then rests only in the inner self which is in poise - the only support is asmita. This Samadhi is divided into two varieties. One is called the Samprajnata, and the other the Asamprajnata. The Samprajnata is of four varieites. In this Samadhi come all the powers of controlling nature. The first variety is called the Savitarka, when the mind meditates upon an object again and again, by isolating it from other objects.  Knowledge is power, and as soon as we begin to know a thing we get power over it; so also, when the mind begins to meditate on the different elements it gains power over them. That sort of meditation where the external gross elements are the objects is called Savitarka. Tarka means question, Savitarka with-question. , in the very same meditation, when one struggles to take the elements out of time and space, and think of them as they are, it is called Nirvitarka, without-question. When the meditation goes a step higher, and takes the Tanmatras as its object, and thinks of them as in time and space, it is called Savichara, with-discrimination, and when the same meditation gets beyond time and space, and thinks of the fine elements as they are, it is called Nirvichara, without-discrimination. The next step is when the elements are given up, either as gross or as fine, and the object of meditation is the interior organ, the thinking organ, and when the thinking organ is thought of as bereft of the qualities of activity, and of dullness, it is then called Sanandam, the blissful Samadhi. In that Samadhi, when we are thinking of the mind as the object of meditation, before we have reached the state which takes us beyond the mind even, when it has become very ripe and concentrated, when all ideas of the gross materials, or fine materials, have been given up, and the only object is the mind as it is, when the Sattva state only of the Ego remains, but differentiated from all other objects, this is called Asmita Samadhi, and the man who has attained to this has attained to what is called in the Vedas “bereft of body.” He can think of himself as without his gross body; but he will have to think of himself as with a fine body. Those that in this state get merged in nature without attaining the goal are called Prakrtilayas, but those who do not even stop at any enjoyments, reach the goal, which is freedom.The higher spiritual knowledge of super consciousness is manifested by:•        Revelation, Recognition, Reflection, Realization. Samadhi is super conscious state - an eighth limb of Asthanga Yoga system of epistemology as the final destination- appears to have multiple stages in progression like:   Savitarka,  Nirvitarka,  Savikalpa,  Nirvikalpa and eventually Sahaja state.  Merging in Reality and remaining unaware of the world is Nirvikalpa Samadhi ( Nirbija Samadhi).. (The mind is alive but merged in light, like a bucket with rope lowered into a well that can be drawn out again).   In Raja Yoga, nirvikalpa samadhi is a synonym for Asamprajnata Samadhi, the highest stage of samadhi. Nirvikalpa samādhi, absorption without self-consciousness, is a mergence of the mental activity (cittavṛtti) in the Self, to such a degree, or in such a way, that the distinction (vikalpa) of knower, act of knowing, and object known becomes dissolved — as waves vanish in water, and as foam vanishes into the sea.    Without seeds or Samskaras -all the seeds or impressions are burnt by the fire of knowledge--all the Samskaras and Vasanas which bring on rebirths are totally freed up. All Vrittis or mental modifications that arise from the mind-lake come under restraint. The five afflictions, viz., Avidya (ignorance), Asmita (egoism), Raga-dvesha (love and hatred) and Abhinivesha (clinging to life) are destroyed and the bonds of Karma are annihilated . It gives Moksha (deliverance from the wheel of births and deaths). With the advent of the knowledge of the Self, ignorance vanishes. With the disappearance of the root-cause, viz., ignorance, egoism, etc., also disappear. When you enter into nirvikalpa samadhi, the first thing you feel is that your heart is larger than the universe itself. Ordinarily you see the world around you, and the universe seems infinitely larger than you are. But this is because the world and the universe are perceived by the limited mind. When you are in nirvikalpa samadhi, you see the universe as a tiny dot inside your vast heart. In nirvikalpa samadhi there is infinite bliss. Nirvikalpa samadhi is the highest samadhi . One cannot operate in the world while in that state of consciousness.  Nirvikalpa Samadhi is the culmination of all practices that are Spiritual. Nirvikalpa Samadhi is the perfect flowering of a Human Being. After attaining the state of Nirvikalpa Samadhi, one can disseminate the Cosmic wisdom to one and all. One becomes the authorized representative of BrahmAn (the Creator) on Earth. Truth and only truth is what you hear from such a learned one. In the stage of Nirvikalpa Samadhi one feels so nearer to God the Creator ... all else becomes secondary and loses meaning. Some may be willing to part with whatever they have ... All that for a darshan (glimpse) of brahmAn. Nirvikalpa means "free from all sorts of modifications and imaginations." The mind completely melts in Brahman. In Nirvikalpa samadhi there is no thought, no idea, nothing whatsoever. All is tranquility, or you can say tranquillity’s flood. Here nature’s dance comes to an end.  It lasts a few days, and then one has to come down. When one comes down,  one forgets his own name ... Remaining in the primal, pure natural state without effort is Sahaja Nirvikalpa Samadhi.( the mind is dead , resolved into the Self, like a river discharged into the ocean - its identity lost - and which can never be re-directed from the ocean, once discharged into it). When Alexander the Great came to India . his soldiers were totally psyched to see sages in deep states of Samadi, with cobras clambering all over them attracted by the vibes. The battle was lost there itself.
1.18-- viramapratyayabhyasapoorvah sanskarashesho anyah

There is another meditation which is attained by the practice of alert mental suspension until only subtle impressions remain.

Patanjali suggests another state of samadhi in between sabija samadhi and nirbija samadhi, but does not name it. It is experienced with the termination of all functions of the brain, leaving behind only the residual merits, or samskaras, of good practices. In this state one is liberated from passions, wants and appetites. The word used for this state is 'virama pratyaya'. In it, the sadhaka rests in a highly evolved state in which the intelligence is silent. The moment one loses the feeling of 'I', one is in this state of virama pratyaya, which is neither negative nor positive. It is a state of suspended animation in the consciousness. Patanjali refers to this state as a different type of samadhi (anyah). It is not deliberate but natural. In deliberate or samprajnata samadhi, the intelligence dissolves, but the sense of self stays on. The samskaras of good practices remain and all other fluctuations terminate. This state becomes a plateau, from which the aspirer may climb further up the spiritual ladder. As it is only a passing state, one must take care that stagnation does not set in - it should not be taken as the ultimate. One should then, in fact, step up one's sadhana to attain the state of the absolute, nirbija samadhi. Those who remain in virama pratyaya not only conquer the elements of nature, but merge in them, while others live without a physical body .You can remain in that state for a long period without the awareness of their bodies, but emerged later to reach nirbija samadhi. Such sadhakas are called prakrtilayas (laya = merged in nature) or videhins (existing without a body). Virama pratyaya is a perilous state. It may bind the sadhaka forever, or it may uplift him. Patanjali advises in that those who have reached virama pratyaya should not stop there, but should escalate their efforts with faith and courage, memory and contemplative awareness. This is the perfect superconscious Asamprajnata Samadhi, the state which gives us freedom. It is very difficult to attain, although its method seems very easy. Its method is to hold the mind as the object, and whenever through comes, to strike it down, allowing no thought to come into the mind, thus making it an entire vacuum. When we can really do this, in that moment we shall attain liberation. . When this state, Asamprajnata, super-consciousness, is reached, the Samadhi becomes seedlessIn that sort of concentration when there is consciousness, where the mind has succeeded only in quelling the waves in the Chitta and holding them down, they are still there in the form of tendencies, and these tendencies (or seeds) will become waves again, when the time comes. But when you have destroyed all these tendencies, almost destroyed the mind, then it has become seedless, there are no more seeds in the mind out of which to manufacture again and again this plant of life, this ceaseless round of birth and death. Asamprajnata Samadhi brings Kaivalya (liberation )- the mind is  perfectly steady. All Samskaras are fried up. There is perfect awareness. This is a stage where a Yogi gets the highest knowledge. There is Prajna or pure consciousness. This is the state like ocean without waves. When there is Ekagrata, Samprajnata Samadhi is possible. Asamprajnata Samadhi is possible when there is perfect Nirodha of mind. Para Vairagya brings complete rest to the mind. All Vrittis stop. In Samprajnata Samadhi there is only a partial inhibition of mental functions. Asamprajnata Samadhi destroys the impressions of all antecedent mental functions, and even goes so far as to tide over even Prarabdha. A Yogi has no Prarabdha at all. The mind having no object to grasp, becomes as it were, non-existent. This is Nirbija or Niralambana Samadhi.


1.19— bhavapratyayo videhaprakritilayanam

In this state, one may experience bodilessness, or become merged in unitive consciousness


In this samadhi, which is balanced between labija and nirbija samadhi, the sadhaka is liberated from all fluctuations, but subliminal impressions, samskaras, bounce to life the moment he comes out of that state.  Some evolved entities become absorbed in the elements of nature. Caught in the mesh of bodiless feeling, or unifying in nature, they forget to climb to the topmost rung of the spiritual ladder, and fail to reach nirbija samadhi. The sadhaka, having reached a state of isolation but not emancipation, must come out of it if he does not wish to lose the path of kaivalya. One whose soul moves without a body is a videhin.. Levitation is NOT about the human body floating up, but an out of body flight experience. This experience is the conquering of the principles or tattvas of nature - prakrtijaya. The turiya consciousness is the transcendental Reality. It is not a form of Samadhi in the accurate sense of the term. When an individual soul establishes permanent and constant union with Supreme Being, we say that he is enjoying the Turiya consciousness. Here the seeker reaches the absolute height of evolution. The soul now has the highest frequency of brahmAn, the mother field.  Patanjali defines sleep as a state in which all thoughts and feelings are temporarily suspended, and the senses, mind, intellect and consciousness rest in the being. In dreamless sleep, there is absence of everything. If an average person, when awake, recalls the state of dreamless sleep, he glimpses a non-physical state of existence (videha) and also the state of unifying with nature (prakrtilaya).. Sleep is a natural condition of consciousness; samadhi is a super-conscious state. In deep sleep one is dead to world but Samadhi one has added dimension of being awakened to Brahman while being metaphorically dead to world. If deep sleep is undifferentiated darkness then Samadhi is undifferentiated illumination. In sleep, everything is inert, tamasic; in samadhi everything is luminous, untainted by the gunas.1.20—shraddhaviryasmritisamadhiprajnapoorvaka itaresham

For others, clarity is preceded by faith, energy, memory and discrimination of the real.Highly evolved souls have the power to differentiate between isolation and emancipation. They are neither elated by their conquest of the elements, nor delighted at their ability to move unreservedly without their bodies. Sraddha should not be understood just as faith. It also expresses mental and intellectual firmness. (The next word, virya, stands for gallantry and power, in the sense of physical and nervine strength.) Interestingly, Patanjali's first use of the word sraddha is unambiguous, in order to encourage the sadhaka to step up his sadhana in order to reach the highest goal. The natural trust of the aspirer is confirmed by revelation and transformed into the faith, which imbues the consciousness of practicians in any field of art, science and philosophy. If trust is instinctive, faith is intuitional.

1.21— tivrasanveganam aasannah

Success is speeded for the extremely energetic and intense in practice.


Samadhi is within his bounds, who is honest and pure at heart, enthusiastic, intense and tremendously energetic. He quickly reaches the highest goal of yoga, assisted also by his residual compiled virtues. However, sometimes even an ardent aspirer may become mild or average, slow or moderate, in his practice. In the Siva Samhita, chapter v. 16, aspirers are categorised as feeble (mrdu), moderate (madhyama), sharp in understanding and vigorous (adhimatra), and possessing massive energy and supreme enthusiasm (adhimatratama). The last, the highest, is alone able to cross beyond the ocean of the manifest world

1.22— mridumadhyadhimatratvat tatopi visheshah

There is further distinction on account of the mild, moderate or intense means employed.


Sadhakas are of different levels of eagerness and intensity. For them, the goal is time-bound, depending upon their level. These types can be further sub-divided. For instance, a keen sadhaka can be feebly, moderately or intensely keen. Similar subdivisions can be made of the average and faint kinds. The goal of yoga is near or far, depending upon one's eagerness and one's efforts. There are nine types of yogis who are highly evolved and whose parameters of intelligence are far beyond ordinary human standards. They are of an ascending order of intensity. Paravairagya (supreme detachment) is for those who are clear of head and pure of heart, valiant and extremely energetic (adhimatrataman or uvra samvegin). For these, the goal is imminent; for others, it is time-bound.


1.23— eeshvarapranidhanad va

Or, the citta may be controlled by profound meditation upon God and total surrender to Him.

To contemplate on God, to give up one's self to Him, is to bring everything face to face with God. Pranidhana is the giving up of everything - one's ego, all good and virtuous actions, pains and pleasures, joys and sorrows, elations and depressions to the Universal Soul. By giving up the aspirer's ego is obliterated, and the grace of the Lord pours down upon him like torrential rain.    Devotion toward God, solely motivated by the sincere, loving desire to please God, by following the laws of the universe , rather than the hope of divine reward or the fear of divine punishment.

The Bhagavata Purana teaches nine primary forms of bhakti, as explained by Prahlada:  (1) śravaṇa ("listening" to the scriptural stories of Krishna and his companions), (2) kīrtana ("praising"; this usually refers to ecstatic group singing), (3) visnoh smaraṇa ("remembering" or fixing the mind on Vishnu), (4) pāda-sevana (rendering service), (5) arcana (worshiping an image), (6) vandana (paying homage), (7) dāsya (servitude), (8) sākhya (friendship), and (9) ātma-nivedana (complete surrender of the self). (From Bhagavata Purana, 7.5.23-24.) The profound worship based on the high ideals of philosophy and spirituality, prompted by divine love. The Bhagavad Gita stresses that love and innocent pure intentions are the most powerful motive forces in a devotee's spiritual life. Through prayer, worship and ritual he surrenders himself to God, channelling and transmuting his emotions into unconditional love or devotion

1.24— kleshakarmavipakashayairaparamrishtah purushavishesh eeshvarah

God is the Supreme Being, totally liberated from conflicts, unaffected by afflictions, actions and untouched by cause and effect.


God is an exceptional, unequalled Entity (purusa), who is eternally free from afflictions and unmoved by actions and their reactions, or by their residual.   Isvara is the Supreme Soul, the Lord of all and master of everything. He is unswayed by klesas (afflictions), insensible to the fruits of actions, abiding undisturbed in His own Being. He is everlastingly free and always supreme.   Human beings experience twinge before attaining emancipation, but God is always unmoved by pain and pleasure, sorrow and joy, melancholy and elation. God is ever free, but man has to wash off all his subliminal impressions before actualising freedom.  There is a disparity between purusa (individual soul) and purusa visesa (Universal Soul). As God is discretely dissimilar from the individual soul, He is called Isvara. According to the Vedas, Isvara is the Creator of the universe. Seeing that the universe is harmonious, it must be the manifestation of one will. 


1.25 - - tatra niratishayan sarvajntvabijam

 In God, the seed of omniscience is unsurpassed.


Knowledge is only a germ in man, but you will have to think of infinite knowledge around it, so that the very nature of your constitution shows us that there is unlimited knowledge, and the Yogis call that unlimited knowledge God.  In Him rests the unparalleled, unmatchable source of all knowledge. He is the core of omniscience, omnipresence and omnipotence. In God abides all creation. He is eternal and one. He is Himself the seed of all knowledge, the seed of omniscience, while the yogi achieves infinite knowledge, but not the seed of that knowledge.1.26 - - sa poorvesham api guruh kalenanavachchhedat

God is the first, foremost and absolute guru, unconditioned by time.

Although the capacity to know is inside us, it must be called out, and that calling out of knowledge can only be got, a Yogi maintains, through another knowledge. Dead, insentient matter, never calls out knowledge. God is the Teacher of all teachers, because these teachers, however great they may have been—gods or angels—were all bound and limited by time, and God is not limited by time.. The very fact thatman has a little knowledge, shows that God has unlimited knowledge. There is something in man which evolves out of him; all knowledge is in man, but certain environments are necessary to call it out.  This spiritual Purusa, the Supreme Spirit, is the first and foremost teacher, neither bound nor conditioned by place, space or time. He is all and all is He.1.27 - - Tasya vacakah pranavah

He is represented by the sacred syllable aum, called pranava.

BrahmAn is represented in OM. OM is a sanctified King mantra- called pranava, which signifies eulogising the divine and accomplishment of divinity. The sign of OM is the sign of Hinduism. OM is the first and foremost of all mantras. Mantra is the sound body of consciousness. OM is considered as the sound of Cosmic Energy and contains all the sounds in itself.  As per the Vedas OM is the sound of light. The impersonal essence and source of all being is known as hiranya garbha (golden womb). It is also known as Brahman, who is inside each heart. . The spiritual efficacy of Om is heard, not by the ears but by the heart . OM surcharges the innermost being of man with vibrations of the highest reality. The human ear can discern only a very narrow band between 20 Hz to 20000 Hz. The rest in inaudible. This is why NO cosmic sound can be heard by the human ear. These cosmic sounds were heard by rishis in their spiritual trances which broadened their sense spectrums. However our brain can register the vibrations. Diviners use OM resonance to find water in arid areas. the spiritual efficacy of OM is NOT on the gross sound, but on the subtle sound which is heard by the heart and uttered by the mind. Uttering of Om is identifying oneself with the cosmic resonance the efficacy of the mantric power of Om emanates not only from its sound vibrations, but also from the inner attitude of the speaker-- his spiritual purity and his freedom from worldliness.  The earth vibrates at 7.83 Hz and so does OM. The primordal vibrations of atoms and molecules is thus represented by OM .Chanting OM produces a sonorous vibration like the buzz of a mighty transformer. The vibrations produce scalar waves which calms the mind. The MMMM humming boosts the production of magic molecule Nitric oxide in the body. Chanting OM stimulated your Vagus nerve which releases anti-ageing neuro-trasnsmitters.. It helps regenerate your organs and cells by activating stem cells.  This was known to Indians and documented 7000 years ago. Every mantra starts and ends with OM. OM opens up quantum tunneling, where the wormholes do NOT have a restriction of speed of light. Chanting OM raises your vibration to a higher consciousness, and it clears the channel for intuition. Resonances of earth, ie, 7.83, 14, 20, 26, 33, 39 and 45 Hertz of earth. 7.83 hz being the strongest of all, OM or Schumann frequency.
1.28 - - tajjapastadarthabhavanam

The mantra aum is to be repeated constantly, with feeling, realising its full significance.


Constant, venerating repetition of the pranava aum, with reflection on its meaning and the feeling it arouses, helps the seer to reach the highest state in yoga. Efficacy of OM is in the unheard longitudinal wave ( 7.83 hertz ) which affects the heart chakra.  Words, meaning and feeling are interwoven. As words are eternal, so are meaning and feeling.. The mantra aim is considered the Sabda Brahman (Word of God, or Universal Sound) to be known with the organs of perception and action, mind, intelligence and consciousness.  OM is derived from the Sri Yantra with a numerical value of 108. The Sri yantra is holographic, a shiva-shakti representation ,  in that every bit of it contains all of it.  Sri Yantra is the pictoral representation of OM. ,  All Hindu rudraksha malas contain 108 beads. "OM is this imperishable Word.   OM is the universe, and this is the exposition OM.  The past, present and the future, all that was, all that is, all that will be is OM.  Likewise all else that may exist  beyond the bounds of time, that, too, is OM."  ( Verse 1- Mandulya Upanishad 5000 BC ). How many of you have ever bothered to examine a beehive.  Can you believe that the perfect hexagon is created by OM ( 7.83 hertz harmonic )  — just a SHABDA BRAHMAN vibration emitted by the bees. Shabda Brahman ( sound ) is a great morphogenetic organizing force without which no matter can be formed. When a Shiva’s damaru is vibrated, it produces dissimilar sounds which are fused together by resonance to create one sound.  Modern science calls this BINAURAL beats. The sound thus produced symbolizes Nada, the cosmic sound of AUM of 7.83 hertz  which can be heard during deep meditation.   According to Hindu scriptures, Nada is the source of creation. The human range is on average from 20 to 20,000 Hz. If 300 Hz is played in one ear and 306 hz is played in the other ear via stereo headphones the binaural frequency will be 6 hertz .  7.83 Hz This is Schumann’s resonance frequency or earth’s heart beat or frequency of Hindu king mantra OM frequency - a sound which cannot be heard by the ears( unless it is a harmonic ) but can be heard by the heart. OM is the primordial throb of the universe.  It is the sound form of Atma (Consciousness). - Maitri Upanishad 5000 BC. OM surcharges the innermost being of man with vibrations of the highest reality. The earth vibrates at 7.83 Hz and so does OM. The primordal vibrations of atoms and molecules is thus represented by OM. ince life began, the Earth has been surrounding and protecting all living things with a natural frequency pulsation of 7.83 HZ—the ancient Indian 12 starnd maharishis called OM. Alpha brain Frequency of 7.83 HZ on the EEG,  is also known popularly as Schumann’s Resonance .  These frequencies start at 7.8 Hz and progress by approximately 5.9 Hz. (7.8, 13.7, 19.6, 25.5, 31.4, 37.3, and 43.2 Hz.). Resonances of earth, ie, 7.83,  13.7, 19.6, 25.5, 31.4, 37.3 and 43.2 Hertz of earth. We all know 7.83 hz being the strongest of all, OM or Schumann frequency .. Ohm- 7.83Hz. Gam - 13.7Hz--Hleem - 19.6Hz--Hreem - 25.5Hz--Kleem - 31.4Hz--Krowm - 37.3Hz--Sreem - 43.2Hz.. 7.83 HZ or the ALPHA frequency  is the gateway that leads into deeper states of consciousness. The frequency of the living Earth, the “Schumann Resonance” of 7.83 HZ is the lowest common denominator of psychic activity repeatedly observed by EEG and EKG observations. I am the syllable OM...I am the sacred monosyllable...Among words, I am the monosyllable Om—Bhagawat Gita –Lord Krishna 4000 BC. "The goal which all the Vedas declare, which all austerities aim at, and which men desire when they lead the life of continence … is OM.  This syllable Om is indeed Brahman.  Whosoever knows this syllable obtains all that he desires.  This is the best support; this is the highest support.  Whosoever knows this support is adored in the world of Brahma."  - Katha Upanishad I- 5000 BC. OM is the first mantra in the 4 Vedas and the 108 Upanishads. OM is the first mantra and is the sound body of consciousness.  OM contains all the sounds in itself. OM is the four states of consciousness, as per Patanjali Yoga:----.OM is the waking state or jagrat. Beta brain wave.  OM is the dreaming state or svapna.  REM sleep state. OM is the deep sleep state or sushupti. (dream-less deep sleep state , the delta brain wave). Om is the transcendental state or turiya. (beyond all the states) , the fourth has been called nirvana. Four stages:  consciousness plus thinking is waking, consciousness minus thinking is turiya, unconsciousness plus thinking is dreaming, unconsciousness minus thinking is sleep. “Om ityetadaksharam idam sarvam, tasyopavyakhyanam bhutam bhavat bhavishyaditi sarvam omkara eva.”-  Mandukya  Upanishad -5000 BC.. “The Imperishable is OM, and it is 'all this'.   All this, whatever is visible, whatever is cognisable, whatever can come within the purview of sense-perception, inference or verbal testimony, whatever can be comprehended under the single term, creation all this is OM.”. A cosmic creative vibration (called sphota or explosion) arises between Shiva and Shakti called Nada. This Nada then gets consolidated into Shabda Brahman (differentiated sound energy), the universal cosmic resonance, symbolized by OM.   From this arises cosmic intelligence that is responsible for the creation.  The Taithiriya Upanishad says that "with OM, Brahma begins creation."   It means the whole creation comes out of sound. unheard cosmic sounds, the symphony of Shabda-Brahman, was heard by the 12 stranded Vedic Maharishis in their spiritual trances and is enshrined in the Upanishads as the syllable.  OM is the quintessence, the seed-syllable of the universe.  Mantra is the sound-body of consciousness.   Our 7000 year old Vedas say that matter is created from vibrations. If every sound on this cosmos and planet earth were simultaneously recorded, there would be only one single sound OM. Every second 200 lightening strikes occur somewhere on earth in order to keep re establishing electrical balance between the earth and the ionosphere.  These lightening strikes energize the 'flute' and vibrate the resonating cavity.  The 'flute' vibrates waves that bounce off the ionosphere and then off the earth, back and forth. The resulting 'song' incorporates information from the ionosphere which reflects the universe and information about everything that occurs on earth.  Usually this 'music' is described in terms of its beat or frequency.  The beat frequency is called the Schumann Resonance of 7.83 Hz ( OM ) . The spiritual efficacy of OM is based not on the gross sound, but on the subtle sound, which is heard, not by the ears but by the heart, which is uttered not by the mouth but by the mind.  OM is the quintessence, the seed-syllable (bija mantra) of the universe, the universal force of the all-embracing consciousness.
1.29 - - tatah pratyakchetanadhigamopyantarayabhavashch

Meditation on God with the repetition of aum removes obstacles to the mastery of the inner self.

The first manifestation of this repetition and thinking of OM will be that the introspective power will be manifested more and more, and all the mental and physical obstacles will begin to vanish. The repetition of the pranava mantra with feeling and understanding of its meaning leads to the discovery of the Self, and helps remove hindrances to Self-Realisation.  When experience, the instruments of experience and the object experienced are interwoven, the soul manifests itself without the interference of any hindrances.  Constant, venerating repetition of the pranava aum, with reflection on its meaning and the feeling it evokes, helps the seer to reach the highest state in yoga. You must know that these thought were picked off the aakasha by seers .


1.30—vyadhistyanasanshayapramadalasyaviratibhrantidar shanalabdhabhoomikatvanavasthitatvani chittavikshepastentarayah

Disease, inertia, doubt, lack of enthusiasm, laziness, sensuality, mind-wandering, missing the point.  falling away from the state when obtained  - these distractions of the mind are the obstacles.

  
This sutra delineates the nine obstacles or deterrents, which hinders progress and deflects the aspirer's consciousness.  Unhealthy persons cannot be Yogis. Mental laziness makes us lose all lively interest in the subject, without which there will neither be the will nor the energy to practice. Doubts will arise in the mind about the truth of the science, however strong one’s intellectual conviction may be, until certain peculiar psychic experiences come, as hearing, or seeing, at a distance, etc. These glimpses strengthen the mind and make the student persevere. Falling away when attained. Some says or weeks when you are practising the mind will be calm and easily concentrated, and you will find yourself progressing fast. All of a sudden the progress will stop one day, and you will find yourself, as it were, stranded. Persevere. All progress proceeds by rise and fall.1.31— duhkhadaurmanasyanggamejayatvashvasaprashvaa  vikshepasahabhuvah

Sorrow, despair, unsteadiness of the body and irregular breathing further distracts the citta.

There are four more causes of distraction - sorrow, despair or evil disposition, tremble of the body and irregular or laboured breathing (  hyperventilation taught by fake gurus ).  These cause further distractions which excites the mind and consciousness. These hindrances are of three kinds - self-inflicted (adhyatmika), imbalances of elements in the body (adhibhautika) and problems arising from fate, e.g. genetic defects (adhidaivika). They need to be fought and curbed through yogic disciplines. Concentration will bring perfect repose to mind and body every time it is practised. When the practice has been misdirected, or not enough controlled, these disturbances come. Repetition of Om and self-surrender to the Lord will strengthen the mind, and bring fresh energy. The nervous shakings will come to almost everyone. Do not mind them at all, but keep on practising. Practice will cure them, and make the seat firm.THIS POST IS NOW CONTINUED TO PART 53 , BELOW- -
CAPT AJIT VADAKAYIL
..

126 comments:

 1. Respected ajit sir,
  WHO report questions qualification of 'doctors' in India
  http://www.hindustantimes.com/india-news/alarm-after-who-report-questions-qualification-of-doctors-in-india/story-RPAEhrxCmTU7kE1MnL5VRI.html

  Regards
  Gunjan arya

  ReplyDelete
 2. Hi Sir,

  What I noticed is now days all the Muslims and Christians are quoting left and right from Vedas. Their main argument is there is only one god and no need for all other gods. They are taking selective quotes from vedas which say god is one. I fight with them saying, Veda says god is one but veda does not deny the other gods there are many forms and all lead to only one. For them sun is a planet and hence cannot be god. I tell them in Vedas god is all powerful so he converted into 33 crore devatas as he wished , how can a book decide that GOD cannot take 33 crore forms. Is there a better way to tackle these folks and make them shut their mouth. I feel lot pained when they quote vedas in ugly pronunciation.

  ReplyDelete
  Replies
  1. According to the blog there is but one God in the Advaita template of Hinduism the universal Brahman or consciousness which permeates every intra atomic space and keeps electrons in their orbits.
   The next template is the trinity of Brahman Vishnu Mahesh as forcefields with the fields helping them as their wives on depiction. The last is Sandhya template or the purush--prakruti template which are all ways to explain the divine. People as per their development spiritual worship the Brahman in different ways formless and form represented.

   Delete
  2. sri kris,
   your observation is correct. they quote left and right from the vedas (and from anything else they can lay their hands on). just understand this.

   THEY WANT TO US TO ACCEPT THAT THERE IS ONLY ONE GOD, WHICH IS WHAT THEIR BELIEF SYSTEM SAYS. SO, INDIRECTLY THEY WANT YOU TO ACCEPT THEIR BELIEF SYSTEM.

   hence all the quoting from the vedas etc. once a white man who had become a 'hindu' gave a lecture in which he was constantly promoting 'ONE GOD' concept terming Shiva, Vishnu etc as manifestations of the same entity. well I do not care or accept. it is not important that there be only one god. even if there are 33 crore gods they are all equally dear to me. we worship shiva, vishnu, krishna, Rama, lakshmi, subrahmanya, ayyappa and all.

   to sum up, they have come up with new ways of promoting monotheism. for us it is not important. we don't care if god is one or many.

   Delete
 3. Hi Captain,

  Looks like President of the Philippines is more on our side on Climate Change than our PM itself. As i have been following him. He is making all the right moves.

  Duterte won't honor int'l pacts on carbon emissions

  http://www.rappler.com/nation/140122-duterte-international-agreements-carbon-emissions

  MANILA, Philippines – President Rodrigo Duterte "will not honor" international agreements binding the Philippines to limit its carbon emissions.

  He repeated arguments of climate justice activists that such requirements on carbon emissions are unfair because the wealthy nations of today were never limited by such impositions when they were industrializing.

  "Sabi ko (I said), 'You do not do it that way Mr Ambassador. You who have reached your peak and along the way spewed a lot of contaminants and emissions and went ahead in destroying the land, good for you. We are here, we have not reached the age of industrialization. We are on the way,'" said Duterte, narrating his conversation with the envoy.

  The Philippine president called the limits on carbon emissions "kalokohan (nonsense)" and added, "I will not follow."

  Duterte claimed climate change agreements are another way by which developed countries are able to "dictate the destiny" of poorer nations.

  "That is how very constrictive our lives are now. It’s being controlled by the world. It's being imposed upon us by the industrialized countries. They think they can dictate what the destiny [is for] the rest of the nations," he said.

  He compared these countries to "oligarchs" who "enjoy the fat of the land and they don't really bother to pay taxes."

  ------

  Philippines seems to be making all rights moves and could be real hope for people who care. All good news seems to be coming out of Philippines now a days which this blog site supports.

  I hope you would write a post on Philippines and its new leader Duterte...He seems to agree on all Climate Change posts you have made. No other world leader has so far done this. Thanks

  ReplyDelete
 4. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Navjot-Singh-Sidhu-resigns-from-Rajya-Sabha/articleshow/53264899.cms

  SIDHU IS INTELLIGENT

  BUT HE HAS WASTED HIMSELF ON HINDI CRICKET COMMENTARY

  BJP WILL NOT MISS SIDHU-- NOR HIS WIFE

  ReplyDelete
 5. KILL ALL THOSE WHO USE GUNS IN KASHMIR . .

  PUNISH STONE PELTERS WITH IPC SECTION OF --INTENT TO KILL . .

  THESE DESH DROHI WAVING PAKISTANI FLAG ARE FUNDED BY PAKISTAN . .

  PAKISTAN MUST PAY FOR DECLARING TERRORISTS AS MARTYRS ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Capt.,
   Why we should kill our own countryman even than they are throwing stone to the Army. Army can use Rubber Bullet, Water and shot on legs etc substitute to control the violance. BUT WE SHOULD NOT KILL A HUMAN BEING FOR JUST THROWING STONE. THEY ARE OWN COUNTRYMAN AND MISGUIDED HUMAN BEING.

   regards

   Delete
  2. PEOPLE WHO WAVE PAKISTANI FLAGS ARE NOT INDIAN

   PEOPLE WHO DROWNED INDIANS COPS , BROKE INTO POLICE STATIONS AND STOLE GUNS--DESERVE NO MERCY

   Delete
 6. http://www.idiva.com/photogallery-relationships/9-sex-conversations-every-couple-must-have/15071476/7

  CHUTNEY MARYS DISCUSSING SEXUAL HISTORY ?

  JUST MEASURE THE SIZE OF HER HITLER ..

  ReplyDelete
 7. https://dublinsmickdotcom.wordpress.com/2014/07/21/why-do-popes-wear-a-yarmulke/

  ReplyDelete
 8. https://www.youtube.com/watch?v=-sP9RGuy_eI

  good decision my Modi

  ReplyDelete
  Replies
  1. NATO CANNOT LAST 48 HRS AGAINST RUSSIA

   THEY KNOW IT

   Delete
 9. http://www.cbc.ca/beta/news/canada/edmonton/hate-speech-complaint-filed-against-jasper-woman-for-holocaust-denial-video-1.3679917

  ReplyDelete
  Replies
  1. HITLER WAS A JEW

   HE DIED OF OLD AGE

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/if-zionist-jews-created-isis-who.html

   IF YOU DENY 6 MILLIONS JEWS DEAD-- THERE ARE 17 COUNTRIES IN EUROPE WHO WILL THROW YOU INTO JAIL

   Delete
 10. Sir,
  As many hindu's believe in fake R-created Gods , does the power of their faith manifest the "fake God" into "true" history by rewriting space-time ??
  Can The Supreme God by his Maya empower these fake Gods ??
  Sir please let me know if i have been able to convey a correct question to u , if not i will work hard to reframe it ....
  sir please do answer with some explanation so that i and many others having similar doubts understand it ..
  thank you.


  ReplyDelete
 11. https://m.youtube.com/watch?v=04fUHWBMLwE DAANA VEERA SOORA KARNA.Though in Telugu,doesn't need to understand de language to watch,The expressions itself is enough.NTR single handedly saved Sanatana dharma in Andhra Pradesh.Ask any one in Andhra who is ur fav character in Mahabharata most of them would say Karna.

  ReplyDelete
 12. http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-needs-years-of-strong-growth-to-match-Chinas-per-capita-GDP-says-Raghuram-Rajan/articleshow/53269139.cms

  RAGHURAM RAJAN FUCK OFF . .

  ###########.. SUBJECT --- ROARING LION OR ONE EYED CAT . . ###########
  The Economy of India is the THIRD largest economy in the world measured by nominal GDP and the third-largest by purchasing power parity (PPP).
  We know what the G7 nations are worth . .
  India's economy is the world's fastest growing major economy…
  In another 17 years India will be planets no 1 superpower . .
  India is home to world's third largest Billionaires pool with 111 billionaires in 2016 and also the largest number of ultra-high-net-worth households that have more than 100 million dollars…
  RAGHURAM RAJAN DOES NOT UNDERSTAND ECONOMICS . . . INDIA IS BEING DELIBERATELY PROJECTED AS A ECONOMICALLY WEAK NATION . . .
  INDIAS ECONOMIC GROWTH CAN READ A STUPENDOUS 11.5% IF WE FACTOR IN SMALL SCALE AND ULTRA SKILLED FAMILY BASED INDUSTRIES IN GDP . .
  RAGHURAM RAJAN WANTS USA TO BE NO 1 . . . INDIA IS A ROARING LION IN THE WORLD ECONOMY-- THE ONLY ONE . .
  RAGHURAM RAJAN TRIED HIS BEST TO PROJECT THIS MIGHTY WOKEN UP LION AS A DISEASED ONE EYED CAT . . . FOR THIS HE MUST BE PUNISHED .. .IT IS NOT ENOUGH THAT WE JUST LET HIM GO . .
  RAGHURAM RAJAN NEVER TOLD EVEN ONCE THAT USA HAS 19.4 TRILLION USD EXTERNAL DEBT .. .. RAGHURAM RAJAN NEVER TOLD EVEN ONCE THAT CHINA IS A PONZI ECONOMY . . ..
  Chinas borrowings hit 30.1 trillion USD at the end of last year, equivalent to 291 % of the chinese economys GDP. In the non-financial corporate sector, the debt-to-GDP ratio is estimated at 161 %.. ..all the G7 nations are beggar nations, whose debts can NEVER EVER be repaid without WW3 . ..
  China’s GDP growth is just 4.3% and NOT their official figure of 6.8%.
  Instead of tackling a debt pile estimated at 2.5 times the economy’s size, policy makers are only making it worse with a renewed credit binge.
  China continued to ignore their pathetic problem of BUBBLES WITHIN BUBBLES that drives the misallocation economy in China, or keep injecting massive credit flows into an already overblown economy in an attempt to delay the inevitable collapse.
  Chinese economy is being managed by MAD men who are keen to avoid loss of face . China’s ruling Community Party faces a dilemma between the urgent need to transform the country’s slowing economy, and the possibility of losing control and social unrest if massive layoffs happen.
  Punch into Google search - - -
  . . . . . . . . . .. . .. GPI DOG SHALL WAG THE GDP TAIL , NOT VICE VERSA , the cult ends now VADAKAYIL. . . . . . .. . .. .
  Capt ajit vadakayil ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. I got angry after reading raghuram rajan's post, he always belittles india

   Delete
  2. THAT IS WHY WE KICKED HIM OUT

   WE DONT WANT THIS MAN TO SAVE INDIA

   Delete
 13. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Activists-urge-government-to-reject-GM-mustard-application/articleshow/53271385.cms

  GM MUSTARD OIL CAUSES THE BRAIN TO BE FOGGY .

  IT IS A TOXIC OIL

  ReplyDelete
 14. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Four-Maoists-gunned-down-in-Bihar-encounter-five-jawans-injured/articleshow/53269373.cms

  KILL ALL THOSE WHO DARE TO LIFT A GUN -- THESE ARE DESH DROHIS ARMED BY FOREIGN FORCES

  WE KNOW THE TRAITORS IN THE COLLEGIUM JUDICIARY WHO MAINTAIN THE RED CORRIDOR --AND ARE AFRAID OF JEW NOAM CHOMSKY

  ReplyDelete
 15. http://timesofindia.indiatimes.com/india/AAP-salutes-Sidhu-BJP-SAD-say-exit-wont-impact-alliance-in-Punjab-poll/articleshow/53271448.cms

  BJP WONT MISS SIDHU AND HIS WIFE . .BJP WONT LOSE ANY SLEEP . .

  ReplyDelete
  Replies
  1. my own view shah and modi played smart game, Sidhu still in bjp not resign party yet, later declare CM/main leader in panjab when election very close. BJP fight election independently to shy away anti incumbency.

   Delete
 16. Loved the comment by " no bell" laureate Amartya Sen about Kashmir .He has become immortal today I mean namesake "amartya" generations and generations of Indian will remember him for his anti national statement .Did he comment about Bangladesh killing or French truck attack,? Oh I am sorry and aplogies to him because he is sickular and $dollar craving guy he would not comment on it

  ReplyDelete
 17. Captainji ,

  Happy Guru Poornima !

  Gurur-Brahmaa Gurur-Vissnnur-Gururdevo Maheshvarah |
  Guru sakshal Param Brahma Tasmai Shrii-Gurave Namah !

  Thank you.

  ReplyDelete
 18. Abolish Rajya Sabha and Legislative Councils demands Papu yadav -

  http://timesofindia.indiatimes.com/india/Abolish-Rajya-Sabha-Legislative-Councils-demands-MP-Pappu-Yadav/articleshow/53254899.cms

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/abolish-rajya-sabha-capt-ajit-vadakayil.html

   THE "HOUSE OF LORDS" WAS CREATED BY JEW ROTHSCHILD TO SUBVERT DEMOCRACY

   ROTHSCHILD PACKED THE HOUSE OF LORDS WITH HIS OWN AGENTS .

   SO IT DID NOT MATTER WHAT THE CATTLE CLASS IN THE "HOUSE OF COMMONS " DECIDED

   ROTHSCHILD COULD VETO ANYTHING

   RAJYA SABHA IS INDIAs HOUSE OF LORDS

   A LOT OF RAJYA SAVHA MEMBERS ARE IN THE PAYROLL OF JEW ROTHSCHILD.

   INDIAN NAVY COMMANDER NANAVATI KILLED IS WHITE WIFEs LOVER AHUJA. THE GOVERNOR OF MAHARASHTRA PARDONED HIM . .NOT THE PRESIDENT OF INDIA

   WE NEED TO ABOLISH RAJYA SABHA AND THE GOVERNORs POST . . . .

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 19. Replies
  1. Hehehe thanks captain I dont watch it just wanted to clarify it, Thanks!

   Delete
 20. As you walk with the Guru, you walk in the light of existence,

  Away from darkness of ignorance.

  You leave behind all the problems of your life and

  Move towards the peak experience of life."

  Happy Guru Purnima!

  ReplyDelete
 21. Sir happy guru poornima! . Ever since i stumbled upon your blog around 6 years back i have been addicted to it . It changed me completely

  ReplyDelete
 22. ###### SUBJECT- - - COLLEGIUM JUDGES AND NGRC SAVING DESH DROHIS ########

  EVERY TIME OUR UNIFORMED MEN RISK THEIR LIVES AND ARREST TERRORISTS , NAXALS AND SEPARATISTS - -OUR COLLEGIUM MELORDS WHO ARE AFRAID OF JEW NOAM CHOMSKY SAVE THEM . . ..

  WE DO NOT WANT JUDICIARY TO PLAY GOD IN INDIA . .

  INDIA IS THE ONLY NATION ON THIS PLANET , WHERE COLLEGIUM JUDICIARY ELECTS JUDGES . .THEY SCUTTLED NJAC . . .

  BEFORE 1947 ALMOST ALL OUR JUDGES WERE IN THE PAYROLL OF JEW ROTHSCHILD . . .
  WE KNOW COLLEGIUM JUDGES HAVE FOREIGN SUPPORT WHEN THEIR LEGISLATE , DO EXTREME JUDICIAL OVERREACH . . . . . . .

  EVERY TIME DESH DROHI FOREIGN FORCES WANT A NEW LAW IN INDIA, THEY USE THEIR TROJAN HORSE NGOs TO FILE A PIL WHICH STRANGELY IS GIVEN TOP PRIORITY ALONG WITH HOM0SEXUALITY . . . .

  OUR COLLEGIUM JUDICIARY BURNT MIDNIGHT OIL TO OPEN CHAMIYA BARS ( WH0RE HOUSES IN MUMBAI ).....

  BREADWINNERS OF THOUSANDS OF FAMILIES HAVE BEEN AWITING JUSTICE AS UNDERTRIALS FOR DECADES . . .

  BHARATMATA IS RACING TO BE THIS PLANETS NO 1 SUPERPOWER IN 17 YEARS --BEFORE THAT THE NEW WORLD ORDER WANTS INDIA TO IMPLODE. .. . . . . . .

  ALL SEPARATIST / NAXALS / FEMINISTS / DRUGS / ATHEIST COMMIES/ UGLY IS BEAUTIFUL/ DEFYING TEACHER-PARENTS - ARE SPONSORED BY TRAITORS IN THE PAYROLL OF KOSHER FORCES . . . . .

  PM MODI CAN BE ABUSED LEFT AND RIGHT AND CALLED PSYCHOPATH --THE COLLEGIUM MELORD JUDGE SAID - - IT IS NORMAL - - - BECAUSE THERE WERE NO VIOLENT RIOTS -- . .

  The GRAVE implication is, WE COLLEGIUM JUDGES CONTROL INDIA. . . Almost all media barons run their own foreign funded NGOs and they can trigger violent riots and then get the collegium judge to ACT AND JAIL ANYBODY . . even salman khan for a non-malicious , inadvertent , unintentional RAPE analogy .. . .

  WHEN DID YOU LAST SEE THE BENAMI MEDIA/ COLLEGIUM JUDICIARY/ NEW WORLD ORDER CONTROLLED RAJYA SABHA SUPPORTING THE WATAN ? . .

  READ ALL 7 PARTS OF THE POST BELOW -
  punch into Google search -- -
  . . . . . . .. .. . . .FOREIGN FUNDED TROJAN HORSE NGOs , PIL, JUDICIAL OVERREACH, UNHOLY NEXUS VADAKAYIL .. . . . . . . . . . . .. .

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 23. http://www.femina.in/relationships/love-sex/reasons-why-breakup-sex-is-totally-worth-it-11628.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  CHUTNEYS MARYS HAD HUNDREDS OF SUCH BREAK UP SEX SESSIONS

  TOILET PAPER OF INDIA --USED ON BOTH SIDES

  INDIA'S HUSTLER MAGAZINE

  IN INDIA SEX IS AN ACT OF LOVE--NOT HATE OR REVENGE

  ReplyDelete
 24. http://www.femina.in/relationships/love-sex/four-sex-moves-for-a-great-workout-11631.html?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=referral&utm_campaign=TOInewHP

  CHUTNEY MARYS KNOW HAJAAAR POSITIONS--

  IN THE TOILET, UNDER THE DESK , IN THE PEONs BROOM CUPBOARD --

  ReplyDelete
 25. Dearest sir
  Yesterday i Buyed Vanita and sir the cover page photo was of Transgender..Now it is becoming dificult to know if he is he or she is she..
  Regards
  Dr. Veena J. Nair

  ReplyDelete
 26. Dear Sir,
  Please accept my obeisance on this auspicious day of Guru Poornima.Thank you for everything.

  ReplyDelete
 27. Guruji,
  Happy guru poornima

  ReplyDelete
 28. ALL READERS

  I AINT NO GURU

  I AM A RETIRED SHIP CAPTAIN WHO SAW THIS PLANET, WHO HAS A EAR TO THE GROUND AND WHO HAS A WEE BIT MORE PERCEPTION THAT OTHERS.

  VERY FEW PEOPLE ON THIS PLANET CAN DO "PROJECTION" AND "PATTERN MATCHING"

  THE DOORS OF PERCEPTION LIE BETWEEN WHAT IS KNOWN AND WHAT IS UNKNOWN.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Fir bhi,
   U show us the light everyday....
   Guru is exactly what u r...aap mano ya na mano ..!!
   And we r programmed to show gratitude....its a discharge.
   I pay my obesiance and express gratitude to those forces in the cosmos which causes u to do all that u r doing for us and mankind...
   Happy guru purnima...

   Delete
  2. Whom then shall I accept as my Guru? "He who is versed in the Vedas, without taint, unhurt by desire, who is the best of the knowers of Brahman( the God)". He who is not only learned in shastras, but who knows their subtle secrets, who has realised their true import. He must be without the touch of taint, unhurt by any desire, should have no other motive except that of purely doing good to others, should be an ocean of mercy without reason and not impart religious teaching for gaining name or fame. And he must be intense knower of Brahman, one who has realized Brahman even as tangibly as an Amalaka fruit in the palm of the hand. Such is the Guru, says the Shruti. - Swami Vivekananda.

   Happy Guru Purnima to all readers and Mr Ajit Vadakayil too and the whole guru parampara. And thank you to Mr. Ajit Vadakayil for consciously choosing to awaken indians from their deep and ignorant slumber. He is indeed a Guru ( may be a ship captain primarily)

   On this auspicious occasion I bow at the lotus Feet of Dakshinamurthy ( Guru Form of Shiva ) who is first, eternal and omniscient teacher. May He illuminate our intellect with the light of knowledge, Wisdom and doing good to those who are good and give us power to incinerate the evil which try to disrupt the peace and harmony of this whole creation .

   Delete
  3. Happy guru pournima sir...you are too modest sir...not just you definitely maa'm is also something :) (I feel so)......God directed us to your blog :)...which retired ship captain writes the sort of things that you write sir...your posts show the brilliance of something un perceivable (some divine handiwork)

   Delete
  4. hi sv,

   THERE IS NOTHING DIVINE IN ME-- NOR AM I A GURU.

   SPIRITUALITY HAD FEW TAKERS -BECAUSE OF THE EFFECT OF THE NEW WORLD ORDER.

   NOT ANY MORE!

   THIS IS WHY I STARTED THIS BLOGSITE.

   I WAS AN ATHEIST MYSELF TILL I HAD AN EXPERIENCE AT SEA.

   THAT FORCED ME TO LEARN QUANTUM PHYSICS. AND SUDDENLY I NOTICED THAT OUR VEDAS ARE THE VERY FOUNDATION OF QUANTUM PHYSICS.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/super-typhoon-bart-perfect-storm-capt.html

   PEOPLE JUDGE VEDAS BY TRYING TO FIGURE OUT PART ONE ( SAMHITA ) OUT OF FOUR-- .

   PART ONE IS SANSKRIT MANTRAS AND VERSES -- PICKED OFF BY SEERS FROM AKASHA.

   THEY CONTAIN SONIC POWER . THE WORDS ARE JUST TO PUT INTO IN A GRATEFUL STATE

   I ASK MY READERS WHOSE PARENTS ARE ON THE DEATH BED -- WHISPER INTO THEIR EARS " I AM GRATEFUL TO YOU"-- SEE HOW THEY RECOVER.

   HUMPED COW FILLED US WITH GRATITUDE .

   IT GAVE US MILK . IT TILLED OUR LAND. ITS URINE HAD NANO GOLD WHICH COULD BREACH THE BLOOD BRAIN BARRIER AND CURE DEADLY DISEASES .

   NEXT TIME YOU SEE A HUMPED COW-- HUG IT-- GENTEY PASS YOUR PALMS OVER ITS HUMP AND RUB IT IN A ROTARY MANNER --MAKE A WISH WITH "INTENT"

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/04/vedic-quantum-intention-experiment.html

   ARE HINDUS IDIOTS TO BURST COCONUTS IN TEMPLES ?

   OK , IN KERALA WE HAD PLENTY OF IT. WHAT ABOUT NORTH INDIA WHERE THEY HAD NONE ?

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 29. ramas parmar
  July 19, 2016 at 3:40 AM

  Thank you once again sir, may be you will do a post on cults like BrahmakumariBrahmakumAri one day.I feel honoured to be a part of this blog.

  ####################

  hi rp,

  rothschild agent media barons sponsor brahma kumaris !!

  if you want to see the R stooge founder of this white saree cult--

  punch into google search-

  DADA LEKHRAJ WIKIPEDIA

  3 YEARS AFTER OM MANDI WAS FOUNDED BY FILTHY RICH DIAMOND MERCHANT LEKHRAJ - THE PLACE WAS RAIDED BY POLICE AT NIGHT ON REPORTS OF AN ONGOING SEXUAL ORGY ( WHICH INCLUDED WHITES ) !

  the next day it was banned by the Govt of Singh-- an this incident was splashed by newspapers .

  this was in British India.

  I quote the British newspaper--

  ###########
  Daily Mail, 13 March 1939 wrote:

  Five thousand angry husbands, parents, and guardians yesterday marched on the Sind Government secretariat in protest against the activities of the Om Mandli celibacy cult here.

  The cult has aroused fierce indignation by inducing young girls to refuse to marry and wives to leave their husbands.

  A clash seemed inevitable as the march had been banned by the Government.

  The crowd, led by the crippled Hindu leader Vaswani in a wheel chair, came face to face with a cordon of police.

  Then the Minster of Public Works, Mr Vazirani, intervened. He gave a written guarantee that the Government would order the cult to discontinue certain practises. The crowd dispersed.

  ##########################

  http://www.brahmakumaris.info/forum/viewtopic.php?f=19&t=2417

  check out this link to see a SCAN of the above report . this is NOT bull.

  Lekhraj Khubchand Kripalani was touted by the white invader as an avatar of Shiva .

  Our R media and waitress sponsored President Pratibha Patil had famously said in 2007 -- she had received a message from Lekhraj Khubchand Kripalani stating that a “great responsibility” was headed her way.

  DID AN ANGEL DELIVER THIS MESSAGE ?

  this is the sorry state of India !!

  screwed from top, bottom and both sides !!!

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 30. Respected Captain Vadakayil
  http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/us-developed-weapon-system-may-cause-global-warming-government/articleshow/53268090.cms
  Congratulations Captain! It seems even the Environment minister agrees with you.
  A US-developed weapon system that strikes the atmosphere with a focussed electromagnetic beam may cause global warming, the government today said and acknowledged that climate change is likely to reduce the yield of major crops like wheat and maize in India.
  "The US has developed a type of weapon called High Frequency Active Auroral Research Programme. HAARP strikes the upper atmosphere with a focussed and steerable electromagnetic beam," Environment Minister Anil Madhav Dave told the Rajya Sabha in a written reply.
  "HAARP is an advanced model of a super powerful ionospheric heater which may cause the globe to warm and have global warming effect," he said.
  Dave was replying to a question on whether the government is aware of HAARP, capable of effecting devastating impact on the world's climate including that of India and resulting in destabilisation of agricultural and ecological systems.
  Regards

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi is,

   WHY IS INDIA SENDING SERVILE PEOPLE LIKE PRAKASH JAVEDEKAR TO CLIMATE MEETS ?

   THE PROBLEMS O THIS PLANET STARTED WITH USA BURSTING A NUCLEAR BOMB IN HIGH ALTITUDE ..

   INNER VAN ALLEN BELT WAS CREATED BY USA IN 1962 BY OPERATION STARFISH PRIME - TO PREVENT SOVIET ISBMs FROM REACHING USA . .
   ON JULY 9, 1962, the United States Air Force launched a 2,200-pound W-49 nuclear warhead into space.

   It exploded with a yield of 1.44 megatons 248 miles above the Pacific Ocean. Starfish Prime, the most powerful and highest space nuclear test ever conducted, produced a flash of light visible over much of the Pacific.

   For seven minutes after the explosion, an artificial red aurora danced in the skies over island groups as widely separated as Hawaii, Tonga, and Samoa (image at top of post). The blast’s electromagnetic pulse damaged electrical systems on Oahu, 800 miles away from the explosion.

   Starfish Prime was intended to test whether nuclear explosions in low-Earth orbit (LEO) could augment and expand the Earth-girdling Van Allen radiation belts to create a barrier that would incapacitate Soviet intercontinental missiles launched against the United States.

   High-energy particles Starfish Prime pumped into the belts probably contributed to the failure of the Telstar 1 communications satellite just four months after its July 10, 1962 launch.

   The Soviets had accused the U.S. of creating the inner belt as a result of US high altitude nuclear testing..

   Starfish Prime was a high-altitude nuclear test conducted by the United States on July 9, 1962, 400 km above earth. It produced a yield equivalent to 1.4 megatonnes of TNT. It was the largest man made nuclear explosion in outer space, till date.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/11/world-war-3-sans-gps-emp-taken-out.html

   HAARP IS CAUSING GLOBAL WARMING

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/02/playing-though-blizzard-at-cornell-capt.html

   Delete
  2. Namaste Captain.

   Can you please tell me what happened in the Roswell incident of 1947 in Roswell, USA. Is it also connected to all the US governments malicious projects?

   Delete
  3. I am shocked with our environment minister knowing this all....hope he got vadakayil blog leak hehe

   Delete
 31. http://indiatoday.intoday.in/story/amartya-sen-kashmir-situation-democracy-raghuram-rajan/1/717959.html

  WE DONT CARE FOR AMARTYA SEN WITH A ROTHSCHILD WIFE . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/09/amartya-sen-gets-nobel-prize-for.html

  ReplyDelete
 32. http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/Donald-Trumps-party-wants-to-secure-Pakistans-nuclear-arsenal-calls-India-geopolitical-ally/articleshow/53277317.cms

  Dr Shakil Afridi, is a CRYPTO JEW

  ReplyDelete
 33. http://timesofindia.indiatimes.com/toi-features/business/NGTs-diesel-car-order-may-fall-flat/articleshow/53275174.cms

  THE REAL DANGER IS FROM NANO CARBON EMISSIONS OF CNG / LNG . . .

  THE BLOOD BRAIN BARRIER IS BREACHED . . .

  IT IS BETTER TO SHIFT THE NATIONAL CAPITAL TO A PLACE WHERE THERE CAN BE NO TEMPERATURE INVERSION SMOG IN WINTER . . .

  punch into Google search - - -

  INTERSTITIAL LUNG DISEASE, NANO CARBON EMISSIONS , CNG VEHICLE EMISSIONS , LPG COOKING EXHAUST VADAKAYIL . . . . . . . . . . .

  And . . . . . . . . . . .

  ASD, ATRIAL SEPTAL DEFECT , HOLE IN THE HEART VADAKAYIL . . . . . . . . . .

  and

  . . . . . . . . . . MYELOMENINGOCELE , SPINA BIFIDA , NEURAL TUBE DEFECTS , BLOOD BRAIN BARRIER VADAKAYIL . . . . . . . . .. . . .

  capt ajit vadakyil
  ..

  ReplyDelete
 34. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Sachin-Tendulkar-sought-Parrikars-help-to-rescue-business-allys-resort-in-Mussoorie-Officials/articleshow/53277327.cms

  INDIAs BHARAT RATNA IS STILL PEDDLING WARES ON TV . .

  WHAT A DISGRACE . .

  CRICKET IS PLAYED BY NINE AND A HALF NATIONS ON THIS PLANET . ..

  ReplyDelete
 35. THIS BLOGSITE ASKS THE MODI GOVT TO BAN ACIDIC COKE IN ALUMINIUM CANS . . .

  THE ALUMINIUM FOILS USED FOR GRILLING AND MAKING JACKET POTATOES CAUSES ALZHIEMERS . . INDIA NEVER HAD THESE PROBLEMS BEFORE. .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/03/killer-aluminium-leaches-in-your-food.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. In the same way, Beer (even though its slightly alkaline) from glass bottles would be better than from aluminium cans?

   Delete
 36. http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/Is-it-ok-to-have-sex-during-pregnancy/articleshow/53192372.cms

  AARRRGGGH PPTTHHEEOOYYYYYYYYY

  TOILET PAPER USED ON BOTH SIDES

  ReplyDelete
  Replies
  1. I thought u said new i & b minister will crack down - seems opposite.

   Delete
 37. Gurur Brahma Gurur Vishnu
  Gurur Devo Mahesh Varah
  Guru Shakshat Para Brahma

  Today Guru Purnima
  Tasmai Shri Guruve Namah

  ReplyDelete
 38. Sir
  Car lobby gleeful at this bounty. makes a mockery of PUC test compulsory every 6 months.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This type of faulty logic is a very bad example for children. Instead of addressing the root cause a faulty reason is given. Commies like AK use this type of faulty logic. In WB 2-3 generations have been dumbed down with this type of thinking.

   Delete
 39. Sir
  Car lobby gleeful at this bounty. makes a mockery of PUC test compulsory every 6 months
  Classic case of Hegelian dialectic first odd even stunt than protest than this scrapping cars etc 10 years old.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I have noticed that elderly drivers drive slow thereby using up more fuel. I would like to propose that ngt scrap all 60 year plus drivers.

   Delete
  2. And the taxpayer pension them?

   Delete
 40. Hi captain
  http://www.blazingnews.info/2016/07/putin-bans-rothschilds-from-russia.html?m=1

  ReplyDelete
 41. Happy guru poornima dearesssst captain..!Keep guiding humanity and Your followers with your brilliance.
  Regards,
  Aditya V. Sonavane

  ReplyDelete
 42. Captainji,

  Is Naimisharanya a real place? Please tell about it. It is said that Kali doesn't influence that place and is ideal for spiritual practises in kali yuga.

  Is the lineage of gurus still continuing ? Does Sidha ashrama exist now?

  Please answer . Thank you.

  ReplyDelete
 43. Guruji ,
  Sorry for off topic question . One of my friends son 6 yrs old having eye sight of 0.5 and doctor is recommending glasses , now days I am seeing little kids with glasses . Is there any natural cure for eye sight for kids? Any diet will help
  Thanks in advance for your help
  Sai

  ReplyDelete
  Replies
  1. poor processed food/ GM diet
   too much tv/ computer
   lack of sunlight

   Delete
 44. Captain does path to Kaivalya connect to path to Moksha?

  I saw Nityananda school students and Baba ramdev's students do this very easily. how is that possible to read and see blind folded? if one cannot see then how will they feel it with eyes closed all the letters and pictures?

  ReplyDelete
 45. Dear Sir,

  Now USA allowing medical marijuana...evil phrama may find strategy to continue its profits.

  One striking chart shows why pharma companies are fighting legal marijuana

  https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/07/13/one-striking-chart-shows-why-pharma-companies-are-fighting-legal-marijuana/

  Best Wishes.

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi ps,

   THE INDIAN STRAIN OF MARIJUANA IS THE BEST

   ALREADY EVIL PHARMA HAS SABOTAGES OUR PLANTS BY SPREDING GM STRAINS

   ONCE MEDICAL MARIJUANA IS LEGALISED , EVIL PHARMA WILL TAKE A HIT. THIS IS WHY DOCTORS GIVE MARIJUANA A BAD NAME .

   BUT THE WEST DONT HAVE A CHOICE --THE WILL SOON BE OVERWHELMED BY VARIANT CREUTZFELDT JACOB DISEASE--THE INCUBATION PERIOD WILL SOON BE OVER . .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/12/shocking-legacy-of-mad-cow-disease-capt.html

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/10/say-no-to-plastics-human-suffering-and.html

   OUR MODI LED GOVT ARE SLAVES TO ZIONIST EVIL PHARMA

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
  2. Sad but True!!

   Thanks! BEst Wishes

   Delete
 46. Capt., Is doing Sandhyavandan at noon poison injected? Should sandhyavandan at sunset terminated at green flash? And are there any similar special guidelines for morning sandhyavandan?

  ReplyDelete
 47. Thanks a lot guruji,
  Will the problem go if kids have proper diet , avoid TV and exposed to more sun light
  Thanks a lot

  ReplyDelete
 48. Hi Captain

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=613542675437438&id=156720204453023

  ReplyDelete
 49. Dear Sir,

  Russia+China already moving mountains.

  Russia’s Railway Pivot: China to Build High Speed Rails in Russian Regions

  http://sputniknews.com/business/20160603/1040735227/china-russia-railroads.html

  China interest lies in Africa nations and West as of now.

  Best Wishes.

  ReplyDelete
 50. http://timesofindia.indiatimes.com/city/amritsar/I-am-BJP-MLA-working-in-my-constituency-Navjot-Kaur-Sidhu/articleshow/53281936.cms

  TODAY I SAW THIS SARDARNEE ON TV

  IN 3 MINUTES SHE TOLD "SIDHU WANTS TO SERVE THE PEOPLE OF PUNJAB" A DOZEN TIMES.

  TEE HEEEEEEE

  ReplyDelete
 51. Dear Captain,

  IF Raffle is purchased which is 4th generation aircraft( inferior to 5th generation aircrafts)...It is bad...

  After India proposed to purchase rafle....Qutar showed interest to purchase Rafle.FALLOUT-1.. in Case of WW3, Whole of ME will supply their defense to Pakistan..so Pakistan would use Rafle in war against India...Same plane and same technology ...It would be a DOG FIGHT who blinks fight...PILOTS capability will be tested...TO BUY RAFFLE IS STUPID...French will never supply spare parts of air crafts in case sanctions are imposed on India....French will never accept to transfer of technology...

  India Set to Miss Another Promise Over Rafale Fighter Jet Deal

  http://sputniknews.com/military/20160719/1043263616/india-france-rafale-promises.html

  Best Wishes.

  ReplyDelete
 52. ROFL !! that silly Pastor!!

  ReplyDelete
 53. Happy Guru Purnima to you Captain!
  Jay Shiv

  ReplyDelete
 54. Dear Sir,

  HAARP is being used to cause drought in INDIA.... Replying to a question raised by a parliamentarian, Anil Dave, India's Minister of Environment, Forest and Climate Change, said "the US has developed a type of weapon called HAARP.

  http://www.asianage.com/india/us-weapon-affecting-indian-crops-240

  ‘US weapon affecting Indian crops’

  A classic HEGELIAN DIALECTIC....PROBLEM...REACTION AND SOLUTION>>>>

  Best Wishes.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Sir,

   Swine flu is too a biological war...When I presented paper in 2012 about modern wars...they refused to pub. it and said it is cynical. When I stated 5years ago, HAARP war being used on India to cause natural disasters, people thought some conspiracy.Nepal Earthquake was to seed in NATO forces as AID workers between two BRICS nations.China focus is Africa & West. If i tell you capabilities of smartphones to create zoom-bee race and lethal acts of wifi as radar on privacy and health! It is havoc..Humanity is finished as race.thats why robots r coming. High infertility& impotency rates due to massive radiation.our current technology is both a luxury srvc/convenience and dangerous to long term health on Earth.Even their 'bird flu' is a weapon to expand US poultry sales, goes deeper than PEEPS know. Himalayan massive flood in 2013, continuous earthquakes in 2011-12, drought 2014-16...Bird flu & swine flu 2009-2010....Harmful effects of Wifi as radar and on health, as it mimics DNA structure.

   BEST WISHES.

   Delete
  2. Hi Prasenjit,

   Can you share the paper to us or send the link to the paper.

   Delete
  3. Capt does India knows about haarp being used to create earthquake in Nepal

   Delete
 55. Sir,
  A 15 years old Maratha girl was raped and killed by three dalit people in ahmadnagar district,maharashtra and not a single national media channels broadcast this issue.shame for media.

  ReplyDelete
  Replies
  1. DALITS USUALLY VANDALISE AND BURN PROPERTY. THEY ARE EXCUSED JUST BECAUSE THEY ARE DALITS . IT IS A CURSE TO BE A HINDU IN OUR OWN WATAN.

   Delete
  2. That is why cream general category layer leaving for abroad. Soon it seems that this watan will remain with only always crying false and dalits. And then this nation again will be enslaved. I don't understand how they are planning to make india number 1 with this kind of utter inefficiency!

   Delete
  3. All opposition parties making politics from it..by showing candle march, non violence march for it. making it national issue...and media making it big now this is the condition now

   Delete
 56. Respected captain is there any sector which is not under rothschild? I am worried about people who are porn addicts or so brainwashed that they want to have a wife who looks like a model (photoshopped) or undergone some sort of surgery! Why are girls being compared to fake beauties. I fear and feel insecure about my pcos and feel it's difficult to find a guy who looks to overall woman as a human being.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I wondered that is there any girl left who see a man as a human being ! I myself got threatening from a girl whom I believed I loved for no fault of mine. I then and there decided to part my ways. Such ungrateful girls are damaging the whole social fabric. There is hardly any harmony left between two genders now a days.

   Rgrds
   Prithvi Singh

   Delete
  2. Find a spiritual woman who goes to temple, mosque, church, gurdwara regularly. Have to look in the right places!

   Delete
 57. Guru Pournima Par Shat shat naman Guruji....priy captainji

  ReplyDelete
 58. Erdagon clean-up after the coup attempt
  https://pbs.twimg.com/media/CnvJ2T1WEAAqzn8.jpg

  ReplyDelete
 59. Dear Captain,
  Who is promoting all these shit youtu.be/HLU9Obeiyvc

  ReplyDelete
 60. Dear Sir,

  ‪#‎Iran‬ Pipelines - ‪#‎Russia‬ deals - ‪#‎China‬ friendship - ‪#‎BRICS‬
  ‪#‎Pakistan‬ & ‪#‎India‬ getting closer ...SCO membership
  ... and suddenly: ‪#‎Kashmir‬
  THINK ABOUT IT

  #Kashmir is not simple to solve ... but destabilising a #BRICS member might be simpler.

  After, Brazil and South africa...India is target in BRICS...NEOCONS cant take on Russia and CHina as it is beyond their relm.

  India Considering Visa Waiver for BRICS Nationals

  http://sputniknews.com/asia/20160719/1043280388/india-visa-brics-business.html

  BEST WISHES.

  ReplyDelete
 61. Kanarara Kailasa Nivasa Song https://m.youtube.com/watch?v=YQaSuwN1rZ .A beautiful song on Guru Purnima,watch till de end to appreciate de beauty .

  ReplyDelete
 62. Dear Sir...

  It is wahabi radicals who believe in hating all religions are commanding this agitation. Unfortunately policy makers of India never encouraged Sufi Aitqadees who were in 100 % majority in KASHMIR before 90 .These wahabis have taken & purchased pandit property in peanut value & have become billionaire .They pay bonus to their employees for maintaining Wahhabi beards & dress code .I have no point to refute above story as Wahhabi have been helped by both main regional parties to grow & encadre. Today situation is worse than 90 & cabinet Minister question Killing of terrorist Burhan .People of pro Nationalist approach have no patronage that is tragedy of India .They gave Kashmir on contract to pro Wahhabi & Pakistani elements & result is what has been narrated above .Time has come to groom pro Indian Muslims in Kashmir.

  WHAT IS YOUR SUGGESTION, CAPTAIN?

  BEST WISHES

  ReplyDelete
  Replies
  1. barkha dutt is clearly on the side of kashmiri separatists. she is sitting on the beds of the youth faking eye injuries and inquiring about their aspirations.

   she will NOT go to the houses of the dead cops who were drowned and ask the widow or fatherless son about their aspirations

   FIRST THING MODI MUST DO IS TO THROW DESH DROHI PRESSTITUTES IN JAIL

   Delete
  2. Dear Sir,

   ANTI NATIONAL JOURNALISTS AND ANTI NATIONAL JUDGES ARE MAIN PLAYERS OF CHAOS IN INDIA.
   Over 14,000 NGOs barred from receiving foreign funds BY INDIAN GOVERNMENT, same way send ANTI NATIONAL JOURNALISTS AND ANTI NATIONAL JUDGES to PC and JC.

   http://www.financialexpress.com/india-news/14000-ngos-barred-receiving-foreign-funds-govt/322364/?SocialMedia

   BEST WISHES.

   Delete
  3. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Govt-bans-foreign-funding-for-69-NGOs-30-of-them-work-for-minorities/articleshow/46461898.cms

   THE EVR PERIYAR - BR AMBEDKAR STUDENTS UNION LEADERS HAVE FORIEGN FUNDING. THEY DRESS UP SHABBILY AND THEIR HOMES LOOK LIKE PIG STY HOVELS--BUT THEY HAVE GOOD MONEY , AS CAN BE SEEN BY THE FOOD THEY EAT AND THEIR TRAVEL

   THE WESTERN NATIONS KNOW THAT IN 17 YEARS THEY WILL BE RULED BY BROWN SKING INDIA-- WE WILL BE THE PLANETS NO 1 SUPERPOWER

   BEFORE THAT THEY WANT INDIA TO IMPLODE.

   FOREIGN FORCES CONTROL MOST OF THE THE BENAMI MEDIA, COLLEGIUM JUDICIARY AND RAJYA SABHA MPs

   Putin is very clear-- he made a law in Russia that requires non-profit organizations that receive foreign donations and engage in "political activity" to register and declare themselves as foreign agents.

   On Valentine's Day 2013, Putin warned "Any direct or indirect interference in our internal affairs, any form of pressure on Russia is unacceptable."

   A NGO must then submit to extensive audits. Supervisory powers are allowed to intervene and interrupt the internal affairs of the NGO

   The "foreign agents" law on NGOs qualifies as political activity under the "foreign agents" law.

   Putin is NOT a fool-- several prominent international organizations have been targeted, including Amnesty International, Human Rights Watch, and Transparency International.

   As a follow-up to the Foreign agent law, on 23 May 2015, President Putin passed the Undesirable Organizations bill into law citing "national security". The law bans non-governmental organizations that it deems undesirable as a "threat to the constitutional order and defense capability, or the security of the Russian state." NGOs that do not disband when given notice to do so are now subject to high fines and significant jail time.

   WE DO NOT NEED FOREIGN LARGESSE IN INDIA. THESE ARE DESH DROHIS . .

   China has enacted a law that regulates non-governmental organisations with foreign ties, -- with a set of laws that grants the security apparatus sweeping legal powers

   The NGO law authorises the ministry of public security to establish a list of ‘unwelcome’ organisations banned from operating in China, prohibits illegal programmes or religious activities and requires projects and funding sources to be registered with the ministry.

   China and Russia will NOT allow a foreign funded organisation that hurts its national interest.

   NO WHITE NATION WILL GIVE FREE MONEY TO INDIA . . TO CATCH FISH YOU NEED A BAIT-- THIS MONEY IS JUST A BAIT

   WE HAVE BEEN SLAVES FOR 800 YEARS . THE PUNISHMENT FOR DESH DROHIS IS ZERO.

   NHRC AND COLLEGIUM JUDGES SAVE DESH DROHIS AS SOON AS THE GOVT CATCHES THEM.

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
  4. DEAR SIR,

   AGREE!!

   ALSO ON SOCIAL PLATFORMS...RUSSIA AND CHINA ARE SMART

   HYDRA!! Trying to invade everywhere!
   Viral marketing and tracking was developed 20 years ago, now to your IP address or smartphone.
   Social Platforms have opened the door to global spying.

   Every Google data center directly wired to CIA and NSA, orig funding was In-Q-Tel, CIA venture cap arm!

   Putin To Ban Pokemon GO From Russia Due To Links To CIA

   http://yournewswire.com/putin-to-ban-pokemon-go-from-russia-due-to-links-to-cia/

   BEST WISHES

   Delete
  5. Pokemon Go is an augmented-reality smartphone game that forces players to follow Google Maps to collect monsters known as Pokemon.

   THIS IS USED FOR SPYING ( TERRIAN MAPPING ) AS WAS DONE WITH DRONES .

   Pizza delivery drones are used for 3D “flyby” images of buildings and terrain -- geospatial data .

   WHEN THERE IS A EMP ATTACK , SATELLITES WILL GO PHUTTTT. DRONES AND FIGHTER PLANES CAN STILL USE TERRAIN MAPS

   it is all about collecting, analysing, and distributing geospatial intelligence.

   in a real war robots can be dropped and they will navigate on streets and find the target.

   software like that could turn millions of smartphone users into ‘Imperial probe droids’ who take real-time, ground-level footage of their cities and homes, reaching into dark alleyways and basements which spy satellites and Google cars can’t reach.

   Delete
  6. Hi Captain

   There is already a game called "Ingress" by google. It is a location based game that is VERY popular all over the world including India. There are two factions at war, one trying to spread a virus and other trying to prevent it. They fight to control "portals" located at common landmarks. I always felt this game was a little sinister. Every nook and corner of a major cities has been traced with this game. Such games also generate data as to how humans would react to apocalyptic scenarios.

   Delete
  7. Good Morning Sir,
   COMPLETELY AGREE!!
   What should one do to evade intrusive surveillance? Either to switch to landline or use old rugged Motorola, Nokia, phone!!

   WHAT IF CAMERAS STOPPED TELLING THE TRUTH?

   What happens if someone else can use technology to enforce limits on how you use your smartphone camera, or to alter the images you capture without your consent?

   http://www.nextgov.com/mobile/2016/07/what-if-cameras-stopped-telling-truth/129889/?oref=ng-HPriver

   BEST WISHES.

   Delete
  8. Dear Prasenjit,

   Only the captain speaks in bold letters. Plz comply.

   Delete
  9. Before downloading any app chk for the permission it needed as many apps need location data...photos(better not install such apps through attracting towards it). There's also an option in settings that will stop app from using the location.

   Delete
 63. ॐ श्री दक्षिणामूतिॅ नमः । शुभ गुरु पुर्णिमा ।

  पृथ्वि सिंह

  ReplyDelete
 64. Sir chk this out ...this lady teesta setalvad NGO receiving money from foreign for to have check on indian caste system, inequality etc. etc.. lost her and stop getting funds now.
  also from that article..
  Quote
  The Ford Foundation was subsequently put on the watch-list following a Gujarat government complaint that it was interfering in India's "internal affairs" and encouraging Teesta's NGOs to promote "communal disharmony"

  Unquote

  http://www.firstpost.com/india/unmasking-teesta-setalvad-heres-why-her-ngo-has-lost-its-fcra-registration-2839700.html

  and as always no body seen these news in highlight in news channels(which should have been)

  ReplyDelete
 65. Sir
  The spiritual seeker is like an ant who fails to see the full moon in the dense forest .it is guided up the roots trunk n reaches the topmost branch by the teacher and then shown the moon which it has to grasp gratefully letting go of tree of steps that led it there. The tree is a way to clearer understanding climbing may take many births.
  When a person understands rebirth his spiritual development begins and as he progresses along the path of Not hurting any living being with thoughts speech n action he develops further . When he meets a teacher who is self realised his job is done for he then by grace of his teacher realises the truth Aham Brahmasmi.in all it's glorious properties.words with experience attached.

  ReplyDelete
 66. ####### SUBJECT - - -timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Hunt-on-for-Qureshi-who-made-Kerala-youth-join-IS/articleshow/53294284.cms ############

  in north kerala there are rabid islamic evangelists who drive wedges by preaching hardcore SHIRK . .

  muslims must know that the concept of allah is a straight lift form brahmAn , the hindus god which cannot be detected by the 5 senses. the beej mantra of sahasrara chakra is AL AH. . .

  Allah has said: "Do not establish two Gods : He is the only One Allah, worth worshipping : then fear Me (and Me alone)." (Surah No. 16, Al Nahl, Ayat No. 51) . .

  this is taken to the extreme of shunning all those who are non-muslims and condemning their faiths. even loyalty to the watan becomes SHIRK. . .

  SHIRK was poison injected by jews . . .

  if you go to mecca/medina and see the pathetic condition of the graves of mohammad and his nearest and dearest relatives --you come to know what SHIRK is all about ..

  this is what prevents some muslims from even saying BHARATMATA KI JAI. . .

  AND WHO ARE THESE PREACHERS ? ..

  THEY HAVE PRAYER MARKS ON THE FOREHEARD OUT OF DECADES OF PUTTING THEIR FORHEADS ON THE GROUND , 5 TIMES A DAY . .

  BUT THE BLACK CALLOUSED SKIN ( ZEBIBA ) IS ON THE WRONG PLACE. ..

  if you sprinkle white talcum powder on the ground where they pray , the white mark will be far away from the black ZEBIBA mark on their foreheads . .

  punch into Google search---
  . . . . . . . . . .CRACKED HEELS AND PRAYER MARKS VADAKAYIL . . . . . . . . . . . . ..

  SO HOW DID JEWS INJECT QURAN WITH POISON ? THE SAME WAY THEY INJECTED VEDAS WITH POISON . ..

  EXTREME WAHABBI / SALAFI BRANCHES OF ISLAM ARE FUNDED BY ZIONIST JEWS . .
  They spread SHIRK hate . ..

  READ ALL 5 PARTS OF THE POST BELOW-- . .

  . . . . . . . . . . .. . LAWRENCE OF ARABIA , TRUTH EXHUMED VADAKAYIL . . . . . .. . … . .

  Capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 67. WARNING - -

  WHEN WORLD WAR 3 STARS , SATELLITES WILL BE TAKEN OUT IN THE FIRST COUPLE OF HOURS . .

  GPS WILL NOT BE AVAILABLE . .

  CRUISE MISSILES/ FIGHTER JETS AND DRONES WILL THEN HAVE TO RELY ON TERRAIN MAPPING ELECTRONIC CHARTS FOR NAVIGATION. . TO USE BY DEAD RECKONING MODE / RADAR TRIANGULATION ..

  IN INDIA OUR MILITARY SECRET ZONES HAVE ALREADY BEEN MAPPED BY FOREIGN DRONES --BECAUSE OUR NAIVE GOVT WAS GA GA OVER DRONES DELIVERING THINGS LIKE PIZZAS.

  THERE IS NO SYSTEM TO AUTOMATICALLY SHOOT DOWN UNIDENTIFIED AND UNAUTHORISED DRONES

  NOW THIS NEW POKEMON GAME IS BEING USED TO MAP STREETS AT GROUND LEVEL.

  ROBOTS WITH BOMBS CAN BE DROPPED TO AUTO NAVIGATE ENTER ANY SHELTERED BUILDING , WITHOUT GPS . . AFTER A EMP ATTACK . .

  https://www.youtube.com/watch?v=MRLRQPjMX_A

  READ ALL 4 PARTS OF THE POST BELOW

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/11/world-war-3-sans-gps-and-emp-taken-out.html

  BAN THIS POKEMON GAME IN INDIA.

  DOES PARRIKAR / MODI HAVE GOOD ADVISERS ?

  PUT THIS IN PARRIKARs, RAJNATH SINGHs, MODIs WEBSITES . .

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. captain people with low brain already started the brainwash of self..with pokemon game

   Delete
  2. captain Is Zica virus is hyped?? if it is not then why our government sending players to Rio Olympic in Brazil ?

   Delete
 68. Rahul menon
  July 25, 2016 at 9:03 AM

  Respected Sir,


  The demo was something like this https://www.youtube.com/watch?v=2xBVEM2iMns


  Is this just a marketing gimmick? Or does this have some real science behind it?

  Please share your wisdom on this topic.


  ###############

  Capt. Ajit Vadakayil
  July 25, 2016 at 10:29 AM

  I HAD FOOLED A GIRL IN MY GYM MANY YEARS AGO SAME WAY

  SRI SRI RAVISHANKAR FOOLED THE WHOLE OF IIT WITH HIS FAKE SHAKTI OIL -- THIS IS WHAT IITs ARE WORTH , THEY GET FOOLED BY ROGUES .

  Triple Sri called for a volunteer to come up on stage for a “patented” magic oil surprise demonstration.

  One of the students from the back rows of the auditorium was chosen to share the dais.

  The chosen volunteer, a male student wearing a black t-shirt with horizontal white stripes, was asked to extend his arm parallel to the floor, clinch his fist and resist the pulling down of his arm.

  Triple Sri gripping the volunteer’s arm near the wrist, was able to pull down his arm easily over and over again, much to the amusement of the naïve audience.

  He then produced from his pocket a small vial containing some oil.

  The volunteer was then asked to rub and spread this oil over his arm. After the volunteer took a step back and a deep breath to relax, the whole exercise was repeated again – except this time Triple Sri with his gargantuan paunch struggled quite hard to pull down the volunteer’s arm, amazing the vast audience.

  The volunteer, visibly impressed and believing that he had in fact become stronger in a matter of seconds after the application of the oil, went onto fall at the feet (cultural practice of surrender) of the extraordinary messiah Triple Sri.


  Following the thundering applause from his gullible audience, Mr. Ravishankar went on to urge stronger volunteers to come forth.

  The next male volunteer also went on to fall at the feet of Mr. Ravishankar after his new found strength.


  The frenzy in the arena attracted a male "skeptic" from the audience to volunteer.

  He was visibly unimpressed by the arm pull down test and the claim of instantaneous improvement of strength and vigor following the application of a few drops of oil.

  The skeptic boldly asked for permission to perform the same test on his own test subject on the dais.

  While the skeptic readied his subjects, Triple Sri changed his track and launched into a astounding theory for his precious oil.

  He spAke “one drop of poison can destroy the body. Can it not destroy? One drop of poison can destroy the immune system. No? HOOO ? No ? The reverse can also happen – one drop of nectar can also strengthen your body.”

  The stupefied audience gaped in awe.

  What happened afterwards was most hilarious . The “test subjects” chosen by the “skeptic” gave testimonies to the audience that they felt “something different,” and the skeptic had to agree, on the microphone, that he was convinced of the power of the messiah and his great oil.

  The gullible IIT Kanpur audience could NOT stop clapping. These are the same folks AAP’s Kumar Vishwas recites mindless non-veg Hindi poetry ( CHOO LAA is this poetry, is he a poet ? ) and gets these rustic North Indians in raptures.

  Some Shakthi Drops, are sold for 25 Euros in 30ml vials on Art of Living’s EU website.

  Triple Sri uses the reaction principle to trick all. Push , relax a muscle and then pull.

  Triple Sri’s oil which gives rocket boost in immunity and muscle strength is not even pseudo science – it is sheer fraud.

  THE PHOTOS ARE IN THE POST BELOW-

  SEE THE IIT STUDENT WITH BLACK T SHIRT WITH WHITE HORIZONTAL STRIPES ..

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/12/ipc-section-377-love-lust-perversion.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 69. Capt. Ajit Vadakayil
  July 25, 2016 at 12:16 AM
  MENSTRUATING WOMEN ARE CLAMOURING TO ENTER SABARIMALA WITH SUPPORT FROM COLLEGIUM JUDGES

  LORD AYYAPA HAD SWORN TO HIS FOSTER MOTHER THAT HE WILL NOT MARRY

  THE THREE FLASHES HAPPEN AT THE EXACT TIME OF BHISHMAs SOUL LEAVING HIS BODY IMPALED ON A BED OF ARROWS ( ICHCHA MRYTHU ) ON MAKARA SANKRANTI DUSK

  BHISHMA WAS A SWORN BACHELOR - HE TOOK A VOW SO THAT HIS FATHER CAN MARRY THE GIRL OF HIS CHOICE


  ReplyDelete
  Replies
  #########################

  राजेश सिंह रावत
  July 25, 2016 at 6:18 AM
  Awesome Sir, It is great.. thank you so much for your blessings

  LORD AYYAPA HAD SWORN TO HIS FOSTER MOTHER THAT HE WILL NOT MARRY

  THE THREE FLASHES HAPPEN AT THE EXACT TIME OF BHISHMAs SOUL LEAVING HIS BODY IMPALED ON A BED OF ARROWS ( ICHCHA MRYTHU ) ON MAKARA SANKRANTI DUSK

  BHISHMA WAS A SWORN BACHELOR - HE TOOK A VOW SO THAT HIS FATHER CAN MARRY THE GIRL OF HIS CHOICE

  one way if we consider Bhisma and Bhagwan Ayappa our ancestors their vow must be respected by people of bharat being their children.

  ReplyDelete
  Replies
  ###########################
  Capt. Ajit Vadakayil
  July 25, 2016 at 11:16 AM
  PARASHURAMA SET UP SYSTEMS IN SABARIMALA 6000 YEARS AGO.

  NO TELUGU TANTRI WAS INVOLVED-- RAHUL EASHWAR ( DARLING ON TV ) IS A DESCENDANT OF A TELUGU TANTRI-- HIS GRANDFATHER IS TELUGU TANTRI.

  TELUGU TANTRIS POPPED UP DURING THE RULE OF THE WHITE INVADER--ALONG WITH VAVAR MUSLIM AND VELUTHACHAN CHRISTIAN.

  TODAY HINDU PILGRIMS PRAY AT VAVAR MOSQUE "BEFORE" GOING TO SABARIMALA AND WHITE MAN VELUTHACHAN'S CHURCH "AFTER " SABARIMALA PILGRIMAGE.

  JEW ROTHSCHILD COKED UP IMAGINARY CONVERSATIONS BETWEEN 9TH AVATAR OF VISHNU AYYAPPA AND MUSLIMS/ CHRISTIANS TO SHOW THAT AYYAPPA IS A MERE MORTAL AND THAT TOO A RECENT ONE

  PARASHURAMA WAS EXTREMELY PARTIAL TO NAMBOODIRIS- THERE IS NO WAY HE WAS EVEN ALLOW TELUGU BRAHMINS TO COME NEARBY SABARIMALA

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/10/worst-racists-on-planet-earth-capt-ajit.html

  PARASHURAMA TRIED TO MAKE BHISHMA MARRY AMBA -- BHISHMA REFUSED AS HE HAD MADE A SOLEMN WOW TO HIS FATHER .

  AFTER SEVERAL DAYS OF BATTLE PARASHURAMA DECLARED A DRAW --AMBA JUMPED INTO THE HOMAM FIRE IMMEDIATELY-- PARASHURAMA HAD A GUILTY CONSCIENCE.

  SABARIMALA IS FOR AYYAPPA AND BHISHMA --PEOPLE OF DHARMA WHO VALUES THEIR WORDS .

  PARASHURAMA CONSECRATED THE AYYAPPA IDOL AND SET UP THE TIMING OF THE 3 FLASHES --THE EXACT TIME OF BHISHMAs SOUL LEAVING HIS BODY TO VAIKUNTA.

  THIS ORIGINAL IDOL OF PANCHLOHA ( INCLUDING IRRIDIUM/ METEORITE IRON ) WAS STOLEN BY THE WHITE INVADER.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/01/sabarimala-makara-vilakku-makara.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/sabarimala-makaravilakku-three-light.html

  IMHOTEP IS THE PATRON SAINT OF FREEMSONS AND JEW ROTHSCHILD.. HE DOES NOT KNOW THAT IMHOTEP IS AYYAPPA .. VINAASHA KALE VIPAREETA BUDHI . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/08/imhotep-patron-saint-of-freemasons-capt.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 70. Sanathan Dharm
  July 25, 2016 at 1:03 AM

  Captain people are saying Ajit Doval made Nepal PM resign. Can India pull off such big task with such short time?

  ReplyDelete
  Replies
  ###########################
  Capt. Ajit Vadakayil
  July 25, 2016 at 11:43 AM

  JNU COMMIE PROFESSORS ARE INVOLVED IN THE PLOT TO ASSASSINATE GADDAFI AND THE NEPAL ROYAL FAMILY MASSACRE -- USING JNU COMMIE STUDENTS . .

  JNU student ali zeidan became PM of libya

  JNU student baburam bhattarai became PM of nepal

  why modi govt is soft on JNU commie professors-- which force ties up his hands ---this blogsite knows!

  ALL IN GOOD TIME

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 71. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/07/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_31.html

  I WANT ALL MY READERS TO READ THE POST ABOVE AGAIN

  BAD DAYS HAVE STARTED FOR SRI SRI RAVISHANKAR . .

  NEXT TIME HE GOES TO SOUTH AMERICA AND A COUPLE OF COUNTRIES IN EUROPE THERE ARE ANGRY PEOPLE WHO WILL GET HIM ARRESTED FOR CAUSING BRAIN DAMAGE DUE TO HYPERVENTILATION ( SUDARSHAN KRIYA- SO HUM )

  ReplyDelete
 72. STOP PRESS :

  kancha ilaih SQUEAK nay shephard came on TV couple of years ago.

  he was cracking up from within-- his voice quivered with sheer grief when he cried--THESE HINDU GODS ARE SO VIOLENT, THEY ARE ALL THE TIME KILLING PEOPLE

  to this SQUEAK i must say " hindus gods are all cosmic allegories except vishnu avatars "

  stop moaning that Brahmins did NOT allow shudras to learn vedas – this would be as irresponsible as a brain surgeon allowing his nurse to do brain surgery on a holiday .. vedas went on the oral route for 300 centuries, without losing a syllable , before they were penned down 70 centuries ago ..

  CONDENSATION DOES NOT KILL EVAPORATION--THIS IS A CONCEPT MEANT FOR THE WISE--NOT IDIOTS.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html
  devdutt pattanaik who does NOT understand sanatana dharama comes on TV serials aand denigrated hindusim.

  he thinks that hindu gods are mortals , and their vahanas ( vimanas ) animals and birds.

  see the way amish tripati converted shiva to be a tribal sex started mortal and the white man loved him for it.

  devdutt pattanaik's attitude towards hinduism can be gauged from the post below--

  read the part n blue italics- where shiva is hiding from nandi bull who is waiting in ambush to rape shiva anally . . . reciprocation if you please . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/01/nandi-bull-vahana-and-gatekeeper-of.html

  if he did the same in saudi arabia to islam he would have been beheaded on the streets within an hour.

  this blogsite asks TIMES OF INDIA e-newspaper to stop denigrating Hinduism daily vide its SPIRITUALITY COLUMN.

  devdutt pattanaik must know there is no heaven and hell in Hinduism.

  somebody asked me about old people-- even from kerala-- going to KASHI GHATS to die.

  well in olden days due to the saraswati river underground component, there was a MOBIUS COIL water flow at the ghats . people whose souls departs from this massive SCALAR FIELD gets a boost of ONE astral layer

  same with kailash mountain-- pandavas walked to mount kailash before they died.

  pyramid shaped mount kailash has an ORGONE FIELD due to the golden mean of 1.618 .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/secrets-of-egyptian-pyramids-revealed.html

  THIS BLOGSITE WARNS JNU COMMIE PROFESSORS, NOT TO COOK UP FALSE STORIES ABOUT SANATANA DHARMA . .

  WE DONT WANT COMMIES TO SAVE INDIA..

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 73. There has been a change in professional boxing for the past few years. Boxers from Russia and former soviet countries are able to participate in pro boxing now and they are dominating. They have a surprising power advantage than blacks. They are not that agile but very powerful and are dominating latinos and blacks. Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, Artur Biterbiev and many other are smoking guys in the ring. Looks like their style is more suited for pro boxing than amateur slap boxing. Like someone said, Russians are different type of white people lol.

  ReplyDelete
 74. Hello Sir,
  Please read the book Natural Cures by Kevin Trudeau

  It talks about lot of things you have said.

  The FDA was behind his as#

  http://conspirazzi.com/e-books/medical/natural-cures-book.pdf

  ReplyDelete
 75. the market is loading with low sodium salts these days

  many brands are sprouting

  what do you say ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. REMOVAL OFF ALL NATURAL SEA SALT FROM INDIAN MARKETS IS A FOREIGN SPONSORED CONSPIRACY...

   WE GET ONLY IODINE LOADED SALT TODAY ( MOSTLY TATA )

   over consumption of iodine is more DANGEROUS than under consumption.

   WITH IODINE OVERLOAD , YOU BECOME LESS FERTILE AND YOU LOSE YOUR BRAIN POWER-

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/iodized-salt-infertility-and.html

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
  2. all brands are iodine loaded not just tata

   Delete
 76. Dark angel
  February 9, 2017 at 7:43 AM

  Respected ajit sir,

  India Shuts Down Gates Foundation Program Over Ties to Big Pharma.
  https://sputniknews.com/world/201702091050487566-gates-foundation-india-ties-terminated/.

  Regards
  Gunjan arya

  ReplyDelete
  Replies
  ##############
  Capt. Ajit Vadakayil
  February 9, 2017 at 10:20 AM

  hi da,

  WE DONT NEED BILL GATES AND HIS WIFE MELINDA TO SAVE INDIA

  INDIAN WOMEN MUST GIVE BIRTH TO CHILDREN THE NATURAL WAY ( NOT CAESARIAN )

  GOVT MUST ENSURE THAT POOR PREGNANT WOMEN GET NUTRITIOUS ORGANIC FOOD

  THE WHITE MAN LEARNT ABOUT VACCINATION FROM INDIA..AND NOW THEY ARE TRYING TO TEACH US.

  EDWARD JENNER IS KNOWN AS THE "FATHER OF IMMUNOLOGY"

  BALLS !

  HE STOLE EVERY THING FROM INDIA--100%

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/05/edward-jenner-leech-capt-ajit-vadakayil.html

  VISHNU TOOK HIS KURMA ( TORTOISE ) AVATAR TO DO "SAMUDRA MANTHAN "

  WHAY WAS THE FRUIT ?

  GOD OF AYURVEDA DHANWANTHARI ROSE UP FROM THE CELESTIAL SEA

  In his arms were four priceless objects- a pot of amrit, and three other by products --a Sudarsana Chakra, Conch , a leech.

  LEECH --YUCK YUCK --

  WHY LEECH ?

  THE AYURVEDIC SYRINGE FOR VACCINE WAS A LEECH

  SURARSHANA CHAKRA WAS ABOUT "SCALAR INTERFEROMETRY " ( PROVEN BY SERBIAN GENIUS NIKOLA TESLA )

  CONCH WAS ABOUT GOLDEN VEDIC MEAN ( 1.618 ) AND GOLDEN VEDIC SPIRAL ( STOLEN BY FIBONACCI ) --ITS SOUND BASIC FREQUENCY IS 7.83 HERTZ OF OM ( LIFTED BY SCHUMANN )

  AMRIT WAS ABOUT THE INTERNAL NATURAL ORGANIC CHEMICAL FACTORY WHOSE MASTER WAS YOGA ( WITH ZERO SIDE EFFECTS )

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/02/fathers-of-surgery-and-medicine-4200-bc.html

  Edward Jenner was named in the Rothschild's BBC's list of the 100 Greatest Britons. --a mere thief .

  Imhotep ( Lord Ayyappa --Vishnu's 9th avatar ) gave vaccination to the Egyptian Pharaoh using LEECHES

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/08/imhotep-patron-saint-of-freemasons-capt.html

  VEDIC GOLDENN SPIRAL-- WHAAAAA?

  YES-- WHEN YOU SIT AT THE BINDU OF THE SRI YANTRA AND LOOK OUTWARDS -- YOU SEE 9 GOLDEN SPIRALS --AT THE 54 INTERLOCKING POINTS IN SHIVA/ SHAKTI FORMAT YOU GET THE DIGITAL EQUIVALENT OF OM ( 108 )

  SRI YANTRA HAS THE "THEORY OF EVERYTHING " INHERENT

  ONLY 12 STRAND DNA MAHARISHIS HAD THE CEREBRAL WHEREWITHAL TO DO "BINDU THINKING "

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/12/108-numerical-equivalent-of-hindu-king.html

  THIS IS GETTING PAST THE ONION LAYERS TO ARRIVE AT THE CORE SWEET SPOT ( BINDU ) , SITTING THERE AND LOOKING OUTWARDS

  BALLS TO LATERAL THINKING

  MY NEXT PORT WILL BE A REVIEW OF AMERICAL TV SERIAL"BREAKING BAD "

  I WILL SIT AT THE BINDU AND WRITE A REVIEW

  NO SON OF A BITCH ON THIS PLANET HAS THE ABILITY TO DO THIS

  YOU BE THE JUDGE

  THOUSANDS HAVE WRITTEN REVIEWS OF "BREAKING BAD ", RIGHT ?

  ALL BBCs TOP 100 BRITONS HAVE STOLEN FROM ANCIENT INDIA..

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/01/isaac-newton-calculus-thief-capt-ajit.html

  THESE BASTARDS NEVER KNEW THAT THERE WOULD BE AN INTERNET AGE AND A BLOGGER NAMED VADAKAYIL

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 77. sushant jain
  February 18, 2017 at 11:36 AM

  Fantastic!
  We have a statue carved out of a single rock in Mangi tungi (Nashik ) of Lord Rishabhnath.
  it has got 2 guiness awards (like we care) both for interesting reasons.1st it is 108ft (OM) tall.
  2nd even more interesting its energy level is 107000 Bovis (highest energy level) in the world. This caught my attention and would like to ask you positively how can it affect a human body. And what can one do to probably retain it till reaching back home?


  ########
  sushant jain
  February 19, 2017 at 8:30 AM

  Please reply captian_()_


  #########
  Capt. Ajit Vadakayil
  February 19, 2017 at 11:38 AM

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/06/kalidasa-did-not-exist-jainism-is.html

  EMPEROR RISHABHA WAS THE FATHER OF EMPEROR BHARATA --AFTER WHOM INDIA IS NAMED

  SHAKUNTALAs AND SON BHARATA ?

  BOTH NEVER EXISTED --THEY WERE COOKED UP BY JEW ROTHSCHILD

  RISHABHA'S GREAT GREAT GREAT GRANDFATHER WAS MANU

  MANU WAS A NOBLE MAHARISHI --HE WAS NOT A BIGOT LIKE WHAT BR AMBEDKAR / EVR PERIYAR AND JNU COMMIE PROFESSORS SAY

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/01/manu-first-law-maker-capt-ajit.html

  JEW Rothschild created the FAKE Mahavira and kicked him forward to 599 BC. This is wrong .

  First of all Mahavira was just a reformer. He was the 24th Thirtankara . The REAL Mahavira was born in 4500 BC.

  Emperor Rishabha ( Adinath ) , the father of Chakravatri Bharata is the founder of Jainism in 8190 BC, and is the first Thirthankara.

  Same way the REAL Buddha existed in 1900 BC.. Jew Rothschild's historians placed Lord Buddha at 563 BC

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/07/difference-between-buddha-and-mahavira.html

  I ASK MY READERS TO ENLIGHTEN THEIR JAIN AND BUDDHIST FRIENDS

  JEW ROTHSCHILD USED A KERALA VARMA PRINCE ( CRYPTO JEW ) TO PAINT FAKE SHAKUNTALA AND FAKE BHARATA .

  Jew Rothschild created and back dated the FAKE DASAS. FAKE Kalidasa wrote the FAKE Abhijnanashakuntala where Bharata was born to Dushyanta and Shakuntala

  Let me quote Wikipedia—
  QUOTE: Bharata performed many sacrifices and Sage Kanva was the chief priest at those sacrifices. Bharata performed a hundred Horse sacrifices on the banks of the Yamuna, three hundred on the banks of Saraswati and four hundred on the banks of the Ganga. He again performed a thousand Horse sacrifices and a hundred Rajasuya. He also conducted sacrifices such as Agnishtoma, Atiratra, Uktha and Viswajit. He also performed many thousands of Vajapeyas.[6] UNQUOTE

  BALLS !

  https://en.wikipedia.org/wiki/Bharata_(emperor)

  SORRY JEW ROTHSCHILD

  ASHWAMADHA YAGNA WAS NOT A BLOOD SACRIFICE. IT WAS A VOTE OF CONFIDENCE INVOLVING ONE SINGLE WHITE HORSE.

  THE DANAVA KING OF KERALA MAHABALI DID ASHWAMDEHA YAGNA ( ON ADVISE OF POLITICAL MENTOR SHUKRACHARYA ) AND DECLARED HIMSELF EMPEROR .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/09/ashwamedha-yagam-bloodless-sacrifice.html


  THE DEVAS UNDER BITTER RIVAL BRIHASPATI WERE UPSET AT HIS GALL. VISHNU TOOK VAMANA AVATAR TO BANISH MAHABALI . THIS IS WHY WE IN KERALA DO NOT CELEBRATE DIWALI ( VICTORY OF DEVAS OVER DANAVAS ).

  I AM A DANAVA .. ALL ANCIENT INDIAN KNOWLEDGE WERE IN THE HANDS OF DANAVAS –ASTROLOGY, MATH, AYURVEDA, KALARI etc .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/09/why-kerala-does-not-celebrate-diwali-or.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete