Sunday, August 14, 2016

SANATANA DHARMA , HINDUISM EXHUMED AND RESURRECTED, PART 64 - CAPT AJIT VADAKAYILTHIS POST IS A CONTINUATION OF PART 63, BELOW-

NONE OF THE SO CALLED ANCIENT CIVILIZATIONS OF THE PLANET HAVE LEFT BEHIND ANYTHING OF CEREBRAL VALUE IN WRITING-- ABSOLUTELY  NOTHING !!     

80% OF OUR VEDAS ( SAMHITAS/ BRAHMANAS/ ARANYAKAS/ UPANSIHADS) HAVE BEEN STOLEN / DESTROYED BY THE WHITE INVADER.    

THE JEALOUS WHITE MAN  POST DATED OUR ANCIENT WORKS PENNED DOWN IN 5000 BC,   TO SUIT THEIR UNDERSTANDING OF BIG BANG DATED AT A RIDICULOUS 4004 BC.    

IN THIS INTERNET AGE, IT IS PAY BACK TIME !   


THE WORLD SHALL KNOW THE GLORY OF ANCIENT INDIA  !! 
CHECK OUT THE SOUND OF  PATANJALIs YOGA SUTRAS PENNED DOWN 7000 YEARS AGO, WHEN THE REST OF THE WORLD WERE RUNNING AROUND NAKED DOING GRUNT GRUNT
CHAPTER I-  SAMADHI PADA-   CONTEMPLATION
atha yoganushasanam
yogashchittavrittinirodhah
tada drashtuh svaroope avasthanam
vrittisaroopyam itaratra
vrittayah pangchatayyah klishta aklishtah
pramannaviparyayavikalpanidrasmritayah
pratyakshanumanagamah pramanani
viparyayo mithyajnanam atadroopapratishtham
shabdajnaananupati vastushoonyo vikalpah
abhavapratyayalambana vrittirnidra
anubhootavishayasanpramoshah smritih
abhyasavairagyabhyan tannirodhah
tatra sthitau yatno abhyasah
sa tu dirghakalanairantaryasatkarasevito dridha-bhoomih
drishtanushravikavishayavitrishnnasy vashikarasamjna vairagyam
tatparan purushakhyatergunnavaitrishnyam
vitarkavicharanandasmitaroopanugamatsanprajnatah
viramapratyayabhyasapoorvah sanskarashesho anyah
bhavapratyayo videhaprakritilayanam
shraddhaviryasmritisamadhiprajnapoorvaka itaresham
tivrasanveganam aasannah
mridumadhyadhimatratvat tatopi visheshah
eeshvarapranidhanad va
kleshakarmavipakashayairaparamrishtah purushavishesh eeshvarah
tatra niratishayan sarvajntvabijam
sa poorvesham api guruh kalenanavachchhedat
tasya vachakah prannavah
tajjapastadarthabhavanam
tatah pratyakchetanadhigamopyantarayabhavashch
vyadhistyanasanshayapramadalasyaviratibhrantidarshanalabdhabhoomikatvanavasthitatvanichittavikshepastentarayah
duhkhadaurmanasyanggamejayatvashvasaprashvaavikshepasahabhuvah
tatpratishedhartham ekatattvabhyasah
maitreekarunamuditopekshanansukhaduhkhapunyapunyavishayananbhavanatashchittaprasadanam
prachchhardanavidharanabhyan va prannasya
vishayavati va pravrittirutpanna manasah sthitinibandhini
vishoka va jyotishmati
vitaragavishayan va chittam
svapnanidrajnanalambanan va
yathabhimatadhyanad va
paramanu paramamahattvantosya vashikarah
ksheennavritterabhijatasyevmanergrahitrigrahannagrahyeshutatsthatadangjanatasamapattih
tatra shabdarthajnanavikalpaih sankeerna savitarka samapattih
smritiparishuddhausvaroopashoonyevarthamatranirbhasa nirvitarka
etayaiva savichara nirvichara cha sookshmavishaya vyakhyata
sookshmavishayatvan chalinggaparyavasanam
ta eva sabijah samadhih
nirvicharavaisharadye adhyatmaprasadah
rtanbhara tatr prajna
shrutanumanaprajnabhyam anyavishayaa vishesharthatvat
tajjah sanskaro nyasanskarapratibandhi
tasyapi nirodhe sarvanirodhannirbijah samadhih

CHAPTER II - SADHANA PADA-- PRACTISE

tapahsvadhyayeshvarapranidhanani kriyayogah
samadhibhavanarthah kleshatanookaranarthashch
avidyasmitaragadveshabhiniveshah kleshaah
avidya kshetram uttareshanprasuptatanuvichchhinnodaranam
anityashuchiduhkhanatmasunityashuchisukhatmakhyatiravidya
drigdarshanashaktyorekatmatevasmita
sukhanushayi raagah
duhkhanushayi dveshah
svarasavahi vidushopi tatharoodho bhiniveshah
te pratiprasavaheyah sookshmah
dhyanaheyastadvrittayah
kleshamoolah karmashayodrishtadrishtajanmavedaniyah
sati moole tadvipako jatyayurbhogah
te hladaparitapafalah punyapunyahetutvat
parinamatapasanskaraduhkhairgunnavritti -virodhaccha duhkham eva sarvan vivekinah
heyan duhkham anagatam
drashtridrishyayoh sanyogo heyahetuh
prakashakriyasthitishilan bhootendriyatmakanbhogapavargarthan drishyam
visheshavisheshalinggamatralinggani gunnaparvani
drashta drishimatrah shuddhopi pratyayanupashyah
tadarth eva drishyasyatma
kritarthan prati nashtam apyanashtantadanyasadharannatvat
svasvamishaktyoh svaroopopalabdhihetuh sanyogah
tasya heturavidya
tadabhavat sanyogabhavo hanan taddrisheh kaivalyam
vivekakhyatiraviplava hanopayah
tasya saptadhaa prantabhoomih prajna
yogangganushthanad ashuddhikshaye jnanadiptira vivekakhyateh
yamaniyamasanapranayamapratyaharadharanadhyanasamadhayo-a-shtava anggani
ahinsasatyasteyabrahmacharyaparigraha yamah
jatideshakalasamayanavachchhinnahsarvabhauma mahavratam
shauchasantoshatapahsvadhyayeshvarapranidhanani niyamah
vitarkabadhane pratipakshabhavanam
vitarkaa hinsadayah kritakaritanumoditalobhakrodhamohapoorvakamridumadhyadhimatra duhkhajnananantafala itipratipakshabhavanam
ahimsapratishthayam tatsannidhau vairatyagah
satyapratishthayam kriyafalashrayatvam
asteyapratishthayam sarvaratnopasthanam
brahmacharyapratishthayam viryalabhah
aparigrahasthairye janmakathantasanbodhah
shauchat svanggajugupsa parairasansargah
sattvashuddhisaumanasyaikagryendriyajayatmadarshanayojnatvani cha
santoshad anuttamah sukhalabhah
kayendriyasiddhirashuddhikshayat tapasah
svadhyayad ishtadevatasanprayogah
samadhisiddhirishvarapranidhanat
sthirasukham aasanam
prayatnashaithilyanantasamapattibhyam
tato dvandvanabhighatah
tasmin sati shvasaprashvasayorgativichchhedah pranayamah
bahyabhyantarastambhavrittihdeshakalasankhyabhih paridrishto dirghasookshmah
bahyabhyantaravishayakshepi chaturthah
dharanasu ch yojnata manasah
svasvavishayasanprayoge chittasy svaroopanukarivendriyanan pratyaharah

CHAPTER III – VIBHOOTI PADA - MANIFESTATION

deshabandhashchittasya dharana
tatra pratyayaikatanata dhyanam
tad evarthamatranirbhasan svaroopashoonyam iva samadhih
trayam ekatra sanyamah
tajjayat prajnaalokah
tasya bhoomishu viniyogah
trayam antaranggan poorvebhyah
tad api bahiranggan nirbijasy
vyutthananirodhasanskarayorabhibhavapradurbhavaunirodhakshannachittanvayo nirodhaparinamah
tasya prashantavahita sanskarat
sarvarthataikagratayoh
kshayodayau chittasyasamadhiparinamah
tatah punah shantoditau tulyapratyayauchittasyaikagrataparinamah
etena bhootendriyeshu dharmalakshanavasthaparinama vyakhyatah
shantoditavyapadeshyadharmanupati dharmi
kramanyatvan parinamanyatve hetuh
parinamatrayasanyamadatitanagatajnanam
shabdarthapratyayanam itaretaradhyasat sankarahtatpravibhagasanyamat sarvabhootarutajnanam
sanskarasakshatkaranat poorvajatijnanam
pratyayasy parachittajnanam
na cha tat salambanan,tasyavishayibhootatvat
kayaroopasanyamat tadgrahyashaktistambhe chakshuhprakashasanprayogentardhanam
etena shabdadyantardhanamuktam
sopakraman nirupakraman cha karma tatsanyamad aparantajnanam,
arishtebhyo va
maitryadishu balani
baleshu hastibaladini
pravrittyalokanyasat sookshmavyavahitaviprakrishtajnanam
bhuvanajnanan soorye sanyamat
chandre taravyoohajnanam
dhruve tadgatijnanam
nabhichakre kayavyoohajnanam
kanthakoope kshutpipasanivrittih
koormanadyan sthairyam
moordhajyotishi siddhadarshanam
pratibhad va sarvam
hridaye chittasanvit
sattvapurushayoratyantasankeernnayohpratyayavishesho bhogah pararthatvat
svarthasanyamat purushajnanam
tatah pratibhashravannavedanadarshasvadavarta jayante
te samadhavupasargaa vyutthane siddhayah
bandhakarannashaithilyat pracharasanvedanach chchittasya parashariraveshah
udanajayajjalapangkakantakadishvasangg utkrantishch
samanajayat prajvalanam
shrotrakashayoh sanbandhasanyamad divyan shrotram
kayakashayoh sanbandhasanyamalaghutoolasamapatteshchakashagamanam
bahirakalpita vrittirmahavideha tatahprakashavarannakshayah
sthoolasvaroopasookshmanvayarthavattvasamyamadbhootajayah
tatoanimadipradurbhavah kayasanpattaddharmanabhighatashch
roopalavanyabalavajrasanhananatvani kayasanpat
grahannasvaroopasmitanvayarthavattvasanyamad indriyajayah
tato manojavitvan vikarannabhavah pradhanajayashch
sattvapurushanyatakhyatimatrasysarvabhavadhishthatritvam sarvajnatritvan cha
tadvairajnadapi doshabijakshaye kaivalyam
sthanyupanimantrane sanggasmayakarannanpunah anishtaprasanggat
kshannatatkramayoh sanyamadavivekajam jnanam
jatilakshannadeshairanyataanavachchhedattulyayostatah pratipattih
tarakan sarvavishayan sarvathavishayam akramancheti vivekajan jnanam
sattvapurushayoh shuddhisamye kaivalyam iti

CHAPTER IV--  KAIVALYA PADA --  LIBERATION

janmaushadhimantratapahsamadhijah siddhayah
jatyantaraparinamah prakrityapoorat
nimittam aprayojakan prakritinan varannabhedastutatah kshetrikavat
nirmannachittanyasmitamatrat
pravrittibhede prayojakam chittam ekam anekesham
tatra dhyanajam anashayam
karmashuklakrishnnam yoginah trividham itaresham
tatastadvipakanugunanam evabhivyaktirvasananam
jatideshakalavyavahitanam apyanantaryamsmritisanskarayoh ekaroopatvat
tasam anaditvam chashisho nityatvat
hetufalashrayalambanaih sangrihitatvad eshamabhave tadabhavah
atitanagatan svaroopatostyadhvabhedad
te vyaktasookshma gunatmanah
parinamaikatvad vastutattvam
vastusamye chittabhedat tayorvibhaktah panthah
taduparagapekshatvat chittasya vastu jnatajnatam
sada jnatashchittavrittayastatprabhohpurushasyaparinamitvat
na tat svabhasandrishyatvat
ekasamaye chobhayanavadharannam
chittantaradrishye buddhibuddheratiprasanggah smritisankarashcha
chiterapratisankramayastadakarapattausvabuddhisanvedanam
drashtridrishyoparaktan chittan sarvartham
tadasankhyeyavasanachitram api pararthan sanhatyakaritvat
visheshadarshin aatmabhavabhavanavinivrittih
tada vivekanimnan kaivalyapragbharan chittam
tachchhidreshu pratyayantarani sanskarebhyah
hanam esham kleshavaduktam
prasankhyanepyakusidasy sarvathavivekakhyaterdharmameghah samadhih
tatah kleshakarmanivrittih
tada sarvavarannamalapetasyjnanasyaanantyajgyeyam alpam
tatah kritarthanan parinamakramapari samaptirgunanam
kshannapratiyogi parinamaparantanigrarhyah kramah

purusharthashoonyanan gunanan pratiprasavahkaivalyan, svaroopapratishtha va chitishaktireti4.01 - - - janmaushadhimantratapahsamadhijah siddhayah


Accomplishments may be attained through birth, the use of herbs, incantations, self-discipline or samadhi.


There are five types of accomplished yogis (siddhayah): ---1. by aspiration to become perfect (janma) ,2. by spiritual experience gained through herbs, drugs or soma elixir (ausadha) ,3. by incantation of the name of one's desired deity (mantra) ,4. by ascetic devotional practice (tapas) ,5. by profound meditation (samadhi) ..There is an important distinction between these means of spiritual accomplishment. Followers of the first three may fall from the grace of yoga through pride or negligence. The others, whose spiritual gains are through tapas and samadhi, do not. They become masters, standing alone as divine, liberated souls, shining instances to mankind. For a Sadhaka, who is adept in Samyama, siddhis  are very normal. In fact, their frequent use gets him away from the best of all Siddhis, namely, Kaivalya.  Apart from Samyama, are there any other methods by which a sadhaka gets various Siddhis? The first is by birth. Lord Krishna has told Arjuna in the Bhagawad Gita that whatever attainments one comes to, in one birth, all these attainments come along with him into his next birth. They do not go waste. All of us are thus born with the gift of what we attained in our previous birth. It is just that it is not easily visible to all.. Someone may seem to have learnt something too very fast in this birth and is called precocious. But, this precociousness has come to him from his previous birth, based on his earlier karma and earlier attainments. While Mantra is focusing the sound power, tapah is focusing the mind waves or thought waves.  Siddhis (attainments, powers, perfections, subtle experiences, psychic abilities) are exposed from the subtle level by the thinning of the veils between the conscious and the unconscious. However, for the absolute reality to be realized, there also has to be non-attachment , and setting aside of experiences , so as to move ever closer to the direct experience of the center . Otherwise, removing the veil in one of these five ways can serve only to achieve subtle experiences and powers.4.02-- - jatyantaraparinamah prakrityapoorat


The abundant flow of nature's energy brings about a transformation in one's birth, aiding the process of evolution.Just as water can be transformed into vapour or ice, likewise, sufferings and fluctuations can be brought under control and transformed by crushing avidya. If a sadhaka fails to reach perfection during this life, nature may abundantly permeate and perfect his sadhana in the next, so that he may then experience freedom. The soul carries forward into the next life, its positive samskaras and impressions. This is the meaning of soul evolution. Many sages like Adi shankaracharya reached kaivalya during their lives here on earth without yogic sadhana, because of the fruits of yogic practices in their previous lives (jatyantara parinama). 4.03-- - nimittam aprayojakan prakritinan varannabhedastu tatah kshetrikavat


Nature's efficient cause does not impel its potentialities into action, but helps to remove the obstacles to evolution, just as a farmer builds banks to irrigate his fields.


Culture of the germinated consciousness is of profound importance in yoga. As a farmer builds dykes between fields to regulate the flow of water via slice gates , evolved yogis channelise the rich flow of nature's energy to liberate themselves from the bondage of their actions and develop spiritual insight. Even if sadhana fails to give rise to complete transformation in the life of a sadhaka, it certainly serves to remove hindrances in the path of his soul evolution. Through yogic discipline, the yogi removes all obstacles to his evolution, and relishes emancipation. Thus disciplined, the yogi's enhanced energy spontaneously removes all fluctuations and afflictions which thwart his spiritual growth, enabling him to gain insight into his very being, his soul. In meditation, we are not trying to attain anything, but are trying to open the sluice gates. We cannot really attain anything in meditation, but can only realize what is already there. This is why the phrase Self-realization is used for enlightenment. Chitta vrittis create various obstacles to our sprouting into great Yogis. We only need to remove these obstacles one by one, process by process. The entire prakriti will help us to grow – only if we remove all the obstacles within us and a few outside us. Patanjali, declares that the true secret of evolution is the manifestation of the perfection which is already in every being; that this perfection has been barred, and the infinite tide behind it is struggling to express itself. These struggles and competitions are but the results of our ignorance, because we do not know the proper way to unlock the sluice gate and let the water in. 4.04- - - nirmannachittanyasmitamatrat


Constructed or created mind springs from the sense of individuality (asmita).


Asmita is characterised by thoughts such as “I am better than you”, “I am right”, “I know more than you”. As humans we are all subject to asmita (ego). In fact we all need a little bit of ego to have a healthy view of ourselves! But when it becomes a dominant force in how we communicate and make decisions it can bring suffering to our lives.  From a sense of self-awareness, numerous activities become associated in one's consciousness, thereby giving rise to mental states called moods, which form themselves into nirmita, or cultivated citta. They ruin, distort and disturb the intelligence, creating various sufferings and fluctuations. If this distorted consciousness is re-channelled in the right direction, it develops sophistication and sensitivity. Then nirmita citta changes into nirmana, or sasmtta, citta, or a sense of sattvic individuality, and nature makes the intelligence wise, which in turn keeps the consciousness pure.  This sutra explains the quality of constructive and creative mind through asmita. The seat of the mind-matter is the brain. It produces fluctuations, bias and prejudices, which cause pain and distress, and need to be held back.  The mind at its source is single and pure. It is known as the core of the being (atman) or the seat of the spiritual heart. When it sprouts into a seedling, it becomes the self-conscious centre (antahkarana), and forms sasmita or a sense of sattvic individuality. This develops into consciousness {citta), which branches out into ego (ahamkara), intelligence (buddhi) and mind (manas). These manifest themselves as multiple thought-waves, which, if allowed free play, give rise to sufferings and waverings (vyutthana citta).  By regular practice, the fire of yoga develops the sadhaka's ability to discriminate between the original mind and its offshoots, single mind and multifaceted, complex mind. He does this by careful observation of his behaviour, channelising his energies to retrace the source of these thought-waves (citta vrttis) and exterminate them at their very source. This is santa citta or samahita citta, which takes the sadhaka to the threshold of the single state of consciousness, and converts the sprouted or created consciousness into a cultured consciousness - nirmana citta. This, in turn, traces the core of his individual existence. This becomes meditation - dhyana, at which point the distortions of the multiple mind disappear. The conscious awareness of head and heart unite, and the consciousness becomes mature and pure (divya ana). This pure citta is the root consciousness - miila citta. For instance, one can compare the single state of consciousness to the trunk of a tree and the multiple minds to the branches of the tree. Though these branches shoot out from the main trunk, they remain in contact with it. Similarly, the sadhaka has to draw back the branches of consciousness, i e., the 'I' consciousness, from the head towards its base, so as to lose its identity.  Asmita (ego) is the first branch growing from the tree whose roots are bound in avidya (wrong understanding) As with the other four klesa-s, asmita builds a wall between our true self and the false self. When we attach ourselves to our job title, role, bank account, house size, physical ability and the like we are seeing ourselves through the false self. The curtain is drawn preventing the light from shining through. When the false self is the one we relate to the most we will experience suffering, unease, states that can lead us down the path of depression or negative emotions (or injury in the yoga class!). We all know false identification is easy to fall into in our world. There is so much to distract us and draw us outwards, away from what is deep inside.  Consciously exploring who we really are takes work. Practices like yoga or other meditative disciplines can assist to filter out the rubbish we accumulate in our minds and draw back the curtain that is covering the light. Then our own truth can be revealed.  There are five colorings or kleshas (2.3), and that these emerge sequentially. First is avidya, or ignorance (2.4, 2.5), and then comes I-ness, individuality or asmita (2.6). Then after there is an individuality, it starts to take on, or wrap itself (1.4) in all sorts of attractions (2.7) and aversions (2.8). Finally, once all of this false identity has been assumed, there is the fear of the loss of those identities (2.9). In such a way, the mind emerges out of the subtler form. The advanced yogi has mastery even over this process of mind emerging out of the root I-ness or asmita.  All these artificially constructed minds have actually evolved from our ego or the feeling of I-ness.  This Ego stands at the center of the artificial minds and goes on inflating the artificial minds in all directions.  This artificial, constructed minds create thoughts, feelings, relationships, societies to live-in, our mutual likes and dislikes and our whole life pattern.  Our mind-fields consisting of all of our thoughts, memories, feelings etc are all constructed by our asmita or Ego identity only. The I-ness in us is directly responsible for all of our sinful and sacred acts. Likewise, all of our thoughts and memories spring from this I-ness thought only.  But, Yogi can construct the type of I-ness identities that serve him well in his endeavours from the same Asmita itself.  Behind all created mind-fields, there is also a mind-field, which is original and not created by our Egos. We have come to this world with this uncreated, original mind-field. The whole effort of Sadhaka is to reach the clean slate of this uncreated, original mind-field.  With exceptional mental faculties an individual can influence the mental state of other beings. The Purusa itself is never changed. Whatever you do never destroys your own glory, your own nature, because the soul cannot be acted upon by anything, only a veil is spread before it, hiding  its perfection.4.05- - - pravrittibhede prayojakam chittam ekam anekesham


Consciousness is one, but it branches into many different types of activities and innumerable thought-waves.Consciousness, though single, directs multiple thoughts, sometimes creating discrepancies between words and deeds. It is indirectly responsible for several activities, and becomes the source of desires and their satisfaction. If it stops directing thoughts, the need to culture the consciousness towards transformation (nirmana citta) does not arise. Patanjali wants everybody to channelise the energies of the multiple mind in the right direction, so that no discrepancies or distortions arise among words, thoughts and deeds. It has already been said that multiple thoughts arise from the sense of ' I' consciousness in the sphere of activity. Owing to lack of understanding - avidya, their fluctuations create doubts, confusion, desires and avarice, bringing sufferings that disturb the mind. These are 'weeds' of the mind (vyutthana or nirmita citta). By using the discriminative faculty (mrodha citta) gained through yoga, and analysing the fluctuating changes, the weeds are eradicated and a state of silence (prasanta citta), is created - an intermediate state between the original, universal mind and the individual mind. In that state of silence, comes a refining and purifying spark from within (divya citta). When this occurs, nature becomes a real friend to consciousness culturing and transforming it, with its abundant energies, and cleansing the intelligence of the heart. Intelligence and consciousness then realise that they are one, not disconnected and different, and all sorrows and joys reach a culmination. The ego-centred and ego-based mind-fields that the Sadhaka constructs consciously, to serve him may exhibit diverse tendencies and may look like many mind-fields. But, in reality, there is a single root mind-field behind all of them, which controls all these diverse external expressions or mind-fields. This means, we have come with an original mind-field, which is the real controller behind all the diverse mind-fields that the EGO goes on creating. While the activities of the emergent mind fields may be diverse, the one mind is the director of the many. The root aspect of mind that emerges from individuality or asmita  is the core out of which there may emerge many clusters of mental identity. All of the mental constructs of who we think we are, are false identities that are secondary to that central mental identity.4.06- - - tatra dhyanajam anashayam


Of these activities of consciousness of perfected beings, only those, which proceed from meditation, are free from latent impressions and influences.Having explained the creation by the single mind of multiple thoughts, which disturb the poise of the original mind, Patanjali explains here that this sprouted mind should be cultured, tranquillised and silenced through profound meditation. This puts an end to the influence of impressions, and liberates the consciousness from entanglements with objects seen, heard or known. Meditation not only liberates consciousness from past impressions, but also removes the hindrances towards progressive evolution of the mind. Impressions of attachment and affliction continue to torture others. These obstacles, lust, anger, greed, infatuation, pride and jealousy, are the spokes of the emotional wheel. Meditation assists to subdue them, so that the emotional centre (the consciousness of the heart) can expand in a new dimension of spiritual growth. Then consciousness will have neither merits nor demerits, virtue nor vice, fluctuations nor afflictions. It becomes 'cultured' (samahita citta), and is conducive in experiencing kjnalya. When the constructed mind-fields are many, amongst them, the one born out of Meditation is the one which is free from the Karmic impressions of the past.  In meditation, we dissolve all other mind-fields. Only one original mind, with which we are born cannot be dissolved by us in mediation. It is the purest, in which we find no further reflections of other mind-fields. From childhood, all impressions that were absorbed by us as different mind-fields, will have to be dissolved, just as we peel of layers of onion skin, to find nothing remaining at the end of the peeling process. The original mind has neither any  past impressions in it nor has it anything about the future. The whole process of meditation to attain kaivalya is to dissolve these past and future impressions constantly and keep the mind steady in its original state. All thinking stops in this process. Because, all thinking essentially relates you to either the past or the future but not to the reality of the present. Even the future is nothing but a projection of all past experiences into the future. Nothing exists in the future without a basis from the past. If past is got rid of, future also dissolves, because, it loses all of its past base. If both the past and the future lose their appeal for the mind and dissolve from its attention – then the present arises forcefully, beautifully like an eternity in itself. In the present, all desires vanish. We need to recognize that all desires essentially pertain to future. They neither pertain to past nor to the present. When the meditation is only on the present – mind-field becomes totally devoid of any karma. It will be the original one you got at birth; it will be devoid of desires. All meditation must be done in a very, relaxed, playful way, because, all seriousness relates to and comes along with the past. Leave all seriousness. Keep playful, pleasant and unburdened by past and future. Then, Meditation becomes real and easy. Then, Meditation frees the Mind from any of the remaining desires in it easily.  The thing to cultivate is the mind of a meditator, which is free from stored impressions and the play of karma. Influence on another by one whose mind is in a state of dhyana can never increase anxiety or other obstacles. In fact, they are reduced. Until a yogi gets clarity of consciousness he cannot transcend his feelings.   He is continually fooled by them.  When he masters the effortless linkage of the mind to higher realities, then he gains objectively and can sort out the endearing but harmful feelings, even the memory which is a storehouse of these.4.07--- karmashuklakrishnnam yoginah trividham itaresham


A yogi's actions are neither white nor black. The actions of others are of three kinds - white, black or grey.


This sutra speaks of three types of actions and their effects on an average individual, but there are in fact four. The fourth is free, uncoloured and pure. The yogi follows this kind of action to be free from its fruits. The unmixed actions of the yogi are beyond sattva, rajas and tamas. They yield no positive or negative reactions in consciousness and hence are free from duality. This fourth type of action is propitious and auspicious. This is the real 'skill in action' of the yogi .An average person is saturated with ambitious thoughts. He desires rewards for his deeds, but forgets that they carry the seeds of pain. If his ambition is transformed into spiritual aspiration, he loses interest in rewards and comes to understand sadhana for the sake of sadhana, or action for the sake of action. He becomes refined; his mind and consciousness become clear and his actions clean. He collects no impressions. He takes future births only to cleanse himself of past-accumulated impressions. He anchors his mind and consciousness unreservedly to the will of the divine. All his actions are free from the seeds of reactions. Of all discussions on how to belong to the world, act in it and yet remain unsullied; pride of place is often given to the debate between Lord Krishna and Arjuna on the eve of battle. There, Krishna makes it clear that action cannot be avoided; because inaction is also action; and that selfish actions, and attachment to their fruits, lead to entrapment. With respect to this triumph of world literature and philosophy, the Bhagavad Gita, one must acknowledge that in this sutra, Patanjali, in his usual crisp style, has said exactly the same thing. Not even the superbly expressive style of the Gita can eclipse Patanjali's intelligence in going straight to the heart of the matter. How does a free man act, and yet remain free? This is the main thrust of the kaivalya pada. Here Patanjali evidently states that free action, beyond causality, is his who acts without motive or desire - as if a kite were released in the sky, without a string to bring it back to earth. Actions of all Human beings are called karmas. They arise from  vasanas, which are deep, innate, in-built impressions or deep rooted tendencies or habits which prompt us to go in for different karmas, again and again. They urge, drive, command and force us to go in and do this, or that action, though most of us fail to recognize them as the our inbuilt vasanas. These actions can be good, bad or a third type which is neither good nor bad. But, a Yogi’s actions do not arise from the old, innate vasanas (tendencies) or as karma phalam. Therefore they are neither good nor bad, neither pure nor impure. Yogi goes on doing his work - without seeking its fruit to himself. When the karma phalam is not desired by him for himself, the karma itself does not bind him as sin(paap) or good (Punya). While most aspirants have the habit of black, white, or mixed actions leading to consequences, a new habit can gradually be formed. Recall that one of the two foundation principles is vairagya, or non-attachment . As non-attachment gradually comes through the many practices, this habit of coloring with consequences lessens. Gradually, there are fewer consequences or colorings (kleshas), which come from actions.    An advanced yogi who has mastered the dhyana effortless linkage of the mind to a higher reality, may perform cultural activities, just as others do but for him, these do not result in rewarding, penalizing nor fruitless results.  What then does the yogi gain from cultural activities?   He gains absolutely nothing, because his detachment allows the reactions to fall back into material nature without a claimant.When the Yogi has attained to that state of perfection, the actions of that man, and the Karma produced by those actions, will not bind him, because he did not desire them.
4.08- - - tatastadvipakanugunanam evabhivyaktirvasananam


These three types of actions leave impressions which become manifest when conditions are favourable and ripe.Of the four kinds of action, the first three leave behind potential residues, which are accumulated as impressions in the memory. Memories generate desires, and the results of desires in turn grow to be memories. They move together and form dormant impressions, which, according to their maturity, either manifest immediately or remain dormant; to appear unexpectedly later in this life or in future lives. Desire is the propelling force, which stimulates the body and mind and strives for satiation. Desires and their fulfilment bind consciousness to the threefold actions. Desire and memory compel the mind to act for their gratification, determining one's future class of birth, span of life, and the kinds of experiences to be undergone. If the impressions are good, they create situations favourable to spiritual life. Unfavourable impressions bind one to lust, anger, greed, infatuation, pride and envy, creating perturbations in the consciousness. But even then, if one turns one's consciousness towards the seer by sincerely and deferentially following the eightfold path of yogic discipline, one's actions will no longer be of the threefold type, but of the fourth, which do not give rise to desire for fruits or rewards. This is the literal meaning of 'Yogah karmasu kausalam', 'skill of yogic action'. Karma (action), the creation of its vasanas in our mind, and the vasanas propelling us into karma of a similar type that created the vasana – these go on occurring in our minds in cycles. This is a karmic cycle. Why do we do a particular type of good, bad or neutral type deed? Because, vasanas of the same type are holding our mind in their power and urging our mind to act in the same or similar manner again and again. When we again do a karma on their influence, that karma again creates further vasanas relating to it, which join their similar vasanas already in our minds and strengthens the them. These strengthened vasanas again propel us into similar deeds, which create similar vasanas again; which go out and join their predecessor vasanas again. Thus karmic cycle goes on and on – until an awareness dawns on us. Those threefold actions result in latent impressions (vasanas) that will later arise to fruition only corresponding to those impressions. Impressions match the actions: Whether actions are white, black, or mixed, the resulting deep impressions (vasana) will also be of a similar nature. They too will be white, black, or mixed. When those deep impressions once again arise to the surface, driving further actions, speech, and thoughts, those too will have similar leanings. They can be altered through sadhana (spiritual practices) and deciding to follow different courses of actions. Of these [actions], only those vasanas (subconscious impressions) for which there are favorable conditions for producing their fruits will manifest in a particular birth. Because the tendency of the mind to act on the basis of the five obstacles, such as misapprehension, has not been erased, they will surface in the future to produce their unpleasant consequences.    Everything in the material creation works according to innate tendency, manifesting according to time and place.  Sometimes it takes thousands of years before something can manifest or be given any type of satisfaction. Desires can only manifest themselves in proper environments. Only those desires will come out for which the environment is fitted; the rest will remain stored up. In this life we have many  godly desires, many human desires, many animal desires.  Only that Karma which is suited to and fitted for the environments will come out. These proves that the power of environment is the great check to control even Karma itself.
4.09- - - jatideshakalavyavahitanam apyanantaryam smritisanskarayoh ekaroopatvat


Life is a continuous process, even though it is demarcated by race, place and time. Due to the uninterrupted close relationship between memory and subliminal impressions, the fruits of actions remain intact from one life to the next, as if there were no separation between births.


As per Sanatana Dharma , the law of karma functions uninterruptedly throughout successive lifetimes, though each life is separated by rank, place and time. Desires and impressions are stored in the memory and link the behavioural patterns of previous lives with present and future lives. The theory of karma, or the law of cause and effect, is explained to inspire the sadhaka which will release him from the desires and results which are simply the accumulated actions of his previous lives. In the previous sutra, the common identity of latent habitual impressions and memories was pointed out. Memories and impressions are interrelated, interconnected, interwoven. They act as stimuli in the present life. Even if previous lives are divided by social condition, status, time and place, the oneness of memory and impression flashes consciously, subconsciously or unconsciously and moulds the pattern of the present life. For instance, if a man's life has taken shape after undergoing many lives in the form of other species, memory and impressions at once connect the past to the present life even though the interval between them may be a long one. One can thus conclude that the seed of future lives is planted in the present life, 'As you sow, so shall you reap: we are responsible in this life for moulding our future lives'. The theory of karma, far from being a fatalistic theory of 'predestination', as many people misunderstand it to be, serves to make one aware of his/her responsibilities and one's power to affect the future course of one's life. It acts as a guide, inspiring one to perform virtuous actions which will gradually lead one towards the expertise of performing desireless actions. Theory of Karma kicks in only when the soul enters a human body. Once a soul enters a conscious human body it does not revert back into an animal in the next birth. Our vasanas do not leave us merely because we go to a different place; stay in a different period or even become a living being of a different type.  Our changing a residence from one place to another is not going to remove our innate habits or vasanas. When we grow older and older, the time changes, but our vasanas become stronger, because, vasanas result in karma, which further creates vasanas, which results in strengthening the already existing vasanas in us. Even if we die and take re-birth in a different human race, our vasanas come along with us – as if they are a continuity. We carry them along wherever we go.  Soul samskaras don’t die, even when we do. Since memory (smriti) and the deep habit patterns (samskaras) are the same in appearance, there is an unbroken continuity in the playing out of those traits, even though there might be a gap in location, time, or state of life. Memory and predisposition are in alignment: Because the process of remembering (smriti) and the underlying predispositions (samskaras) are in alignment, when the right opportunities arise, those two, once again, begin to play out in the actions in the external world. It is as if there was no break, no gap, although there was. You simply pick up where you left off. Feeling of doing something before: It is very common for people to have deja vu experiences, where it seems like something is familiar, some place, people, circumstance, or activity. One of the ways this can happen is this process of memory and samskara matching, and of continuity in the playing out of the actions (karmas). The circumstances might not literally be the same, but the process of unfolding karma is unbroken in the way described here, thus leading quite naturally to the feeling of familiarity. : Imagine that you are working on some project at your job, but that it is interrupted by a vacation of a few weeks. When you return to work, you pick up where you left off. Two things were there. First, you had memory (smriti) of what you were doing, and second, you had a driving force (samskara) in you to complete the project. Both of these were similar to one another. Although there was a gap in time (the vacation), the project went on when you returned, just as if you had not been away.  Imagine that you died and were reborn in a new body, at some future time, and in a different place. You would have memories, though possibly vague or unconscious, and you would have latent predispositions. Although desires are separated from their fulfillments by class, space and time, they have an uninterrupted relationship because the impressions [of desires] and memories of them are identical. Life is a continuous process, even though it is demarcated by race, place and time. Due to the uninterrupted close relationship between memory and subliminal impressions, the fruits of actions remain intact from one life to the next, as if there were no separation between births. Memory and latent impressions are strongly linked. This link remains even if there is an interval of time, place, or context between similar actions. Acquired soul samskaras become the cause of action in that body.  Deep rooted phobias can only be amputated by past life regression.  There is NO modern medicine for this.

4.10- - - tasam anaditvam chashisho nityatvat


These impressions, memories and desires have existed eternally, as the desire to live is eternal.


Just as the universe is eternal, so are impressions and desires. They have existed from the distant past, beyond anybody's memory. For one whose seeds of blemishes are eliminated, and whose desires have come to an end, the turmoils of the universe appear to have come to an end. Nobody knows the timeless, primordial, absolute One, or when the world came into existence. Both purusa and prakrti, spirit and nature, existed before man appeared. When creation took place, man was empowered with consciousness, intelligence, mind, senses of perception, organs of action and body. At the same time the characteristics or qualities (gunas) of nature, illumination (sattva), action (rajas) and inertia (lamas) entered man's body. Set on the wheel of time with the spokes of the gunas of nature, man began to function in conformity with these three fundamental, intermingling qualities. Though born with an unpolluted heart, he gradually became caught in the snare of nature and fell victim to the polarities of pleasure and pain, good and evil, love and hatred, the permanent and transient. That is how desires (vasana) and imprints (samskara) rooted themselves in man's life, and why this sutra says that desires have existed from time immemorial. Caught in these reverses, man felt the need of a personal divinity, unaffected by afflictions, untouched by actions and reactions, and free from the experience of joy and sorrow. This led to a search for the highest ideal embodied in purusa, or God. Through this search arrived culture, and finally civilization. Man learned to differentiate between good and evil, virtue and vice, and what is moral and immoral. That is how yoga was discovered. Through yoga sadhana, the desires that have existed since the beginning of time are eliminated so that kaivalya can be experienced. In II.12, Patanjali explained that the causes of actions are hidden, accumulated impressions of one's past deeds. In this chapter he speaks of pure actions, which collect and store no imprints. The essential nature of citta is tranquillity - santa citta. When the sadhaka does not permit thought-waves to arise (vyutthana citta), naturally there is no need for their restraint, nirodha citta. As both are filtered by santa citta, the sadhaka resides in this quiet state and performs his duties. His actions are pure, and their outcome too will be pure.. Due to ignorance, joy and sorrow occur and deepen, according to one's surroundings. If allowed free rein, they agitate the serene state of consciousness and the gates of kaivalya may remain closed forever. But one can sever the links of desires by developing the mind through the grace of yoga. As long as one practices yoga, one is free from desire. Dedicated, life-long practice of yoga stops the wheel of desires, so that one lives in the state of poise and peace. Desires started is us – when we started our life journey. They are born along with us. It emanates from our will to live. Patanjali says that desires and their innate vasanas have no beginning.  But, he has not said that they do not have an end. If we recognize the nature and consequences of desire, vasanas, and the consequent karmas and karmaphalam – Patanjali shows us the way out of their cycle. Samadhi is essentially intended to end this cycle. There is no beginning to the process of these deep habit patterns (samskaras), due to the eternal nature of the will to live.  The will to live is the primordial out-flowing of the urge to manifest. This eternal process of cause and effect means that there is also no beginning to the process of deep habit patterns (samskaras) springing forth into thoughts and actions, and their subsequent creation of memories and impressions . The cycling process of deep impressions, actions, consequences, and storage of memories is without beginning. Self-realization is not from regression analysis: Therefore, the approach to Self-realization is other than tracing back our individual personality development in some linear regression of cause preceding effect. In some approaches of psychological examination this might be a valid method, but not in the case of seeking enlightenment. In spiritual matters, it ultimately provides little fruit to try to figure out how we got to our present circumstances. It is far better to seek the direct experience of the eternal core of our being, regardless of the nature of the wrappings of false identities. With the removal of obstacles, that realization naturally flows. Those memories and impressions are primeval, without a beginning, hope and desire energies are eternal as well. When a yogi sees that the hope and desire energy is eternal, he makes a decision to let it be and to detach himself from the urges.  He must, by all means, get himself separated from the mento-emotional force or remain a victim of it.  The memories and the circumstance-forming impressions will be there for all eternity.   A yogin has no choice but to extract his existence from the realm of it.
4.11- - - hetufalashrayalambanaih sangrihitatvad esham abhave tadabhavah


Impressions and desires are bound together by their dependence upon cause and effect. In the absence of the latter, the former too ceases to function.


Lack of understanding - avidya, gives rise to suffering, which in turn create desires. This causes the endless cycle of rebirths.  The accumulated impressions of memory are without beginning, but have a definite end, provided the individual becomes cultured and discerning. When the formation of desire is kept in suspension, the cycle of rebirths come to an end. The sight of an object creates motivation, which acts as a springboard for desire. Desire nurtures motive, and motive ignites action aimed at fulfillment of the desire. This nourishes further desires, which then lodge permanently in the seat of the consciousness, binding the soul forever. Through regular, deferential practice of yoga, and the use of discriminative intelligence, this web of object, motivation, desire and reward is made to fade away. Then the pairs of opposites - vice and virtue, pain and pleasure, aversion and attachment - gradually weaken and then disappear. This brings sensitivity and refinement to the consciousness, which now averts desires and thoughts of reward, and directs its attention towards the exploration of the seer. In this sutra, Patanjali is briefly making us understand the nature of our desires. At one level, Desire is the cause and the effort we make to satisfy the same is its effect. But, desire itself is an effect, for which, the cause is in the chitta , the vasanas of past actions  which are stored in Chitta as Subtle samskaras, which are waiting to convert into desires and seek their satisfaction. Every action to satisfy a desire again leaves its imprint on the Chitta. This is called a vasana. It gets stored in Chitta as very subtle impressions called Samskaras. Sanskaras are like our habits. But, they are deeper imprints on the Chitta and may even be inherited from a previous birth. They are constantly driving us into actions for desire-satisfaction. The causes are these samskaras and the effects are the efforts that we are driven into, for their satisfaction. Every desire has to rest on the support of an Indriya and an external object. Thus, for each desire, there is an external object, and an indriya which supports the whole action to satisfy the desire, a desire which is the effect and a samskara in the Chitta which is the cause. We cannot remove the effects straightaway, when the causes are in tact in us. We must tackle the causes, the Samskaras and vasanas in us. We must also restrain the Indriyas from the external objects. Unless all four corners of the desire are tackled, there is no way to get rid of the cycle of desires. When we start with the causes, and look at all four pillars, and ensure their disappearance, desires automatically disappear. This does not mean indriyas and external objects will have to disappear. Their non-contact with each other is simple enough to break the cycle. Since the impressions  are held together by cause, motive, substratum, and object, they disappear when those deep impressions disappear. Four parts interact: All of our false identities, attractions, aversions, or fears exist along with an interplay of the process between four parts. These four hold together the deep impressions or samskaras described in the last two sutras . When these four are dissolved, the samskaras also dissolve. The four parts holding together the samskaras are: Cause: One thought leads to another. An action brings a consequence. The consequence gets stored in memory. It later gets triggered into more active thoughts and actions. On goes the cycle, over and over. This is the process of causation. Motive: Another part of the process, whether you conceptualize this in subtle ways, or gross ways, such as brain neurons, is that actions, speech, and thoughts come from a motivating process. This is somewhat self-evident; we are all aware of this. Substratum: In all of these cases, however you may specifically conceptualize it, there is the fact that every action, speech, or thought has some other root entity or process. Again, with a bit of reflection, this is also self evident. Object: In all of these false identities, attractions, aversions, or fears there are also objects, always, whether they are subtle objects of the mind, or their related gross objects of the external world. They are there, and the interplay with cause, motive, and substratum. : What would then happen to those deep impressions, if the four part chain of cause, motive, substratum, and object were broken? Then, the deep impressions would also cease to be repeatedly reinforced, which is what usually happens in the cycle of actions, consequences, actions, consequences, etc.. Then comes Self-realization: When all of that is set aside, even for a short time, the true Self comes shining through . The impressions being held together by cause, effect, basis, and support, they disappear with the dissappearance of these four. Our subconscious tendencies depend upon cause and effect. They have their basis in the mind, and they are stimulated by the sense-objects. If all these are removed, the tendencies are destroyed. These tendencies are both maintained and sustained by misapprehensions, external stimuli, attachment to the fruits of actions, and the quality of mind that promotes hyperactivity. Reduction of these automatically makes the undesirable impressions ineffective.  For a yogi, his involvement is the supportive element which makes the subtle material nature exist for him and engage him or use his consciousness.  Thus if he detaches himself the supportive element being removed, material nature no longer affects him.

4.12- - - atitanagatan svaroopatostyadhvabhedad dharmanam


The existence of the past and the future is as real as that of the present. As moments roll into movements which have yet to appear as the future, the quality of knowledge in one's intellect and consciousness is affected.The understanding of time liberates one from bondage. Time is a system revealing the sequential relation that one event has to succeed another and another and so on, as past, present, or future. Time is regarded as an indefinite continuous duration, wherein events follow one another.  The past and future are as real as the present. The orderly rhythmic procession of moments (ksana cakra) into movements is the wheel of time (kala cakra). Its existence is real and eternal.  The present may fade into the past, or manifest clearly at a future time. Due to the play of the gums of nature, conditions change, raising the illusion that time has changed.  Past and future are woven into the present, though they appear different due to the movement of moments.  Desire nurtures action aimed at its gratification. The interlude between desire, action and fulfillment involves time, which manifests as past, present and future. True understanding of motivation and the movement of moments release a yogi from the loop of bondage.  Moment is changeless and eternal. Moments flow into movements eternally and are measurable as past, present and future. This measurable time is finite, when contrasted with eternity.  The negative effects of time are intellectual (lack of spiritual knowledge, avidya, and pride, asmita); emotional (attachment to pleasure, raga, and aversion to pain, dvesa); and instinctive (the desire to cling to life, abhini-Qesa). Time's positive effect is the attainment of knowledge. The experience of the past supports the present, and progress in the present builds a sound foundation for the future. One uses the past as a guide to develop discriminative power, alertness and awareness, which smoothens the path for Self-Realisation. The yogi who studies in depth this unique rotation of time, stays detached from the movement of moments; he rests in the present. Thus he becomes clear of head, clean of heart, and free from time, which binds consciousness. When the concurrence between the movement of moments and consciousness terminates, freedom and beatitude - kaivalya, are experienced. Human concept of time is not based on reality, but merely on the perception of the senses and the mind, whose capabilities are limited. In reality, the whole of past exists even now, in this very moment, but, it is hidden from human perception by being placed in a different plane, which is unavailable to human eye and mind. Likewise, the whole of future too, is available right now, in this moment. This is also hidden from eye and mind, by being placed in a different plane, unavailable to us. Past and future have different characteristics compared to his moment. The power to perceive those characteristics is not available to ordinary human mind. But, certainly, these are not beyond the Yogi’s power of perception. We live in the present. But, as we all know, our mind is constantly oscillating between the past and future. In fact, it is very difficult to keep the mind in this moment. The Yogi’s effort is not to go into the past or into the future, but, to keep the mind in the here and now. But, Patanjali affirms that past and present are available in the present moment itself – in different planes, due to their different characteristics. It is not that past just vanishes away totally, nor that future comes into our life from nothingness.  They are always available but come into our consciousness as the present moment only and then go back into their planes. Past and future are in the here and now: All of the characteristics, forms, memories, deep impressions, etc., exist in the here and now, whether in active or potential forms. The appearance of past and future comes from the condition, path, or order in which they are sequenced.  The existence of the past and the future is as real as that of the present. As moments roll into movements which have yet to appear as the future, the quality of knowledge in one's intellect and consciousness is affected.  Time is not an illusion.  It is real in that sense.  Because of definite characteristics, there is a certain course which time takes from the past into the present and into the yet-emerging future.  The inherent characteristics (dharmanam) from the past mold the future.  The changes which come about in the present are stockpiled by time as the basis for slight or major differences which are to come.4.13- - - te vyaktasookshma gunatmanah


The three phases of time intermingle rhythmically and interweave with the qualities of nature. They change the composition of nature's properties into gross and subtle.Desires, actions and rewards are not only intertwined with the cycle of time, but are also composed and hidden according to the rhythmic movement of sattva, rajas and tamas. They may manifest and be brought to the surface, or remain hidden and rise up later. Bound to the wheel of time by the gunas, man started to form ideas, fuelled by desires in the fire of consciousness. Then, through past actions and experiences, he began to mould his life in order to gain freedom from dualities. This involved time, which has no beginning or end, is simply a succession of moments. Though each moment is eternal and real in its continuous flow, it changes into movement. To be free from the cycles of cause and effect, man has to mould his behaviour from moment to moment. The cause is subtle but the effect is felt. The effects of one's actions of yesterday are the cause of today; and the experience of one's actions today becomes the seed of the actions tomorrow. All actions revolve around time and the qualities of nature. A yogi has learned to weaken ignorance and increase the light of knowledge. He has moved from ignorance to knowledge, and darkness to light, from death to immortality. He alone knows how to live freely, unaffected by the onslaughts of nature. This is kaivalya. When the whole Universe is composed of the three Gunas, naturally, the past, present, and future also are composed of the same three gunas. There is nothing in life which is not connected with the three Gunas. In every life form, we can see all the three Gunas but in different proportions . Satva Guna represented by Stability can be seen in the non-changeability and permanence of the past.  Rajoguna represented by action can be seen the present. All action happens only in the present. No action can take place in the past or future. But, the present is a continuity in itself and we do know it. That is why all action can and does occur in the present only. Tamoguna represented by inertia can be seen in the future. The future never comes! It is always away. It is never experience-able directly. It is always in seed form. The Tree always belongs to the present.  In our knowledge, the present always recedes into the past, even as future drives itself into the present constantly.  Past had manifested earlier. Present is now manifest. Future remains un-manifest. In all the three cases, all the three of them are composed of the three Gunas only. When there is perfect equilibrium between the three gunas, there is no manifestation of the universe. It is only when there are fluctuations or modifications (vikaras or vikritis) among them that there begins to be manifestation.  The three phases of time intermingle rhythmically and interweave with the qualities of nature. They change the composition of nature's properties into gross and subtle.

4.14- - - parinamaikatvad vastutattvam


Unity in the mutation of time caused by the abiding qualities of nature, sattva, rajas and tamas causes modifications in objects, but their unique essence, or reality, does not change.


As there is a harmonious alteration between sattva, rajas and tamas (prakasa, kriya and sthiti), both in nature and in the individual self, so there are differences in the way one perceives objects. According to the predominating gunas in one's intelligence, an object is perceived differently, although its essence remains the same. The yogi penetrates the harmonious combination of nature with its gunas, clearly understands their mutations, and stays detached from them. This study helps him to remain in the essence of his object of contemplation, which is not bound by time or qualities of nature. This object is the unchangeable seer, or the soul. The seer is not bound by time, whereas mind is. Due to one's accumulated desires and impressions, one's ways of thinking, seeing and feeling change. Truth is One, and one must experience it in its real essence, without distinctions. If it seems to fluctuate, that is because one's intelligence and perception fluctuates, and this prevents one from seeing the essential truth. If intelligence and consciousness are filtered and refined, both subject and object retain and reflect their real essence. When Patanjali says that dualities disappear when asanas are performed perfectly (11.48), he is explaining that the essence of an object does not vary - subject and object merge into one, so distinctions between them do not arise. Each object externally appears to be a single unit to our perception. But, the object is a mix of all the three Gunas. In fact, all objects, all living beings are formed by the different combinations of the three Gunas, which mix in any number of proportions. The three gunas (4.13) all manifest together, and the result is the appearance of a single object, rather than seeing the parts which make up the whole. Only the composite is seen, not the three components. Since the gunas work together within every change of form and expression, there is a unity in all things. The characteristics of an object appear as a single unit, as they manifested uniformly from the underlying elements. The actual composition of an object is based on the uniqueness of the transformation.

4.15- - - vastusamye chittabhedat tayorvibhaktah panthah


Due to the variance in the quality of mind-content, each person may view the same object differently, according to his own way of thinking.


The object (nature or prakrti) is as real as the subject (purusa), but though the substance of nature or object remains the same, the perceptions of it vary according to the difference in the development of each person's consciousness. Here, consciousness is the perceiver and the object perceived becomes the object to be known. On account of the wheel of time, substance and qualities of nature and consciousness as perceiver develops differently in each individual. Though different perceivers see an object in different fashions, yet it remains the same. For instance, the same man or woman is a pleasure to a beloved or a lover and a pain to a rival. He or she may be an object of indifference to an ascetic and of no interest to a renunciate. Thus, the object is the same, the perceiver sees in the light of the interplay of the various gunas. When the yogi realises that the perceiver in the form of consciousness is not the real perceiver but an instrument of its lord - the seer or purusa - it begins to discard its fluctuations and also its outer form, ego, so as to merge into a single un-vacillating mind. This allows the single mind to unite in the seer, and the seer to shine forth in the light of the soul. This is atmo jnana, leading to Brahma jnana. Objects are existing independent of the minds that perceive them. But, our perception of these objects depends entirely on our different mindsets. Each person perceiving the same object, perceives it differently  because their mindsets have grown in different circumstances with differing perceptional abilities. A doctor, an artist and a lover do not see the same person in the same way. Doctor sees the physical health and ill-health aspects, artist sees the beauty of the person from his view-point and the lover’s eyes can’t see anything ugly in the person. We often wonder why we have so many views on the same incident. A murder has happened. Someone tries to justify it as an accident. Someone sympathizes with the murderer. Someone looks at the murdered person’s body with mere curiosity. Someone turns his face away from the dead body.  But, the murdered person’s wife and kith and kin fall on the body and weep profusely and demand justice. The brother of the murdered person’s wife may pick up a knife himself and go after the murderers. Perceptions and responses differ from mindset to mindset – due to the division of the ways of perception. We are all different in our mindsets. We all differ in our perceptions. But, external objects, happenings are same. Patanjali is offering us a psychological explanation of why the turmoil and differences in the world. Due to the variance in the quality of mind-content, each person may view the same object differently, according to his own way of thinking.   The characteristics of an object appear differently, depending upon the different mental states of the observer.

4.16- - - na cha eka chitta tantram ched vastu tat pramanakam tada kim syat


An object exists independent of its cognisance by any one consciousness. What happens to it when that consciousness is not there to perceive it?


The essence of an object is not dependent upon one's mind or consciousness. If the mind or consciousness does not recognise the object, it means that mind or consciousness does not see, or that the object does not stimulate the seer. But this does not mean that the object does not exist. As prakrti is as real and eternal as purusa, so are object and subject. Due to unripe intelligence and differences in the development of consciousness, each individual perceives objects according to his own intellectual 'wavelength', although their essence does not change. When a yogi reaches perfection in his sadhana, intelligence and consciousness touch the supreme knowledge - he becomes a fulfilled yogi, and remains merely a detached witness of objects. The mind ignites stimuli in the senses of perception, or vice versa, and the organs of action participate, so that the mind can experience objects. These experiences are imprinted according to the development of the mind, and in turn create impressions on the consciousness. If an object does not stir the mind, it remains unperceived by the mind or the mind fails to grasp it. When the mind is released from the play of the gunas, it perceives objects in their true reality, and remains free from impressions. Its contact with perceived objects is cut off. Then mind and soul become one, and are one with the essence of all objects. The objects themselves are independent of the perceiving minds. Whether any mindset perceives it or not is immaterial for the object. Reality exists independent of our perception.  Our perceptions of reality are hugely different from reality and are based on our limited, differing perceptual capabilities. An object exists independent of its cognizance by any one consciousness.  Yoga focuses on the practical path of going beyond the levels of reality, so as to experience the eternal center.
4.17- - - tad uparaga apeksitvat chittasya vastu jnata ajnatam


An object remains known or unknown according to the conditioning or expectation of the consciousness.


Consciousness is not the seer, but an instrument of the seer. A conditioned mind can never perceive an object correctly. If the mind sees the object without expectation, it remains free. An object is understood and known according to the expectation of the mind, or remains unrecognized, owing to the absence of reflection. When the object attracts the mind, contact and reflection begin. This gives rise to knowledge. If the mind fails to come in contact with the object, it does not perceive it and the object remains unknown. If consciousness is conditioned or coloured (vrttis and Mesas - 1.6 and 11.6), knowledge of the object also becomes coloured. When the consciousness reflects on the object without condition, taint or expectation, its real essence is known. Likewise, if the consciousness reflects on the essence of the seer without conditioning, bias, or prejudice, the mind becomes enlightened. It knows that it is not itself the seer, but only an instrument of the seer. The un-enlightened mistake mind and consciousness for the seer. Objects exist independent of the mind. But, whether we will know them or not depends upon whether we perceive them or not – and when we perceive them, how we perceive them. Our perceptions are coloured. They are conditioned by many, many factors connected with our upbringing and professions. Our minds never remain uncoloured. A yogi looks at every woman as a mother. A sexist may look at every woman as a sex object. Every human being’s perceptions are coloured and conditioned by their background. Whether we will know the object itself, and how much of it’s reality we will know,  depends on these factors. Objects are either known or not known according to the way in which the coloring of that object falls on the coloring of the mind observing it. Objects are either known or not known according to the way in which the coloring of that object falls on the coloring of the mind observing it. In other words, it is the coloring of one's own mind that determines perception. Reduce coloring to see clearly: In the previous section (4.13-4.14) the very subtle building blocks (gunas) of the subconscious mental impressions are dealt with. Even these most subtle elements, like the more surface thought patterns, are subject to the same principle and practice of uncoloring (aklishta) the colored (klishta) thought patterns. This process of uncoloring is a core principle of the science of Yoga. Whether an object is perceived or not depends on its accessibility as well as the individual's motivation. Objects are either known or not known according to the way in which the coloring of that object falls on the coloring of the mind observing it.


4.18- - -  sada jnatashchittavrittayastatprabhoh purushasyaparinamitvat


Purusa is ever illuminative and changeless. Being constant and master of the mind, he always knows the moods and modes of consciousness.


The Lord of consciousness is the seer. He is changeless, constant, and never alters or stumbles. In deep sleep, consciousness forgets itself. It is purusa, as a witness which reminds the mind of sleep after waking. This designates that purusa is ever alert and aware (sada jnata). Purusa's alertness will be known to the sadhaka only when consciousness is purified and liberated from rising thoughts and their restraints. Then the sadhaka, the seeker, becomes the seer. The seer knows his consciousness and its branchings. He is the seed and root, and consciousness is the seedling. Its stem is the 'I' consciousness (asmita), which branches forth as ego, intelligence and mind. The seer, being the seed and root of consciousness, observes the changes and transformations taking place within it. The mind is never constant. It is ever-changing.  Our thoughts, ideas, perceptions are always changing. These are the modifications of our mind. But, behind these modifications, there is an unchanging PURUSHA, the pure consciousness, who is the watcher of all these modifications. The Purusha is the constant witness of the mind and its modifications. The Purusha is superior to and is the master of the Chitta.  In other words, always two things are happening simultaneously in us. At one level, within the mind is a constant stream of ever-changing thoughts, emotions, ideas, desires and so on. Behind all this changes in the mind – there is a witnessing soul – the Purusha, who is changeless  and permanent. It is only against this unchanging background of the Purusha, that all changes can occur in the mind. This unchanging Purusha is the lord, the pure consciousness, the real ruler of the mind-stuff. And, he does it merely by witnessing and not participating. The activities of the mind are always known by the pure consciousness, because that pure consciousness is superior to, support of, and master over the mind. The activities of the mind are always known by the pure consciousness, because that pure consciousness is superior to, support of, and master over the mind. Purusa is ever illuminative and changeless. Being constant and master of the mind, he always knows the moods and modes of consciousness. Because the Atman, the Lord of the mind, is unchangeable, the mind's fluctuations are always known to it.  The activities of the mind are always known by the pure consciousness, because that pure consciousness is superior to, support of, and master over the mind.
4.19- - -  na tat svabhasandrishyatvat


Consciousness cannot illumine itself, because it is a knowable object.


Consciousness can be seen as an object. It is knowable and perceptible. It is not self-illuminative like the seer. Consciousness being the seedling of the seer, its growth and luminosity depends upon the seed - the light of the seer. Its own light is like that of the moon, which is reflected light from the sun. The seer represents the sun, and consciousness the moon. As a child feels strong and secure in the presence of its parents, consciousness, the child of the seer, draws its strength from the seer. Consciousness, like the senses of perception, can generally see an object but not its own form. For an average person, the eyes pose as the seer when comprehending worldly objects. For an intellectual person, the eyes become the seen, and the mind the seer. For an enlightened person, mind and intelligence become objects for the consciousness. But for the wise seer, consciousness itself becomes the object perceived. The seer can be subject and object at the same time; consciousness cannot. It may hence be deduced that consciousness has no light of its own. When the borrowed light of consciousness is drawn back to its source, the seer, or soul, glows brilliantly. The Purusha remains the witness and perceives everything through the mind and the mind itself. This being so, the mind is not the power that actually perceives. This power lies with the Purusha. Purusha’s power only reflects through the mind .Mind is not self-illuminating, as it is the object of knowledge and perception by the pure consciousness. Mind is made of the three gunas , and is not, in itself, consciousness. Rather, consciousness (purusha) operates through the mind. When the consciousness (purusha) operates through the mind, it is also witness of the mind. The instrument of thinking itself is being seen and transcended in the pursuit of the direct experience of pure consciousness.  The mind is a part of what is perceived and has no power of its own to perceive. The Purusa alone is self-luminous, and gives its light to everything. 

4.20- - -  ekasamaye chobhayanavadharannam


Consciousness cannot apprehend both the seer and itself at the same time.


It cannot comprehend subject-object, observer-observed, or actor-witness at the same time, whereas the seer can. Day and night cannot exist simultaneously. In the same way, restlessness and restfulness cannot co-exist in absolute juxtaposition. In between night and day there is dawn. Likewise, there is space between the flow of restlessness, cittavritti or cittavahini, and restfulness, prasanta vritti or prasanta vahini. In between these two rivers of restlessness and restfulness, and underneath them, flows the concealed invisible secret river - the river of the soul. This is dawn, or the sudden arrival of enlightenment. For a yogi, restlessness is the night and restfulness is the day. In between, there is a third state which is neither day nor night, but dawn. It is the dispersion of consciousness, in which the rivers of restlessness and restfulness unite in the seat of absolute consciousness. When the water of a lake is tranquil, the reflection of the moon on its surface is crystal clear. Similarly, when the lake of consciousness is serene, consciousness disperses itself. This is known as a glimpse, or a reflection of the soul. The seer, being constant and unchangeable, can perceive the fluctuations as well as the serenity of consciousness. If consciousness itself were self-luminous, it too could be the knower and the knowable. As it does not possess the power to be both, a wise yogi disciplines it, so that he may be alive to the light of the soul.  It is stated in the Bhagavad Gita (11.69) 'One who is self-controlled is awake when it appears night to all other beings, and what appears to him as night keeps others awake'. A yogic sadhaka thus realises that when consciousness is active, the seer is asleep and when the seer is awake, it is night to the consciousness.  Similarly, in the Hatha Yoga Pradipika, the word ha is used to indicate the seer as the 'sun', which never fades, whereas tha represents consciousness as the 'moon', which eternally waxes and wanes. We know that mind itself can be cognized. But, the whole cognition process happens only through the mind. It must be clear to us that cognition of the mind and cognition of the external matters and objects cannot happen simultaneously through the same mind itself. Nor can both the mind and the illuminating process be cognized simultaneously. Awareness of mind and witness don't coexist: It is not possible to be aware of an object in the mind field at the same time there is awareness of one's true nature as the illuminator of the mind. It cannot execute the focus of both at the same time. If the mind were self-luminous it would be able to cognize everything at the same time, which it cannot.  If the mind were self-luminous there would be no limit to the impressions it could receive. The Purusa can cognise all in one moment; therefore the Purusa is self-luminous, and the mind is not.  Consciousness cannot comprehend both the seer and itself at the same time.4.21- - -  chittantaradrishye buddhibuddheratiprasanggah smritisankarashcha


If consciousness were manifold in one's being, each cognising the other, the intelligence too would be manifold, so the projections of mind would be many, each having its own memory.Plurality of consciousness would result in lack of understanding between one mind and another, leading to utter confusion and madness. Patanjali thus concludes that consciousness is one and cannot be many.  As a tree has numerous branches, all connected to the trunk, similarly, the various wavelengths of thoughts are connected to a single consciousness. This consciousness remains unadulterated and divine at its source in the spiritual heart. When it branches from the source towards the head, it is called created consciousness - nirmita citta, which, being fresh, is inexpert and uncultured. The moment it comes into contact with objects, it becomes tainted, creating moods in the thought-waves. These moods are the five fluctuations (vntis) and five afflictions (klesas) . Moods should not be mistaken for a plurality of minds. The mind stays the same, but moods generate an illusion of several minds. If the minds were really many, then each would have its own memory and intelligence. This becomes outrageous. Just as a room fitted with mirrors baffles the onlooker, similarly, the idea of many minds causes confusion and irrationality. The practice of yoga disciplines and cultures the consciousness of the head, by which it perfects the art of analysis (savitarka), judges precisely (savicara), experiences unalloyed bliss (ananda), becomes auspicious (sasmi-ta) and moves towards mature intelligence (consciousness of the heart) and unalloyed wisdom (rtambhara prajna).  If one mind were illumined by another, as its master, then there would be an endless and absurd progression of cognitions, as well as confusion. The Yogi seeks only pure consciousness: Since the mind is not self-illuminating, and there is not endless chain of minds, the Yogi seeks only to have the direct experience of the pure consciousness or purusha . If consciousness were manifold in one's being, each cognizing the other, the intelligence too would be manifold, so the projections of mind would be many, each having its own memory. Unless there is a spirit behind a mind, there would be no perception in that energy.4.22- - chiterapratisankramayastadakarapattau svabuddhisanvedanam


Consciousness distinguishes its own awareness and intelligence when it reflects and identifies its source - the changeless seer - and assumes his form.Through the attainment of pure consciousness comes knowledge of the unchangeable seer, who rests on his own intelligence and nowhere else.  When consciousness no longer fluctuates, then its pure nature surfaces to comprehend itself. Consciousness has two facets - one pure, divine and immutable, the other changeable, transient and exhibitive. It has no light of its own but acts as a medium or agent between the seer and the objects seen. Due to ignorance, it does not realise that it is impersonating the seer. But the seer has knowledge of the movements of the consciousness.  When one facet of consciousness ceases to operate, it ends its contact with the external world and stops collecting impressions. The other facet is drawn to the seer, and the two unite. Intelligence and consciousness fuse in their abode - the atman, and the soul comes face to face with itself.  A dirty mirror mists reflection; a clean mirror reflects objects clearly. The illumined consciousness becomes purified and reflects objects exactly as they are. The reflector is called bimba-pratibimba vada, or the elucidation of double reflection. There is no difference between the source object and the reflected image. The soul reflects the soul. It is the fulfilment of yoga; Citta is identified with the seer. This is svabuddhi samvedanam or intuitive understanding of the inner voice.  An everyday instance of human consciousness taking on the absolute quality and form of the object one observes is when one gazes into the dancing flames of a fire, or at the waves of the sea, or the wind on the tree-tops. One feels absolutely engrossed in watching, without thought or impatience, as if one was the unending waves or the flickering flames, or the windswept trees. Chitta by itself has no illuminating power or power of cognition. That Power rests with the Purusha or Consciousness. Purusha is at once self-illuminating and one who illuminates the mind as well. Purusha does not operate  by himself to experience the world of objects.  Purusha experiences the whole world, only through the mind, which operates through the senses. But, Purusha does not need another illuminator for itself. Purusha stays as the witness of all that the mind projects through mind itself. Purusha however undergoes no changes whatsoever by all these inputs from the mind. He remains the unchanging witness. When the mind stays very pure, without the usual colouring of the senses, it receives the illumination from Purusha to the fullest extent, and the cognition process is in its finest form. This means that Chitta now remains clean and clear and unwavering. Then, the Chitta’s awareness of the process of cognition also is at its peak. It poses no hindrances before the final witness of the Purusha in the cognition process. When the unchanging consciousness appears to take on the shape of that finest aspect of mind-field, then the experience of one's own cognition process is possible.  Consciousness provides the light or life force so that the subtlest aspect of mind-stuff can operate, yet like with the mirror, it cannot itself be grasped and is unchanging. It is as if the consciousness, though unchanged, wraps itself around the subtle object called mind, and, in turn, all of the objects of the mind. This has been described in the beginning of the Yoga Sutras as the essential obstacle to be transcended, or disidentified with.  The tool must be set aside: By realizing the extremely subtle nature of how the consciousness allows the mind-field to be active, it is evident that to know the absolute, unchanging Truth or Reality, one must let go of even this finest instrument. Through that letting go, the experience of the unchanging, eternal consciousness is there, standing alone, and this is the experience of Self-realization. It is the meaning of resting in one's True nature that is introduced in the beginning of the Yoga Sutras . The consciousness of the Purusha is unchangeable; by getting the reflection of it, the mindstuff becomes conscious of the Self. Consciousness distinguishes its own awareness and intelligence when it reflects and identifies its source -- the changeless seer -- and assumes his form. The pure consciousness of the Atman is unchangeable. As the reflection of its consciousness falls upon the mind, the mind takes the form of the Atman and appears to be conscious. When the mind is not linked to external objects and it does not respect an external form to the Perceiver, then it takes the form of the Perceiver itself. Patanjali says that knowledge is not a quality of the Purusa. When the mind comes near the Purusa it is reflected, as it were, upon the mind, and the mind, for the time being, becomes knowing and seems as if it were itself the Purusa.4.23- - drashtridrishyoparaktan chittan sarvartham


Consciousness, reflected by the seer as well as by the seen, appears to be all-comprehending.Consciousness, being in conjunction both with the seer and the seen, appears to an average individual to be all pervading, omniscient and real. When one is cultured and purified, one realises that consciousness has no existence of its own but is dependent on the seer. As the physical frame is the body of consciousness, therefore consciousness is the body of the seer. Consciousness is the bridge between nature and soul, and its conjunction is either illumined by the seer or tainted by the seen. The wise yogi frees consciousness from the qualities of nature; he keeps it clean, so that it is reflected without distortion both by the seer and the seen. When the waves of the sea subside, they lose their identities and become the sea. In the same way, when the waves of the seer - the senses of perception, mind, intelligence and consciousness - subside, they lose their identities and merge in the ocean of the seer, for the seer to blaze forth independently. This is the sight of the soul. In iv.22, Patanjali explains that consciousness is no longer a subject but an object. It is not a knower but the known. As it is trained by sadhana towards maturity (paripakva citta), it gains purity (suddha citta) through pure intelligence (iuddha buddhi).  Until now, consciousness was under the impression that it was the reflector (bimba) and all other images were its reflected reflections (pratibvhba). This sutra explains that consciousness in its immature state takes itself to be all-powerful and all-pervading, but the truth is that the seer is actually the reflector. Patanjali illustrates that the impersonating consciousness is transformed to the level of the seen, so that both the reflector and its reflection, gitta, are identical.  It is said in the Bhagavad Gita (vi.19) that as a lamp in a windless place does not flicker, so the sheaths of a cultured yogi do not shake. They remain untouched by the wind of desires for the seer to reflect his own glorious light, atmajyoti, and to dwell in that light - purusa jnana. Purusha is the seer and the witness of all that is seen. All objects received through the senses and the mind are the seen. Chitta or mind receives the inputs and presents before Purusha. On one side,Chitta is colored by the Purusha. On the other side, it is coloured by the objects outside, the Drisya. Then, the dual colouring on it makes the comprehending process self-enabled and clear. Mind always remains the medium through which the Purusha witnesses the world. The mind can now know all that can be known. It can know everything that can be known. But, in reality, it is only a medium and the actual knower remains the Purusha. For Patanjali, the Purusha, who rules from behind the mind, the mind itself, the world  outside and the whole cognizing process are all real. Maya enters in when Purusha’s existence is not understood and mind starts thinking that it is the actual seer. Therefore, the mind field, which is colored by both seer and seen, has the potential to perceive any and all objects. Coloured by the seer and the seen the mind is able to understand everything. The mind is able to perceive because it reflects both the Atman and the objects of perception. The mind field, which is colored by both seer and seen, has the potential to perceive any and all objects.

ISRAEL DOES MASSIVE PROPAGANDA THAT THEIR SUPREME COURT JUSTICE SALIM JOUBRAM IS AN ARAB ? THIS FELLOW RETIRED IN AUG 2017.

SORRY THIS FELLOW SALIM IN NOT A MUSLIM. 

HE IS A ARAMAIC JEW PRETENDING TO BE A CHRISTIAN

WHY DONT YOU SEE IF HE IS CIRCUMCISED ?

The part of the Talmud called the Gemara is in Aramaic ..

The traditional ketubah (marriage contract) and Jewish divorce document are also in Aramaic. 

The first hymn of the Passover Haggadah, "This is the bread of our affliction" is in Aramaic. The prayer for the dead, known as the kaddish is in Aramaic.

HOW DO I KNOW ?

KERALA NAMBOODIRIS CREATED ARAMAIC LANGUAGE -- DERIVED THE SCRIPT FROM BRAHMI ( NOT VICE VERSA AS THE WHITE HISTORIAN BASTARDS SAY )-- WRITTEN FROM RIGHT TO LEFT..

THE DEAD SEA SCROLS ARE NOT JEWISH BUT HINDU ESSENE --SOME ARE WRITTEN IN ARAMAIC


JEWS MUST STOP CLAIMING THAT DEAD SEA SCROLLS REFLECT THEIR GLORY -- SORRY !    IT BELONGS TO HINDU ESSENES .

http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real.html


ESSENES AND NAZARENES ARE NEITHER JEWS NOR CATHOLICS —THEY WERE PAGAN HINDU. 


THE ESSENES AND THE NAZARENES ( NASRANIS OF KERALA) HAVE NOTHING TO DO WITH JUDAISM AND CHRISTIANITY.


ESSENES MENTIONED IN THE DEAD SEA SCROLLS ARE NOT JEWS-- THEY WERE HINDUS.

capt ajit vadakayil
..
THIS POST IS NOW CONTINUED TO PART 65, BEL0W-

CAPT AJIT VADAKAYIL
..

124 comments:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=35q8MEDOwXI

  ReplyDelete
  Replies
  1. wow , this seems to be related to Apollonius's travels of underground caves guarded by poisonous snakes which had underground passages

   Delete
  2. DOLMENS HAVE NOTHING TO DO WITH JEWS

   Delete
 2. Pranaam Captain

  who is this Hindu Queen Naikidevi ,said to have defeated Muhammad Ghori in Gujarat ?

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Blogsite is best and it's also easily accesible

   Delete
  2. Print out the blogs and bind it. And you will have your book. ;)

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
 4. Hi Captain,

  MLA's from Shiromani Akali Dal (SAD) with pro khalistan leanings are joining AAP. AK-49 is attracting all people with separatist thoughts into his party to BREAK INDIA.

  ####################

  Punjab Elections 2017: Boost for AAP as three time SAD MLA Balbir Bath, Capt Kanwaljit’s wife, others join party

  http://www.financialexpress.com/india-news/punjab-elections-aap-sad-akali-dal-mla-balbir-bath-kanwaljit-wife-join-party/347391/

  ####################

  Hobnobbing with separatists and divisive elements for electoral gains comes naturally to the AAP leaders.

  At the peak of India Against Corruption’s campaign (while Khujliwal fooled indian people along with Anna Hazare), Prashant Bhushan pushed for a plebiscite in Jammu & Kashmir with impunity in every other interview. Later for the Lok Sabha elections, he distributed AAP’s nominations among secessionists like Raza Muzaffar Bhatt who had been campaigning for exoneration of Parliament House attack convict Afzal Guru and 26/11 attack convict Ajmal Qasab.

  Kejriwal government in Delhi has been able to achieve nothing it had promised to the city-state’s electorate and AAP is now trying to jump into Punjab.

  During 1990's when Sikh insurgency came to an end, Tough cops like KPS Gill and his colleagues could not have achieved the feat alone if the local people had not got fed up with terrorists whose ‘cause’ they ceased to identify with. Today’s youth of Punjab unfortunately do not know what their parents and grandparents went through in that dreadful period. They must be narrated stories of that dark era. Instead, a senior intellectual like Panjab University professor Gurdarshan Singh Dhillon is indulging in a deplorable act of inciting violence-prone outfits to consolidate the groups and come out in support of the AAP.

  It is no coincidence that AAP’s Punjab affairs in-charge Sanjay Singh and MP Bhagwant Mann are seen addressing gatherings also attended by separatists brandishing portraits of Jarnail Singh Bhindranwale

  When Sikhs gathered for “Sarbat Khalsa” on 10 November 2015, resolutions were passed that included the demand for a separate Sikh nation. And the leaders of the AAP supported it.

  It is a part of the party’s larger electoral design, which does not care for the nation’s unity if communal discord brings it votes.

  An AAP INSIDER has revealed how communal separatist minded Kejriwal and other AAP leaders tried to DIVIDE HINDUS, PIT HINDUS AGAINST EACH OTHER (caste conflicts) one one hand while uniting MUSLIMS for Bulk Votes through fear mongering tactics on the other hand.

  ###############

  To add an insider account, I may share with the readers how Kejriwal planned to woo the minorities along with cadres Shehnaz Hindustani and Rizwan in my presence inside his car when I was a member of the National Council and fellow campaigner of his party. He asked the two Muslim youngsters to contact every Imam in the city and scare them of an imminent rule by BJP. Since the Congress was nowhere in competition, he said, the Imams must be told that the only way to “save” Muslims from a “Hindu” party was voting en masse for the AAP [Shehnaz and Rizwan did execute Kejriwal’s command]. On castes, he said to Sudesh Verma and me during another trip in his car, in a night when we had had dinner at his residence, that setting the right caste equations in ticket distribution and even pitting one caste against another was essential to winning elections (Kejriwal's united fight against corruption was just a farce to fool the gullible people of india)

  ###############

  Delhi is suffering because of AAP. People of punjab must discard AAP and kick out these dangerous AAP leaders. Hope AAP doesn't win even one single seat in Punjab. AAP also has west bengal, kerala and North East on its radar.

  ReplyDelete
 5. बाबा बनाएंगे 4 गौशाला
  बाबा रामदेव ने कहा की जिस तरह आदि शंकराचार्य ने धर्म रक्षा के लिए 4 मठ बनाए, ऐसे ही गौरक्षा के लिए वो 4 गौशाला बना रहे हैं. बाबा ने कहा की 500 करोड़ रुपये हम गौसंवर्ध, संरक्षण और भारतीय गौनस्ल के सुधार में खर्च कर रहे हैं. आने वाले 2-3 सालों में उसका परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा. बाबा के मुताबिक हिंदुस्तान की ही वो गाय जो 3-5 किलो दूध दे रही है, वो 50-60 किलो दूध देगी. और उसको देखने के लिए आपको ब्राजील नहीं जाना होगा.
  रामदेव का इरादा आयुर्वेद पर रिसर्च के लिए सेंटर खोलने का भी है. रामदेव ने कहा की अब तक आयुर्वेद रिसर्च के लिए नाम मात्र पैसा सरकारों ने खर्च किया. बाबा ने कहा की वो 500 करोड़ रुपये आयुर्वेद रिसर्च पर खर्च करेंगे और आने वाले समय में ये रकम 1000 करोड़ रुपया तक होगी.
  पतंजलि हरिद्वार, नागपुर, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश और असम में भी फूड पार्क बनाएगी. महाराष्ट्र के नागपुर में फूड पार्क खोलने का मकसद है की विदर्भ के किसानों की बदहाली कम हो. बाबा ने कहा की आने वाले दिनों में पतंजलि प्रचार के जरिए घोषणा करेगी की जो कोई भी हमसे बेहतर प्रोडक्ट मुहैया करवाए तो उसे हम करोड़ो रुपये इनाम देंगे.

  ReplyDelete
 6. Capt., Arjun followed Krishna's commands, but why did he break the laws of war in the process and ended up being denied moksha. And is Lord Krishna also equally responsible?

  ReplyDelete
 7. hi captain,

  This patanjali yog sutra video seems to be your favorite, i just love it i must have heard it more than 100 times, every sound wave of this mantra i travel is different, deep, limitless. cant express it further.

  Thanks

  VKV

  ReplyDelete
 8. Sir sorry off topic...i have seen rather observed some shirdi saibaba movies, tv serials, dattatrya contents, tukaram etc many Sant's movie also movies where bramins beating dalits and what i found in all those cases is the same thing that Bramhins suppressing/beating lower class/dalits etc....
  but those bramhins not look like actual bramhins of india but they much look like the one you always kicked that is Chipawan jews/ kokanasta bramhins....
  i guess that is the main thing that these people gets pramoted/ prapogated and people thought Deshata bramhin did all harassing things with lower classes...etc.. m i correct sir?

  Thanks
  Devank

  ReplyDelete
 9. Namastey captain
  When will sun go in aquarius?
  Has it happened already before??

  ReplyDelete
 10. GYMNAST DIPA KARMAKAR HAS WON THE HEARTS OF ALL INDIANS.

  SHE IS AN ICON .

  SHE CAME 4TH .

  SHE MUST BE HONOURED AND GIVEN CASH AWARD BY THE GOVT OF INDIA

  IF A WOMAN DESERVES A NATIONAL SPORTS AWARD , IT IS DIPA KARMAKAR ALONE !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Respected Captain
   She nailed the Produnova "Death" vault once again! I am feeling sad but proud at the same time. Her name has been embossed in the history books and she will be remembered for times to come. She has made us all proud. :)
   Regards

   Delete
  2. Yes sir can't but agree she is great

   Delete
  3. Yes sir. Totally agree. What a performance. All heart. Inspiration.

   Delete
 11. http://photogallery.indiatimes.com/celebs/celeb-themes/workout-divas/articleshow/53694815.cms?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=ABtest&utm_campaign=TOInewHP

  BIPASHA AND KARAN , WHAT A BULLSHIT COUPLE . . . CANT SURVIVE WITHOUT LIMELIGHT AND PAID NEWS . . .

  ReplyDelete
 12. WISH ALL MY READERS A HAPPY INDEPENDENCE DAY . .

  HAVE A BLAST !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Best wish to you and and your family too, Captain.

   Looking forward for namo's speech tomorrow. Personally I have not yet given up on PM.

   Delete
  2. Happy Independence Day capt :)

   Delete
  3. Hi Captain,

   Wish you and all the readers of this blog a Happy Independence Day.

   People of India expect BJP Government to honour the real heroes and freedom fighters of Hindustan who withstood, resisted and continuously fought against the Muslims Invaders and British for the past 800 years without giving up and protected the cultural identity of Bharat.

   Fake History books written by commies must be burnt so the future generations doesn't become self loathing.

   Gandhi must be replaced with true national icons (ancient and contemporary)in the indian Currency notes and Stamps must be issued in their honour.

   Roads / Buildings / Institutions named after the Islamic invaders must be replaced with true National Heroes.

   Bharat Mata Ki Jai - Jai Hind !!!

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Sir
   Happy Independence day

   Delete
 13. Thanks capt
  Same to you .just want a loosely translated poem of an Assamese poet ".When it is a question of motherland (desh)one don't need order (adesh).In every molecule of my blood awake thousand warriors horse."Long live the independence may our motherland (desh) get its rightful place as leader in the world and as you have always said may the actual freedom fighters and leaders get recognition

  ReplyDelete
 14. Happy independence day to all your readers and fellow Indians all over the world!!!

  Jai Maa Bharti!!!

  ReplyDelete
 15. On this Independence Day, let us commemorate those warriors--Freedom Fighters and Soldiers, who fought for India's Sovereignity. Some held the pen to fight and some fought with their swords.All the brave souls will be an inspiration to us, the proud citizens of India.Their ideals, courage and legacy will continue to guide us to the Pinnacle of glory.Indians, on this occassion also ought to thank the Armed Forces and the Intelligence Officers-- who risk their life and limb for our peaceful sleep i.e. protecting our FREEDOM.

  Let's also pay tribute to a few unsung heroes who were pushed into obscurity--

  1. The Indian soldiers of the British Navy and Royal Indian Airforce, who initiated the Armed Mutiny of 1946-- they went around in trucks holding the portrait of S.CHANDRA BOSE & the tri-colour flag after disobeying the white officers. They were all battle hardened soldiers of the World War 2.

  2. The 1700 soldiers of J-Company, Signal Training Centre- Jabalpur. Their subsequent involvement in the 1946 Mutiny, frightened the British Army Chief, Gen. Claude Auehnileck-- who sent cables to Britain to expedite the Transfer of Power.The Jabalpur soldiers' dependents are nowhand-to-mouth as they were denied their pension. Reason-- their struggle was not 'recognised' --it went unrecorded in British records out of fear. Gen VK Singh tried his best to help those poor souls but got stuckin the red tapism of bureaucracy. 'Contribution of Indian Armed Forces to Freedom Movement' ~ VK Singh.

  3. The 800 men of Malabar Special Police who revolted against the British, during the1946 Mutiny-- being the only Indian police force to.

  4. Bagha Jatin, Nair San and Champakaraman Pillai-- expatriates who fought for India. Pillai coined the cry--Jai Hind-- and Bose 'popularised' it.

  5. Chandrasekar Azad, Bhagat Singh, Kshudiram Bose, Sukdev, Rajguru, Ashfaqullah Khan and Ganesh Babarao Savarkar (younger brother of Veer Savarkar)-- who struck terror in the hearts of the British.

  6. The unknown Indian National Army soldiers who were tricked into fighting against the British and eaten by the Japanese Soldiers after their purpose was served. There are no war memorials for these 10000 soldiers.

  7. The 1.1 and 2.43 Lakh Indians who died, fighting both the world wars. They were used as canon fodder.

  8. All loyal ICS--Indian Civil Service officerswho helped in the unification of 500 princely states (of course, under Sardar Patel) with the Indian Union.

  Gratitude _/\_

  HAPPY INDEPENDENCE DAY!!!

  Jai Hind!

  ReplyDelete
 16. Same to you Ajit God Bless to unmask the buried History

  Sushanta Das

  ReplyDelete
 17. Guruji,
  Happy independence day .
  Could you please advice us on how to recover fast from post Surgery. Are there any chanting/ Ayurvedic foods that speed up the internal wounds due to surgery.
  As you advised one of my friend undergone surgery for cholesteatomabut recovery is slow
  Thanks in advance
  Sai

  ReplyDelete
 18. We only got independence from the British rule. We still don't realise our minds remain colonised by West. We are slaves to the "system" designed by the elite. We don't realize the very fact that we are communicating in English amongst ourselves shows we are still not free. As long as we think highly of KFC, Walmart, GUESS, etc and look down upon our idlis, dosas, puttus we can be sure we are not free. We don't realize, our Navratna Institutions like BHEL, SAIL, NTPL etc are auctioned in the stock market and these are bought out by the multitude of FDI funds (all someway owned by Mr Roth) we are not free. As long as we still think that Jersey cows are better than our humped cows(thanks to Captain's blogs) and have let the genocide of Vedic cows happen, we are not free. As long as we let the field trials of GMO mustard, cotton, brinjal, golden rice, and allow terminator seeds into our fields, we are not free. As long as we let the Unilever, P&G, Mondelez(previously Kraft) take over our ayurvedic food like turmeric, brand them and commercialize them, we are not free. As long as we let Walmart and Tesco to decimate our local corner stores, we are not free. As long as we let our farmers die giving in to Monsanto's insinuations, we are not free. As long as we think LGBT is vogue, and rejoice porn celebrities in Bollywood, we are not free.
  Rethink August 15th people. ARE WE REALLY FREE???

  ReplyDelete
 19. Hi Captain,

  Govt must think about changing venues for Independence Day speech each and every year. Each year, Prime Minister must choose different states and speak from different place across India and not just limit themselves to Red Fort of Delhi alone.

  Red Fort for some reason has this bad negative vibe in it and just because Nehru started this practice of speaking from Red Fort during Aug 15 1947, there is no need for all the prime ministers to follow this tradition.

  Red Fort represents the loot of that which was most precious to us — not just the eviction of an old emperor, not just the plunder, but also the loss of the Koh-i-Noor. The Red Fort is a scene of crime, of destruction, of robbery and vandalism. It is from where we lost the jewel of our self-esteem.

  Red Fort reminds Indians of Defeat twice over — to the barbarian Nadir Shah, and then the crushing failure of our first uprising for freedom in 1857.

  Why don't PM have a speech of independence at the Holy city of Ayodhya (Ram Janmabhoomi) or Varanasi / Kashi, the city of illumination where our sages realised — that which is within us is in the universe; that which is not, lies nowhere ?

  Why don't PM have a speech of independence at Surat, where the merchant Bhimji Parekh rose in revolt against the tyranny and bigotry of the mass murderer, Aurangzeb (who killed his brother Dara Shikoh as he was more interested in Vedas and Upanishads and got translated those into Persian language) or for that matter at Fort in Anhilpur Patan or Gadararaghatta in honour of Chalukya Queen Naikidevi who defended Gujarat From Muhammad Ghori ?

  Why don't PM have a speech of independence at Travancore, where 275 years ago a young king Anizham Thirunal Marthanda Varma defeated the Dutch East India Company ?

  Why don't PM have a independence day speech at Gwalior Fort in Madhya Pradesh in honour of Rani Lakshmi Bai (Jhansi Rani) ?

  Why don't PM have a independence day speech at the Vijay Stambh (Victory Pillar) at Vadgaon Maval near Pune, built to rejoice the Marathas routing the British East India Company or for that matter Shivneri Fort or Raigad Fort places where Chhatrapati Shivaji Maharaj fought numerous battles against Mughals and Sultanates including Aurangzeb and to protect Dharma and defeated many Islamic Muslim Invaders like Afzal Khan, Bahlol Khan, Shaista Khan etc ?

  Why don't PM have a independence day speech at fortress of Bhatinda or Taragarh Fort in Ajaymeru (after which the town of Ajmer got its name) where Prithviraj Chauhan fought numerous against Invading Muslim Pathans, Ghaznavids, Tughlaq, Shahs, Sultans and Ghurrids and defeated the Islamic Invader Shahabuddin Muhammad Ghori 16 times or at Amer Fort in honour of Rajputs who fought against Muhammad Ghazni and Alauddin Khilji ?

  Let the Independence Day speech travel from place to place each year, telling us about freedom reminding our people of the heroics and martyrdom of our forefathers from village to village, from town to town, from city to city each and every year.

  It is about time We as a Country (Govt & People) begin to Honour our Forefathers and Foremothers who resisted and withstood 800 Years of Islamic Invasion and Onslaught of Muslim Invaders Bravely without giving up on their identity, civilization, roots, religion, culture until the very end to defend Bhara, protected this Punya Bhoomi of Hindustan and preserved the Honour and Dignity of Bharat Mata.

  ReplyDelete
 20. Hello Captain,

  I pointed out to a xtian that both islam and xtianity are the same just culturaly different.
  1. Both believe that only thier religon is true and rest all false.
  2. Both believe in single messiah who god would speak to in the entire human race.
  3. Both say that non- believers are work of the devil and should be punished.
  He gave some bull about how New Testament respects everyone but "apparently" no one follows it.

  ReplyDelete
 21. Happy Independence day to Ajit Chetan and all other members of this blog.

  Thanks,
  Praveen

  ReplyDelete
 22. Dear Master!

  HAPPY INDEPENDENCE DAY TO YOU AND ALL YOUR READERS!

  VANDE MATARAM!

  ReplyDelete
 23. Happy Independence Day Capt. !!

  Regards,
  S

  ReplyDelete
 24. Happy Independence day to Ajit Chetan and all other members of this blog.

  Thanks,
  Praveen

  ReplyDelete
 25. Dear Captain,
  Is Marthund approaching ? Something is cooking , even as per the yuga calculation ... please answer unless you think it might effect social responsibility .Maybe an advance warning may help !
  Also maybe you are aware but all websites now carry a suggested link by one 'X' company its a plot to tag ppl with their user habits along with Big G 's user search pattern for predictive algo

  ReplyDelete
 26. Happy Independence Day dear captain and to all other members also.

  ReplyDelete
 27. Happy Independence day captain ! And to all is readers

  ReplyDelete
 28. Happy Independence day CAPTAIN and to every BHARATIYA. LET US PRAY AND FIGHT FOR BEGINNING OF AN END SOON WHAT HAD STARTED 800 YRS AGO. FREEDOM IS FREEDOM OF MIND, FREEDOM FROM FEAR.

  Thanks
  VKV

  ReplyDelete
 29. ON THIS INDEPENDENCE DAY I HAVE A MESSAGE TO MY READERS

  THE ONLY WAY INDIA CAN BECOME A SUPERPOWER IS TO FORGET GANDHI AND HIS USELESS LEGACY

  THE WHITE MAN WANTS TO CONSTANTLY REMIND THE BROWN MAN OF GANDHI AND THE BLACK MAN OF MARTIN LUTHER KIND JR BY MAKING THEIR STATUES ALL OVER THE PLANET

  BOTH GANDHI AND MARTIN LUTHER KING WERE CREATED BY JEW ROTHSCHILD AND SILENCED AFTER THE JOB WAS OVER

  THE INITIALS MK ( ROTHSCHILDs SIGNATURE ) RELATES TO THIS DUO.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/tavistock-institute-creating-herd.html

  IT WAS NOT BY ACCIDENT THAT MARTIN LUTHER KING USED TO HAVE PEOPLE WEARING GANDHI TOPI WHEN HE SPOKE TO US BLACKS .

  https://www.youtube.com/watch?v=TCjkcAkSXOg

  ReplyDelete
 30. Happy Independence Day Captainji and to all other readers!!

  Vande Mataram!

  ReplyDelete
 31. New reader of yours captain totally blown reading your blogs! I just cant stop reading I just missed independence day celebration at our school.:-)

  ReplyDelete
 32. Hi captain happy independence day !
  I share my name with u :-)

  ReplyDelete
 33. Dear Captain,
  i have got chalazion in left eye lid and it is not going. Its been more than 8 months and i have been trying many things like hot compress, applying caster oil, coconut oil, triphala choorna, facial steam even took homeopathic treatment . Should i go for a surgery or is there a natural remedy for this?

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi cps,

   A chalazion is a small bump that appears on your eyelid because of a blocked oil gland. It can develop on the lower or upper eyelid, and it often disappears without treatment in about one month.

   A chalazion is similar to a stye (an enflamed oil gland on the eyelid), but is usually smaller and less painful.

   The bump that characterizes a chalazion is caused by a blockage in the Meibomian gland on the eyelid. Meibomian glands produce oil in both the upper and lower eyelids

   Chalazia are sometimes confused with styes. You can tell the two types of eyelid lumps apart because chalazia do not usually hurt, while styes often do. In addition, chalazia are usually found away from the edge of the eyelid, while styes are most often found right on the eyelid edge.

   A chalazion is more common on the upper eyelid and can affect both eyes. It is not the same as a stye.

   There are tiny glands just under the inner surface of the eyelid. These make an oily fluid to help lubricate the eye. If the gland gets blocked then the fluid cannot escape and it may expand into a fluid-filled swelling (cyst).

   A chalazion is not normally infected. Over time, inflammation causes a nodule (or granuloma) to form. This is a firm, more solid lump that remains for a long time (is chronic). This lump is the chalazion.

   1 in 2 people get better without any treatment. It can take quite a long time, between two and six months or more to resolve. However, if it is not causing you any problems, it is probably best to just to watch and wait.

   A small operation is an option if it does not go, or if it causes troublesome symptoms. Your doctor can refer you to an eye surgeon (ophthalmologist) for this. The operation is done under local anaesthetic. The eyelid is numbed. A small cut is then made on the inside of the eyelid to release the contents of the cyst. It is a minor procedure.

   Note: antibiotic ointments, drops and medicines are not recommended as they do not make any difference - the contents of the cyst are infection-free (sterile).

   Chalazia (plural for chalazion) can result from healed internal styes that no longer are infectious. These cyst-like nodules form around an oil gland (meibomian) within the eyelid, resulting in red, swollen eyelids.

   The contents of a chalazion include pus and blocked fatty secretions (lipids) that normally help lubricate the eye but can no longer drain out.

   Styes are caused by a bacterial infection. Usually the bacteria grow in the root (follicle) of an eyelash. An internal hordeolum (stye ) is caused by infection in one of the tiny oil glands inside the eyelid.

   CONTINUED TO 2-

   Delete
  2. CONTINUED FROM 1-

   If an internal hordeolum doesn't drain and heal, it can turn into a chalazion.

   Most styes swell for about 3 days before they break open and drain. Unlike styes, chalazia often don't hurt. Chalazia grow more slowly than styes. If a chalazion gets large enough, it may affect your vision.

   Again, chalazions usually occur farther from the edge of the eyelid than styes, and are usually not very tender. A stye is an acute inflammatory infection of an eyelash follicle and forms a red, sore lump near the edge of the lid margin.

   You should apply a warm compress to your eyelid several times a day for about 10 minutes at a time. This can reduce the swelling by softening the oils in the blocked gland, which should help the lump to drain on its own.

   You can reduce your chances of getting one by keeping dirt off your eyelids, which means keeping your face and hands clean. If you get chalazia often, you can use baby shampoo on your eyelids to keep the area clean without irritating your eyes.

   Massage of the cyst after using a hot compress can encourage the cyst to drain. Do this gently, with a clean finger or cotton bud, in the direction of the eyelashes.

   An eye surgeon will use local anesthesia to numb the area before making a small incision, typically from underneath the eyelid to clear the contents of the lesion without visible scarring.

   Chalazia often go away in a few months without treatment. Don't wear eye makeup or contact lenses until the area has healed.

   When a chalazion does not heal after treatment, it may need to be surgically removed. This is especially true if it keeps growing, blocks your vision, or leads to an astigmatism (an abnormal curving of the cornea).

   Surgery is usually a last resort and it is rarely required because most chalazia clear up with a combination of medication and home remedies.

   Capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 34. I WANT MY READERS TO KNOW THEIS

  THERE IS A GROWING NEXUS BETWEEN FOREIGN FUNDED TRAITORS IN THE--

  BENAMI MEDIA
  RAJYA SABHA
  COLLEGIUM JUDICIARY
  NHRC
  NCM
  NCW

  THEY SYSTEMATICALLY BLEED BHARATMATA

  A FEW THOUSAND WHITE INVADERS WERE ABLE TO RULE MILLIONS OF INDIANS BECAUSE THEY KNEW HOW TO CREATE TRAITORS AND MILK THEM

  THE SAME THING IS HAPPENING AGAIN

  WE ASK THE GOVT TO WATCH THE COMMIE STUDENTS UNIONS AND THE EVR PERIYAR / BR AMBEDKAR STUDENT UNION LEADERS

  HISTORY REPEATS ITSELF

  IN THE 1962 WAR INDIAN COMMIE SIDED WITH CHINA ,WHEN THEIR MOTHERLAND WAS AT WAR WITH CHINA

  THESE BROWN MEN FOUND IT NECESSARY TO SIDE WITH THE YELLOW SKINNED AND SLIT EYED CHINESE , BECAUSE THEIR LEADERS WERE TRAITORS

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 35. WE NEED TO RE-WRITE OUR NCERT BOOKS

  CHITPAVAN JEW NAY BRAHMIN, LOK MANYA BAL GANGADHARA TILAK WAS SUPPOSED TO BE SUFFERING IN THE DREADED MANDALAY JAIL OF BURMA

  IN REALITY HE WAS LIVING IN LUXURIOUS COMFORT IN GERMANY, WRITING THE BOOK "ARCTIC HOME OF THE VEDAS " WITH MAX MULLER

  THIS BOOK GAVE AWAY OUR MOST PRICELESS VEDAS TO THE WHITE SKINNED,BLUE EYED BLONDE ARYAN INVADER

  ARYAN INVASION TOOK PLACE FROM INSIDE TO OUTSIDE

  TODAY WE INDIANS KNOW HOW TO DO DNA TESTS

  OUR HEROES IN OUR SOCIAL STUDIES AND HISTORY NCERT BOOKS WERE CHOSEN FOR US BY ROTHSCHILD.

  EVEN TODAY WE HAVE COMMIE HISTORIANS LIKE ROMILA THAPAR, IRFAN HABIB GIVING AWAY OUR GLORIOUS PAST TO THE WHITE MAN

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/03/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo.html

  READ ALL 5 PARTS OF THE POST ABOVE

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 36. http://timesofindia.indiatimes.com/india/In-Independence-Day-speech-JK-chief-minister-Mehbooba-Mufti-blames-nations-leadership-for-states-problems/articleshow/53706401.cms

  WE HAVE BEEN SOFT OF KASHMIRI SEPARATISTS KILLING OUR JAWANS WHILE WAVING THE PAKISTANI FLAG FOR TOO LONG

  FROM NOW ON IT WILL BE PELLETS AND BULLETS

  ReplyDelete
 37. http://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/Sedition-case-against-Amnesty-International-India-over-Kashmir-event/articleshow/53711072.cms

  KICK OUT DESH DROHI AMNESTY INTERNATIONAL FROM INDIA. .

  EVERY TIME OUR UNIFORMED MEN RISK THEIR LIVES AND CATCH TERRORISTS , THE COLLEGIUM JUDICIARY, BENAMI MEDIA, FOREIGN FUNDED RAJYA SABHA MEMBERS, NHRC , NCM AND NCW SAVES THEM .. .

  WE DO NOT WANT COLLEGIUM JUDGES TO DEAL WITH BHARATMATAs SECURITY . . WE DONT TRUST THESE LAWYERS TURNED JUDGES , WHO ARE AFRAID OF JEW NOAM CHOMSKY ..

  ReplyDelete
 38. Sir
  How to treat fungal infection of oralcavity

  ReplyDelete
 39. BENAMI MEDIA IS MAKING A GREAT DEAL OF OUR SPORTS MINISTER VISITING RIO.

  THEY HAVE NO IDEA WHAT A CHOOTIYA PLACE BRAZIL IS

  OUR MARATHON FEMALE RUNNERs HEART STOPPED AFTER THE RACE

  BRAZILIANS THREATENED TO THROW HER COACH INTO JAIL , BECAUSE HE WANTED TO SEE HER--IT IS HIS RESPONSIBILITY.

  AN INDIAN GOVT OFFICIAL AT THE SCENE CAN KICK BRAZILIAN BALLS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/07/naive-sailor-formaldehyde-fumigation.html

  WE DONT WANT DESH DROHI MEDIA TO SAVE INDIA

  OUR MEDIA IS FULL OF PEA BRAINED AND TRAITOR PICKLE JOHNS AND CHUTNEY MARYS

  ReplyDelete
 40. WE ASK THE GOVT OF INDIA TO BOOK AAKAR PATEL ( AMNESTY INDIA ) FOR SEDITION . .

  WHY DOES THIS MAN HAVE THE SUPPORT OF ANTI-HINDU FORCES , COLLEGIUM JUDGES , NHRC AND MEDIA ?

  ReplyDelete
 41. https://video.fdel1-2.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/14048305_729315243873826_507390807_n.mp4?efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjoxMzM3LCJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&rl=300&vabr=40&oh=5670b4b42c6cb74ba274f42310618890&oe=57B30CCF


  IF INDIA HAS TO BE A SUPERPOWER WE NEED TO FORGET GANDHI--ROTHSCHILDs AGENT.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/09/mahatma-gandhi-re-writing-indian.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/09/the-diabolical-brain-washing-process-of.html

  GANDHI WAS SILENCED-- HE KNEW TOO MUCH ..

  GANDHI HAS NO ROLE IN INDIAs INDEPENDENCE - ZERO ROLE !

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/02/the-indian-navy-mutiny-of-1946-only-war.html

  ReplyDelete
 42. AAKAR PATEL OF AMNESTY INDIA SAYS --INDIA LACKS BELIEF IN FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOM

  YOU ARE DAMN RIGHT , YOU TRAITOR !

  WE HAVE STOPPED GIVING FUNDAMENTAL RIGHTS TO THE BLACK MAMBA WHO HAS COME TO KILL OUR BABY

  WE ARE AWARE OF THE SUPPORT GIVEN TO DESH DROHIS BY COLLEGIUM JUDGES , MEDIA AND CERTAIN FOREIGN FUNDED ELEMENTS OF RAJYA SABHA, NHRC, NCW AND NCM . .

  ReplyDelete
 43. vikas bharti
  August 16, 2016 at 5:52 PM

  Namastey captain
  As u say that india will be superpower in coming 17 years.
  If india will be superpower then it is sure that it will have to bear pain.
  Without pain we can not the gain easily.
  So prevailing conditions are the footprints of pain.???

  ReplyDelete
  Replies
  ##############
  Capt. Ajit Vadakayil
  August 16, 2016 at 6:05 PM

  THIS IS INDIA SPECIFIC AND INTERNAL TROUBLES ARE FUNDED BY JEALOUS FOREIGN FORCES

  THERE ARE FOREIGN FUNDED ELEMENTS IN THE MEDIA, COLLEGIUM JUDICIARY, RAJYA SAVHA, NHRC, NCM, NCW etc TRYING TO MAKE INDIA IMPLODE FROM WITHIN.

  THE GOVT MUST SHOW ZERO TOLERANCE AND ZERO MERCY TO FOREIGN FUNDED TRAITORS.

  ReplyDelete
 44. I ASK THE PEOPLE OF INDIA--

  WHEN DID --

  COMMIE PRAKASH KARAT AND HIS WIFE BRINDA KARAT


  COMMIE SITARAM YECHURY AND HIS WIFE SEEMA CHISTI ( INDIAN EXPRESS RESIDENT EDITOR )

  COMMIE D RAJA , HIS JNU DAUGHTER AND HIS COMMIE WIFE

  SAY SOMETHING SUPPORTING THE WATAN LAST ?

  WHEN DID BRINDA KARATs BROTHER IN LAW , PRANNOY JAMES ROY ( WITH AN IRISH MOTHER ) LAST SUPPORT THE WATAN?


  WHY IS THE MODI GOVT AFRAID OF THIS COMMIE BUNCH ?

  WE THE PEOPLE OF INDIA WANT AN ANSWER

  ReplyDelete
 45. Capt., Do you know the infinite banking concept? Isn't it good to have perosnal banks rather than giving it to the Rothschilds?

  ReplyDelete
 46. Hello Sir,
  My dad is in hospital for edema in legs and testicles.

  They are treating with duretics, his feet skin have gone very dry. Can I apply virgin Coconut oil in this situation ? It is infused with light Neem oil.

  Also they are giving boiled egg to him. Is it ok ?

  Ll be grateful to you as always.
  Thank you.

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi bz,

   Sometimes hydroceles develop when there is generalised swelling of the lower half of your body due to fluid retention.

   The doctor will do lab tests and find out the reason

   For dry skin apply virgin coconut oil

   Boiled egg is ok

   The doctor might give him Ibuprofen, which work by inhibiting the production of chemicals called prostaglandins, which cause inflammation of testicles.

   Capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
  2. Thank you Sir for replying so quickly ..... Very grateful

   Have read that epsom water feet soak removes water retention..... So you have mentioned ..... It's fine with heart patients right ?

   Delete
  3. hi bz,

   The fluid build up is due to reduced blood flow out of the heart causing blood returning to the heart through the veins to back up. This leads to fluid accumulation in the abdomen and lower limbs and congestion .

   You are more likely to notice swelling in your legs and ankles later in the day because gravity increases the amount and pressure of blood in the veins of the lower limbs. Lying down and resting for a period will usually reduce the swelling.

   If you notice an increase in the swelling in your legs and ankles and it is progressively getting worse, you should contact your doctor . An adjustment in your diuretic therapy is usually sufficient to reduce the problem.

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
  4. One of the medicines they have prescribed is STATIN.

   Should he take it ?

   rest are ......

   CARLOC
   CLOPID
   DIGOXIN
   ECOSPRIN
   EPTUS
   LASIX
   OLMESAR
   PAN

   Delete
 47. http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/07/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_31.html

  I WANT ALL MY READERS TO READ THE POST ABOVE AGAIN

  BAD DAYS HAVE STARTED FOR SRI SRI RAVISHANKAR . .

  NEXT TIME HE GOES TO SOUTH AMERICA AND A COUPLE OF COUNTRIES IN EUROPE THERE ARE ANGRY PEOPLE WHO WILL GET HIM ARRESTED FOR CAUSING BRAIN DAMAGE DUE TO HYPERVENTILATION ( SUDARSHAN KRIYA- SO HUM )

  ReplyDelete
 48. Ishan Sharma
  August 17, 2016 at 12:54 PM

  Respected Captain Vadakayil
  Prashant Bhushan's NGO Common Cause has filed a petition in Supreme Court saying that sedition law is being used against activists to scuttle dissent. We are sick and tired of this anti-national traitor who is on payroll of foreign forces.
  Regards

  ReplyDelete
  Replies
  ##########################
  Capt. Ajit Vadakayil
  August 17, 2016 at 1:02 PM

  WELL --

  THE COLLEGIUM JUDICIARY IS MAKING AND BREAKING LAWS USING SUCH PILs FROM DESH DROHIS

  WHY HAS THE ELECTED EXECUTIVE NOT PUNISHED THE JUDICIARY ?

  PRASHANT BHUSHAN HAS USED PIL TO SUBVERT OUR CONSTITUTION . . THIS MAN HAS FOREIGN SUPPORT

  READ ALL 7 PARTS OF THE POST BELOW-

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/03/foreign-funded-trojan-horse-ngos-pil.html

  it is high time some foreign controlled collegium judges are thrown into jail

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 49. AMNESTY INDIA IS FUNDED BY FOREIGN DESH DROHIS. . ..

  WE WANT THE MODI GOVT TO TRACK DOWN THE SOURCE OF FOREIGN FUNDS....

  WE DO NOT WANT COLLEGIUM JUDICIARY TO DEAL WITH THREATS TO BHARATMATA --WE DONT TRUST THESE LAWYERS TURNED JUDGES , WHO ARE CONTROLLED FROM ABROAD . .

  WHY DOES NCM, NCW, NHRC, COLLEGIUM JUDGES, BENAMI MEDIA , RAJYA SABHA --ALWAYS SUPPORT DESH DROHIS WHO TRY TO BLEED BHARATMATA ?

  EVERY TIME OUR UNIFORMED MEN RISK THEIR LIVES AND ARREST TERRORISTS , NAXALS AND SEPARATISTS - -OUR COLLEGIUM MELORDS WHO ARE AFRAID OF JEW NOAM CHOMSKY SAVE THEM . . ..

  WE DO NOT WANT JUDICIARY TO PLAY GOD IN INDIA . .

  INDIA IS THE ONLY NATION ON THIS PLANET , WHERE COLLEGIUM JUDICIARY ELECTS JUDGES . .THEY SCUTTLED NJAC . . .

  BEFORE 1947 ALMOST ALL OUR JUDGES WERE IN THE PAYROLL OF JEW ROTHSCHILD . . .
  WE KNOW COLLEGIUM JUDGES HAVE FOREIGN SUPPORT WHEN THEIR LEGISLATE , DO EXTREME JUDICIAL OVERREACH . . . . . . .

  EVERY TIME DESH DROHI FOREIGN FORCES WANT A NEW LAW IN INDIA, THEY USE THEIR TROJAN HORSE NGOs TO FILE A PIL WHICH STRANGELY IS GIVEN TOP PRIORITY ALONG WITH HOM0SEXUALITY . . . .

  OUR COLLEGIUM JUDICIARY BURNT MIDNIGHT OIL TO OPEN CHAMIYA BARS ( WH0RE HOUSES IN MUMBAI ).....

  BREADWINNERS OF THOUSANDS OF FAMILIES HAVE BEEN AWITING JUSTICE AS UNDERTRIALS FOR DECADES . . .

  BHARATMATA IS RACING TO BE THIS PLANETS NO 1 SUPERPOWER IN 17 YEARS --BEFORE THAT THE NEW WORLD ORDER WANTS INDIA TO IMPLODE. .. . . . . . .

  ALL SEPARATIST / NAXALS / FEMINISTS / DRUGS / ATHEIST COMMIES/ UGLY IS BEAUTIFUL/ DEFYING TEACHER-PARENTS - ARE SPONSORED BY TRAITORS IN THE PAYROLL OF KOSHER FORCES . . . . .

  PM MODI CAN BE ABUSED LEFT AND RIGHT AND CALLED PSYCHOPATH --THE COLLEGIUM MELORD JUDGE SAID - - IT IS NORMAL - - - BECAUSE THERE WERE NO VIOLENT RIOTS -- . .

  The GRAVE implication is, WE COLLEGIUM JUDGES CONTROL INDIA. . . Almost all media barons run their own foreign funded NGOs and they can trigger violent riots and then get the collegium judge to ACT AND JAIL ANYBODY . . .. . .

  WHEN DID YOU LAST SEE THE BENAMI MEDIA/ COLLEGIUM JUDICIARY/ NEW WORLD ORDER CONTROLLED RAJYA SABHA SUPPORTING THE WATAN ? . .

  READ ALL 7 PARTS OF THE POST BELOW -
  punch into Google search -- -
  . . . . . . .. .. . . .FOREIGN FUNDED TROJAN HORSE NGOs , PIL, JUDICIAL OVERREACH, UNHOLY NEXUS VADAKAYIL .. . . . . . . . . . . .. .

  capt ajit vadakayil

  ReplyDelete
 50. Rama Krishna
  August 21, 2016 at 1:06 PM

  Namaskar captain Ajitji....
  Recently a christian asked me .......homosexuality is accepted in vedic scriptures......there are cross dressers too......what to answer them..

  ReplyDelete
  Replies

  #########################

  Capt. Ajit Vadakayil
  August 21, 2016 at 1:12 PM
  THIS IS THE THIRD TEMPLATE OF SANATANA DHARMA ABOUT PURUSHA / PRAKRITI

  THIS IS BEYOND SHALLOW CHRISTIAN MINDS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html

  ReplyDelete
 51. peeyush baj
  August 23, 2016 at 3:15 AM

  dear captain.. namaste.

  Sir how do you so confidently say that we will be number 1 superpower in 17 years.. whats the rationale??/ plz elaborate.. you havent written a blog post on this.. on India's potential to be a world leader?
  Regards

  ReplyDelete
  Replies

  Capt. Ajit Vadakayil
  August 23, 2016 at 6:21 AM


  ###########.. SUBJECT --- ROARING LION OR ONE EYED CAT . . ###########

  The Economy of India is the THIRD largest economy in the world measured by nominal GDP and the third-largest by purchasing power parity (PPP).

  We know what the G7 nations are worth . .

  India's economy is the world's fastest growing major economy…

  In another 17 years India will be planets no 1 superpower . .

  India is home to world's third largest Billionaires pool with 111 billionaires in 2016 and also the largest number of ultra-high-net-worth households that have more than 100 million dollars…

  RAGHURAM RAJAN DOES NOT UNDERSTAND ECONOMICS . . . INDIA IS BEING DELIBERATELY PROJECTED AS A ECONOMICALLY WEAK NATION . . .

  INDIAS ECONOMIC GROWTH CAN READ A STUPENDOUS 11.5% IF WE FACTOR IN SMALL SCALE AND ULTRA SKILLED FAMILY BASED INDUSTRIES IN GDP . .

  RAGHURAM RAJAN WANTS USA TO BE NO 1 . . .

  INDIA IS A ROARING LION IN THE WORLD ECONOMY-- THE ONLY ONE . .

  RAGHURAM RAJAN TRIED HIS BEST TO PROJECT THIS MIGHTY WOKEN UP LION AS A DISEASED ONE EYED CAT . . . FOR THIS HE MUST BE PUNISHED .. .IT IS NOT ENOUGH THAT WE JUST LET HIM GO . .

  RAGHURAM RAJAN NEVER TOLD EVEN ONCE THAT USA HAS 19.4 TRILLION USD EXTERNAL DEBT .. ..

  RAGHURAM RAJAN NEVER TOLD EVEN ONCE THAT CHINA IS A PONZI ECONOMY . . ..

  Chinas borrowings hit 30.1 trillion USD at the end of last year, equivalent to 291 % of the chinese economys GDP. In the non-financial corporate sector, the debt-to-GDP ratio is estimated at 161 %.. ..all the G7 nations are beggar nations, whose debts can NEVER EVER be repaid without WW3 . ..

  China’s GDP growth is just 4.3% and NOT their official figure of 6.8%.
  Instead of tackling a debt pile estimated at 2.5 times the economy’s size, policy makers are only making it worse with a renewed credit binge.

  China continued to ignore their pathetic problem of BUBBLES WITHIN BUBBLES that drives the misallocation economy in China, or keep injecting massive credit flows into an already overblown economy in an attempt to delay the inevitable collapse.

  Chinese economy is being managed by MAD men who are keen to avoid loss of face . China’s ruling Community Party faces a dilemma between the urgent need to transform the country’s slowing economy, and the possibility of losing control and social unrest if massive layoffs happen.

  Japan’s level of government debt: the ratio of gross debt to GDP is 252% .. .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/06/gpi-dog-shall-wag-gdp-tail-not-vice.html

  Capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 52. STOP PRESS :

  kancha ilaih SQUEAK nay shephard came on TV couple of years ago.

  he was cracking up from within-- his voice quivered with sheer grief when he cried--THESE HINDU GODS ARE SO VIOLENT, THEY ARE ALL THE TIME KILLING PEOPLE

  to this SQUEAK i must say " hindus gods are all cosmic allegories except vishnu avatars "

  stop moaning that Brahmins did NOT allow shudras to learn vedas – this would be as irresponsible as a brain surgeon allowing his nurse to do brain surgery on a holiday .. vedas went on the oral route for 300 centuries, without losing a syllable , before they were penned down 70 centuries ago ..

  CONDENSATION DOES NOT KILL EVAPORATION--THIS IS A CONCEPT MEANT FOR THE WISE--NOT IDIOTS.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html
  devdutt pattanaik who does NOT understand sanatana dharama comes on TV serials aand denigrated hindusim.

  he thinks that hindu gods are mortals , and their vahanas ( vimanas ) animals and birds.

  see the way amish tripati converted shiva to be a tribal sex started mortal and the white man loved him for it.

  devdutt pattanaik's attitude towards hinduism can be gauged from the post below--

  read the part n blue italics- where shiva is hiding from nandi bull who is waiting in ambush to rape shiva anally . . . reciprocation if you please . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/01/nandi-bull-vahana-and-gatekeeper-of.html

  if he did the same in saudi arabia to islam he would have been beheaded on the streets within an hour.

  this blogsite asks TIMES OF INDIA e-newspaper to stop denigrating Hinduism daily vide its SPIRITUALITY COLUMN.

  devdutt pattanaik must know there is no heaven and hell in Hinduism.

  somebody asked me about old people-- even from kerala-- going to KASHI GHATS to die.

  well in olden days due to the saraswati river underground component, there was a MOBIUS COIL water flow at the ghats . people whose souls departs from this massive SCALAR FIELD gets a boost of ONE astral layer

  same with kailash mountain-- pandavas walked to mount kailash before they died.

  pyramid shaped mount kailash has an ORGONE FIELD due to the golden mean of 1.618 .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/secrets-of-egyptian-pyramids-revealed.html

  THIS BLOGSITE WARNS JNU COMMIE PROFESSORS, NOT TO COOK UP FALSE STORIES ABOUT SANATANA DHARMA . .

  WE DONT WANT COMMIES TO SAVE INDIA..

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 53. STOP PRESS :

  kancha ilaih SQUEAK nay shephard came on TV couple of years ago.

  he was cracking up from within-- his voice quivered with sheer grief when he cried--THESE HINDU GODS ARE SO VIOLENT, THEY ARE ALL THE TIME KILLING PEOPLE

  to this SQUEAK i must say " hindus gods are all cosmic allegories except vishnu avatars "

  stop moaning that Brahmins did NOT allow shudras to learn vedas – this would be as irresponsible as a brain surgeon allowing his nurse to do brain surgery on a holiday .. vedas went on the oral route for 300 centuries, without losing a syllable , before they were penned down 70 centuries ago ..

  CONDENSATION DOES NOT KILL EVAPORATION--THIS IS A CONCEPT MEANT FOR THE WISE--NOT IDIOTS.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and.html
  devdutt pattanaik who does NOT understand sanatana dharama comes on TV serials aand denigrated hindusim.

  he thinks that hindu gods are mortals , and their vahanas ( vimanas ) animals and birds.

  see the way amish tripati converted shiva to be a tribal sex started mortal and the white man loved him for it.

  devdutt pattanaik's attitude towards hinduism can be gauged from the post below--

  read the part n blue italics- where shiva is hiding from nandi bull who is waiting in ambush to rape shiva anally . . . reciprocation if you please . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/01/nandi-bull-vahana-and-gatekeeper-of.html

  if he did the same in saudi arabia to islam he would have been beheaded on the streets within an hour.

  this blogsite asks TIMES OF INDIA e-newspaper to stop denigrating Hinduism daily vide its SPIRITUALITY COLUMN.

  devdutt pattanaik must know there is no heaven and hell in Hinduism.

  somebody asked me about old people-- even from kerala-- going to KASHI GHATS to die.

  well in olden days due to the saraswati river underground component, there was a MOBIUS COIL water flow at the ghats . people whose souls departs from this massive SCALAR FIELD gets a boost of ONE astral layer

  same with kailash mountain-- pandavas walked to mount kailash before they died.

  pyramid shaped mount kailash has an ORGONE FIELD due to the golden mean of 1.618 .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/secrets-of-egyptian-pyramids-revealed.html

  THIS BLOGSITE WARNS JNU COMMIE PROFESSORS, NOT TO COOK UP FALSE STORIES ABOUT SANATANA DHARMA . .

  WE DONT WANT COMMIES TO SAVE INDIA..

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 54. Parama Guru,
  I am Rithwik from Hubli , Karnataka . I am an avid reader of all your blogs and you have become my Dronacharya, your writings have given a sense of pride and motivation to me in being what I am today. I am a publisher by profession and I run a 82 year old firm and we are among top notch Kannada publishers in the nation. I somehow feel that your blogs should be reached to those who aren't accustomed to Internet and should be made available in a book form. It is my dream and desire to publish your book from our publishing firm. You are my Veda and I'll be Vyasa, I'll compile all your blogs and make it available for the general read. Hoping for an affirmative answer from your end Sadguru. Even if otherwise I'll keep reading your blogs as always , thanks for spreading happiness, Pranams
  Rithwik

  ReplyDelete
 55. http://www.huffingtonpost.in/2016/09/10/russian-river-flowing-through-the-arctic-circle-turns-blood-red/?utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=ABtest&utm_campaign=TOInewHP

  I HAD PREDICTED THIS 4 MONTHS AGO

  AN ALGAE DUE BLOOM TO METHANE PERMAFROST ..

  RIVER IS READ , ELSEWHERE IT IS PINK AS RED MIXED WITH WHITE SNOW COLOUR TO SHOW PINK

  ANGREZ KE GHULAAM PMO CALLED IT FICTION . . .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/06/methane-time-bomb-arctic-ice-meltdown.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  #######################

  Capt. Ajit Vadakayil
  September 10, 2016 at 10:12 PM

  NCE ON MY SHIP I PREDICTED CRIMSON RED IN STAINLESS STEEL TANK AS A TATTOO-- DUE TO CAUSTIC POTASH ON A PREVIOUS SEDIMENT OF CARGO CARRIED

  THE CHARTERERS IN USA DID NOT WANT ME TO WASH THE TANK TO SAVE TIME , AS PREVIOUS CARGO WAS A "CLEAN" CARGO . .

  ALL SCOFFED

  A ENGINEERING BOSS CAME ALL THE WAY TO USA TO WATCH THE TANK AFTER DISCHARGE AND CLEANING

  AND TO HIS SHOCK FOUND THE TANK RED

  HE CALLED ME RASPUTIN IMMEDIATELY ..

  TEE HEEEEEEEE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/clad-stainless-steel-and-solid-ss-cargo.html

  I KICKED THE COLLECTIVE BALLS OF MY BOSSES BY SENDING THEM THIS POST BELOW- BY EMAIL

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/01/caustic-humor-on-chemical-tankers-capt.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/02/wall-wash-method-chemical-tankers-capt.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 56. gunjan arya
  September 16, 2016 at 6:18 AM

  Respected ajit sir,
  India is interested in renting the multi-purpose Project 885 Yasen class submarine from Russia. This is being seen as a sign of another forthcoming India-Russia collaborative venture for the construction of six new SSN for Indian Navy
  https://m.sputniknews.com/military/20160915/1045347626/india-russ-a-yasen-submarine.html

  Regards
  Gunjan arya

  ReplyDelete
  Replies
  #####################

  Capt. Ajit Vadakayil
  September 16, 2016 at 10:46 AM

  INDIA MUST SOURCE 24 NUCLEAR SUBMARINE FROM RUSSIA, WHICH CAN HIDE

  FRENCH SCORPENE SUBMARINES CANT HIDE --I HAD WARNED BEFORE THAT THEY CAN BE POLLED UNDERWATER BY EMBEDDED SOFTWARE AND CHIPS . .

  THIS TECHNOLOGY HAS BEEN IN MERCHANT SHIP FOR 20 YEARS .

  FOR EXAMPLE-- 30 YEARS AGO, WHEN APPROACHING AUSTRALIA THE CAPTIAN HAS TO SEND POSITION REPORTS TO AUSREP MANUALLY.

  LATER THEY COULD POLL THE SHIP AND KNOW OUR EXACT POSITION ANY TIME THEY WANTED. CAPTAIN JUST NEED TO SEND THE INITIAL MESSAGE .

  A SUBMARINE WHICH CAN BE POLLED AND CANT HIDE IS USELESS ..

  I WARN MODI--

  YEH BAAAAAAA KAAAAAAAA DOSTI JAASTI MATH KARO -- DONT ANTAGONISE PUTIN . .

  INDIA CAN BE PROTECTED FROM CHINA ONLY BY PUTIN

  OTHERWISE IT WAILL BE A CASE OF MODI ENJOYING WHEN CMs OF KARNATAKA AND TAMIL NADU ( RIVAL POLITICIANS ) ARE FIGHTING OVER CAUVERY WATER.

  THE WHITE MAN WILL NOT ALLOW THE BROWN MAN/ YELLOW MAN TO RULE OVER HIM . .

  THEY WANT INDIA/ CHINA TO HAVE A FULL BLOWN WAR AND DESTROY EACH OTHER

  INDIA AND CHINA HAVE NOT FIRED AT BULLET AT EACH OTHER SINCE 1962.

  UNGRATEFUL JAPANESE HATE INDIANS .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/04/radha-binod-pal-forgotten-indian-capt.html

  CHINESE HATE JAPANESE ( JAPANESE CRUELTY CAN NEVER EB MATCHED )

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/10/doctor-death-shiro-ishii-emperor.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 57. JUST LIKE COLLEGIUM JUDGES-

  FOREIGN FORCES PACK NHRC, NCW, NCM WITH ANTI-WATAN ANTI-HINDU CHARACTERS

  SOME OF THESE CHARACTERS ARE CONTROLLED BY TROJAN HORSE NGOs

  IS THE INDIAN GOVT BLIND ?

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 58. WE ASK THE INDIAN GOVT

  SHUT DOWN THE SOCIAL SCIENCES DEPTS IN JNU, DU, JU AND TISS

  THESE INSTITUTIONS SPAWN DESH DROHI COMMIES

  MOST OF THE PRODUCTS OF THESE STRAINS FINALLY LAND UP AS POLITICAL GOONDAS AND EVEN AUTO RIKSHAW DRIVERS

  WITH AFRICAN STUDIES UNDER HIS BELT --WHAT IS 30 YEAR OLD KANHAIYA KUMARS FUTURE --IF HE IS NOT TAKEN INTO SITARM YECHURYs FOLD ?

  MEANWHILE MAKE CLASS ATTENDANCE COMPULSORY-- BEWARE JEW NOAM CHOMSKY MIGHT GET ANGRY

  AND THEN APCO BRANDED MODI WILL LOSE HIS NOBEL PRIZE

  ReplyDelete
 59. WE ASK THE INDIAN GOVT

  SHUT DOWN THE SOCIAL SCIENCES DEPTS IN JNU, DU, JU AND TISS

  THESE INSTITUTIONS SPAWN DESH DROHI COMMIES

  MOST OF THE PRODUCTS OF THESE STRAINS FINALLY LAND UP AS POLITICAL GOONDAS AND EVEN AUTO RIKSHAW DRIVERS

  WITH AFRICAN STUDIES UNDER HIS BELT --WHAT IS 30 YEAR OLD KANHAIYA KUMARS FUTURE --IF HE IS NOT TAKEN INTO SITARM YECHURYs FOLD ?

  MEANWHILE MAKE CLASS ATTENDANCE COMPULSORY-- BEWARE JEW NOAM CHOMSKY MIGHT GET ANGRY

  AND THEN APCO BRANDED MODI WILL LOSE HIS NOBEL PRIZE

  ReplyDelete
 60. Atish Awasthi
  September 27, 2016 at 6:30 PM

  would you please throw some light on kainchi dham temple is it real or fake please if you have any information about it.i shall be thankfull to you.

  ################################

  Capt. Ajit Vadakayil
  September 27, 2016 at 7:09 PM

  hi aa,

  JEW ROTHSCHILD CREATED SEVERAL GODS AND GURUS

  ONE WAS NEEM KAROLI BABA

  ALL THIS STORIES ABOUT THE RAILWAY STATION AT NEEB KAROLI IS BULL PROPAGATED BY ROTHSCHILD MEDIA. THAT HE IS AN AVATAR OF HANUMAN.

  NEEM KAROLI BABA WAS USED TO PROPAGATE HANUMAN AS A POWERFUL BRAHMACHARI GOD AND THIS HELPED THE DEVADASI INFLUX INTO "COMFORT HOUSES " FOR WHITE BRITISH TROOPS

  HIS ASHRAM HAD A DAILY RECITATION OF HANUMAN CHALISA

  Naive devotees stayed for 100 days at the ashram --because Neem baby assured that any person who chants the Hanuman Chalisa 100 times daily for 100 days will get MOKSHA. ( verse 38 ).

  NEEM BABA KAROLI GAVE PROPAGANDA THAT EVERY LINE IN AWADHI OF HANUMAN CHALISA IS MORE POWERFUL THAN GAYATRI MANTRA.

  hindus stopped reciting SANSKRIT MANTRAS and switched over to AWADHI mantras.
  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/02/devadasi-system-immoral-lie-of-temple.html
  TODAY ROTHSCHILD MEDIA USES JEWS TO PRAISE NEEM KAROLI BABA.

  SOON MODI WILL GO TO USA TO UNVEIL A STATUE OF NEEM KAROLI BABA , PROBABLY AT FACEBOOK HEADQUARTERS OR STEVE JOBS APPLE HEAD QUARTERS

  TULSIDAS WHO WROTE HANUMAN CHALISA WAS A FAKE AND BACKDATED CREATION OF JEW ROTHSCHILD.

  IN THE WHORE HOUSES AT GRANT ROAD AND KAMATIPURA DEVADASI WHORES WHO WERE MARRIED OFF TO HANUMAN SANG HANUMAN CHALISA IN EXTREME DISTRESS. THEY WERE NOT PAID.

  THE WHITE TROOPS HAD FREE SEX. GIVING FREE SEX TO WHITE TROOPS MEANT THAT HANUMAN WILL BE HAPPY . .

  Gora singer Krishna Das spAke : “It goes far beyond Hindu mythology. To chant the ‘Chalisa’ is to acknowledge that we are suffering"

  Many gora devotees after having drugs claim that they say neem baby morph into a monkey--and all were mahaa impressed. Drug dealers made hay ..

  Every drugged gora devotee would be given a YELLOW BOOK of hauman chalisa with a monkey on the cover

  The propaganda was Tulsidas was also an avatar of Hanuman

  Here is Krishna DAS baby-- giving BULL

  https://www.youtube.com/watch?v=m946LhDQcoU

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 61. ############ SUBJECT- - - UNIFORM CIVIL CODE ################

  WHY IS THE COLLEGIUM JUDICIARY INVOLVED IN UCC? . . .

  WE ARE A DEMOCRACY . . . .

  INDIA IS NOT RULED BY COLLEGIUM JUDGES .. ..

  who are all these Muslim mullahs and stalwarts who interpret the Muslims personal laws. Are they elected in a fair manner ? …

  It is because of these hardliners who re-interpret the Hadith as they please, that Islam as a religion is put in bad light. …

  Koran does NOT say anything about sacrificing goats, circumcision, triple talaq, burial after death etc…..

  MOST HIGH RANKING MULLAHS ALL OVER THE PLANET ARE CRYPTO JEWS . . . .

  The Five Pillars of the Islamic Faith are - the profession of faith, daily prayer, fasting at Ramadan, giving money to the poor (charity), and the pilgrimage to Mecca….

  MUSLIMS DO NOT EVEN KNOW THAT IT IS THE ZIONIST JEWS AND THE CRYPTO JEW RULERS OF GCC NATIONS WHO ARE SUBVERTING ISLAM .. …

  WHY DOES ISIS KILL ONLY MUSLIMS- BY BLOWING THEMSELVES UP ?....

  THE KORAN WAS EDITED IN KODUNGALLUR CHERAMAN PERUMAL MOSQUE IN KERALA AFTER MOHAMMAD DIED -- MOHAMMAD WAS A NAMBOODIRI…..

  OUR PM SWORE AN OATH ON THE CONSTITUTION WHILE TAKING OVER THE GOVT . ..

  AS PER OUR CONSTITUTION ALL CHILDREN OF BHARATMA ARE THE SAME . . .

  UNLESS WE HAVE UCC, SOCIAL DIVIDES AND GENDER DIVIDES , WILL HAPPEN-- FUELLED BY TROJAN HORSE NGOs AND BENAMI MEDIA .. .

  OUR CONSTITUTION DOES NOT TILT THE PLAYING GROUND FOR ANYBODY ON THE BASIS OF RELIGION, CASTE AND GENDER….

  if muslims want to marry 4 women as per islam , and they are GREAT islamic followers of koran -- go ahead--we do NOT have a problem with that .!...

  THE PROBLEM IS ONLY WHEN THEY WANT IS SELECTIVELY…..

  next time a muslim and hindu steals the same stuff at the same time, let the hindu spend 6 months in jail as per our IPC section -- and let the muslim GET HIS RIGHT HAND CHOPPED OFF…

  For a country to progress law be divorced from religion. Only then India will emerge as a much more cohesive and integrated nation……

  In the olden days, yes these mullahs were known to be Koran experts. ….. Today anybody educated woman can download the Koran on the internet and be an expert in one month flat……

  UCC will cut the strength from under the feet of the power drunk mullahs….. Power is also an intoxicant. Islam prohibits intoxication. UCC is NOT about Muslim bashing. …….

  During independence in 1947, all hardcore Indian Muslims were given the free option of going to Pakistan. … It is NOT that they were never given a choice. ….These people who decided to stay back in India and now crying hoarse about UCC as an attempt to destroy “Muslim Identity”. ……

  Article 44 is based on the concept that there is no necessary connection between religion and personal law in a civilised society….

  We must honour Article 44 of the Constitution which states "the State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India". ……The Constitution was made in 1950, and 64 years had passed since it was promulgated, but Article 44 had been totally ignored by vested politicians—eager to appease Muslims for vote bank politics . We must have one common criminal law in india. ….

  Article 25 guarantees religious freedom whereas Article 44 seeks to divest religion from social relations and personal law……

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/09/uniform-civil-code-in-india-capt-ajit.html

  Capt ajit vadakayil

  ..

  ReplyDelete
 62. Vikhyat Singh
  October 13, 2016 at 10:27 AM
  CAPTAIN,
  As per sanatan dharm, what is the nature of morality (subjective or objective)?

  ####################################
  Capt. Ajit Vadakayil
  October 13, 2016 at 11:55 AM
  hi vs,

  DON’T EVER BOTHER TO SEEK AN ANSWER TO YOUR QUESTION ( OBJECTIVE/ SUBJECTIVE MORALITY ) FROM ANY BOOK ON THIS PLANET OR FROM THE INTERNET.

  THERE IS NOBODY WHO HAS THE FUCKIN’ WISDOM TO ANSWER YOUR PROFOUND QUESTION .

  The reason morality is subjective is because there is no common moral law that ALL people agree on.

  If objective moral codes existed like "murder is bad" than there would be no murderers. But there are murderers. The reason most societies outlaw murder is because it is for the logical salvation of the society.

  Objective morality is the idea that a certain system of ethics or set of moral judgments is not just true according to a person's subjective opinion, but factually true.

  Proponents of this theory would argue that a statement like "Murder is wrong" can be as objectively true as "1 + 1 = 2."

  Most of the objective morals promoted today are grounded in Abrahamic religions .

  Among Christians, it follows from the ideas of inherent human sinfulness and original sin that one's subjective moral instincts must be categorically classed as evil.

  In claustrophobic Abrahamic religions , there is a pervasive message that whatever we're searching for is completely and utterly separate from us.

  As per Sanatana Dharma morality has been ingrained within us. Somewhere deep down, embedded in our DNA, is the coding for morality. Somehow people know at a very young age that stealing is wrong.

  For some, morality is something that is either taught, learned, or gained through familial contact or social interaction.

  Yet there are people who didn't have good parents, or who had no parents at all, or who grew up without much social interaction or exposure to accessible information but who still know the basic "rules" for morality.

  For others, morality seems to be something that we have to achieve or earn via some middle man in robes

  Morality isn't a rule. It isn't a plumb line. Morality cannot exists without context. Bhagawad Gita was the ultimate lesson in morality within the perimeter of context .

  Morality aint no tool to determine who is in and who is out. It is something that is part of each person. We don't earn morality; it earns us.

  Morality is a gene -- not one that we can see or study, but one that evolves progressively over time. Unlike other genes, it is affected and altered by the decisions we make and don't make. It is transformed by compassion and deformed by the lack of it.

  Morality is in us. We are all moral unless you have criminal DNA and the programming is corrupt.

  Its how we choose to use that knowledge that will determine how we nurture the growth of morality within us.

  So, the origins of morality lie in each human being but are grown through the everyday process of making choices.

  Laws of Karma and Dharma has guided the Hindu since time immemorial . There was never any DOGMA lumped down the Hindu’s throat.

  Morals are encouraged by living in a moral society or community. But they are birthed in each person, each individual. They are also spurred on by what we choose to expose our minds to.

  Moral subjectivity is not the enemy to the progress of any society; moral homogeneity is.

  Moral homogeneity says that everyone needs to see everything the same way, to fit into neat little boxes, and it is used to marginalize those who don't.

  Moral subjectivity leads a society to embrace diversity by seeing that a particular worldview isn't the only right one.

  A subjective morality is one rooted in human feelings and conscience .

  Natural justice is inherent. These are the things that are most important to us, indeed the only things important to us!

  CONTINUED TO 2-

  ReplyDelete
  Replies
  1. CONTINUED FROM 1-

   Definition of Subjective:--
   Proceeding from or taking place in a person's mind rather than the external world: a subjective decision.
   Particular to a given person; personal: subjective experience.
   subjective dimension of conscience.


   Definition of Objective:-

   Of or having to do with a material object.
   Having actual existence or reality.
   Uninfluenced by emotions or personal prejudices: an objective critic.
   Based on observable phenomena; presented factually: an objective appraisal.
   Everything is subjective as soon as it is experienced or thought by a human being.
   Objective moral values are moral values that are true independent of the belief of human beings.

   RELIGION IS OBJECTIVE .
   SPIRITUALITY IS SUBJECTIVE.

   OBJECTIVE IS OUTSIDE OF HUMAN BEINGS. WHEN A SHIP INCPECTOR INSPECTS THE SHIP, HE MUST BE OBJECTIVE. HE MUST NOT ALLOW HIS EMOTIONS TO RULE.

   SAME WITH A JUDGE IN A COURT. NATURAL JUSTICE AND CONSCIENCE IS LOCKED UP AND THROWN AWAY.

   THIS SUITED JEW ROTHSCHILDWHO ENSLAVED INDIA.

   ROTHSCHILD CREATED ASHTAVAKRA GITA AND HAS USED HIS FAKE GURUS TO PROPATE IT SANATA DHARMA IS NOT LIKE THE TEN COMMANDMENTS SYSTEM OF SINGLE MESSIAH CHRISTIANITY.

   WE HINDUS DO NOT NEED A MESSIAH TO TELL US WHAT IS RIGHT AND WHAT IS WRONG.

   LIKE THIS BLOGSITE HINDUSIM TELLS ALL TO USE THEIR CONSCIENCE. OBJECTIVE MORALITY BREEDS FALSE EXCUSES


   TANGIBLE LAW IS THE OBJECTIVE FORM OF MORALITY. OBJECTIVE IS INDEPENDENT OF PEOPLEs OPINIONS.

   OBJECTIVE MORALS FOR CHRISTIANS EMANATE FROM THE TEN COMMANDMENTS.

   OBJECTIVE MORALITY IGNORED CONTEXT .

   CHRISTIAN / ISLAM MORALITY IS OBJECTIVE, THE SINGLE MESSIAH AND SINGLE HOLY BOOK DICTATES DOGMA.

   ATHEIST COMMUNISTS AND SINGLE MESSIAH / HOLYBOOK RELIGIONS ARE OBJECTIVE WITH MORALITY. THEY HAVE FAILED .

   RELIGION IS DOING WHAT YOU ARE TOLD REARDLESS OF WHAT IS RIGHT.

   RULES DON’T MAKE US MORAL.


   SANATANA DHARMA IS SUBJECTIVE.

   SUBJECTIVE IS STRICTLY WITHIN HUMANS BEINGS –IT DERIVES FROM OUR INTANGIBLE CONSCIENCE ALONE.

   IN SUBJECTIVE MORALITY PERCEPTION WITHIN PERIMETER OF CONTEXT IS PARAMOUNT.

   SUBJECTIVE IS DEPENDENT ON PEOPLEs OPINIONS.

   SANATANA DHARMAIS BASED ON CONSCIOUS HUMAN CONSCIENCE. NO MAN CAN MANIPULATE OR SILENCE HIS CONSCIENCE. WE ARE NOT THE SOURCE OF OUR OWN CONSCIENCE.

   BHAGAWAD GITA IS OUR GUIDE NOT ASHTAVAKRA GITA COOKED UP BY JEW ROTHSCHILD WITH Dos AND DONTs

   ENEMIED OF HINDUISM USES FAKE GURUS LIKE TRIPLE SRI TO CONVERT SANATANA DHARMA TO AN OBJECTIVE RELIGION. SORRY, IT WONT WORK

   SPIRITUALLY SOAKED HINDUS ARE SUBJECTIVE WITH MORALITY. ONLY THIS WORKS

   MORALITY IS DOING WHAT IS RIGHT, REARDLESS OF WHAT YOUR ARE TOLD.

   SUBJECTIVE MORALITY HAS NO SCOPE FOR EXCUSES. LOVE , COMPASSION AND FAIRNESS MAKE US MORAL.

   Hinduism was developed along spiritual lines, NOT religious lines—the reason why 800 years of slavery could NOT stamp out this amazing way of life..

   Hindusim is NOT a religion, it is the practise of spirituality by elevating human consciousness in the personal quest for truth.

   CONTINUED TO 3-

   Delete
  2. CONTINUED FROM 2-

   India and Bali are the last pockets of spirituality on this planet. Why do you think the spirituality seeking white man goes to these places in droves?

   These foreigners can comprehend that Hinduism is based on reason and NOT faith -- unless the faith is an extension of reason.

   Hindusim is a relentless pursuit of truth, flexible to suit all situations.

   At the heart of Hinduism remains mans' essential quest for union with the Absolute supreme the brahmAn. In addition to tradition and moral order, it also signifies the path of knowledge and correct action ( Dharma ).

   Islam and Christianity are religions. These religions had Inquisitions.

   Jews were too busy following their VULGAR and racist Talmud.

   Ahimsa ( non-violence ) even vegetarianism , is a characteristic of Hinduism—due to which vile foreign invaders took advantage..

   What the waitress calls SAFFRON TERROR -- is just the hindus making a free choice NOT to be cowards anymore and giving back as good as they got.

   Today when a patient and tolerant Hindu gets outraged and decides to retaliate, rivers of blood flows on the streets .

   Hinduism can never dream of all this for openness and inclusivity is the essence of Hinduism.

   Hinduism is a spiritual code. Know thyself is the quintessence.

   Hinduism has a total lack of compulsions. You cannot get ex-communicated for NOT toeing the line.

   The diversity, the range, and the lofty metaphysical aspirations of Vedanta are mindboggling.

   Loaded truth is delivered or revealed from a divine source and enters the world through a single agent: for example, Abraham in Judaism, Jesus Christ in Christianity, and Muhammad in Islam.

   These truths are then recorded in scriptures that serve as a source of knowledge of divine wisdom: the Hebrew Bible, the New Testament of the Christian Bible, and the Koran. In the Hindu tradition, by utter contrast, there is no single revelation.

   The Hindu spirituality tradition , unlike other religions -- has always concerned itself with the “human” situation rather than the “our religion “ situation.

   Under the doctrine of karma, the ability to make choices remains with the individual-and NOT what is being told as gospel in a holy book .

   Ask the Jews—they will say India is the only place where they never got persecuted over thousands of years—they always ran here for refuge.

   The reason ?

   This country had denizens steeped in spirituality — NOT religious bigots. Hebrew religion and Hinduism co-existed.

   Yet today foreign funded Indian TV calls all Hindus bigots –what a joke !.

   I AM LUCKY TO BE BORN IN INDIA— HAVING SEEN WHAT THE REST OF THIS PLANET HAS TO OFFER FOR 40 YEARS .!

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 63. http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Puri-Shankaracharya-claims-computers-have-origin-in-Vedas/articleshow/54944097.cms

  ############### SUBJECT --- HAJAAAAAR RIDICULE BECAUSE URI SHANKARACHARYA SAID THAT COMPUTERS HAVE ORIGIN IN VEDAS #############

  Boolean logic is fundamental to the design of computer hardware and programming.

  Today when I think that BOOLEAN LOGIC was lifted from Rig Veda ( 10.129 ) ( the easier ones explained by simple four circles of catuskoti: "A", "not A", "A and 'not A'", and "not A and not not A") penned down 7000 years ago, after 30 milliniums on oral ( sruti ) route , my body hairs stand up.

  JEW George Boole ( died 1864) was an English mathematician, philosopher and logician. He married the Mary Everest , the niece of Rothschild’s agent Colonel Sir George Everest the Surveyor General of India for 14 years from 1830 through 1843.

  JEW Boole baby LIED that this amazing clear thinking theory is his own.

  George Boole is NO genius--

  He is an ordinary thief, stole from ancient India.

  Just like Albert Einstein or Isaac Newton and hundreds like them.

  Mary Everest Boole wrote that her husbands logic was lifted from Indian logic.

  QUOTE: Think what must have been the effect of the intense Hinduizing of three such men as Babbage, De Morgan, and George Boole on the mathematical atmosphere of 1830–65. What share had it in generating the Vector Analysis and the mathematics by which investigations in physical science are now conducted?--: UNQUOTE

  There are quite a few different types of logic gate, the most common of which are called AND, OR, NOT, XOR (Exclusive Or), NAND (NOT AND), and NOR (NOT OR) seven basic logic gates ease the complexity of Boolean algebra and allow for simple application in electronics and circuit analysis.

  Seven blind men and an elephant (Andhgajanyayah), addresses the manifold nature of truth. In Sanatana Dharma there is no place for DOGMA .

  Vedic LOGIC was of seven types ( philosophy )

  syād-asti,
  syān-nāsti,
  syād-asti-nāsti,
  syād-asti-avaktavyaḥ,
  syān-nāsti-avaktavyaḥ,
  syād-asti-nāsti-avaktavyaḥ,
  syād-avaktavyaḥ— in some ways, it is indescribable.

  today the story of seven blind men and the elephant has been stolen by the white man--though he has no elephants in his own country . . TEE HEEEEE .

  Using combinations of logic gates, complex operations can be performed. In theory, there is no limit to the number of gates that can be arrayed together in a single device. But in practice, there is a limit to the number of gates that can be packed into a given physical space. Arrays of logic gates are found in digital integrated circuits (ICs).

  There are seven logic gates: NOT, AND, OR, NAND, XOR, NOR, XNOR

  The AND gate is so named because, if 0 is called "false" and 1 is called "true," the gate acts in the same way as the logical "and" operator The output is "true" when both inputs are "true." Otherwise, the output is "false."

  The OR gate gets its name from the fact that it behaves after the fashion of the logical inclusive "or." The output is "true" if either or both of the inputs are "true." If both inputs are "false," then the output is "false."

  The XOR ( exclusive-OR ) gate acts in the same way as the logical "either/or." The output is "true" if either, but not both, of the inputs are "true." The output is "false" if both inputs are "false" or if both inputs are "true." Another way of looking at this circuit is to observe that the output is 1 if the inputs are different, but 0 if the inputs are the same.

  A logical inverter , sometimes called a NOT gate to differentiate it from other types of electronic inverter devices, has only one input. It reverses the logic state.

  ReplyDelete
  Replies
  1. The NAND gate operates as an AND gate followed by a NOT gate. It acts in the manner of the logical operation "and" followed by negation. The output is "false" if both inputs are "true." Otherwise, the output is "true."

   The NOR gate is a combination OR gate followed by an inverter. Its output is "true" if both inputs are "false." Otherwise, the output is "false."

   The XNOR (exclusive-NOR) gate is a combination XOR gate followed by an inverter. Its output is "true" if the inputs are the same, and"false" if the inputs are different.


   Dimitri Mendeleyeev had admitted in writing that his PERIODIC TABLE is lifted from the Sanskrit alphabets of Panini.

   Panini’s grammar includes early use of Boolean logic, of the null operator, and of context free grammars, and includes a precursor of the “Backus–Naur” form (used in the description programming languages) .

   Panini lived 7500 years ago. The white invader kicked him forward in time as the Big Bang of the bible was only in 4004 BC.

   Boolean Algebra served the basis of early transistors and capacitors used in early primitive form of the computer.

   The tetralemma is lifted from ancient Indian math.
   It states that with reference to any a logical proposition X, there are four possibilities:

   X (affirmation)
   \neg X (negation)
   X \land \neg X (both) equiv.
   \neg (X \lor \neg X) (neither)

   The catuṣkoṭi is a "four-cornered" system of argumentation that involves the systematic examination and rejection of each of the 4 possibilities of a proposition,

   All things (dharmas) exist: affirmation of being, negation of nonbeing
   All things (dharmas) do not exist: affirmation of nonbeing, negation of being
   All things (dharmas) both exist and do not exist: both affirmation and negation
   All things (dharmas) neither exist nor do not exist: neither affirmation nor negation

   The history of fourfold negation, the Catuskoti (Sanskrit), is evident in the logico-epistemological tradition of the 7000 year old Upanishads.

   P; that is, being.
   not P; that is, not being.
   P and not P; that is, being and not being.
   not (P or not P); that is, neither being nor not being.

   George Boole and Augustus De Morgan make their pioneering applications of algebraic ideas to the formulation of logic (such as Algebraic logic and Boolean logic), from the Vedic sutras written down 7000 years ago.

   By combining Boolean logic with ancient Vedic mathematics, substantial amount of iteration were eliminated that resulted in 45% reduction in delay and 30% reduction in power compared with the mostly used (Digit Recurrence, Convergence & Series Expansion) architectures


   Truth tables can be used to tell whether a propositional expression is true for all legitimate input values, that is, logically valid. In digital electronics, Boolean logic refers to the manipulation of binary values in which a 1 represents the concept of true and a 0 represents the concept of false
   MY SON WHO DID HIS COMPUTER SCIENCE MASTERS IN CORNELL USA, TOLD ME—THIS IA ALL THERE IS TO COMPUTER SOFTWARE CODING …
   SO ALL CHUTNEY MARYs , PICKLE HOHNs AND WANNABE GORA GAANDS CAN CATCH AND SWING !

   AND SWING GOOD . ...

   capt ajit vadakayil
   ..

   Delete

 64. Razor Skidrow
  October 20, 2016 at 12:22 PM
  AJIT VADAKAYIL YOUR BLOG IS MENTIONED IN A PUBLISHED BOOK BY A PHD historian Kim Henry Veltman :

  https://books.google.co.nz/books?id=J1fHBgAAQBAJ&pg=PA62&dq=ajit+vadakayil&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjHlNK64ujPAhXG3YMKHY-9AcwQ6AEIRzAH#v=onepage&q=ajit%20&f=false

  9 and 11: Day of Fate. Day of Destiny. Day that Changed the World

  Wow, congragulations. That moment when people use "blogs" as a source.

  ReplyDelete
  Replies
  ###################
  Capt. Ajit Vadakayil
  October 20, 2016 at 2:35 PM
  hi rs,

  I HAVE SPOTTED THE GIRL

  MENTAL COPULATION HAS JUST STARTED A FEW DAYS GO

  PETTING/ HUMPING/ EJACULATION AND PILLOW TALK IS FAR FAR AWAY

  MY REVELATIONS ARE JUST 22.45%

  IS THERE ANY WRITER UNDER THE SUN--PAST OR PRESENT WHO HAS COVERED THE RANGE OF TOPICS AS I HAVE DONE?

  MANGY JEWS WITH ONE MEASLY REVELATION OR INNOVATION AND HAVE BECOME WORLD HEROES

  THIS BLOGSITE HAS MADE MORE THAN TEN THOUSAND REVELATIONS IN THE INVENTION/ DISCOVERY PLANE.

  ALL IT IF WILL BEAR OUT TO BE TRUE SOONER THAN LATER

  I DO NOT NEED SUPPORT OR SHORE UP FROM ANY MORTAL SOUL

  THERE IS NO HISTORIAN ON THIS PLANET WHO HAS A HANDLE ON HISTORY BEFORE 1500 AD

  A LOT OF STUFF COMES FROM MY GENOME

  WHEN A MAN MADE A SUPER COMPUTER OR SENT A ROCKET TO MARS--YOU MUST REMEMBER THAT NOTHING IS HIS OWN

  THE MAN WHO DID IT ( SAY TESLA ) IS JUST A BALL OF ENERGY INSIDE A HUMAN CARCASS

  SOULS GET MOKSHA AND GIVE FEEDBACK TO THE MOTHER FIELD OF BRAHMAN

  BRAHMAN KNOWS EVERYTHING

  WHEN THE FEED BACK LOOP IS SATURATED AND PRESENT KNOWLEDGE BECOMES PAST KNOWLEDGE THE LOOP GETS STAGNANT

  CHANGE IS THE ONLY CONSTANT --STAGNANCY DOES NOT FOLLOW THE LAWS OF THE COSMOS

  AT THAT TIME BRAHMA BREATHES IN

  PRALAYA DISSOLVES THE COSMOS

  LIFE BEGINS ALL OVER AGAIN

  AT SOME STAGE VISHNU COMES AS MATSYA AVATAR TO SET UP THE GOLDEN MEAN

  LATER AT ANOTHER STAGE VISHNU COMES AS VARAHA TO TILT THE EARTHs AXIS , INTRODUCE SEASONS FOR FLORA AND FAUNA -- AND INTRODUCE 108 -THE NUMBER WHICH CONTAINS SRI YANTRA AND THE THEORY OF EVERYTHING.

  VEDAS WILL THEN BE PICKED OFF AKASHIK RECORDS BY SUPERMEN MAHARISHIS ALL OVER AGAIN.

  WELL WELL

  WHAT DO YOU KNOW !

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/07/nasadiya-sukta-rig-veda-5000-bc.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  Delete
  ####################
  Nitesh PoKHREL
  October 20, 2016 at 2:55 PM
  our capt is a legend! Truth shall prevail!

  Delete
  ################333
  Nicolas C.D
  October 21, 2016 at 11:38 AM
  Ajit Ji

  In fact the chronology in use was crafted arround that time by the Jesuit Julius Justus Scalliger to match the Bible(Newton had issues with this, then the russian communists). You are absolutely right. Any thoughts on the accuracy of carbon dating?

  All my best

  Nicolas

  Delete
  ############################
  Capt. Ajit Vadakayil
  October 21, 2016 at 1:00 PM
  hi ncd,

  ROTHSCHILDs JEW ARCHAEOLOGISTS ALWAYS LIED WHEN IT CAME TO CARBON DATING

  THEY PLANTED ARTIFACTS ( BY TRANSIT BEARINGS/ TRIANGULATION ) AND THEM AFTER A COUPLE OF DECADES DUG IT UP IN THE PRESENCE OF WITNESSES.

  JEWS ALWAYS KNEW WHERE TO DIG AND HOW DEEP IN PALESTINE.

  WHEN SIR WILLIAM FLINDERS PETRIE DIES THEY FOUND A SECRET ROOM BEHIND HIS BOOKSHELF WHERE ARTIFICIALLY AGES ARTIFACTS WERE YET TO BE BURIED ( AND LATER EXHUMED ). THIS INCLUDED AN ALIEN.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real_14.html

  THIS BLOGSITE WILL EXPOSE ALL LIES OF JEWISH HISTORIANS .

  MOSES LED THE JEWS OUT OF EGYPT--LOOKS LIKE ALL WERE BLIND --NOBODY SAW THE PYRAMIDS AND SPHINX.

  ENOUGH OF CONVERTING SUNRISE TO SUNSET

  WHEN DONALD TRUMP EXPOSED THE LIES OF CROOKED HILLARY CLINTON , ALL BOOOO. THIS BOOO IS AIMED AT HILLARY --NOT TRUMP.

  YET EVERY PRESSITUTE WILL WRITE THAT THE BOOO WAS AIMED AT TRUMP.

  OH YEAH ?

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 65. JUST NOW I SAW ANOTHER MOVIE "ELIZABETH " DIRECTED BY SHEKHAR KAPUR

  AT THE AND OF THE MOVIE QUEEN ELIZABETH CUTS OFF HER OWN HAIR AND PUTS A WHITE PASTE ON HER FACE .

  WHY DO THE SLIMY LIMEYS REQUIRE AN INDIAN DIRECTOR TO CONVERT QUEEN ELIZABETH 1 FROM MAN TO A WOMAN .

  PROTESTANT QUEEN ELIZABETH 1 HAD BALLS --SHE WAS A MAN

  THE WHITE PASTE ON HER FACE WAS TO CAMOUFLAGE HER SHAVED BEARD STUBBLE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/03/protestant-christianity-created-by-jews.html

  POOR STUPID JOHN BULLS , DO NOT EVEN KNOW HOW ENGLAND BECAME PROTESTANT

  IT IS A BIG SECRET THAT BRITISH PEOPLE HAVE ADOPTED THE SPIRITUALITY PROVIDED BY HINDUISM AND THEY ARE MORE IN NUMBER THAN CHRISTIANS ( CATHOLICS + PROTESTANTS )

  https://www.theguardian.com/world/2016/may/23/no-religion-outnumber-christians-england-wales-study

  THE ABOVE POST IS A LIE-- THE TRUTH IS 63 % BRITISH DONT RECOGNIZE JESUS AS THEIR MESSIAH ANYMORE.

  IN THE YEAR 2016 VERY FEW PEOPLE IN ENGLAND BURY THEMSELVES AFTER DEATH.

  91 % OF BRITISH WRITE IN THEIR WILLS THAT THEY WANT TO BE CREMATED

  THEY DONT WANT THEIR SOULS TO BE TRAPPED FOREVER ON EARTH.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/11/rip-impossible-with-burial-world-is.html

  ALL THIS WALKING ON WATER , IMMACULATE CONCEPTION, FEEDING TWO FISHED TO THOUSANDS CUT NO ICE

  TODAY BRITS KNOW THAT JESUS CHRIST WAS AN INDIAN SAGE NAMED APOLLONIUS . THEY KNOW JESUS CHRIST WAS COOKED UP BY THE ROMAN EMPEROR IN 325 AD , AT THE FIRST COUNCIL OF NICEA..

  READ ALL 5 PARTS OF THE POST BELOW--

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real.html

  LIES DO NOT LAST LONG, RIGHT ?

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 66. WHEN I SAID SAMUDRA MANTHAN WAS DONE BY 54 DEVAS AND 54 DANAVAS ( VISHNUs KURMA AVATAR LEGEND )

  SOMEONE ASKED ME

  WHY DANAVA --WHY NOT ASURA

  ASURA AND DANAVA ARE SAME

  DIWALI IS VICTORY OF DEVAS OVER DANAVAS --THAT IS WHY WE DO NOT CELEBRATE DIWALI IN KERALA WHILE REST OF INDIA DOES .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/09/why-kerala-does-not-celebrate-diwali-or.html

  BUT WE IN KERALA , THE LAND OF AYURVEDA CELEBRATE THE DANTERAS

  I AM A DANAVAN

  THAT DOES NOT MEAN I DO NOT LOVE THE VISHNU AVATARS--WE PRAY TO VISHNU AVATARS RAMA, KRISHNA , AYYAPPA

  THE PRODUCT OF SAMUDRA WAS THE GOD OF AYURVEDA DANAVAN-TARI

  IN THE GREAT EFFORT OF OCEAN CHURNING, THE DANAVAS GOT THE SHORT END OF THE STICK

  THE DANAVAS ( ASURAS ) WERE FOOLED INTO HOLDING THE HEAD SIDE OF VASUKI THE FIRE BREATHING OUT SNAKE, WHILE DEVAS HELD THE TAIL --AND ALL 54 DANAVAS GOT BURNT VERY BADLY .

  YET DEVAS DID NOT HONOUR THE DEAL--THEY SCOOTED WITH THE AMRIT.

  NOW MIND YOU--THIS IS AN ALLEGORY ON MACRO AND MICRO SCALE

  IT IS ALL ABOUT THE NUMBER DIVINE NUMBER 108 ( OM ) -- THE CONCH WHICH DHANVANTARI HELD ( GOLDEN MEAN --GOLDEN SPIRAL-- CONSCIOUSNESS FIELD )

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/03/secrets-of-shankh-or-conch-product-of.html

  WE GAVE FIBONACCI RATIO TO THIS PLANET--THE ITALIAN WAS A THIEF

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/perfect-six-pack-capt-ajit-vadakayil.html

  THIS IS WHY, WHEN I VISTED PYRAMIDS OF EGYPT, I DECLARED--THE ARCHITECT IS FROM INDIA . BECAUSE GOLDEN MEAN AND RATIO IS ALL OVER THE PLACE. THE PRODUCT OF SAMUDRA MANTHAN

  http://ajitvadakayil.blogspot.com/2016/10/eight-sided-pyramid-of-giza-egypt.html

  BY THE WAY MY VAASTU POST ( SANATANA DHARMA PART 68 ) IS INCOMPLETE . I AM ENGAGED WITH US ELECTIONS . THESE NINE DAYS ARE CRUCIAL .

  IT IS ALL ABOUT REMOVING THE VICE GRIP OF KOSHER BIG BROTHER ON THE PLANET. MORONS WILL NOT UNDERSTAND WHAT THIS MEANS

  THERE IS NO SUPERSTITION IN SANATANA DHARMA.

  IDIOTS WHO KNOW SANSKRIT LANGUAGE CANNOT UNDERSTAND THE GLORY OF HINDUISM .

  YOU CANNOT UNDERSTAND SANATANA DHARMA IF YOU DONT UNDERSTAND QUANTUM PHYSICS.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/05/vishnu-first-matysa-avatar-dolphins-and.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/05/vishnu-avatar-varaha-boar-fixing-planet.html

  WITH VAMANA AVATAR INDIA SPREAD ITS INFLUENCE TO THE FAR END OF THE WORLD

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/07/maya-inca-aztec-civilizations-decoded.html

  WITH AYYAPPA AVATAR INDIA SPREAD ITS INFLUENCE TO EGYPT AND MIDDLE EAST

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/08/imhotep-patron-saint-of-freemasons-capt.html

  I HAVE JUST REVEALED 5%

  WELL, WELL --WHAT DO YOU KNOW !

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 67. TEESTA SETALVADs GREAT GRANDFATHER CHIMANLAL HARILAL SETALVAD WAS A ROTHSCHILD STOOGE AND WAS KNIGHTED FOR WHITEWASHING THE JALLIANWALA BAGH MASSACRE

  INDIANS WERE SHOT FOR NOT CRAWLING OUT OF THE MAIDAN ON ALL FOURS , LIKE MONKEYS --WHEN ORDERED .

  HIS SON , TEESTA SETALVADs GRANDFATHER WAS INDIAs FIRST ATTORNEY GENERAL .

  CH SETALVAD AND BR AMBEDKAR WAS ONE TWOSOME -- SUPPORTING ROTHSCHILD 100%

  In late 1919, the British government got their loyal Sikh stooges to present a Saropa (Robe of Honour) to Lieutenant Governor of the Punjab Sir Michael Francis O'Dwyer .

  He was given the Saropa in Harimandar Sahib by CRYPTO JEW SIKHS wearing 5K -- a man who cheered the massacre of hundreds of innocent unarmed Hindus and Sikhs on Baisakhi day of 1919.

  This man who endorsed General Reginald Edward Harry Dyer's action regarding the Jallianwala Bagh massacre and termed it a "correct action "

  Sir Michael Francis O'Dwyer would be later assassinated by Udham Singh. He took in two bullets and died instantly.

  CHIMANLAL HARILAL SETALVAD had been knighted by Jew Rothschild, JUST BEFORE repeat JUST BEFORE the Jallianwala Bagh inquiry. He was the VC of Bombay University.

  Reginald Edward Harry Dyer returned to England as a great hero.

  IF I WERE TEESTA SETALVADs GREAT GRANDFATHER CHIMANLAL HARILAL SETALVAD I WOULD HAVE SENTENCED O'DWYER AND DYER TO DEATH.

  NOW YOU KNOW WHY HIS SON MC SETALVAD BECAME THE FIRST AND LONGEST SERVING ATTORNEY GENERAL OF INDIA . MAJJA HAI ... KISSI KOH KUCH NAHIN PATHA .

  Michael O'Dwyer, the Lieutenant Governor of Punjab from 1912 to 1919, endorsed General Dyer and called the massacre a "correct" action.

  SIKHS GAVE HIM SAROPA IN THEIR HIGHEST PEETH-- HARMANDIR SAHIB . THIS MAN O'DWYER HAD GIVEN ORDERS TO REGINALD DYER .

  WHITHER HONOUR ?

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/07/unknown-history-of-sikhs-and-sikhism.html
  THE KHALISTANI MOVEMENT WAS STARTED BY ROTHSCHILD USING CRYPTO JEW SIKHS WITH PALE EYES ( WEARING 5 K )

  VERY SOON THERE WILL BE "SIKH REGIMENT " IN UK AND CANADA.

  ALREADY UK SIKHS HAVE SAID "WE ARE NOT INDIANS"

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 68. indianhindutamilianDecember 4, 2016 at 7:42 PM
  Hi Captain,

  ####################

  MUMBAI FAMILY (Muslims) DECLARE INCOME WORTH Rs 2 LAKH CRORE

  http://www.dnaindia.com/india/report-it-department-rejects-mumbai-family-s-rs-2-lakh-crore-income-declaration-2279614

  A family of four declarants, Abdul Razzaque Mohammed Sayed (self), Mohammed Aarif Abdul Razzaque Sayed (son), Rukhsana Abdul Razzaque Sayed (wife) and Noorjahan Mohammed Sayed (sister) all residents Linking Road, Bandra (W), Mumbai, had filed a total declaration of Rs. 2 lakh crore. Three out of the four PAN numbers were originally in Ajmer, which were migrated to Mumbai in September, where the declarations were filed.

  ####################

  2 Lakh Crore is more than what congress looted in 2G scam which is owned by one Muslim family alone.

  IT Dept must investigate if this black money is part of Congress - NCP - D Gang - Pakistan - ISI - Dubai nexus. Black money like these supports terrorists and finance terrorism in India.

  GOI must do everything possible to root out black money and corruption from India and clean up the political system and this huge mess created by corrupt political parties for more than 70 years.

  GOI must never give up their fight on this war on corruption and black money. It is now or never.

  ReplyDelete
  Replies
  #######
  Capt. Ajit Vadakayil
  December 4, 2016 at 8:42 PM
  hi iht,

  THIS AMOUNT IS NOTHING

  MARATHA MANOOS SUGAR BARONS HAVE MORE

  I PITY THE INDIAN MINDSET

  THEY CAME TO THE CONCLUSION THAT TELGI STAP PAPER SCAM WAS ABOUT MAKING MONEY BY SELLING STAMP PAPER

  SORRY-

  IT WAS ALL ABOUT LAND GRABBING-- POLITICIANS, LAND REGISTAR OFFICERS- JUDICIARY- POLICE -- FOREIGN FORCES --ALL IN CAHOOTS

  DEMONITISATION IS NOTHING -- LIKE A TOY GUN

  THE REAL CORRUPTION IS IN GRABBED LANDS --HOW THEY WENT BENAMI

  HINDU TEMPLES LOST ALL THEIR LAND

  WHERE DID IT GO?

  SOMEBODY GRABBED IT RIGHT?

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/12/telgi-stamp-paper-scam-must-be-exhumed.html

  INDIAN MUST BE DIVIDED IN GRIDS BY USING GOOGLE EARTH

  EVERY SINGLE SQUARE KILOMETER MUST BE MAPPED

  THIS PROCEDURE MUST BE TRANSPARENT--AS ONLY PEOPLE CAN BLOW THE WHISTLE

  MODI MUST FIND OUT--DOODH KA DOODH PAANI KA PAANI
  1) GOVT LANDS
  2) PRIVATE LANDS -- REAL OWNERSHIP WITH NO DECEIT
  3) PRIVATE LANDS - BENAMI --STOLEN -- FULL OF DECEIT

  EVERY NAXAL / MAOISTS MOVEMENT WAS ABOUT GRABBING LANDS , DIVIDING IT PIECE MEAL-- AND THEN COMMIE LEADERS AND POLITICIANS BUYING IT BACK FOR A SONG

  VINOBHA BHAVE BHOODAN MOVEMENT WAS ALL ABOUT GRABBING AND LAUNDERING LANDS

  read all 8 parts of the post below--

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/08/communist-maoist-naxalite-movements-in.html

  WHY WAS THE ITALIAN WAITRESS AND COMMIES SO KEEN TO DIVIDE UP INDIAs MINERAL RICH LANDS TO DISTRIBUTE IT AMONG TRIBALS ?

  WHY ARE ZIONIST JEWS SO KEEN THAT TRIBALS MUST OWN LANDS ?

  THE NO 1 PROBLEM OF INDIA IS NOT THE ABOVE

  IT IS SUBDIVISION AND FRAGMENTATION OF FERTILE FOOD PRODUCING LANDS

  WHEN A LAND AREA BECOMES TOO SMALL YOU CANT MAKE A PROFIT AS LABOUR COSTS ARE TOO HIGH. FARMERS THEN GO TO CITIES TO BECOME BUILDING WATCHMEN

  LORD PARASHURAMA WAS THE FIRST TO RECOGNIZE THIS 6000 YEARS AGO

  FARMERS SUICIDES ARE DUE TO "SUBDIVISION AND FRAGMENTATION OF FERTILE LAND"

  THIS BLOGSITE HAS WRITTEN TO PM MODI SEVERAL TIMES

  HE IS ONLY WORRIED ABOUT HIS NEXT ELECTIONS AND PERSONAL POPULARITY

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/10/worst-racists-on-planet-earth-capt-ajit.html

  SPREAD THIS MESSAGE ON SOCIAL MEDIA

  INDIAs NO 1 IMMINENT PROBLEM IS SUBDIVISION AND FRAGMENTATION OF FERTILE LANDS . THE HOLY TOP SOIL ( ONCE HUMUS LADEN )-- FERTILE LANDS HAVE BECOME TOO THIRSTY DUE TO THE DESH DROHI KOSHER "GREEN REVOLUTION" .

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 69. BRIAN ACTON ( STANFORD ) WAS A COMPUTER PROGRAMMER LIKE MY ELDER SON ( CORNELL )

  HE APPLIED TO FACEBOOK FOR A JOB

  FACEBOOK REJECTED HIM IN 2009

  LATER HE CREATED HIS OWN COMPANY WHATSAPP AND SOLD IT TO FACEBOOK FOR 19 BILLION USD

  THIS IS A MESSAGE TO MY READERS -- ONLY YOU CAN REJECT YOURSELF, WHEN YOU ARE LIBERATED

  WHEN YOU ARE LIBERATED ONLY YOU CAN DECIDE WHAT YOU ARE WORTH- NOT OTHERS .

  MANY PEOPLE HAVE ASKED ME --IF YOU ARE SUCH A NATIONALIST, WHY HAVE YOU SENT YOUR SON TO CORNELL

  ANSWER: TO GRADE HIMSELF-- TO FIND OUT WHAT HE IS WORTH AMONG THE BEST BRAINS ON THE PLANET. CORNELL HAS PRODUCED MAXIMUM NOBEL PRIZE WINNERS ( TECHNICAL ).

  CORNELLS ALSO HAS MAXIMUM SUICIDES ON THE PLANET -IN THE COMPUTER SCIENCE STRAIN.

  KABIR BEDIs SON COMMITTED SUICIDE, AS AN UNDERGRADUATE IN COMPUTER SCIENCE AT CARNEGIE MELON.

  I KNOW WHAT THIS MEANS . THE PRESSURE IS TOO MUCH.

  WHEN MY ELDER SON PASSED OUT OF CORNELL , HE APPLIED TO ONE COMPANY IN THE TOP 3 .

  AFTER HIS CODING TEST - THEY SENT AN EMAIL " YOUR CODING ABILITY IS OUTSTANDING. WHAT EVERY PREVIOUS CANDIDATE TILL NOW HAVE TAKEN PAGES AND HOURS--YOU DID IT IN JUST 4 LINES -- YOUR CODE CANT BE SURPASSED EVER ON THIS PLANET "

  MY SON JOINED ANOTHER COMPANY-- FREE CHOICE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/11/my-son-at-cornell-university-capt-ajit_25.html

  IN THE POST ABOVE I TALK ABOUT A PROJECT COMPETITION AT CORNELL , WHERE MY SON AND HIS SOUTH KOREAN PARTNER GOT SILVER.

  THEY SURRENDERED THE GOLD BECAUSE THEY BOTH VOTED FOR THE WINNERS --WHO SELFISHLY VOTED FROM THEMSELVES. ALL STUDENTS KNEW THIS -AND THEY BECAME THE "POPULAR WINNERS"..

  WHAT IMPRESSED ALL , WAS BECAUSE MY SON WAS A COMPUTER MASTERS STUDENT WHILE HIS KOREAN PARTNER WAS A ELECTRICAL MASTERS STUDENT.

  MY SON DID THE JOINT PROJECT IN C++ WHILE THE KOREAN DID IT IN MATLAB.

  THE COMPUTER VISION PROJECT WAS DECIDED BETWEEN THEMSELVES --DETECTING HUMAN FORMS.

  THEY GAVE IT AWAY FREE AS STUDENTS - WHILE TODAY IT MUST BE WORTH SEVERAL BILLION DOLLARS.

  BOTH REACHED THE FINAL GOAL AFTER TRAVERSING MENTALLY ON TOTALLY DIFFERENT PATHWAYS.

  AND THEN THE GAVE THE PROS AND CONS OF BOTH PATHS -- AND THIS IMPRESSED ALL .

  A COMPUTER SCIENCE STUDENT AND AN ELECTRICAL STUDENT SEEING EYE TO EYE .

  https://www.youtube.com/watch?v=Bu5PvGxPAZo

  REMEMBER-- REJECTION IS COMMONPLACE IN MODERN LIFE..

  REJECTION DOES NOT MEAN THAT YOU AINT NO GOOD- IT JUST MEANS THE OTHER GUY FAILED TO NOTICE WHAT YOU ARE WORTH --

  --MOSTLY BECAUSE HE WAS NOT WORTHY ENOUGH TO GAUGE YOUR INHERENT WORTH

  every time you get rejected -- holler " NEXT !"

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 70. Capt. Ajit Vadakayil
  November 20, 2014 at 5:46 PM

  SUBJECT : Devotees bathed Rampal in milk, then used it to make kheer, locals say . Rampal denounces trinity of Brahma, Vishnu, Mahesh.Instead he recommends poet Kabir as the 'supreme god'. He claims all major religious scriptures name Kabir as the supreme god .
  ##########################
  IMPORTANT . IMPORTANT . IMPORTANT . ALL INDIANS .

  ALL DASAS OF BHAKTI MOVEMENT ARE FAKE BACK DATED CREATIONS OF THE WHITE INVADER - , TO DIVIDE AND RULE , MAKE THE HINDUS SELF LOATHING, AND DRIVE FISSURES INTO HINDUSIM .

  kabirDAS of immaculate conception , who floated on a lotus leaf ( like krishna ) down ganges river to be found by a Muslim weaver couple did NOT exist . hence the question of sant rampal being a re-incarnation of kabirdas does NOT arise at all .

  kaliDAS who wrote about the FAKE mistress of lord krishna RADHA did not exist . so did surDAS who extolled the virtues of the FAKE radha . rothschild included verses of surdas in the holy book of sikhs guru granth sahib .

  tulsiDAS who wrote about lord rama abandoning his pregnant wife sita who then delivered twins luv/ kush did not exist . Valmiki ramayana has no FAKE agnipariksha .

  raviDAS and chandiDAS who again extolled the virtues of the FAKE mistress of krishna radha did NOT exist . krishna did NOT have 16000 virgin gopikas in vrindavan rather 16000 are dhatus of shasrara chakra .

  punch into google search -
  KALIDASA DID NOT EXIST VADAKAYIL .

  and

  UNKNOWN HISTORY OF SIKHS AND SIKHISM , PAWNS IN DIVIDE AND RULE POLICY OF BRITISH EMPIRE VADAKAYIL .

  THE WHITE INVADER DIVIDED INDIA DURING SLAVERY . IT IS DISMAYING THAT IN FREE INDEPENDENT INDIA THE BENAMI MEDIA HAS DIVIDED US MORE .
  Indians wake up !

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  ############

  Roshan Raghunathan
  December 23, 2016 at 10:51 PM

  Ajit why do you say that Kabir never existed? Any particular reason because it's very interesting especially seeing how his dohas are now a part of public consciousness.

  Delete
  ###########
  Capt. Ajit Vadakayil
  December 24, 2016 at 2:03 AM

  have you heard the CHOOT LUND dohas of kumar vishwaas ?

  it is better in intellectual content as per KOTA educated IIT students and professors .

  WAAH WAAH KYA BAATH HAI-- JEEYO RAJA JEEYO

  NOIDA KA CHOOT AND LUND

  https://www.youtube.com/watch?v=crIvZm6TeI0

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 71. Abhishek Sharma
  January 2, 2017 at 1:48 AM

  IMO, Mary Magdalene initiated Apollonius of Tyana & Jesus Christ using Tantric Sex Magic. Mary Magdalene had a child with Apollonius of Tyana known as Saul of Tarsus who later became Paul The Apostle. These were the two important streams that emerged from Mary Magdalene therefore the Yeshua stream was essentially Plaiedian and the Apollonius stream emerged from the Pythagorean School essentially from Sirius. Love and Will.

  ReplyDelete
  Replies
  ##############

  Capt. Ajit Vadakayil
  January 2, 2017 at 9:35 AM

  BULLSHIT !

  BATH SHEBA was a Kerala Namboodiri woman--the devoted wife of Uriah, the best friend of David--- who make him king with his loyalty and bravery in battle.

  As soon a David became king, this man without character got Uriah killed and usurped his wife Bath Sheba.

  Bath Shebha used to take bath in the open which is Kerala Namboodiri style-- they did this till 1947. She had long black hair and was very attractive. David used to peep and watch her daily when she took bath--and had become obsessed with her.

  JUDAISM STARTED WITH DAVIDs DECEIT.

  DAVID KILLED GOLIATH BY A CATAPULTED STONE ON THE HEAD FROM BEHIND -- THE FIRST DECEIT . GOLIATH REMOVED HIS STEEL HELMET WHEN HE SAW DAVID CHALLENGING HIM-- AND HAD LOOKED BACK TO SAY SOMETHING TO HIS ARMY

  King Solomon was Bath Sheba’s second son ( the first was killed --as David suspected the child to be Uriah's son ).

  King Solomon started trade with Kerala. His teak ships were built in Kerala ( Calicut --Beypore ) . He palace staircase was Sandalwood from Kerala.

  Solomon took a wife named Sheba --again a Namboodiri woman from Kerala. When they first met, Sheba took for Solomon a caravan load of gifts-- Cinnamon, Sandalwood, peacocks, tiger cubs, diamonds, spices , medicinal herbs etc )

  Apollonius lived a millennium after David.

  WILL YOU KILL YOUR BEST FRIEND WHO MADE YOU KING -- KILL HIM BY DECEIT TO USURP HIS WIFE ?

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/08/secret-excavations-at-jerusalem-by.html

  TODAY THE WHITE MAN BELIEVES VADAKAYIL--NOT DAN BROWN

  https://books.google.co.in/books?id=J1fHBgAAQBAJ&pg=PA57&lpg=PA57&dq=ajit+vadakayil&source=bl&ots=81lvG308Lb&sig=rh7HY_TtWBUab4rc0OIgwTglTYI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjz2ob435rRAhWDvI8KHSBCBkM4MhDoAQg4MAY#v=onepage&q=ajit%20vadakayil&f=false

  DAN BROWN HAD WRITTEN MINDLESS SHIT

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 72. http://timesofindia.indiatimes.com/

  THE PLANETs NO 1 PILGRIMAGE GOT OVER YESTERDAY AT DUSK

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/01/sabarimala-makaravilakku-three-light.html

  ALL MEDIA WHORES HAVE IGNORED IT

  YET THROUGHOUT CHRISTMAS DAY THEY KEPT SHOWING US CLIPS OF ALL WESTERN CAPITALS -- PEOPLE IN CHURCHES PRAYING

  SORRY

  CHURCH ATTENDANCE IS ALMOST ZERO IN WESTERN NATIONS

  WESTERN CHRISTIANS NOW CREMATE THEIR BODIES --POPE GOT ALARMED AND OFFICIALLY ALLOWED CREMATION

  TODAY WHITE CHRISTIANS KNOW THAT THERE WAS A MAN NAMED APOLLONIUS

  THEY KNOW THAT TILL 325 AD, NOBODY ON THIS PLANET HEARD OF A MESSIAH NAMED JESUS CHRIST

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/04/apollonius-or-jesus-christ-who-is-real.html

  THEY ALSO KNOW THAT SNAKES NEVER EXISTED IN IRELAND

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/03/st-patrick-genocide-of-druids-pope-leo.html

  READ ALL PARTS OF THE TWO POSTS ABOVE

  POOR BENAMI INDIAN MEDIA WHORES

  THROW SOME BREAD CRUMBS IN THEIR GENERAL DIRECTION

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete

 73. Rahul S
  January 20, 2017 at 10:56 AM

  https://twitter.com/BDUTT/status/822167135904563206

  Sir Can't you please put an end to this desh drohi's career once and for all. Thank God she is unmarried and childless. No one should have to go through being her partner or child.

  ReplyDelete
  Replies
  ###################
  Capt. Ajit Vadakayil
  January 20, 2017 at 11:18 AM

  BALLS !

  WHAT A JOKE

  INSTITUTIONAL MEDIA FREEDOM

  US MEDIA ARE SLAVES TO JEW ROTHSCHILD

  NO US PRESIDENT TILL DONALD TRUMP HAD THE GUTS TO POINT OUT TO THE ELEPHANT IN THE ROOM

  BARKHA DUTT-- SHE IS FAT , UGLY AND BARREN

  GOD HAS PUNISHED THIS WOMAN

  go0gle for the following--

  UGLIEST HATED WOMAN

  WORST JOURNALIST

  what do you see on page 1 as item 1 ?

  THIS BLOGSITE CAN WRITE THE LEGACY OF ANYBODY ON THIS PLANET

  google used their algorithms and buried me , when i supported trump .

  so what ?

  on 1st nov 2016 , my profile view was 52 lakhs

  today on 20th jan it is 230 lakhs

  AN ALMIGHTY JUMP OF 178 LAKHS ( 17.8 MILLION ) IN JUST 80 DAYS

  the next highest blogger has a profile view of less than 3 lakhs

  PEOPLE ARE SICK AND TIRED OF MEDIA WHORES

  https://www.blogger.com/profile/14410812789424637654

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 74. Buddha Zorba
  January 21, 2017 at 7:49 PM

  there is a street called israeli mohalla in masjid bandar in mumbai

  what is that about ? I was shocked

  ReplyDelete
  Replies
  #############
  Capt. Ajit Vadakayil
  January 21, 2017 at 8:25 PM

  CHITPAVAN JEWS USED TO WORSHIP AT SHAAR HARAHAMIM SYNAGOGUE AT SAMUEL STREET MASJID BANDAR MUMBAI.

  THESE JEWS ALL MIGRATED TO ISRAEL 3 DECADES AGO

  Samuel street is named after Chitpavan Jew Samaji Hasaji Divekar -- original kosher names is Samuel Ezekiel

  As per Talmud Ezekiel was a descendant of Joshua by his marriage with a whore named Rahab

  BOTH SAMUEL AND HIS BROTHER ISAAC WERE JEW ROTHSCHILDs AGENTS WHO WERE SECRET ADVISERs TO JEW TIPU SULTAN.

  BEFORE THE FIRST WORLD WAR THE JEWS WHO WORSHIPPED AT THIS SYNAGOGUE WERE MOUTHPIECES OF JEW ROTHCHILD AND HIS OPIUM DRUG RUNNING AGENTS TO CARVE OUT THE STATE OF ISRAEL

  Chitpavan Jew Gopal Krishna Gokhale attended these meetings -- and it was decided to import Gandhi from south Africa

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/09/mahatma-gandhi-re-writing-indian.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/09/the-diabolical-brain-washing-process-of.html

  MAJJA HAI

  KISSI KOH KUCH NAHIN PATHA

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 75. https://www.youtube.com/watch?v=unB-Paz-5No

  NINE IS THE NUMBER ASSOCIATED WITH UNIVERSAL LAWS

  9 spirals of sri yantra

  9 influencers in astrology ( includes rahu and ketu )

  9 nights of Shiva --Navaratri

  9 planets

  9 months in womb

  9 jewels – Navaratna

  9 doors of human body ( Patanjali’s Yoga-- two eyes, two ears, the mouth, two nostrils, and the openings for defecation and procreation)

  9 rasa ( navarasa aesthetics )

  Nine is the highest single-digit number in the decimal system… The number 9 is revered in Hinduism and considered a complete, perfected and divine number.

  No matter what number you use, if you add its digits together, subtract this from the original number, and then repeatedly sum the digits of the resulting numbers, the answer is always 9.

  Example: Take the number 3,568 for example:

  Add those digits together: 3 + 5 + 6 + 8 = 22
  Subtract 22 from your original number: 3,568 - 22 = 3,546
  Add those digits together: 3 + 5 + 4 + 6 = 18
  Add those digits together: 1 + 8 = 9

  Numerologically, nine is a very special number, it always returns to itself.
  Look how it behaves with other numbers:
  9 x 1 = 9
  9 x 2 = 18, 1 + 8 = 9
  9 x 3 = 27, 2 + 7 = 9
  9 x 4 = 36, 3 + 6 = 9
  9 x 5 = 45, 4 + 5 = 9
  9 x 6 = 54, 5 + 4 = 9
  9 x 7 = 63, 6 + 3 = 9
  9 x 8 = 72, 7 + 2 = 9
  9 x 9 = 81, 8 + 1 = 9
  9 x 10=90, 9 + 0 = 9
  9 x 11=99, 9 + 9 = 18, 1 + 8 = 9
  9 x 12 = 108

  THE GOLDEN VEDIC SPIRAL HAS 9 SECTIONS

  THE GOLDEN SPIRAL LOOKS LIKE NO 9 ( ancient Indian numeral script )

  https://www.youtube.com/watch?v=aB_KstBiou4

  Capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 76. HULLO NARENDRA DAMODARDAS MODI

  COULD YOU PLEASE GIVE BHARAT RATNA TO SRI SRI RAVISHANKAR -- FOR BEING SUCH A GOOD AGENT FOR ZIONIST JEWS WHO SPONSOR HIM AND INVITES HIM TO UN TO GIVE SPEECHES ....

  THIS CHARLATAN FAKE GURU SRI SRI RAVISHANKAR DOES NOT KNOW THAT HINDU GODS SHIVA AND VISHNU ARE COSMIC ALLEGORIES . .

  ACCORDING TO THIS DROHI SRI SRI RAVISHAKAR MORTALS SHIVA AND VISHNU HAD ANAL SEX AND PRODUCED LORD AYYAPPA...

  http://www.firstpost.com/india/homosexuality-not-a-crime-in-hinduism-says-sri-sri-ravi-shankar-1283843.html

  SRI SRI RAVISHANKAR HAS READ ALL OUR HINDUS SCRIPTURES BEING SUCH A SANSKRIT EXPERT AND HE HAS DISCOVERED THAT OUR SCRIPTURES ALSO PROMOTE ANAL SEX...

  ACCORDING TO THIS DROHI SRI SRI RAVISHANKAR OUR SCRIPTURES DO NOT SAY A WORD AGAINST HOMOSEXUALITY.... AND SO IT IS OK FOR TWO MEN TO HAVE ANAL SEX --ALL HUNKY DORY...

  OF COURSE SRI SRI RAVISHANKAR DOES NOT HAVE THE BRAINS TO FIGURE OUT THAT OUR SCRIPTURES DO NOT SAY A WORD AGAINST EATING PIG SHIT TOO- SO WE HINDUS CAN EAT PIG SHIT MERRILY ...

  PM MODI-- PLEASE GIVE THIS ZIONIST JEW SPONSORED GURU WHO HAS HUNDREDS OF BRANCHES WORLDWIDE BHARAT RATNA..

  I ASK MY READERS

  OTHER THAN CAPT AJIT VADAKAYIL HAS ANYBODY PULLED UP THIS DROHI SRI SRI RAVISHANKAR FOR DENIGRATING OUR GODS ?

  THIS IS THE SORRY STATE OF SANATANA DHARMA TODAY ...

  PUT THIS IN PM MODIs , PARRIKKARs, RAJNATH SINGHs , LAW MINISERs WEBSITES --ASK FOR AN ACK

  LET ME KNOW IF THE ACK IS NOT FORTHCOMING

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 77. Dharma Sansthapana
  February 4, 2017 at 1:17 PM

  Namasthe Captain

  can you please elaborate the concept of 'Saam Dhaam Dhand Bhed ' of Chanakya's Neethi

  ReplyDelete
  Replies
  ##################

  Capt. Ajit Vadakayil
  February 4, 2017 at 2:01 PM

  LIKE MANU --CHANAKYA HAS BEEN DENIGRATED AS A MACHIAVELLIAN SON OF A BITCH-- PAKISTANIS WHO COME ON INDIAN TV TO DEBATE ALWAYS REMIND US ..

  Saam Daam Dand Bhed : Chanakya Neeti
  According to Chanakya, the primary duty of the king is to protect "Dharma"

  IT DENOTES FOUR WAYS IN WHICH WORK CAN BE TAKEN FROM OTHERS—BY MOTIVATION

  MASLOW LIFTED FROM CHANAKYA NEETI

  SAAM -knowledge ( negotiations, ask after explaining why, evince interest for help , convince , create sense of belonging , foster brotherhood , raise awareness from correct perspective )

  DAAM -money ( offer , pay , reward, catalyse, mollify , incentives )

  DAND - punishment ( create fear by display of power, consequences , sanctions, discipline , penalize )

  BHED – discriminate ( describing right from wrong –conscience appeal , catalyse , laying own terms )

  CHANAKYA HAS BEEN MADE OUT TO BE A SON OF A BITCH BY SHALLOW THE MINDED WHITE MAN

  BHED IS NOT DIVIDE AND RULE-- NOR TORTURE-- NOR BY HOOK-- NOR BY CROOK-- NOR EXPLOITATION OF VULNERABILITY – NOR A FOUL STING OPERATION – NOR AMPUTATE

  In Malayalam and Sanskrit BHED means “better option “

  DAND is as simple as not allowing your child to eat unless he has washed his hand .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/08/chanakya-taxila-university-professor.html

  https://www.youtube.com/watch?v=rZDWwPtObGQ

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 78. http://time.com/4658633/impeach-donald-trump-congress/

  HEY JEW ROTHSCHILDs MAGAZINE "TIME"

  YES-- ONLY IN THE KOSHER WET DREAMS

  I LOVE TIME

  WE KNOW THE DESH DROHIS OF INDIA-- THE ONES IN ROTHSCHILDs / BILDERBERG PAYROLL TO BLEED BHARATAMATA

  YOU WILL FIND THEIR NAMES IN THE TOP 100 TIME HEROES

  THANK GOD FOR THESE ZIONIST JEW AWARDS LIKE NOBEL PEACE PRIZE, MAGSAYSAY AWARDS. BENAMI MEDIA AWARDS , BENAMI MEDIA ANNUAL CONCLAVE SPEAKERS, THE DESG DROHI LITERARY FEST SPEAKERS, THE PERCEPTION MOLDERS ON TV ETC

  WE KNOW WHO THE TRAITORS ARE

  WE WILL MAKE SURE THEIR DESCENDANTS HIDE IN DARK HOLES

  65 PARSIS WERE KNIGHTED BY JEW ROTHSCHILD-- THEIR DESCENDANTS ARE HIDING IN DARK HOLES

  TODAY EVEN GANDHIs DESCENDANTS HAVE LOST THEIR COCKY AND AGGRESSIVE BODY LANGUAGE

  GANDHI WAS ADDICTED TO ENEMA --THANKS TO A GERMAN JEW WHO PREPARED THIS ENEMA SOLUTION LACED WITH DRUGS

  EVEN JEW ROTHSCHILDs MOUTHPIECE WIKIPEDIA ADMITS A GAY RELATIONSHIP -

  QUOTE : The Indian Government purchased the Gandhi-Kallenbach Archives to prevent their auction by Sotheby's in July 2012.[12] The Indian government' has stated that the purchase of the private correspondence of their cultural and socio-philosophical leader was to prevent it from being auctioned for profit, though there is speculation that this purchase was made due to a concern that these letters would reveal that Gandhi may have been homosexual.[13] UNQUOTE

  https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kallenbach

  if we dont celebrate 2nd oct as gandhi jayanti with a holiday-- indians will forget rothschild's agent gandhi..

  br ambedkar had told this long ago, and i respect him for this.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/09/the-diabolical-brain-washing-process-of.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/09/mahatma-gandhi-re-writing-indian.html

  WE INDIANS MUST NOT ALLOW THE WHITE MAN TO ARM TWIST US TO WORSHIP GANDHI AS A HERO / MESSIAH --THE WAY US BLACKS ARE FORCED TO WORSHIP MARTIN LUTHER KING JR

  MK ( MOHANNDAS KARAMCHAND AND MARTING KING ) IS THE INITIAL FOR ROTHSCHILDs
  MK ULTRA MIND CONTROL

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2017/01/mahatma-gandhi-and-his-endless.html

  EVERYTIME ROTHSCHILD PUT GANDHI IN JAIL-- HIS MEDIA WOULD COVER IT AND SPLASH IT ACROSS THE WORLDs NEWSPAPER HEADLINES

  AT NIGHT GANDHI WOULD BE SECRETLY TRANSPORTED TO AGA KHANs ( JEW ) NEAREST PALACE -WHERE TWO UNDERAGE GIRLS WITH ENEMA KIT WOULD BE WAITING

  CHITPAVAN JEW NAY BRAHMIN LOK MANYA BAK GANGHADARA TILAK WAS THROWN INTO THE DREADED MANDAAY JAIL IN BURMA -- AFTER A COUPLE OF DAYS TIKA WNET BY ROTHSCHILDs SHIP TO GERMANY WHERE HE WROTE " ARCTIC HOME OF THE VEDAS "

  --WHERE OUR PRICELESS VEDAS AND UPANISHADS WERE GIVEN AWAY ALONG WITH SANSKRIT TO THE WHITE SKINNED , BLONE HAIRED , BLUE EYED MAN

  THEY NEVER FIGURED THAT THERE WOULD BE A HARDCORE CAPTAIN NAMED CAPT VADAKAYIL WHO KNEW MORE ABOUT CIRCU,POLAR STELLAR BODIES THAN TILAK OR HIS GERMAN JEW MASTER MAX MULLER

  CIRCUMPOLAR BODIES ARE PART OF MY SYLLABUS IN NAVIGATION -- I AM A COMPETENT MASTER MARINER

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/01/mother-of-all-civilisations-saraswati.html


  WHEN I WENT TO DELIVER A SHIP IN EUROPE-- A RICH MAN GAVE ME A ORNATE BOOK BEFORE DELIVERY WHERE THE AREA OF ADRIATIC COAST WAS WRITTEN AS THE WORLD OLDEST CIVILIZATION ..

  I ASKED FOR A PEN-- DREW A CROSS OVER THE FRONT PAGE -- AND WROTE DOWN -- WORLDs OLDEST CIVILIZATION IS INDIA .. IN BIG LARGE LETTERS -- ALL WHITE MEN STARTED SNIGGERING AS THEY KNEW , CAPTAIN CALLED THE BLUFF .

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/08/oldest-civilization-of-planet-indian.html

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 79. Jayasree Narayana Pillay
  February 9, 2017 at 9:24 PM

  namaste guruji, we have kavadi festival dedicated to lord murugan. we seek your blessings to our mauritius people with good health and prosperity.

  ReplyDelete
  Replies
  ################

  Capt. Ajit Vadakayil
  February 9, 2017 at 9:53 PM

  hi jnp,

  I HAVE BEEN ALL OVER MAURITIUS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/04/indentured-coolie-slavery-reinvented.html

  I KNOW KAVADI

  FOR THIRUVATHIRA WE HAVE KAVADI GROUPS PLAYING

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/02/thiruvathira-karva-chauth-of-kerala.html

  PALANI ( PAZHANI) TEMPLE ( SUBRAMANIAN / URUGAN / KARTIK ) WAS BUILT BY THE CALICUT KING --IN ANCIENT DAYS PALANI WAS PART OF CHERA EMPIRE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2014/08/the-yazidis-of-iraq-ethnic-cleansing-by.html

  Lord Shiva had declared that his eldest son Murugan / Subrahmanian Himself was the fruit (pazham) of all wisdom and knowledge. Hence the place was called Pazham-nee ('You are the fruit') or Palani

  MAHARISHI AGASTYA HAD TWO DANAVA DISCIPLE.

  HIS NO 1 DISCIPLE WAS THERAYAR WHO IF THE PATRON SAINT OF THERAYYARS ( THIYYAS ) OF KERALA --

  SANSKRIT SPEAKING, MATH/ ASTROLOGY EXPERT THIYYAS WERE CALLED NAMBOODIRIS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/10/worst-racists-on-planet-earth-capt-ajit.html

  A SECOND DISCIPLE NAMED IDUMBAN WAS THE PATRON SAINT OF TAMILS

  Maharishi Agastya wanted to take two hills -- Sivagiri and Saktigiri -- to his abode in the South and commissioned his asuran disciple Idumban to carry them.

  Idumban was one of the very few asuran survivors of the suraasuran war between Murugan's forces and those of Surapadman.

  Idumban bore the hills slung across his shoulders in the form of a kavadi, one on each side. When he reached Palani and felt fatigued, he placed the kavadi down to take rest.

  When Idumban resumed his journey, he found that he could not lift the hill. Muruga had made it impossible for Idumban to carry it.

  Upon the hilltop the great asuran spotted a little boy wearing only kaupeenam and demanded that he vacate at once so Idumban could proceed with his task. The boy, who was yet in a fighting mood, refused. In the fierce battle which ensued, Idumban was slain but was later restored to life.

  Idumban belatedly recognised the boy as none other than his ishta devata Murugan and prayed to Him that: 1) whosoever carried on his shoulders the kavadi, signifying the two hills and visited the temple on a vow should be blessed; and 2) he should be given the priviledge of standing sentinel at the entrance to the hill.

  Hence we have the Idumban shrine half-way up the hill where every pilgrim is expected to offer obeisance to Idumban before entering the temple of Dandayudhapani Swami.

  Since then, pilgrims to Palani bring their offerings on their shoulders in a kavadi. The custom has spread from Palani to all Muruga shrines.

  I WISH ALL INDIANS IN MAURITIUS THE VERY BEST

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 80. Sandy
  March 11, 2017 at 2:19 AM

  Captain ,

  World coming to hinduism. Steve waugh does Asthi Visarjan for deceased friend at Varanasi as per his last wish.

  http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/homeindia-news-former-australian-captain-steve-waugh-visited-ganga-ghat-in-varanasi-to-immerse-the-mortal-remains-of-friend-stephen-former-australian-captain-steve-waugh-visited-ganga-ghat-in-varanasi-to-immerse-the-mortal-remains-of-friend/articleshow/57572461.cms

  ReplyDelete
  Replies
  ###########
  Capt. Ajit Vadakayil
  March 11, 2017 at 4:55 AM

  hi s,

  IN ANCIENT DAYS THE VARANASI GHATS HAD AN UNDERGROUND COMPONENT OF SARASWATI RIVER FORMING A MOBIUS PATTERN OF WATER FLOW.

  THIS CREATED A TREMENDOUS SCALAR FIELD .

  PEOPLE WHO WERE CREMATED AT VARANASI GHATS --THEIR SOULS WENT TO THE SIXTH LAYER .

  SEVENTH ASTRAL LAYER IS MOKSHA AFTER WHICH THE SOUL MERGES WITH THE MOTHER FIELD OF BRAHMAN AND IS NOT RE-INDUCTED BACK ON EARTH .

  THERE WAS A TRADITION IN KERALA TO GO FOR THE LAST PILGRIMAGE TO KASHI ( VARANASI/ BENARES ) GHATS AND REMAIN THERE. THE CHILDREN WOULD TAKE THE FATHER THERE AND LEAVE HIM BEHIND TO SPEND THE LAST DAYS IN PRAYER

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2012/11/rip-impossible-with-burial-world-is.html

  CREMATION FIRES HAVE BEEN BURNING AT VARANASI GHATS CONTINUOUSLY FOR MILLENNIUMS .

  THERE WAS ANOTHER SPORT WHERE THIS MOBIUS WATER FLOW HAPPENED IN ANCIENT DAYS--A KOTTIYOOR - THE OLDEST TEMPLE AND PILGRIMAGE SPOT ON PLANET EARTH

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/06/kottiyoor-temple-oldest-temple-and.html

  SO WHAT IS THIS MOBIUS FLOW ?

  INSIDE THE ATOM , THE FIELD BRAHMAN , SUSTAINS PERPETUAL MOTION --BY MOBIUS PATTERN ELECTRON MOTION .

  WITHOUT THIS THE COSMOS WOULD IMPLODE AND BE DRAWN INTO THE BLACK HOLE

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/12/perpetual-motion-of-orbiting-electrons.html

  steve waugh deserved to know what he did--put this comment in his website

  ########

  Once in Australia, I was entertaining some white gentlemen in my cabin.

  The topic came to cremation and burial. One of them ( the agent ) told me that his friend wanted to be cremated , NOT buried. He wanted his ashed to be scattered in the deep ocean.

  So after his death his ashes were given to a Australian captain to do the honours at sea. Now this Captain took the ashes and flushed it into his shit pot bowl at sea.

  So all the ashes went to the ships smelly sewage plant , instead of the blue ocean waters.

  As if on cue all the white Christian men out there literally fell on the floor laughing, with tears of joy in their eyes.

  Only the agent and me looked at each other and kept quiet. Later he apologised to me, stating that all those guys were UNCULTURED.

  Most Australians have criminal DNA.

  ###########

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
 81. ################### SUBJECT— PRASHANT BHUSHAN DENIGRATES KRISHNA , CALLS HIM STREET EVE TEASING ROMEO ####### KRISHNAs MISTRESS RADHA WAS CREATED BY JEW ROTHSCHILD... AND HE USED HIS FAKE DASAS ( BHAKTI MOVEMENT ) TO PROPAGATE THIS LIE..... BEFORE THE WHITE INVADER CAME TO INDIA WE NEVER HEARD OF RADHA OR ANY DASA (KALIDASA/ KABIRDASA / SURDASA/ TULSIDASA / RAMDASA/ RAVIDASA / CHANDIDASA etc )..... RADHA WAS POISON INJECTED INTO OUR PURANAS TO MAKE THE HINDU SELF LOATHING .. THE 16000 GOPIKA LOVERS OF KRISHNA AT BRINDAVAN WERE INJECTED INTO OUR PURANAS -- WE NEVER HEARD OF THEM TILL THE WHITE INVADER CAME TO INDIA..... SAHASRARA CHAKRA is a 1000 petalled lotus -- each with 16 kalas or aspects --this works out to 16000 ........... this is NOT some girl who has sex with Lord Krishna --taking turns......... Narakasura kidnapped 16000 damsels --and Lord Krishna saved these damsels in distress........ this is just an allegory........ like Banasura the son of Kerala King Mahabali - killed by Krishna 60 centuries ago ---though his great grandfather Hiranyakashipu was killed 330 centuries ago by Narasimha avatar . ....it refers to a cosmic allegory......... Banasura wanted to fight Shiva , and Shiva told him, he will have to wait till Krishna is born --thousands of years later -.....-and he was sulking till then....... This Banasura was an allegory for BINARY STAR-- described in Section 10.59.33-45 of the Bhagavata Purana... ALL DASAS OF BHAKTI MOVEMENT ARE FAKE BACK DATED CREATIONS OF THE WHITE INVADER - , TO DIVIDE AND RULE , MAKE THE HINDUS SELF LOATHING, AND DRIVE FISSURES INTO HINDUSIM .... kabirDAS of immaculate conception , who floated on a lotus leaf ( like krishna ) down ganges river to be found by a Muslim weaver couple did NOT exist . … kaliDAS who wrote about the FAKE mistress of lord krishna RADHA did not exist.. . so did surDAS who extolled the virtues of the FAKE radha ..... tulsiDAS who wrote about lord rama abandoning his pregnant wife sita who then delivered twins luv/ kush did not exist …. raviDAS and chandiDAS who again extolled the virtues of the FAKE mistress of krishna radha did NOT exist ..... JAYADEVA WHO INVENTED RADHA NEVER EXISTED. ....HE WAS A FAKE AND BACKDATED CREATION OF JEW ROTHSCHILD.... The Mahabharata or ancient Puranas mention Krishna , but NEVER EVER a woman named Radha…. During British Rule all Krishna temples idols were removed to insert FAKE Radha as a jodi using FAKE mutts created by Jew Rothschild.... The Sikh holy book GURU GRANTH SAHIB is packed with fake dasa verses by Jew Rothschild …. The FAKE Geeta-Govinda was full of immoral sex and erotica to describe the ILLICIT love between "Radha" and a married Krishna..... Capt ajit vadakayil ..

  ReplyDelete
 82. Someone asked me- to expound on SILENT REVOLUTION which my blogs trigger

  Well it is the REVOLUTION OF TRUTH which is a BLOODLESS REVOLUTION the effect of which is long lasting—ETERNAL.

  Everybody cat do it . It could ne done by ancient Maharishis with 12 strand DNA (NIL junk ) and king sized pineal glands

  Real thinkers can go past the onion layers swiftly—sit at the core and look outwards . This is 3D VADAKAYIL BINDU THINKING..

  It is there all over my blogs

  Only such thinking can have a mission statement as below-
  QUOTE : This blogsite will transform your mind . You yourself, are the teacher, the pupil, the messiah, the seeker, the traveller and the destination . It is no measure of health to be well adjusted to this profoundly sick society . I am from INDIA, the mother of all civilizations . I will be re-writing world history , and this will surely not gratify the evil hijackers of human history . Awaken your inner voice . Experience the joy of your own being . Your own conscience is the best interpreter . In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act . The naked truth can never be hate speech or defamation. This blogsite does not sacrifice truth on the altar of political correctness . You shall know the truth and the truth shall set you free . Dont ever underestimate the value of this blogsite .UNQUOTE

  An example ?
  THE BOSTON TEA PARTY is the singular most famous event in USA

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/12/dirty-secrets-of-boston-tea-party-capt.html

  It was carried out by FREEMASONS

  Who are Freemasons? What is a FREEMASON LODGE ?

  It is deadly club created by Jew Rothschild. It is headed by a wealthy OPIUM DRUG RUNNER , a slave of Jew Rothschild --who had the payroll stooges in his club ( lodge ).

  This club had men from every walk of life Judges, Police, Ruling Politicians, Opposition Politicians , Lawyers , Doctors, College Deans , Union leaders, Industrialists , Army generals , Religious leaders, Mafia leaders , Media Barons etc.

  If this cosy club ( lodge) wants they can shut down their area of influence . If all Freemason clubs in India collude, they can shut down India and bring Bharatmata to her knees.

  Only VADAKAYIL BINDU THINKERS can break the TRUTH BARRIER

  In the case of Boston Tea party – let us do some 3D onion core thinking

  AAA- WHY DID FREEMASON LODGE MEMBERS DRESS UP AS RED INDIANS ?
  Answer—To hide their faces with war paint and to carry an legitimate axe as part of the costume

  BBB- WHY DID FREE MASON LODGEMEMBERS BREAK “EACH AND EVERY TEA CHEST “ , TAKING SEVERAL HOURS, WHEN THIS PROTEST WAS SYMBOLIC ?
  Answer – To remove something of value ( opium ) hidden inside every tea chest .

  Thinking is the most difficult thing on this planet, right ?

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/08/freemason-lodge-of-calicut-capt-ajit.html

  Nobody knew that Sardar Vallabhai Patel was part of Rothschild’s Freemason lodge at Mhow.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/10/the-only-dalit-freemason-of-india-capt.html

  FREEDOM TO INDIA WAS NOT DELIVERED BY GANDHI, NEHRU AND PATEL. WE THE PEOPLE OF INDIA SNATCHED IT FROM JEW ROTHSCHILD WITHOUT ANY HELP FROM THE SO CALLED LEADERS OF THE FREEDOM MOVEMENT –ALL CONTROLLED BY JEW ROTHSCHILD ..

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/02/the-indian-navy-mutiny-of-1946-only-war.html

  When China did NOT want Opium grown in India—how did Jew Rothschild manage to sell it there in a hostile land ? Well Rothschild created his own mafia headed by CRYPTO JEW CHINESE –today it is called the TRIAD.

  Every mafia on the planet today was created by Jew Rothschild—including Mumbai Mafia headed by Crypto Jews.

  WHAT POWER DID FREEMASON LODGES HOLD . WANT AN EXAMPLE?

  FRENCH REVOLUTION WAS DONE BY FREEMASONS .

  Stupid JNU Commie students and professors were running around crying LIBERTY , EQUALITY , FRATERNITY – these idiots do not kow that this cry was created by Jew Rothschild to lynch the French King and Queen.

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/02/jnu-den-of-anti-nationals-and-communist.html
  CONTINUED TO 2-

  ReplyDelete
  Replies
  1. CONTINUED FROM 1-

   The French queen never said IF YOU DON’T HAVE BREAD EAT CAKE . This was foul propaganda done by Freemason lodges.

   TODAY COMMIE LEADERS IN INDIA COME ON TV. THEY HAVE LOST THAT GRANDIOSE STYLE—BECAUSE PEOPLE KNOW WHO THEY ARE .
   COMMUNISM WAS CREATED BY JEW ROTHSCHILD . COMMIE THINKERS IN COLUMBIA AND BERKELEY UNIVERSITIES OF USA KILLED THE RUSSIAN CZAR AND FAMILY

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/07/exhuming-dirty-secrets-of-holodomor.html

   COMMIE STUDENT LEADERS BABURAM BHATTARAI OF JNU BECAME PM OF NEPAL AFTER THE ROYAL MASSACRE

   COMMIE STUDENT LEADER ALI ZEIDAN OF JNU BECAME PM OF LIBYA AFTER GADDAFI WAS MURDERED ON THE STREETS LIKE A DOG

   THE TRUMP VICTORY OVER HILLARY CLINTON WAS A WATERSHED MOMENT.

   ROTHSCHILD LOST FOR THE FIRST TIME EVER – BIG TIME .

   IN DESPERATION ROTHSCHILD WAS FORCED TO ACTIVATE HIS SLEEPER CELLS . TODAY PEOPLE IN USA AND THE PLANET KNOW WHAT THE HELL IS HAPPENING .

   Today Indians are more aware .

   Gandhi’s grandsons are hiding .

   Perception molders like Shobhaa De have lost their style ( OOOH LA LA HUSSAIN SAHEB IS SUCH AN ANGEL— OOHH, LA LA , RAGHURAM RAJAN IS SUCH A DASHING JAMES BOND ) .

   The descendants of 65 Parsis whom Rothschild knighted are hiding .

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2010/11/drug-runners-of-india-capt-ajit.html

   TODAY INDIANS KNOW WHICH DESH DROHI DID “WHITE REVOLUTION” AND “GREEN REVOLUTION”

   Today Indians know that in 1857, BR Ambedkar’s grandfather’s Mahars, and Sikhs ( lead by crypto Jews ) supported Rothschild.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/07/unknown-history-of-sikhs-and-sikhism.html

   INITIAL KHALISTANI LEADERS WERE ALL CRYPTO JEWS.

   Today Indians know that Indian commies supported Rothschild in 1942 ( Quit India movement ) and the commie leaders of India congratulated the Queen after the movement was crushed by a signed letter .

   Today Indians know that Gandhi never spent two nights in jail –he was whisked away in secret to the nearest Aga Khan ( Jew ) palace where his enema kit and two teenaged girls would be waiting.

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2017/01/mahatma-gandhi-and-his-endless.html

   MY READERS KNOW WHO PULLED DOWN ANNA HAZAREs MOVEMENT , RIGHT ? ONE MAN DID IT-. ALL KNOW WHO!!

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/12/anna-hazares-jail-bharo-andolan.html

   WHEN A REVOLUTION IS SILENT , PEOPLE ARE ABLE TO JUDGE FOR THEMSELVES AND USE THEIR OWN CONSCIENCE… IT THEN BECOMES AN "INSIDE OUT REVOLUTION "…

   Capt ajit vadakayil
   ..

   Delete
 83. SOMEBODY CALLED ME AND SAID

  IF YOU MATCHED 500 HOROSCOPES FOR YOUR ELDER SONs MARRIAGE

  THEN YOU CANNOT BE THE BEST WRITER ON THE PLANET AND YOUR ELDER SON CANNOT BE THE BEST CODER ON THIS PLANET.

  SO SO SO

  WE ARE HEATHEN SAVAGES , RIGHT?

  I WILL NOW GIVE A PEEK INTO THE GLORY OF SANATANA DHARMA AND ANCIENT INDIA
  BURY A CONCH DEEP IN VEDIC RICE

  BOTH THE CONCH ( SHANKH ) AND THE RICE WILL FOLLOW THE GOLDEN MEAN ( LIKE THE VEDAS )

  THE CONCH WILL RISE BY ITSELF BY MERE SILENCE--THIS IS DIVINE RESURRECTION

  IF YOU RECITE VEDAS IN THE RIGHT MANNER -- THE CONCH WILL POP UP INSTANTLY

  SURPRISED ?

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/12/108-numerical-equivalent-of-hindu-king.html

  WELL THIS IS A PEEK INTO WHAT I WOULD HAVE REVEALED BETWEEN 97% TO 100%

  RIGHT NOW MY REVELATIONS ARE AT 51.60%--AND PROBABLY I HAVE STOPPED BLOGGING..

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2013/03/secrets-of-shankh-or-conch-product-of.html

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/09/gm-ir8-rice-high-amylose-content.html

  SRUTIS OF VEDAS FOLLOW THE GOLDEN MEAN, THE FIBONACCI SERIES AND PASCALS TRIANGLE--ALL DIVINE LAWS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2017/04/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_71.html

  WE DONT NEED TO LEARN HINDUISM FROM WENDY DONIGER, SHELDON POLLOCK, BR AMBEDHAR, EVR PERIYAR, UR ANANTHAMURTHY, DHABHOLKAR , PANSARE, KALBURGI, GAURI LANKESH , LITERARY FEST DROHIS, JNU COMMIES, BENAMI MEDIA AND ALL SUCH CHAFF

  WE KNOW WHO WE ARE

  capt ajit vadakayil
  ..
  ################
  Capt. Ajit Vadakayil
  September 19, 2017 at 9:07 PM

  LONG AGO I HAD POSTED ABOUT REIKI-- STATING THAT IT IS COPIED FROM VEDANTA

  I WAS RIDICULED

  I AM NOT IN THE HABIT OF GIVING PROOF AND SOURCES

  IF YOU DONT BELEIVE ME "FUCK OFF" HAS BEEN MY ATTITUDE

  I DID MY REIKI SECOND DEGREE INITIATION A WEEK AGO.

  THE FIRST DIAGRAM TO DRAW IS CHO KU RE

  THIS COIL MUST ESSENTIALLY BE THREE AND A HALF--OR IT IS WRONG

  THE KUNDALINI SERPENT IS THREE AND A HALF COILS

  THE INNER EAR COCHLEA IS THREE AND A HALF COILS

  CUNTS WONT UNDERSTAND ALL THIS

  Kundalini is the subtlest of vibrations that generate consciousness in human self.

  While the cochlea is the grosser form of the coiled energy, Kundalini is the subtler form

  The cochlea spiral passage resonates to 7.83 hertz ( OM frequency and also earth's heart beat )

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2016/12/108-numerical-equivalent-of-hindu-king.html

  BALLS TO ALL THE CUNTS WHO CALL SANATANA DHARMA A HEATHEN RELIGION TEEMING WITH SUPERSTITIONS

  NOW YOU KNOW WHY I DONT CARE TO GIVE PROOFS

  http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/08/reiki-capt-ajit-vadakayil.html

  The Reiki power symbol CHO KU RE works as a “switch” that helps to instantly increase Reiki practitioner’s ability to channel the PRANA energies--only if the coil is three and a half.

  my revelations now jump to 51.65 %

  capt ajit vadakayil
  ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. we trust you ..... your detractors ll too

   Delete
  2. why does dental hygiene cause systemic inflammation ?

   Delete
 84. Pratik
  November 6, 2017 at 4:33 PM

  captain,

  what are your views on introvert russian mathematician grigory perelman.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman

  he denied $1 million prize awarded to him for solving poincare conjecture.
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/7866230/Mathematician-rejected-1-million-prize-because-it-is-unfair.html

  while declining the award he said he is not interested in money or fame and don't want to be on display like an animal in a zoo, he still lives in poverty with his mother and unemployed and rejected job offers from several top US universities.

  ReplyDelete
  Replies
  #############
  Capt. Ajit Vadakayil
  November 6, 2017 at 7:58 PM

  I DONT GET IMPRESSED.

  THEY ARE TYPING TO MAKE JEW GRIGORI PERELMAN ANOTHER GENIUS LIKE THAT MADMAN LIKE STEPHEN HAWKING

  THE EXAMPLE OF A GENIUS IS NIKOLA TESLA -- HE DID NOT SPIN OUT MINDLESS THEORY WHICH IS OF NO USE TO ANYBODY

  The maharishis who broke the consciousness barrier engaged in topological thinking. This is beyond the wildest imagination of Henri Poincare or JEW Grigori Perelman

  Poincare’s qualitative theory of differential equations and celestial mechanics is lifted from the Kerala school of Math . Thieves Isaac Newton and Gottfried Leibniz, were the first to dabble in this—but they had NO idea of the wisdom contained in what they stole

  TOPOLOGICAL THINKING ( Turiya ) of Vedanta is the ultimate stage in the evolution of our human consciousness. -- the divine intelligence of our complex oscillating biological biomind’s living matrix.

  Mudra is topological sign language of mind-on-mind telepathics.

  Mudras are symbolic finger /hand gestures and body postures. It is about expression on inner resolve by deeds NOT words like Mantras. Yet they retain the efficacy of the spoken word on the DNA. There are 108 mudras which are switches in the brain,, Handing out a betel leaf in a Kerala wedding is a Mudra.

  Mudras are NOT mere finger and hand gestures . They are closed electrical circuits of the subtle channels in physical and etheric bodies which offer psychic protection.

  By touching together of the tips of the fingers or the finger tips to other parts of the palms this free energy (Prana) is redirected back into the body along specified channels, back up to the brain.

  The redirected energy traveling through the nerves stimulates the various chakras.. The function of the human body is much like a transformer, receiving energy from the Universal flow of Prana, distributing that energy, and then eliminating it

  Sage Markandeya who remained alive through PRALAYA explains, the qualities that we admire in a divine being are within us. When we worship the images that personify such attributes, we awaken those divine aspects latent in us. When we are filled by that grace, there is no space left for base desires and pain; we have become that deity.

  The image and its symbolisms are idioms of beauty grace and power nurtured by Sanatana Dharma

  Vedas declare that there exists a natural affinity between forms and ideas.

  A mobius strips, which generate scalar energy is an object in topology-- the mathematical study of abstract shape..

  A mobius coil is a topological modification of a toroid coil which is folded back on itself, thereby allowing current to flow in opposite directions.

  In mathematics, topology is concerned with the properties of space that are preserved under continuous deformations, such as stretching, crumpling and bending, but not tearing or gluing.

  Topology developed as a field of study out of geometry and set theory, through analysis of concepts such as space, dimension, and transformation

  CONTINUED TO 2-

  ReplyDelete
  Replies
  1. CONTINUED FROM 1-


   Topological spaces show up naturally in almost every branch of mathematics. This has made topology one of the great unifying ideas of mathematics.

   The topology of Möbius strips make it a rare Euclidean representation of the infinite, and mathematicians have expanded on this and generalized it in the form of klein bottles ( the breath of Brahma )

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2015/07/oort-cloud-hindu-yugas-and-breath-of.html

   The endless knot appears in Vedas representing strength in unity. Vishnu had a Srivatsa endless knot on his right side chest. The tenth avatar of Vishnu, Kalki, will bear the Shrivatsa mark on his chest.

   The srivatsa is the symbol of the HINDU Rohingyas of the Rakhine State of Myanmar

   A Hindu god idol is a form which brings the mind to focus on abstraction.

   UR ANANTHAMURTY WHO PISSED OF A VISHNU IDOL--IS MADE OUT TO BE A GENIUS BY ANTI-HINDU COLLEGIUM JUDICIARY

   The motivating insight behind topology is that some geometric problems depend not on the exact shape of the objects involved, but rather on the way they are put together.

   Topological FRACTAL thinking shifts seamlessly from left to right brainlobes ( RAM cloud memory ) and back

   http://ajitvadakayil.blogspot.in/2011/11/fractal-mind-of-srinivasa-ramanujan.html

   Left brain lobe ( for right handers ) is conscious brainlobe . In right-lobe, for every information set one slips into, one adds that into the RAM memory set of one’s being and is able to remember what was processed in sequence and at the same time also be able to detect, decode and quickly decipher relationships between the information sets, elements thereof, and connect these quickly and effortlessly, reaching and gaining new knowings as one goes forward in thinking in the given flow.

   When Arjun looked into the water pool and shot his arrow through the eye of a magnetic fish with a ruby eye, unsteadily floating in a rotating transparent container overhead it was a supreme test of consciousness.

   A MAD JEW NAMED SIGMUND FREUD TRIED TO SHOW—APUN BHI TOPOLOGICAL THINKER— BALLS !

   Capt ajit vadakayil
   ..

   Delete